Ị́bũrũ 9

1Gõʼdá âʼdô tã-drị̃ lẽlẽ sị́sị́ Ôvârí kâ õjílã íyíkâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yí bê rî vó ró rî, Ôvârí ʼbã tã ãzâ ʼbá yî trá õjílã drí ʼẽlé, ãʼdô ró íyî ị̂njị̃zó bê dódó mbị̂. Gõʼdá võ ãzâ kpá bê rĩʼá, gólâ ʼdị̃lị́ trá Ôvârí rî ị̂njị̃zó ʼá lâ. 2Ĩtí rî, úʼdị̂ gũgũ rî ʼdĩ trá. Gõʼdá óõkî gũgũ rî ʼdĩ ʼálé lâ zãlô rị̃. Võ sị́sị́ ạ́tị̃ tị́lị́ sĩ rî, úzị̂ trá "'võ Ôvârí kâ"'. Võ rî ʼdĩ ʼá rî, órã ãbélẽngówá trá njị́rị́ âʼdô lâ vó ró rĩʼá îʼĩ lâ ĩyî lámbã ró, gõʼdá tãrãbízã kpá bê võ rî ʼdĩ ʼá cú ãmbãtã gólâ õrẽ ʼbãzó trá drị̃ lâ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî ʼbá yí bê. 3Võ rị̃ lâ ró gũgũ ʼdî ʼá rî kpá bê, ócâ lãfálé lâ võ sị́sị́ rî rú sĩ ítá bị́ sĩ kpạ̃ạ́kũ. Úzị̂ võ rị̃ ʼdî "'võ ngîngî lâ Ôvârí drí"'. 4Gõʼdá võ rị̃ ʼdî ʼá rî, ngá bê rĩʼá zãlô rị̃. Ãlô rî rĩʼá tãrãbízã ʼî, éêdê dáãbõ ʼásĩ, rĩzó ngá ạ̃jị́ bê tũrũ-tũrũ rî ʼbá yî zãlé drị̃ lâ ʼá Ôvârí drí. Gõʼdá sạ̃ndúkũ rúʼbạ́ lâ ndrũlị́ dáãbõ sĩ kpá bê rĩʼá, ʼdĩî rĩʼá cú ngá gólĩyî âʼdô tã-drị̃ lẽlẽ Ôvârí kâ rî ʼbá yí bê yí ʼá. Gõʼdá ngá rî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ĩʼdî nõ: límvó mvá dáãbõ ʼásĩ cú ngá nyãnyã zị̃lị́ mánã rî bê ʼá lâ, gõʼdá pị̃drị́gú Ãrónã kâ gólâ bị́ lôʼbã ʼbá fõô yí bê ạ̃kû ró rî bê, gõʼdá kpá kúnị́ mvá kpãkãrá-kpákárâ rị̃ gólĩyî Ôvârí drí tã ʼbãʼbã íyíkâ tã-drị̃ lẽlẽ sị́sị́ õjílã íyíkâ bê rî kâ rî ʼbá yî îgĩzó drị̃ lâ ʼá rî ʼbá yí bê. 5Gõʼdá sạ̃ndúkũ ʼdî drị̃ lâ ólôpâ mãlãyíkã líndrí ạ́ngị́ ạ́ngị́ ʼî zãlô rị̃ tị̂ gãrã lâ rị̃ rî ʼbá yî ʼásĩ, tã âʼdálé kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí rî rû ûsúlị́ õjílã íyíkâ bê võ ʼdî ʼá. Mãlãyíkã líndrí ʼdĩ ʼbá yî úfú lâ yî âkô rû ʼdó gõlé sạ̃ndúkũ ʼdî drị̃ ʼálâ ró, gõʼdá ʼdĩî rĩʼá võ gólâ Ôvârí drí rĩzó tã õnjí õjílã kâ rî ʼbá yî âyélé ʼálâ rî ĩʼdî. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má lẽé kô rĩlí tã ãzâ ʼdĩ ʼbá yî rãlé ndrĩ gũgũ ʼdî tãsĩ ãnî drí. 6Gõʼdá éêdê gũgũ ʼdî bê ngá ʼá lâ ʼdĩ ʼbá yí bê ĩtí rî, drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ rî ʼbá yî rî ĩyî nĩ ĩyíkâ fĩlí cé ʼálé lâ kĩlí trá sị́sị́ ró rî ʼdĩ ʼálâ ândálé ândálé rĩʼá tã Ôvârí rî ị̂njị̃zó rî ʼẽlé. 7Gõʼdá gólĩyî îcá kô fĩlí ʼálé lâ âkílí rị̃ lâ ró rî ʼdĩ ʼálâ. Cé drị̃-ʼbá ạ́ngị́ drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ rî ʼbá yí kâ ãlô rî îcâ nĩ fĩlí ítá tị̂ âmbélé kpạ̃ạ́kũ gũgũ ʼdî ʼá ʼdĩ ũgúlị́ lâ lésĩ, cãlé võ ngîngî lâ Ôvârí drí ʼdĩ ʼálâ. Gõʼdá gólâ rî fĩlí võ rî ʼdĩ ʼá cé ândâlâ ãlô ndrô ʼá. Kậyị̂ gólâ drí rĩzó fĩlí ʼdĩ sĩ rî, îcâ trá gólâ drí kõrõnyã gólĩyî lị̃lị́ lị̃lị̃ rî ʼbá yî ãrí lâ yî âtrõzó kpãâ fẽlé Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró tãlâ tã õnjí íyî nyãányâ kâ rî ʼbá yî tãsĩ, gõʼdá kpá tãlâ tã õnjí õjílã ãzâ ʼbá yî drí ʼẽlé trá cú ĩtí vó lâ nị̃zó kô rî ʼbá yî tãsĩ. 8Tã rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âʼdâ tã ãmâ drí kĩ, lạ́tị̂ õjílã drí fĩzó ítá tị̂ ʼdĩ ũgú ʼálâ Ôvârí rî ûsúlị́ rî únjị̃ị́ drẽ kô kậyị̂ gólĩyî drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí rĩzó drẽ rĩʼá lôsĩ ĩyíkâ ʼẽlé gũgũ rî ʼdĩ ʼá rî ʼbá yî sĩ. 9Gõʼdá tã gũgũ ʼdî kâ âʼdâ tã ãmâ gólĩyî rĩ ʼbá lédrẽ-lédrẽ ró ãndrõ nô rî ʼbá yî drí. Tã rî ʼdĩ ĩtõ lâ ĩʼdî rĩʼá nõtí. Kõrõnyã gólĩyî ûlị́lị́ trá ûlị̂-ûlị̂ gõʼdá kpá ngá ãzâ ʼbá yî drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí trõlé fẽlé Ôvârí drí rî ʼbá yí bê îcá kô âʼdô-âʼdô õjílã gólĩyî Ôvârí rî ị̂njị̃ ʼbá kâ êdélé Ôvârí drí gólĩyî ndrẽzó bê tã mbị̂ ʼbá ró ngbángbá yí lị̃fị́. 10Tã ngá fẽfẽ ʼdî ʼbá yí kâ Ôvârí drí rî tãsĩ rî, cé rĩʼá ngá gólĩyî nyãlé nyãnyã gõʼdá mvũlị́ mvũmvũ gõʼdá kpá tã gólĩyî õjílã drí rĩʼá trá ʼẽlâ ĩyî ʼbãlé âʼdólé ngbángbá Ôvârí lị̃fị́ rî ʼbá yî tãsĩ rî ĩʼdî. Gólĩyî rĩʼá cé tã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé õjílã drí ʼẽlé ĩyî rúʼbạ́ sĩ rî ĩʼdî. Gõʼdá lãʼbí ʼdĩ ʼbá yî rî trá ĩtí bũúũ kậyị̂ Ôvârí drí tã ndrĩ êdézó õjílã lãfálé ʼá yí bê Yésũ sĩ rî sĩ. 11Gõʼdá Yésũ âcâ trá ʼdíyî pã ʼbá ró âʼdólé tã êdé ʼbá ạ́ngị́ lâ ró tã êdélé ãmâ lãfálé ʼásĩ Ôvârí bê drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ró, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ rî ʼbá yí kâ rî võ lâ ʼá tã tãndí gólĩyî ngá pãpã kâ gólĩyî îcá ʼbá ãmâ drí rî ʼbá yî âfẽlé ngbãângbânõ. Gólâ nĩ trá fĩlí võ pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ rî ʼá ʼbũû ʼálâ. Võ rî ʼdĩ rĩʼá ndrĩ nyé tãndí ró lậvũlị́ kôrô gũgũ drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ gólĩyî ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá nõ ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ. Võ rî ʼdĩ âʼdó kô ãngó nõ kâ ĩʼdî. Õjílã ʼdị́ võ rî ʼdĩ ʼdị̃ʼdị̃ kô. 12Gõʼdá Yésũ fî bê võ rî ʼdĩ ʼá ʼbũû ʼálâ rî, ʼdĩî gólâ fî trá võ rî gógó gólâ Ôvârí drí rĩzó rî ʼdĩ ʼá. Gólâ fî trá võ rî ʼdĩ ʼá cé ândâlâ ãlô. ʼDĩî îcâ trá ãmâ pãlé ndrĩ. Gólâ fílí bê rî, gólâ trõó ị̃ndrị̂ ãrí ngãtá ị́tị́ ãrí kô nĩʼá fẽlâ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí. Gõʼdá gólâ fî trá íyî ãrí nyãányâ gólâ îcá ʼbá trá Ôvârí drí ãmâ pãzó tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî ʼásĩ zãâ gbạ́dú cú ĩtí ạ̃dũkũ ãkó rî sĩ. 13Õzõ drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî ũlị̂ kõrõnyã trá trõlé fẽlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî, ʼdĩî vósĩ rî, gólĩyî trõ ãrí lâ yî lûvị́lị́ võ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼá, tãlâ Ôvârí ãâyê ró tã õnjí õjílã gólĩyî tã õnjí gólĩyíkâ drí gólĩyî ʼbãlé âʼdólé õnjí ró Ôvârí lị̃fị́ rî ʼbá yí kâ bê, gõʼdá gólĩyî drí ófó ị́tị́ kâ gólĩyî zãlé trá Ôvârí drí rî ʼbá yî ônjálé lị̃mvû sĩ rî lûvị́zó õjílã ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂. Tã ífí tã ʼdî ʼbá yí kâ kĩ, ngá rî ʼdĩ ʼbá yî õʼbã ró õjílã ʼdî ʼbá yî bê âʼdólé ngbángbá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Gõʼdá âʼdô bê trá kĩ, ãrí gõʼdá ófó ʼdĩ ʼbá yí bê ãâʼdô îcáʼá pạ̃tị́ị̃ õjílã jĩlí fínyáwá âʼdólé ngbángbá ró ĩtí rî, 14ʼdõvó nĩ ʼdê nĩ ị̂sũ tã drẽ mbârâkã Yésũ Krístõ rî ãrí kâ tãsĩ. Lôsĩ gólâ rî ãrí kâ lậvũ kôrô ãrí kõrõnyã ʼdî ʼbá yí kâ rî drị̃ị̂ sĩ. Yésũ fẽ íyî nyãányâ bê drãlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí õjílã pãlé zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ rî, ʼdĩî gólâ rî rĩʼá ngá fẽfẽ gólâ járáʼbítí tãndí ró cú ĩtí tã õnjí ãzãkã ãkó yí ʼá rî fẽʼá ĩʼdî Ôvârí drí, tãlâ ĩîcâ ró bê ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼbãlé âʼdólé ngbángbá gõʼdá ãmâ înjílí tã ʼẽʼẽ âzâ-âzâ gólĩyî rĩ ʼbá ãmâ drị̃lị́ lạ́tị̂ õdrã kâ drị̃ị̂ rî ʼásĩ, tãlâ pạ̃tị́ị̃ mã ĩîcâ ró bê tã Ôvârí gólâ rĩ ʼbá lédrẽ-lédrẽ ró ʼdĩ kâ ʼẽlé ĩʼdî. 15Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Yésũ ʼdíyî pã ʼbá ãmákâ ĩʼdî rĩʼá õjílã gólâ tã tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí Ôvârí bê rî kâ êdé ʼbá ʼî, ãʼdô ró bê Ôvârí drí tã tãndí ûrú ʼálâ ạ̃dũkũ ãkó gólĩyî yí drí tã lâ yî ʼbãlé trá rî âfẽzó gólâ sĩ cú ĩtí õjílã gólĩyî yí drí ậzị́lị́ trá âʼdólé íyî nyãányâ kâ ró rî ʼbá yî drí ndrĩ. Mã îcâ trá tã tãndí ʼdĩ ʼbá yî trõlé ãmâ drí õzõ drị́-vó kâtí, tãlâ Yésũ drã trá õjílã drị̃ tĩlí tã õnjí gólâ gólĩyî drí ʼẽlé trá gólĩyî drí ûjũzó trá kpị̃ị̂ tã tã-drị̃ lẽlẽ drị̃-káká Ôvârí kâ rî kâ ʼẽlé rî sĩ rî ʼásĩ. Tã tã-drị̃ lẽlẽ ʼdî kâ pẽ gólĩyî trá. 16Ãʼdô drị́-vó tãsĩ rî, õzõ õjílã ãâyê íyî tị̂-võ trá ngá íyíkâ ró rî ʼbá yî lânjízó íyî õdrã vólé drị̃ ʼásĩ rî, drẽ sị́sị́ ólânjí ngá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî kôʼdáwá áró lâ yî drí rî, áâʼdô nị̃ʼá lâ zãlô sị́sị́ kĩ, pạ̃tị́ị̃ õjílã rî ʼdĩ drã trá. 17Tị̂-võ õjílã gólâ ʼẽ ʼbá drãlé rî kâ âʼdô âʼdóʼá cú ĩtí tã ífí ãkó drẽ gólâ ãʼdô drẽ bê lédrẽ-lédrẽ ró rî. Óʼé tã gólâ rî tị̂-võ kâ ʼdĩ kô té bũúũ gólâ rî õdrã vólé drị̃ ʼásĩ. 18Âʼdô bê trá ĩtí rî, õzõ ãʼdô tã-drị̃ lẽlẽ drị̃-káká Ôvârí kâ rî tãsĩ rî, drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî îcâ trá tã lâ ʼẽlé kpá ãrí sĩ, ʼdĩî rî tã âʼdálé kĩ, kõrõnyã gólâ fẽlé trá ʼdĩ drã trá drãdrã tã õnjí õjílã kâ tãsĩ. 19Tã gólĩyî rãlé trá tã-drị̃ lẽlẽ sị́sị́ ʼdĩ kâ âʼdô trá nõtí. Sị́sị́ lâ, Músạ̃ âtâ tã ndrĩ gólĩyî ʼbãlé trá õjílã drí ʼẽlé âʼdô tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá gólâ drí rî ʼbá yî vó ró rî trá. ʼDĩî vósĩ rî, gólâ drí ị́tị́ jõrã fũzó ị̃ndrị̂ bê, gõʼdá ãrí lâ trõzó ônjálé lũmvû sĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ, fê zázá fê zị̃lị́ hĩsópã rî kâ âṇõzó gõʼdá kạ́bị̃lị́kị̃ ʼbí îkálé kãâkâ ró rî âtrõzó ômbélé fê rî ʼdĩ sị́lị́ õzõ sãlãngã kâtí, gõʼdá trõzó lâ sõlé ãrí ônjálé ʼdĩ ʼá gõʼdá ângílí lûvị́lị́ búkũ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ gõʼdá kpá õjílã ndrĩ tólâ nã ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. 20Gólâ bê rĩʼá ãrí ʼdĩ lûvị́ʼá rî, gólâ rî tã âtálé kĩ, "Nõô rĩʼá ãrí gólâ âʼdó ʼbá má-tị̃tị̃ ró tã-drị̃ lẽlẽ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé ãnî drí tã lâ yî ị̂njị̃lị́ ị̂njị̃ ndrĩ rî kâ ĩʼdî." 21Gõʼdá Músạ̃ lûvị̂ ãrí kpá ĩʼdî sĩ lâ gũgũ gólâ kõrõnyã ûlị̂ kâ Ôvârí drí ʼá lâ rî ʼdĩ drị̃ị̂ sĩ gõʼdá kpá ngá gólĩyî ndrĩ rĩzó lãʼbí ʼdãlé ĩʼdî sĩ lâ yî Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. 22Âʼdô tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé õjílã drí ʼẽlé rî vó ró rî, îcâ trá ãʼdô ró bê ãrí lâsózó lûvị́lị́ ngá drị̃ị̂ sĩ ndrĩ, tãlâ ngá rî ʼdĩ ʼbá yî ãʼdô ró bê ngbángbá Ôvârí lị̃fị́. Ĩtí rî, Ôvârí rî tã õnjí âyélé cé õzõ óõlâsô ãrí trá lûvị́lị́ rî. 23Tãlâ ngá gólĩyî gũgũ Ôvârí kâ ʼdĩ kâ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá lãmbé tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî âʼdázó õjílã drí rî ĩʼdî, îcâ trá ngá rî ʼdĩ ʼbá yî ʼbãzó âʼdólé ngbángbá Ôvârí lị̃fị́ kõrõnyã ûlị̂-ûlị̂ sĩ. Îcâ trá ngá gólĩyî pạ̃tị́ị̃ ʼbũû ʼálâ rî drí âʼdózó tãndí ró ngbángbá. Tã ʼdî tãsĩ rî, ngá ʼẽʼá fũlâ rî îcâ trá âʼdólé tãndí ró lậvũlị́ kôrô tã tãndí kõrõnyã ʼdî ʼbá yí kâ rî drị̃ị̂ sĩ, tãlâ cé rĩʼá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ngbángbá tãndí ró rî îcâ trá fĩlí ʼbũû ʼálâ Ôvârí ngálâ. 24Nĩ ndrê drẽ, ʼdíyî pã ʼbá ãmákâ Yésũ fí kô võ rî gógó tãndí gólâ õjílã drí êdélé drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ rî ʼbá yî drí rĩzó Ôvârí rî ûsúlị́ ʼdĩ ʼá. Võ rî ʼdĩ rĩʼá cé líndrí võ gólâ pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ʼbũû ʼálâ rî kâ ĩʼdî. Yésũ fî trá võ rî gógó pạ̃tị́ị̃ gólâ Ôvârí drí rĩzó ʼbũû ʼálâ rî ʼá, âdrélé Ôvârí ândrá tã ãmákâ ngĩlí Ôvârí drí. 25Drị̃-ʼbá ạ́ngị́ drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ rî ʼbá yí kâ íyíkâ rî îcâ nĩ fĩlí võ ngîngî lâ ró ị̃nyạ́kú nõ drị̃ị̂ Ôvârí drí rî ʼá ndrô vósĩ cé kõrõnyã ãrí drílâ ûlị́lị́ rî bê. Gõʼdá Yésũ fî íyíkâ kó cé ândâlâ ãlô võ Ôvârí kâ rî ʼá ʼbũû ʼálâ íyî nyãányâ fẽlé Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró. ʼDĩî âʼdó kô õzõ tã drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ ãzâ ʼdĩ ʼbá yí kâ rî tí. 26Õzõ tíkó tã Yésũ kâ ãʼdô trá tã gólâ drílâ îcálé ândálâ ândâ õzõ drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ ʼdĩ ʼbá yí kâtí rî, tí âʼdô îcáʼá lâṇõ õdrã kâ ʼdĩ drí Yésũ rî ʼẽzó ândálé dũûdû îtõlé kậyị̂ gólĩyî Ôvârí drí ãngó nõ ʼbãzó rî sĩ âcálé bũúũ ãndrõ nô. Võ lâ ʼdĩ ʼá rî, ngbãângbânõ rî, kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó tã ndrĩ gólĩyî yí drí ʼbãlé ʼẽlé õjílã ãngó nõ kâ pãzó rî ʼbá yî ndẽzó rî tú, Yésũ ânĩ trá cé ândâlâ ãlô íyî nyãányâ fẽlé drãlé tãlâ lâṇõ tã õnjí kâ trõlé vólé ãmâ drị̃ị̂ sĩ. 27Îcâ trá õjílã drí ndrĩ ôdrãzó cé ândâlâ ãlô, vó lâ ʼásĩ rî, Ôvârí âʼdô tã gólĩyíkâ lôndãʼá kĩlí. 28Ĩtí rî, Yésũ fẽ íyî nyãányâ bê drãlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí cé ândâlâ ãlô rî, ʼdĩî rĩʼá îcâ-îcâ ró lâṇõ tã õnjí õjílã dũû kâ rî ʼbá yí kâ trõlé vólé. Gõʼdá Yésũ âʼdô âgõʼá ãngó nõ ʼá kpá óʼdí. ʼDĩî gólâ rí kô ânĩlí íyî nyãányâ fẽlé kpá óʼdí tãlâ tã õnjí tãsĩ, gõʼdá gólâ rî ânĩlí ʼdĩ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî lị̃fị́ ʼbãʼbã sĩ ʼdíyî pã ʼbá rî âgõ-âgõ ãngó nõ ʼá rî drị̃ị̂ rî ʼbá yî ʼbãlé âʼdólé õzõ yí kâtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\