Yãkóbã 4

1Ngá ãnî ʼẽ ʼbá rĩʼá lâwãlé gõʼdá kpá rû fũlị́ ãnî lãfálé ʼásĩ rî ãʼdô ʼî yã? Tã lôvókô ndrĩ ãnî ʼá rî ĩʼdî. 2Nĩ ndrê drẽ, ãnî rĩʼá ngá ãzâ lôvó lâ bê ãnî ʼá. Gõʼdá nĩngá sĩ, nĩ ûsú ngá rî gógó ʼdĩ kô. Ãnî kpá rĩʼá ngá õjílã ãzâ kâ lôvó lâ bê ãnî ʼá. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, nĩ îcá kô ngá rî ʼdĩ ûsúlị́. Gõʼdá nĩngá sĩ, ngá rî ʼdĩ drí ãnî ʼbãzó rĩʼá lâwãlé, rû fũfũ yí bê. Ĩtí rî, ãnî gõʼdá rĩʼá njãâ õjílã fũlị́. Gõʼdá ngbãângbânõ, ãnî cú ĩtí ngá ãzâ ãkó ãʼdô tãsĩ yã? ʼDĩî tãlâ nĩ îjí Ôvârí kô tã lâ tãsĩ. 3Ngãtá õzõ nĩ ĩîjî tã gõʼdá drẽ zãâ nĩ ûsú ngá rî ʼdĩ kô rî, ʼdĩî tãlâ nĩ lẽ ãnîngá ngá rî ʼdĩ cé tã lôvókô ãníkâ ndẽlé vólé. 4Nĩ nị̃ị́ kô kĩʼá nĩ rî, õzõ nĩ õlẽ ngá gólĩyî ãngó ʼá nõ ĩʼdî rî, nĩ îcá kô âʼdólé Ôvârí rî rû-lẽ-ãzí ró. 5ʼDĩî tã ífí gólâ Ôvârí drí tã âtázó kĩ nĩ rî, Líndrí Tãndí íyíkâ yí drí ʼbãlé ãmâ ʼá ʼdĩ lẽ mã õrî ró zãâ tótó Ôvârí rî lẽlé rî ĩʼdî. 6Gõʼdá Líndrí Tãndí íyíkâ âfẽ fãfã trá ãmâ drí gãzó dó tã gólâ lôvókô ãmâ rúʼbạ́ kâ rî drí lẽlé ãmâ drí ʼẽlé rî ʼẽlé. Búkũ Ôvârí kâ kĩ nĩ rî, "Ôvârí rĩʼá ạ̃jú-ʼbá-ãzí ró õjílã gólĩyî ạ́rú-ạ́rúwạ́ ʼbá ró gõʼdá tã íyíkâ gã ʼbá dó rî yî drí. Gõʼdá gólâ íyíkâ bê-rî rû-lẽ-ãzíyã ró õjílã gólĩyî ĩyî ífífí fẽ ʼbá gólâ zẽlé rî ʼbá yí bê." Úlị́ Mãnĩgõ 3.34 7Bê trá ĩtí rî, nĩ sõ drị̃ Ôvârí zẽlé, gõʼdá nĩ gã Sãtánã dó. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Sãtánã âʼdô ãnî âyéʼá. 8Nĩ êsê rû ãnyî Ôvârí lạ̃gạ́tị́, gõʼdá Ôvârí âʼdô kpá rû êséʼá ãnyî ãnî lạ̃gạ́tị́. Ãnî tã õnjí ʼbá, nĩ jĩ ãnî drị́ ngbángbá tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. Ãnî rĩʼá tã ị̂sũ-ị̂sũ bê rị̃. Ĩtí rî, nĩ ʼbã tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ ãʼdô cé ãlô Ôvârí rî tãsĩ. 9Nĩ ãʼdô tã ị̂sũ ró tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî tãsĩ. Nĩ ʼê ĩzã, nĩ ngô ãwó ĩʼdî tãlâ tã õnjí ãníkâ tãsĩ. 10Nĩ sõ ãnî drị̃ Ôvârí zẽlé ngá fínyáwá ró Kúmú ândrá, nĩngá sĩ, gólâ âʼdô ãnî îngáʼá âʼdólé õjílã íyíkâ ró. 11Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, nĩ ngô tã kô ãnî ãzí-ãzí yî rú õjílã ãzâ ʼbá yî drí. Õzõ nĩ õʼê trá ĩtí rî, nĩ ʼbã ãnî trá âdrélé tã kĩ ʼbá ró ãnî ãzí-ãzí yî drị̃ị̂ sĩ. ʼDĩî rî ʼá rî, nĩ rî ʼdĩ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî ôṇõʼá, gõʼdá nĩ rî ʼdĩ ị̂njị̃lâ kô. Tã ãníkâ bê-rî tã ʼbãʼbã ʼdî ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ ĩʼdî. Âʼdó kô tã ãzí-ãzí kâ rî kĩkĩ lâ ĩʼdî. 12Cé rĩʼá Ôvârí ĩʼdî gólâ ʼẽ ʼbá tã-vó õjílã kâ kĩlí rî. Gólâ ĩʼdî rĩʼá cú fãfã bê õjílã pãzó, gõʼdá kpá fãfã bê lâṇõ fẽzó õjílã drí. Gõʼdá âʼdô bê ĩtí rî, nĩ kĩ tã kô ãnî ãzí-ãzí yî rú gólĩyî zị̃zị̃ sĩ õjílã õnjí ró. 13Nĩ ârî drẽ, ãnî gólĩyî tã ị̂sũ ʼbá kĩ, ĩyî ãʼdô ʼẽʼá lâ õzõ sũ ʼbá ĩyî rû rî tí rî, nĩ âtâ tã trá kĩ nĩ rî, "Ãndrõ, cú ĩtí tã ãzâ ãkó, ãmâ trá nĩʼá jạ̃rị́bạ̃ rî gógó nã ʼá tólâ. Mã âʼdô rĩʼá tólâ ndrô ãlô ngá ãmákâ gĩlí gõʼdá kpá lậzị́lị́ gĩlí. Gõʼdá nĩngá sĩ, mã âʼdô âʼdóʼá cú lãfâ bê dũû." 14Pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, nĩ nị̃ị́ ngbá tã gólâ ʼẽ ʼbá âʼdólé ị̃drú rî kô. Ãmâ rĩrĩ õzõ ãʼdô kâtí yã? Ãmâ rĩrĩ ãngó nõ ʼá rî rĩʼá õzõ lũmvû ãmé õcĩkã kâtí ndrẽlé cé ngbãângbânõ tí, drẽ ãkpãkãʼdã drílâ ậvị̃ ãkó ĩlî ʼá rî. 15Úlị́ ãmbá ʼdĩ ʼbá yî vólé drị̃ lâ ʼá, nĩ âtâ cé kĩ nĩ rî, "Õzõ Ôvârí õlẽ trá rî, áâʼdô ãmâ lôpéʼá, tãlâ mã âʼdô ró fí kpá zãâ lédrẽ-lédrẽ ró ị̃drú, gõʼdá mã âʼdô tã ãzâ nõ ʼẽʼá gõʼdá kpá nã rî ʼẽzó." 16Gõʼdá nĩ rî ãnî ậrúlị́ tã gólâ ãnî drí lẽlé ʼẽlé rî tãsĩ. Ạ́rú-ạ́rúwạ́ ʼdĩ rĩʼá õnjí ró. 17Õzõ nĩ ũnị̃ tã mbị̂mbị̂ ʼẽlé rî trá gõʼdá âyézó lâ ʼẽ ãkó lâ rî, ʼdĩî nĩ ʼé tã sũ ʼbá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá kô rî trá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\