Yãkóbã 5

1Ãnî õjílã ngá-tị̂ dũû lẽ ʼbá rõô rî ʼbá yî, nĩ ârî drẽ tã nô. Nĩ âʼdô kpá tã ị̂sũ ạ́ngị́ bê, tãlâ tã pạ̃tị́ị̃ ró tã ạ́ngị́ âʼdô ʼẽʼá âʼdélé ãnî drị̃ị̂. 2Õzõ ị̃tú tã kĩkĩ kâ rî õcâ trá rî, ngá-tị̂ ãníkâ dũû ʼdĩ ʼbá yî âʼdô rû îzãʼá ndrĩ. Ítá lânjã ãníkâ ʼdĩ ʼbá yî, édrégó âʼdô nyãʼá lâ ndrĩ. Gõʼdá lãfâ ãníkâ âʼdô lâkáʼá rû îzãlé. Nĩngá sĩ, lãfâ lâká ʼbá ʼdĩ âʼdô tã pạ̃tị́ị̃ ãníkâ âʼdáʼá nĩ. Lãfâ rî ʼdĩ âʼdô ãnî lôzãʼá õzõ lạ̃sị́ kâtí. 4Nĩ nị̃ trá kĩ nĩ rî, nĩ gã trá dó drị́-ʼâ fẽlé õjílã ngá ʼẽ ʼbá ãnî drí ạ́mvú ʼá rî ʼbá yî drí. Tã ʼẽʼẽ ãníkâ îzã gólĩyî tã mbị̂mbị̂ Ôvârí kâ ʼẽ ʼbá rî trá, tãlâ gólĩyî õdrã ró bê. Ĩtí rî, gólĩyî îcá kô ãnî ậtũlị́. Gõʼdá Ôvârí íyî mbârâkã sĩ ndrĩ ârî gólĩyî gbálálá ãwó bê rî trá. Nĩ gõ nĩ rî trá cé dõ ʼá ĩʼdí bê lâ, gõʼdá cé rĩlí ãnî tã ị̂sũlị́ ĩʼdî ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá. Gõʼdá ĩtí rî, ãnî trá õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ ʼbõ ʼbá ʼbõʼbõ gólâ Ôvârí drí ʼẽlâ lị̃lâ rî kâtí. Ãnî trá njãâ fũlị́. 7Nĩ ndrê trá kĩ nĩ rî, tã ạ́ngị́ õnjí ʼẽʼá âʼdélé ngá-tị̂ dũû ʼbá drị̃ị̂. Âʼdólé bê trá ĩtí rî, ámâ îzó yî ámâ ậdrúpị̃ yí bê, nĩ rî drẽ tị́tị́ ró fĩî ậtũ-ậtũ sĩ Yésũ rî âgõ-âgõ tẽlé. Nĩ âʼdô õzõ õjílã gólâ ngá ị̂ʼdị́ ʼbá yí drí ạ́mvú ʼá rî kâtí. Tãlâ gólâ lẽ ngá-ĩyínyâ dũû ĩʼdî, gólâ drí rĩzó zãâ ngá-ạ̃rú yí drí ậfũlị́ ạ́mvú ʼá ʼdĩ vó lâ ndrẽlé, té bũúũ ngá-ĩyínyâ ʼdĩ drí lị̂njị́zó gõzó ṇõlâ ʼbãlé ẽró ʼá. 8Ĩtí rî, nĩ âdrê Ôvârí rî mbârâkã sĩ rákã fê kâtí, tãlâ Kúmú ãmákâ Yésũ trá ʼẽʼá âcálé âgõlé. 9Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, nĩ lôzô kô rû îzã ãníkâ tãsĩ, tãlâ Ôvârí õzó lâṇõ fẽê ãnî drí. Nĩ ndrê drẽ, Yésũ tã ãmákâ lãfálâ cã ʼbá rî trá rĩʼá ãnyî âcálé âgõlé. 10Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, tã ậngũ ʼbá gólĩyî ạ̃kû ró úlị́ Ôvârí kâ âtá ʼbá trá ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drí, tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ rî ãâʼdâ rû ãnî drí. Gólĩyî rî trá tị́tị́ fĩî ậtũ-ậtũ sĩ ị̃tú õjílã drí rĩzó rĩʼá gólĩyî îzãlé, drílĩyî drẽ rĩzó úlị́ pẽlé Ôvârí rî võ ʼá rî sĩ. 11Mã ndrê gólĩyî õjílã tã ʼẽʼẽ lâ yî drí sũlị́ Ôvârí rú rî yî ró, tãlâ gólĩyî ậtũ fĩî trá ậtũ-ậtũ. Nĩ ârî trá ãgô zị̃lị́ Yóbõ rî ậtũ fĩî ậtũ-ậtũ ị̃tú gólâ rî îzãzó rî sĩ. Gõʼdá nĩ nị̃ kpá trá kĩ nĩ rî, ạ̃dũkũ lâ sĩ Ôvârí drí ngá fẽzó gólâ drí. Ôvârí rî gógó nyãányâ lâ rĩʼá õjílã ĩzã ndrẽ ʼbá ʼî, gõʼdá kpá õjílã pã ʼbá ʼî. 12Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, tã ạ́ngị́ bê rĩʼá nõtí. Nĩ îtrî lãtrítrí kôʼdáwá ãlôwálâ Ôvârí rî rú sĩ gõʼdá kpá rú ãzâ sĩ. Õzõ nĩ õkĩ nĩ rî ãwô rî, nĩ kĩ nĩ rî cé ãwô. Gõʼdá nĩ õkĩ nĩ rî ĩtí kôʼdáwá rî, nĩ kĩ rî cé ĩtí kôʼdáwá, tãlâ Ôvârí rî ʼálé õzó kô âdrãâ ãnî rú. 13Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, õzõ nĩ ãʼdô trá tã ị̂sũ bê rî, nĩ ʼdê nĩ îrátã ãnî tị̂ Ôvârí drí. Õzõ ãyĩkõ ãʼdô trá ãnî cĩʼá rî, nĩ ngô lôngó Ôvârí rî lûyị́zó rî ĩʼdî. 14Õzõ nĩ ãʼdô trá ngá lãzé bê rî, nĩ zị̂ drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ rî ʼbá yî ãnî ngálâ, gólĩyî ị̃ị̂nị̂ ró dõ ãnî rú tã âtâ-âtâ bê Kúmú Yésũ rî rú sĩ, gõʼdá kpá gólĩyî õʼê ró rãtáã Ôvârí drí ãnî tãsĩ. 15Nĩ ʼê ĩtí, tãlâ tị̂ drílĩyî îrátãlé tã âtâ-âtâ tã lẽlẽ kâ ʼdĩ sĩ rî âʼdô ãnî rúʼbạ́ ʼbãʼá ậʼdị́lị́. Õzõ ngãtá ngá lãzé ãníkâ ʼdĩ ãʼdô tã õnjí ãníkâ tãsĩ rî, nĩ njị̃ tị̂ drị̃ lâ ʼásĩ, ãʼdô ró bê Ôvârí drí tã õnjí ãníkâ âyézó. 16Tãlâ ngá lãzé rî âfílí õzõ ʼdĩî kâtí, nĩ rî zãâ rĩlí tã õnjí ãníkâ ãnî lãfálé ʼásĩ rî ângílí, gõʼdá nĩ âʼdô ró ĩzã ró. Nĩ ângî tã, gõʼdá nĩ ʼê ró rãtáã ãzí-ãzí drí ị̃tú rúʼbạ́ âgî-âgî kâ rî sĩ, tãlâ Ôvârí âʼdô tã ĩdrí dãʼá ãnî rú. Õzõ õjílã tã mbị̂ ʼbá õtírĩ íyî tị̂ îrátãâ rî, Ôvârí ʼê tã ạ́ngị́ ĩʼdî tị̂ drílâ îrátãlé ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó. 17ʼDõvó nĩ ị̂sũ drẽ tã Ẽlíyã rî tãsĩ, gólâ cé rĩʼá õjílã mvá ʼî ãmâ drí âʼdórẽ tí. Gólâ îrátã íyî tị̂ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ kĩ nĩ rî, "Ôzê ũʼdị̂ kô." Gõʼdá nĩngá sĩ rî, ôzê ʼdị́ kô ndrô zãlô nâ párá njị̂-kázíyá ʼá. 18ʼDĩî vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, gólâ drí kpá tị̂ îrátãzó óʼdí kĩ nĩ rî, "Ôzê ũʼdị̂" gõʼdá ôzê drí ngãzó rĩʼá ʼdị̃lị́ cõrõ-cõrõ, ngá-ạ̃rú drí ngãzó ậfũlị́ ʼbõlã-ʼbõlã vũdrị́ sĩ ndrĩ. 19Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, õzõ õjílã ãzâ ũkû trá lạ́tị̂ tã ányâ rî kâ drị̃ị̂ rî, nĩ ʼdê nĩ êdrẽ gólâ lạ́tị̂ tã mbị̂ rî kâ drị̃ị̂. 20Ãmâ ndrĩ, mã nị̃ trá tãndí ró kĩ nĩ rî, õjílã gólâ tã õnjí ʼbá êdrẽ ʼbá lạ́tị̂ mbị̂mbị̂ rî drị̃ị̂ rî pâ gólâ ĩʼdî õdrã ʼásĩ, gõʼdá tã õnjí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô âyéʼá lâ. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\