Yãkóbã 2

1Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, nĩ lẽ tã trá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ gólâ âʼdó ʼbá sị́sị́ ãzí-ãzí drị̃ị̂ sĩ rî ʼá. Ĩtí ró rî, nĩ ʼbã õjílã ãzãkã kô ãlôlâ âʼdólé gạ̃rạ̃ õjílã ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. 2Õzõ õjílã ãzâ âʼdó ʼbá ngá-tị̂ bê dũû rî ãânĩ trá ítá lânjã bê yí rú gõʼdá kpá tómó dáãbõ ʼásĩ bê íyî drị́-mvá ʼá, drílâ ngãzó âfílí ãnî lãfálé ʼá ãnî drí rû êʼbérẽ võ ãlô ʼá rî tú rî, gõʼdá nĩngá sĩ, ãnî drí ngãzó tã âtálé gólâ drí kĩʼá nĩ rî, "Ãgô ãmbá, ní ânĩ ạ̃tị́ ʼá nõlé rĩlí rĩ-võ tãndí nõ drị̃ị̂." Gõʼdá vólé drị̃ lâ ʼásĩ, ãzâ íyíkâ ngá ãkó lé ʼbá ʼî cú ítá lị́rị́kũ bê yí rú njãvõ-njãvõ, drílâ ngãtá íyíkâ kpá ngãzó âcálé, gõʼdá ãnî drí ãníkâ ngãzó tã âtálé gólâ drí kĩʼá nĩ rî, "Ní nĩ áníkâ rĩlí gĩâ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ ị̂bị́rị́bị́ nã drị̃ị̂ nãlé" õzõ ngãtá nĩ ãâyê gólâ íyíkâ âdrélé pá drị̃ị̂ ûrû yã rî. 4Ãʼdî ʼbã ãnî õjílã lãfálé cãlé rî nĩ yã? Õzõ nĩ õcâ õjílã lãfálé trá rî, ʼdĩî nĩ ʼê trá tã õnjí ʼî. 5Nĩ ndrê drẽ, ámâ îzó yî ámâ ậdrúpị̃ yí bê, Kúmú ạ́ngị́ ãmákâ Ôvârí rî gógó êpẽ ngá ãkó lé ʼbá trá íyî tã lẽlé ĩʼdî, tãlâ gólĩyî õrî ró bê kũmũ íyíkâ rî zẽlé cú tã tãndí ãmbá dũû yî Ôvârí drí ʼbãlé fẽlé drị́-ʼâ ró gólĩyî íyî lôvó bê ʼdĩ ʼbá yî drí ʼdĩ bê. 6Ãʼdô kpálé ĩtí rî, ãnî nyãányâ îzã ngá ãkó lé ʼbá rú trá. Âʼdô âʼdóʼá ngá ãkó lé ʼbá ĩʼdî ãnî lârâkô ʼẽlé yã? Âʼdô âʼdóʼá gólĩyî ĩʼdî ãnî lâsélé nĩlí âjí bê lâ kúmú ândrá sĩ yã? ʼÉʼẽ, âʼdô âʼdóʼá ngá-tị̂ dũû lé ʼbá ĩʼdî. 7Âʼdô kpá ʼbãʼá gólĩyî ãlôlâ ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî úlị́ õnjí âtá ʼbá ãnî gólĩyî Yésũ Krístõ rî rú âpázó drị̃ lâ rî yî rú rî. Gõʼdá bê trá ĩtí rî, nĩ ʼbã lậnjị̃ ngá-tị̂ dũû lé ʼbá rú ãʼdô tãsĩ yã? 8Õzõ nĩ ãârî tã gólâ Ôvârí ãmákâ drí ʼbãlé ãmâ drí rî trá kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼbã ãzí-ãzí yî lôvó ndrĩ kpá té ãnî drí ãnî lôvó ʼbãrẽ kâtí" rî, ʼdĩî âʼdô âʼdóʼá tãndí ró lậvũlị́ gạ̃rạ̃. 9Gõʼdá õzõ nĩ õʼbã õjílã ãzâ ʼbá yî trá âʼdólé gạ̃rạ̃ ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ rî, ʼdĩî nĩ ʼê tã õnjí tẽtẽ trá, tãlâ óômbê ãnî trá tã îzã ʼbá ró âʼdô tã Ôvârí kâ ʼbãlé ʼẽlé rî vó ró. 10Õzõ õjílã ãlô ãnî lãfálé ʼásĩ ãârî tã Ôvârí kâ ʼbãlé ʼẽlé rî trá ndrĩ, gõʼdá drílâ ãlô rî âyézó ʼẽ ãkó lâ rî, ʼdĩî gólâ trá tã Ôvârí kâ ʼbãlé ʼẽlé rî ârí ʼbá lâ kô rî ĩʼdî. 11Rĩʼá ĩtí lâ ʼdĩ ró, tãlâ Ôvârí rî gógó âtâ nĩ ngbálí-ngbálí kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼbã ʼdãzí rî õkó ãnî ũgúlị́ ʼá kô." Gõʼdá Ôvârí âtâ kpá nĩ kĩ nĩ rî, "Nĩ fû õjílã kô." Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, õzõ kpálé nĩ õʼbã ʼdãzí rî õkó kô ũgúlị́ ʼá rî, gõʼdá õzõ nĩ ũfû õjílã trá rî, ʼdĩî ãnî rĩʼá tã Ôvârí kâ ʼbãlé ʼẽlé rî ârí ʼbá kô rî ĩʼdî. Ĩtí, õzõ nĩ ĩîzã õjílã rú trá rî, áâʼdô kpá lâṇõ fẽʼá ãnî drí lậvũlị́ kôrô. 12Tã âtâ-âtâ ãníkâ ʼásĩ ndrĩ gõʼdá kpá tã ʼẽʼẽ ãníkâ ʼásĩ ndrĩ rî, nĩ ị̂sũ dódó kĩ, Ôvârí âʼdô tã ãníkâ kĩʼá âʼdô tã gólâkâ kĩ ʼbá nĩ rî, nĩ õlẽ ãzí-ãzí kpá õzõ ãnî drí ãnî ífífí lẽrẽ kâtí rî rú. Ôvârí ʼbã tã ʼdî ãmâ pãzó mbârâkã tã õnjí kâ rî ʼásĩ. 13Õzõ nĩ ãʼdô tã tãndí ʼẽ ʼbá õjílã drí kô rî ĩʼdî rî, Ôvârí ʼé tã tãndí ãnî drí kpá kô. Áâʼdô tã ãníkâ kĩʼá, té õzõ tã ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ õjílã drí rî vó ró. Tã tãndí ʼẽʼẽ ʼdî âʼdô Ôvârí rî ʼbãʼá âʼdólé ãyĩkõ ãní bê kậyị̂ tã kĩkĩ kâ sĩ. 14Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, âʼdô âʼdóʼá kó ángô tí yã, õzõ nĩ ãâtâ kĩʼá nĩ rî, nĩ ʼbã tã lẽlẽ ãníkâ trá Ôvârí ʼá, gõʼdá nĩngá sĩ rî, nĩ gõ nĩ ʼé tã rî ʼdĩ kô âʼdô lâ vó ró rî yã? Pạ̃tị́ị̃ tã lẽlẽ ãníkâ ʼdĩ âʼdô fí ãnî pãʼá trá yã? ʼDĩî îcá kô. 15Õzõ nĩ õndrê õjílã ãzâ trá ãlô ãnî lãfálé sĩ ítá ĩzã bê ngãtá ngá-ĩyínyâ ĩzã bê, gõʼdá ãnî drí ngãzó tã âtálé drílâ kĩʼá nĩ rî, "Ôvârí ãâʼdô ní bê, ní âʼdô ró bê ítá lânjã bê, gõʼdá kpá ngá-ĩyínyâ tãndí bê" cú ĩtí õjílã rî ʼdĩ ậmú ãkó ãlôwálâ rî, ʼdĩî âʼdâ íyíkâ ãʼdô ʼî yã? ʼDĩî rĩʼá cú ĩtí tã ífí ãkó. 17Ĩtí rî, tã lẽlẽ ãníkâ élê tã lâ ʼẽ ãkó rî âʼdô âʼdóʼá lôsĩ ãkó. 18Õzõ õjílã ãzâ ãlô ãâtâ tã má drí kĩʼá nĩ rî, "Ĩîcâ trá õjílã ãzâ drí rĩzó cú tã lẽlẽ Ôvârí ʼá rî bê, gõʼdá ãzâ ãlô rî íyíkâ rĩʼá cú tã ʼẽʼẽ tãndí bê õjílã drí" rî, má âʼdô âtáʼá lâ drílâ kĩ nĩ rî, "Gõʼdá ní ʼélé bê tã ãzãkã kôʼdáwá rî, ní âʼdô áníkâ gõʼdá âʼdáʼá lâ má drí kĩʼá nĩ rî, ní ãâʼdô trá cú tã lẽlẽ bê Ôvârí ʼá rî íyíkâ ángô tí ró yã? ʼDĩî má âʼdô tã lẽlẽ ámákâ âʼdáʼá ní drí cú ĩtí drị̃ vẽ ãkó, tãlâ tã ʼẽʼẽ ámákâ Ôvârí ʼá rî sĩ." 19Nĩ lẽ tã trá kĩʼá nĩ rî, Ôvârí rî gógó rĩʼá ãlô yã? Rĩʼá tãndí ró. Sãtánã yî lẽ ĩyî kpá ndrĩ ʼdó tã ʼdî. Ĩtí rî, Sãtánã rî gólĩyî rĩʼá ũrị̃ bê kpã kpã kpã. Tã lẽlẽ élêwálâ tã ʼẽʼẽ ãkó rî îcá kô õjílã pãlé. 20Gõʼdá bê ĩtí rî, ãnî õjílã gólĩyî tã nị̃ ãkó nõ ʼbá yî, nĩ lẽ má drí âʼdázó lâ ãnî drí kĩ nĩ rî, tã lẽlẽ Ôvârí ʼá cú ĩtí ʼẽʼẽ lâ ãkó rî rĩʼá cú ĩtí lôsĩ ãkó yã? 21ʼDõvó nĩ ʼdê mã ndrê ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã. Gólâ îtõ íyî mvá Ĩsákã rî fẽlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí võ ngá lị̃ kâ Ôvârí drí rî drị̃ị̂. Gólâ rĩʼá tã lẽlẽ bê gõʼdá kpá cú ʼẽʼẽ lâ bê. Tãlâ ʼdĩî tãsĩ rî, Ôvârí ndrê gólâ õjílã tã mbị̂ ʼbá ró. Nĩ ârî trá yã? Ĩtí rî, tã ʼẽʼẽ gólâkâ âʼdâ tã lẽlẽ gólâkâ rî ĩʼdî. 23Gõʼdá tã rî ʼdĩ drí âʼdózó õzõ îgĩlí trá rî kâtí kĩʼá nĩ rî, "Ãbãrãyámã ʼbã tã lẽlẽ íyíkâ trá tã âtâ Ôvârí kâ rî ʼá, gõʼdá tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Ôvârí drí gólâ rî zị̃zó õjílã tã mbị̂mbị̂ ʼẽ ʼbá ró." Tã Ómvó Ngá 15.6 Gõʼdá drílâ ngãzó zãâ rĩʼá Ãbãrãyámã rî zị̃lị́ íyî lậmû-ãzíyã ró. 24Mã ndrê drẽ tã Rãhábã kâ. Õzõ gólâ ãʼdô kpálé ãgô kpã ʼbá ró sị́sị́ lâ sĩ rî ĩʼdî rî, gólâ lậgû lómígówá ʼbạ̃súrú Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî ʼásĩ ngá-ĩyínyâ sĩ võ rû lậpị́zó õjílã rĩ ʼbá gólĩyî lôndãlé rî ʼbá yî drí sĩ rî bê, gõʼdá drílâ kpá gólĩyî jõzó gõlé vólé kôrô pávó tị̂ ngĩî ãzâ ʼásĩ, tãlâ gólĩyî õpâ ró ngá bê. Tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí drí Rãhábã rî ndrẽzó tã mbị̂mbị̂ ʼẽ ʼbá ró. Tã ʼẽʼẽ õjílã kâ âʼdô gólâ rî ʼbãʼá nĩ âʼdólé mbị̂mbị̂ ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá ʼdó tã lẽlẽ gólâkâ Ôvârí ʼá rî bê. Tã lẽlẽ gólâkâ élêwálâ îcá kô gólâ rî ʼbãlé âʼdólé õjílã mbị̂mbị̂ ró. Tã lẽlẽ élêwálâ tã ʼẽʼẽ ãkó rî rĩʼá õzõ ãvõ lôvó-lôvó ãkó yí ʼá rî kâtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\