Yãkóbã 1

1Mâ Yãkóbã rû ị̂ʼbũ ʼbá Ôvârí kâ ró gõʼdá kpá Kúmú Yésũ Krístõ kâ rî ĩʼdî. Má ʼê nî-bê-yã ãnî õjílã Ôvârí kâ nyãányâ lâ ró võ drị̃ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ rî yî drí ndrĩ kậkậrậ. 2Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, õzõ tã ûjũ gõʼdá lâṇõ bê rî ũûsû ãnî trá rî, nĩ ndrê lâṇõ rî ʼdĩ ngá õnjí ró kô. Nĩ trõ âʼdólé ngá tãndí ró, tãlâ ʼdĩî âʼdô âʼdóʼá nõtí. 3Õzõ tã ûjũ ʼdî õʼê ãnî trá kpị̃ị̂ lị̃fị́ ʼbãʼbã ãníkâ Ôvârí drị̃ị̂ rî âyélé rî, âʼdô ãnî ʼbãʼá gõʼdá fĩî ậtũlị́ kôrô. 4Õzõ nĩ õrî fĩî ậtũ-ậtũ sĩ kárá rî, nĩ âʼdô îcáʼá cú rĩlí lị̂njị̂-lị̂njị̂ ró. Ngá ãzãkã pẽé ãnî kô ãkí ãkó. 5Õzõ õjílã ãzâ ãnî lãfálé ʼásĩ ũnị̃ tã ãzâ Ôvârí drí lẽlé yí drí ʼẽlé kậyị̂ tíbê tã jũjũ ʼdî kâ rî sĩ rî kô rî, îcâ trá gólâ drí tị̂ îrátãlé Ôvârí drí, tãlâ Ôvârí rî gógó ãâʼdâ ró bê tã gólâ drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî. Ôvârí âʼdô îcáʼá gólâ rî pãlé, tãlâ Ôvârí ĩʼdî ngá âfẽ ʼbá ʼî drị̃-bạ́lạ́yị̂ sĩ õjílã drí lị̃fị́ âmbé ãkó kpạ̃ạ́kũ ngá fẽrẽ ʼá. 6Ngá ãzâ rĩʼá ãlô. Nĩ âʼdô kô tã ị̂sũ ôjá ʼbá ró. Nĩ ʼbã ãnî lị̃fị́ ãʼdô Ôvârí drị̃ị̂ kĩ nĩ rî, gólâ âʼdô tã mbị̂mbị̂ rî ʼẽʼá trá. Õjílã gólâ tã ậyị́ ʼbá rî âʼdô âʼdóʼá té õzõ fê drị̃ ĩlî drí rĩʼá ôjálâ nõngá kó nãlé nõngá kó nãlé rî kâtí. 7Gõʼdá nĩngá sĩ, tã ị̂sũ gólâkâ âʼdô ʼbãʼá lị̃fị́ rị̃ rị̃ ʼá kâ rî tí, nõ kpá gõʼdá nã kpá rî. Gólâ nị̃ị́ tã mbị̂mbị̂ ʼẽlé rî kôʼdáwá. Gólâ rî gógó ʼdĩ ị̃ị̂sũ kô kĩ nĩ rî, Ôvârí âʼdô tã nị̃nị̃ âfẽʼá yí drí. Ôvârí fẽé íyíkâ ngá ãzãkã drílâ gbõ kó kôʼdáwá. 9Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, õzõ ãnî ãʼdô kpálé ngá ãkó rî, nĩ âʼdô ãyĩkõ ró, tãlâ Ôvârí âʼdô ãnî ʼbãʼá âʼdólé õrẽ bê. 10Ngã gõʼdá ãnî rî gógó âʼdó ʼbá ngá-tị̂ bê dũû rî ʼbá yî, õzõ õjâ ãnî trá kpálé ũgúlị́ ʼá rî, nĩ âʼdô ãyĩkõ ró, tãlâ gólĩyî ngá-tị̂ ĩyíkâ rî ʼbá yí bê âʼdô âʼdóʼá té õzõ fê fõô õmã kâ gõʼdá gólâ ândrá ʼbá ʼwãâ háwô ị̃tú ãmé drí sĩ rî kâtí. Ĩtí ró rî, õjílã ngá-tị̂ bê ĩyî drị́gạ́ dũû rî âʼdô drãʼá ʼwãâ ị̃tú gólĩyî drí rĩzó tã ĩyî nyãányâ kâ rî ʼbá yî ʼẽlé rî sĩ. 12Õzõ nĩ õrî fĩî ậtũ-ậtũ sĩ kậyị̂ lâṇõ kâ rî tú rî, Ôvârí âʼdô õrẽ fẽʼá ãnî drí. Má âtâ tã rî nõ ãnî drí ĩtí, tãlâ õzõ nĩ õlậvũ trá tã ʼdî ʼásĩ rî, Ôvârí âʼdô ãnî ʼẽʼá rĩlí zãâ lédrẽ-lédrẽ ró gbạ́dú drị́-ʼâ ãníkâ ró, õzõ gólâ drí tã lâ ʼbãrẽ trá fẽlé ãnî gólâ rî lôvó bê rî ʼbá yî drí rî kâtí. 13Kậyị̂ lâṇõ kâ rî tú rî, nĩ âtâ kô kĩ nĩ rî, ãâʼdô Ôvârí ĩʼdî ãnî ûjũʼá tã õnjí ʼẽlé, tãlâ Ôvârí lẽé kô tã õnjí ʼẽzó ãlôwálâ, gõʼdá gólâ jũú õjílã ãzãkã kpá kô ãlôlâ tã õnjí ʼẽlé. 14ʼDĩî tã lôvókô ãnî nyãányâ kâ rî âʼdô ãnî âséʼá nĩ tã õnjí ʼẽlé. 15Tãlâ tã lôvókô âsê íyíkâ tã õnjí, gõʼdá vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, tã õnjí gõʼdá âsê íyíkâ õdrã. 16Ámâ îzó yî ámâ ậdrúpị̃ yí bê, áâdô ãnî kô âfî-âfî tã õnjí kâ rî sĩ. 17Ngá ãmâ átá Ôvârí drí âfẽlé ãmâ drí rî ʼbá yî rĩʼá járáʼbítí tãndí ró. Ãʼdô kpálé võ îwâ ị̃tú kâ párá bê rî õôjâ rû nĩ rî, Ôvârí rî nyãányâ gólĩyî lôʼbã ʼbá rî ôjá rû íyíkâ kô ãlôwálâ. Ĩtí rî, mã nị̃ trá kĩ nĩ rî, Ôvârí ûjũú ãmâ kôʼdáwá tã õnjí ʼẽlé. 18Ôvârí ʼbã ãmâ trá âʼdólé õjílã íyíkâ ró tã âtî-âtî pạ̃tị́ị̃ íyíkâ Yésũ rî tãsĩ âfẽlé ãmâ drí rî sĩ, té nyé õzõ gólâ drí lẽlé ʼẽlé rî kâtí, tãlâ mã ãʼdô ró bê ngá drị̃-káká ró ngá-tị̂ tã lâ drí lâzélé rõô rî ró, ngá-tị̂ ãzâ ʼbá yî lédrẽ-lédrẽ bê drílâ lôʼbãlé trá rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. 19Ámâ îzó yî ámâ ậdrúpị̃ yí bê, nĩ ârî drẽ úlị́ nõ, nĩ ãʼdô bê rĩʼá rî, nĩ rî rĩlí bị́lị́ îgâ-îgâ sĩ kárá njãâ tã âtálé rî ʼbá yî ârízó ʼwãâ. Gõʼdá nĩ âʼdô kpá mãnísĩ ró úlị́ îtõ võ âtálé rî ʼá. Gõʼdá nĩ âʼdô kpá mãnísĩ ró ʼálé âdrã-âdrã tãsĩ. 20Má âtâ nõtí ró, tãlâ rĩrĩ mbị̂mbị̂ gólâ Ôvârí drí lẽlé ãmâ drí rĩzó rî âʼdó kô ʼálé âdrã sĩ. 21Ĩtí rî, ʼdõvó nĩ âyê tã lârâkô tã õnjî-õnjî rî ʼbá yî, gõʼdá ʼálé âdrã bê vólé, nĩ ʼdê nĩ trõ ró úlị́ Ôvârí kâ ĩʼdî lôfílí ãnî ʼá, gõzó rĩlí zẽlé lâ ʼá ị̃nị́nị̂ ró. Úlị́ gólâkâ ʼdĩ âʼdô îcáʼá ãnî ʼbãlé nĩ âʼdólé rĩlí mbị̂mbị̂ ró. 22Nĩ ârî úlị́ gólâ Ôvârí kâ rî ĩʼdî. Nĩ ị̂sũ kô kĩ nĩ rî, îcâ trá cé úlị́ rî ʼdĩ lîngô-lîngô lâ ârízó ĩʼdî. Nĩ ʼê kpá tã Ôvârí drí âtálé rî ĩʼdî. 23Õzõ nĩ ãârî úlị́ ʼdĩ lîngô-lîngô lâ ĩʼdî gõʼdá ʼẽzó lâ té vó lâ ʼásĩ kôʼdáwá rî, ãnî tã âʼdô âʼdóʼá õzõ õjílã gólâ ngãnã âtrõ ʼbá íyî lị̃fị́ ị̂ndrị́zó ʼá lâ, gõʼdá ʼwãâ ngãzó nĩlí gõʼdá nị̃lị́ lâ lârâkô drílâ ị̂ndrị́lị́ ngãnã ʼá ʼdĩ drí jãzó drị̃ lâ ʼásĩ rî tí. 25Õzõ õjílã ãnî lãfálé ʼásĩ õrî trá kárá úlị́ tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ yî ị̂sũlị́ dódó, gõʼdá tã lâ ʼẽzó rî, tã ʼdî âʼdô sũʼá Ôvârí rú, tãlâ nĩ rî ʼdĩ tã úlị́ gólâkâ tãndí ʼdĩ drí âʼdálé ʼdĩ ʼẽʼá ĩʼdî. Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî cú mbârâkã bê ãmâ înjílí tã õnjí ãmákâ ʼásĩ. 26Nĩ ãâʼdô ãníkâ ị̂sũʼá lâ kĩ nĩ rî, ĩyî ãâʼdô rĩʼá ʼdẽʼá lạ́tị̂ Ôvârí kâ rî ʼbá yî vósĩ, gõʼdá nĩngá sĩ rî, nĩ õrî zãâ úlị́ õnjî-õnjî âtálé ĩʼdî õmbã sĩ ãzí-ãzí drí rî, ʼdĩî rî ʼdẽʼdẽ ãníkâ Ôvârí vósĩ ʼdî rĩʼá lôsĩ ãkó. 27Lạ́tị̂ gólâ rĩzó ʼdẽlé Ôvârí vósĩ mbị̂ rî ĩʼdî rĩʼá gólâ drí âtálé rî ʼẽlé ĩʼdî, õzõ kĩʼá nĩ rî ãnî drí ĩmvá-ãnjî pãlé gõʼdá kpá ạ̃yị́zị́ yí bê ngá sĩ rî yî tí. Gõʼdá ãnî drí ʼdẽlé kô lạ́tị̂ õnjí õjílã gólĩyî Ôvârí rî gã ʼbá dó rî ʼbá yí kâ ʼásĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\