Yãkóbã 3

1Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, nĩ kĩ kô, yĩ lẽ trá âʼdólé tã Ôvârí kâ îmbá ʼbá ró ʼwãâ, tãlâ ãmâ ndrĩ ʼdó tã ányâ âtá ʼbá ʼî, mã âʼdô îcáʼá úlị́ ányâ îmbálé. Tã îmbá ʼbá âʼdô âdréʼá Ôvârí ágálé tã lâ kĩlí lậnjị̃-lậnjị̃ ró ị̃tú tã-vó kĩkĩ kâ rî sĩ. Õzõ ãʼdô õjílã ãzâ õʼê tã õnjí kô tã drílâ âtálé rî tãsĩ rî, ʼdĩî õjílã rî ʼdĩ trá rĩʼá lị̂njị̂-lị̂njị̂ ró, gõʼdá gólâ trá cú yí drị̃ị̂. 3Tã âʼdâ ngá fínyáwá kâ âʼdózó ngá ạ́ngị́ drị̃lị́ rî ĩʼdî rĩʼá nõ. Lôkí ʼbá ãlô âʼdô õtólõʼbĩ ị́tị́ kâ bị̃ʼá cé fê mvá fínyáwá sĩ. Ị́tị́ ãʼdô ĩyíkâ kpálé ạ́ngị́ ạ́ngị́ ró cú mbârâkã bê rî, lôkí ʼbá âʼdô îcáʼá cú tị̂ lâ yî bị̃lị́ fê mvá sĩ võ yí drí lẽlé rî ʼá. 5Ĩtí rî, lãndrâ ãʼdô kpálé ngá fínyáwá ʼî rî, gólâ kpá cú mbârâkã bê tã ạ́ngị́ ạ́ngị́ ʼẽzó. Nĩ ndrê lạ̃sị́ ĩlákõ fũ ʼbá ʼdẽlé õmã ʼá rî, zã võ ạ́ngị́. 6Lãndrâ rĩʼá lạ̃sị́ kâtí. Ngá ãmbá ãmâ rúʼbạ́ ʼá rî yî drị̃ị̂ sĩ, lãndrâ ĩʼdî rĩ ʼbá õjílã kũlũtũtũ îzãlé tã tị̂ õnjí dũû rî ʼbá yî sĩ rî. Gólâ âsê tã õnjí nĩ ị̃tú úlị́ îtõzó âtálé rî sĩ, kpá bũúũ ị̃tú õdrã kâ rî tú rî. Lãndrâ ûʼdû tã õnjí íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼdó Sãtánã drị́gạ́ sĩ. Gõʼdá tã õnjí lãndrâ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí õjílã lôfízó lạ̃sị́ ândrê ʼá. 7Õzõ õjílã õtrõ tã bê kpálé kõrõnyã ãríwá bê drị́gạ́ sĩ ndrĩ rî, 8gõʼdá gólĩyî îcá gbõ kô tị̂ cĩlí ĩyî lãndrâ drị̃ị̂. Gólâ nị̃ị́ tã õnjí tẽtẽ lãndrâ drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî kô. Lãndrâ rĩʼá õzõ ị̃nị̃ sị́-ʼbálé kâtí cú gĩî bê. 9Ãmâ lãndrâ ãlô nõ sĩ, mã lûyị̂ kpá Ôvârí ãmâ átá Kúmú ạ́ngị́ ró rî, gõʼdá nĩngá sĩ, mã gõ mã trî kpá õjílã. ʼDĩî âʼdô âʼdóʼá ángô tí ró ãmâ drí tã õnjí âtázó õjílã Ôvârí drí ʼbãlé íyî lârâkô kâtí rî ʼbá yî rú yã? 10Lãndrâ ãlô nõ sĩ, mã lûyị̂ gõʼdá mã âtâ kpá tã õnjí. Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, âʼdó kô ĩtí lâ ʼdĩ ró. 11Bê rĩʼá îcâ-îcâ ró pạ̃tị́ị̃ kĩ nĩ rî, lị̃mvû tãndí drí kpá âfõzó lị̃mvû õnjí bê kpãkã ãlô óró ãlô rî ʼásĩ yã? 12Fê-kãâ âʼdô îcáʼá fí trá ʼwãlé púrũcị́ ífí ró yã? Ngã gõʼdá púrũcị́ âʼdô îcáʼá fí trá ʼwãlé fê-kãâ ífí ró yã? Îcá kô âʼdólé ĩtí lâ ʼdĩ kâtí. 13Õzõ õjílã ãzâ ãlô ãnî lãfálé ʼásĩ ị̃ị̂sũ tã trá kĩ nĩ rî, yí ãâʼdô pạ̃tị́ị̃ tã nị̃nị̃ gólâ tã lâ drí sũlị́ Ôvârí rú rî bê rî, ʼdõvó tã ʼẽʼẽ gólâkâ rî ʼbá yî ãâʼdâ pạ̃tị́ị̃ gólâ tã nị̃nị̃ ʼbá ró, tãlâ gólâ rî ʼdĩ rĩʼá tã tãndí ʼẽʼá lạ́tị̂ dódó rî ʼásĩ lómbé-lómbéwá ãkó. 14Õzõ ãzí-ãzí tã õrî zãâ âgílí ãnî lị̃fị́ rî, gõʼdá kpá õzõ nĩ õlẽ âʼdólé õjílã ãmbá ró rî, nĩ ậrû ãnî kô tã nị̃nị̃ ãníkâ tãsĩ, tãlâ ạ́rú-ạ́rúwạ́ ãníkâ ʼdĩ rĩʼá õnjõ ʼî. 15ʼDĩî rî, tã nị̃nị̃ ãníkâ ʼdĩ Ôvârí âfẽé nĩ kô ãnî drí. ʼDĩî õjílã kâ ʼî õzõ tã nị̃nị̃ ị̃nyạ́kú drị̃ kâ nõ kâtí. Âʼdó kô ngá tíbê Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî drí âfẽlé nĩ ãnî drí rî ĩʼdî. ʼDĩî Sãtánã yí kâ rî ĩʼdî. 16Má âtâ ĩtí, tãlâ õzõ nî ãʼdô âgî-âgî ʼbá ʼî gõʼdá kpá ạ́rú-ạ́rúwạ́ ʼbá ʼî rî, ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá tã gólĩyî rĩ ʼbá õjílã ʼbãlé rĩʼá tã õnjí ʼẽlé rõô gõʼdá kpá rĩ ʼbá tã ʼbãlé âʼdólé kpõrõkõnyã rî ĩʼdî. 17Gõʼdá tã nị̃nị̃ gólâ Ôvârí drí âfẽlé rî íyíkâ rĩʼá járáʼbítí tãndí ró. Ĩtí rî, gõʼdá õjílã gólâ âʼdó ʼbá tã nị̃nị̃ tãndí ʼdĩ bê rî, gólâ âʼdô ʼbãʼá õjílã gólâ tã ạ̃ʼdị́ lẽ ʼbá ĩʼdî rî ró, gõʼdá gólâ lâwãá ãzí-ãzí bê kô gõʼdá tã õnjí lôgõ ãkó ãzí-ãzí drí. Gõʼdá gólâ îcá kpá kô rĩʼá tã õnjí âtálé ãzí-ãzí rú. 18Gõʼdá ĩtí rî, âʼdô íyíkâ tã tãndí lôfõʼá ĩʼdî tã õnjí rî vó lâ ʼá. Gõʼdá âʼdô kpá tã ạ̃ʼdị́ lôfõʼá ĩʼdî tã ônjâ-ônjâ kpõrõkõnyã rî võ lâ ʼá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\