Ị́bũrũ 8

1Tã má drí rĩʼá âtálâ ãnî drí Yésũ rî tãsĩ nô rĩʼá tã ạ́ngị́ ʼî. Kúmú ãmákâ gólâ rĩʼá tã êdé ʼbá ró ãmâ lãfálé ʼá Ôvârí bê rî, gólâ rĩʼá õjílã lânjã ʼî. Gólâ rî trá gõlé Ôvârí rî drị́-ágó drị̃ị̂ lésĩ ró, võ Ôvârí drí rĩzó drị́-ãcê bê ʼbũû ʼálâ rî ʼá. Võ rî ʼdĩ rĩʼá võ ị̂njị̃lị́ ị̂njị̃ rõô rî ĩʼdî. 2Gólâ rî lôsĩ íyíkâ ʼẽlé võ lânjã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ûrú ʼálâ rî ʼá, Ôvârí êdê võ rî ʼdĩ nĩ, âʼdó kô õjílã mvá ĩʼdî. 3Tã gólĩyî drị̃-ʼbá ạ́ngị́ drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ rî ʼbá yí kâ cé tị̂tị̂ ʼbãlé ʼẽlé rî, rĩʼá ngá fẽfẽ fẽlé gõʼdá kpá rĩʼá kõrõnyã lị̃lị́ fẽlé Ôvârí drí. Ĩtí rî, îcâ trá Yésũ drí âʼdólé ngá bê fẽlé Ôvârí drí tã êdé ʼbá ạ́ngị́ ãmákâ ró tã õnjí ãmákâ tãsĩ. 4Õzõ Yésũ ãʼdô tíkó cé tã êdé ʼbá gólâ rĩ ʼbá tã ʼẽlé ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá rî, ĩʼdî rî, tíkó îcá kô gólâ rî ʼbãzó tã êdé ʼbá ró, tãlâ õjílã ãzâ ʼbá yî bê gólĩyî ʼbãlé trá âʼdólé drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ ró tã êdélé, gõʼdá rĩʼá ĩyî cú ngá bê fẽlé âʼdô tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî ʼbá yî vó ró. 5Lôsĩ drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼdĩ rĩʼá cé líndrí lôsĩ pạ̃tị́ị̃ gólâ tã êdé ʼbá ãmákâ drí rĩʼá ʼẽlâ ûrú ʼálâ rî kâ ĩʼdî. Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí ʼbã tã Músạ̃ drí võ ʼdî tãsĩ drị́-mbílí sõsõ sĩ. Músạ̃ drẽ ʼẽʼá võ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó rû ûsúlị́ ʼá lâ õjílã íyíkâ bê rî ʼdị̃ʼá rî, Ôvârí drí tã âtázó Músạ̃ drí drị́-mbílí sõsõ sĩ kĩ, "Ní êdê ngá ndrĩ ʼdî ʼbá yî, nyé õzõ võ pạ̃tị́ị̃ ámâ ị̂njị̃zó ûrú ʼálâ gólâ má drí âʼdálé ní drí únị́ drị̃ ʼálâ rî kâtí." Âfõ-âfõ 25.40 6Gõʼdá nĩ ndrê drẽ, lôsĩ gólâ Ôvârí drí fẽlé Yésũ drí rî, tã lâ lậnjị̃-lậnjị̃ rõô gạ̃rạ̃ lôsĩ tíbê gólâ drí ʼbãlé drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ ãzâ ʼdĩ ʼbá yî drí ʼẽlé rî yî drị̃ị̂ sĩ. Nĩ ndrê drẽ, lạ́tị̂ óʼdí gólâ Yésũ drí êdélé õjílã drí nĩzó Ôvârí ngálâ rî, rĩʼá tãndí ró lậvũlị́ kôrô lạ́tị̂ ạ̃kû Ôvârí kâ gólâ Músạ̃ drí âʼdálé trá ãmâ drí rî drị̃ị̂ sĩ, tãlâ tã gólâ Ôvârí drí rĩʼá tã lâ ʼbãlé ʼẽlé õjílã íyíkâ pãzó tã lạ́tị̂ óʼdí ʼdĩ kâ tãsĩ rî rĩʼá tãndí ró lậvũlị́ kôrô tã ʼbãʼbã gólâkâ lạ́tị̂ ạ̃kû rî kâ drị̃ị̂ sĩ. 7Nĩ ndrê drẽ, tíkó õzõ lạ́tị̂ ạ̃kû tã-drị̃ lẽlẽ sị́sị́ ʼdĩ kâ ãʼdô trá nyé ndrĩ tãndí ró cú ĩtí tã ãzãkã ãkó îzãlâ rî, tí îcá kô Ôvârí drí lạ́tị̂ tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí kâ ãzâ ʼẽzó. 8Gõʼdá Ôvârí âʼdâ tã ányâ yí drí ûsúlị́ õjílã íyíkâ tãsĩ tã-drị̃ lẽlẽ yí drí ʼbãlé trá gólĩyí bê rî vó ró rî úlị́ nõ ʼbá yî sĩ. "Ôvârí Yãkóvã âtâ tã trá kĩ nĩ rî, 'Kậyị̂ ãâʼdô âcáʼá ị̃zạ́tú má drí tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí ʼẽzó õjílã ámákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yí bê. 9Tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí rî ʼdĩ âʼdó kô õzõ gólâ sị́sị́ má drí ʼẽlé trá gólĩyî ạ́ʼbị́yạ́ yí bê kậyị̂ má drí gólĩyî drị́ rũrị̃ âsélé vólé ʼbạ̃drị̃ Mạ́sị̃rị̃ kâ ʼásĩ rî sĩ rî kâtí. Gólĩyî ʼdê trá ũgúlị́ drị̃ị̂ tã tã-drị̃ lẽlẽ rî ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼẽlé. Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, má ʼbãá lị̃fị́ gõʼdá kô gólĩyî drị̃ị̂, tãlâ gólĩyî vó ndrẽzó. 10Nõô rĩʼá tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí má drí ʼẽʼá ʼẽlâ ị̃zạ́tú õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ bê rî ĩʼdî. Má âʼdô gólĩyî ʼẽʼá tã ʼbãʼbã gólĩyî má drí ʼbãlé gólĩyî drí ʼẽlé rî ʼbá yî trõlé ʼbãlé ĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî ʼbá yî nị̃lị́ dódó. Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô rĩʼá tã lâ yî ʼẽlé tãndí ró. Má âʼdô âʼdóʼá ĩʼdî Ôvârí gólĩyíkâ ró. Gõʼdá gólĩyî âʼdô âʼdóʼá õjílã ámákâ ró. 11Ĩtí rî, âʼdó kô îcâ-îcâ ró õjílã ãzãkã õjílã ámákâ rî ʼbá yî lãfálé sĩ drí ʼbã-tị̂-ʼdị̃-ãzí ĩyíkâ ró rî ʼbá yî ngãtá ậdrúpị̃ lâ yí bê lị̃fị́ lâ yî îmbázó Ôvârí Yãkóvã rî nị̃lị́, tãlâ gólĩyî ndrĩ âʼdô ámâ nị̃ʼá, îtõlé õjílã gólâ cú ĩtí ãmbã ãkó rî rú sĩ cãlé bũúũ õjílã gólâ ãmbã gólâkâ drí âʼdólé gạ̃rạ̃ ndrĩ ãzí-ãzí lâ yí kâ drị̃ị̂ sĩ rî rú. 12Má âʼdô tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî âyéʼá pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ ámákâ rî sĩ. Gõʼdá tã õnjí rî ʼdĩ ʼbá yî tã lâ âgá má drị̃ị̂ kô ãlôwálâ.' " Yẽrẽmíyã 31.31-34 13Gõʼdá Ôvârí zị́lị́ bê tã rî ʼdĩ tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí íyíkâ ró rî, ʼdĩî ʼbã gõʼdá tã-drị̃ lẽlẽ sị́sị́ gólâkâ ʼdĩ trá âʼdólé tã ạ̃kû tã ífí ãkó rî ró, tãlâ ngá gólâ ạ̃kû ʼbá trá gõʼdá kpá tã lâ drí âzálé trá rî âʼdô rû îzãʼá ʼwãâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\