Yõwánĩ 1

1Drẽ ãkpãkãʼdã sị́sị́ óʼbãá ãngó nõ drẽ kô rî, "'Ôvârí rî âʼdá ʼbá" ' bê rĩʼá Ôvârí bê. Gólâ Ôvârí ʼî. 2Îtõ võ ʼásĩ, Ôvârí õtírĩ ãngó ʼbãâ rî, gólâ bê rĩʼá Ôvârí bê. 3Õzõ Ôvârí õlẽ trá ngá lôʼbãlé rî, Ôvârí âtâ tã lâ gólâ drí, drílâ ʼẽzó lâ, nyé õzõ Ôvârí drí lẽlé rî kâtí. Ngá ãzâ yûʼdạ́wạ́ ʼbãlé cú ĩtí gólâ ãkó. 4Gólâ ĩʼdî Ôvârí drí âjólé lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽlé õjílã drí rî. Gólâ kpá ĩʼdî Ôvârí drí âjólé ngá îʼĩ íyíkâ bê ânĩlí ị́nị́rị́kúwạ́ tã õnjí kâ drõlé vólé õjílã pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ rî. Gbõ lé õjílã lẽé ĩyî kô ị́nị́rị́kúwạ́ ĩyíkâ îʼĩlí rî, îcá kô lôsĩ gólâkâ ị́nị́rị́kúwạ́ îʼĩ kâ ʼdĩ pẽlé. 6Ãgô ãzâ bê rú lâ Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî. Ôvârí njĩ gólâ trá jõlé nĩʼá tã Ngá îʼĩ ʼbá kâ pẽlé õjílã drí, gólĩyî ẽêdê ĩyî njãâ ngá îʼĩ ʼbá ʼẽ ʼbá âcálé ʼdĩ tẽlé tã lẽlẽ sĩ tã âtî-âtî ʼdĩ ʼá. 8Yõwánĩ rî gógó âʼdó kô Ngá îʼĩ ʼbá ʼdĩ ĩʼdî. Gõʼdá lôsĩ Yõwánĩ kâ rî íyíkâ cé Ngá îʼĩ ʼbá rî gógó ʼdĩ tã lâ pẽlé õjílã drí. 9Gólâ Ngá îʼĩ ʼbá ró Ôvârí rî âʼdá ʼbá ãmâ drí rî ĩʼdî tíbê Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ õjílã mvá ró ãmâ lãfálé ãngó ʼá nõngá, tã mbị̂ Ôvârí kâ âʼdálé ãmâ õjílã drí rî ĩʼdî. 10Gbõ lé óʼbã bê õjílã ãngó nõ ʼá ndrĩ gólâ sĩ rî, gõʼdá kpálé gólâ âʼdô bê kpá ĩʼdî Ôvârí rî âʼdá ʼbá ró õjílã drí ãngó nõ ʼá rî, õjílã dũû gâ ĩyî vólé dó gólâ rî nị̃lị́ ʼdíyî pã ʼbá ró. 11Gbõ lé útị̂ bê gólâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî, Yúdạ̃ yî gã ĩyî gólâ dó. 12Gõʼdá ũrûkậ ʼbá yî lãfálé sĩ gólĩyî tíbê tã lẽ ʼbá trá gólâ ʼá rî, gólâ ʼbã gólĩyî trá âʼdólé Ôvârí rî mvá yî ró pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ rî sĩ. 13Gólĩyî âcâ trá âʼdólé Ôvârí rî mvá yî ró, tãlâ gólĩyî lẽ tã trá gólâ tíbê Ôvârí rî âʼdá ʼbá rî ʼá rî drí sĩ. Gólĩyî âcâ âʼdólé Ôvârí rî mvá ró ʼdĩ âʼdó õzõ ãmâ õjílã mvá ândrê drí tị̃lị́ nĩ átá bê rî tí kô, Ôvârí jâ âʼdô-âʼdô gólĩyíkâ rî ĩʼdî gólĩyî ʼbãlé âʼdólé íyî mvá yî ró. 14Gõʼdá gólâ tíbê "'Ôvârí rî âʼdá ʼbá"' rî útị̂ trá õjílã mvá ró ânĩlí rĩlí ãmâ lãfálé ʼá ãngó nõ ʼá. Ãmâ lãjóʼbá gólâkâ rî, mã nị̃ gólâ Ôvârí rî mvá ãlôwá ró, tãlâ mbârâkã átá lâ Ôvârí kâ fẽlé gólâ drí rî tãsĩ. Gólâ ĩʼdî tíbê Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî drí tã lâ âtálé kĩʼá nĩ rî, gólâ âʼdô âcáʼá rî. Yõwánĩ âtâ kĩ, "Nõô ãgô tíbê má drí rĩʼá tã lâ âtálé ãnî drí kĩzó nĩ rî, ãâʼdô âcáʼá má vósĩ rî ĩʼdî. Gõʼdá ãmbã gólâkâ rî lậvũ gạ̃rạ̃ ámákâ rî drị̃ị̂ sĩ. Má nị̃ trá, ʼdĩî tã pạ̃tị́ị̃ ʼî, tãlâ gólâ bê rĩʼá drẽ ãkpãkãʼdã útị́ mâ kô." Gólâ Ôvârí rî âʼdá ʼbá ró ʼdĩ ãâʼdô pị̃pị̂sị́lị́ pạ̃tị́ị̃ mbị̂ bê ʼâ ạ̃ʼdị́ bê õjílã tãsĩ. 16ʼÂ ạ̃ʼdị́ ãmbá gólâkâ õjílã tãsĩ ʼdî sĩ, gólâ fẽ õrẽ trá ãmâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ zãâ bạ̃dị̃. 17Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí fẽ tã ʼbãʼbã íyíkâ ãmâ drí Músạ̃ sĩ, gõʼdá gólâ rî ʼâ ậʼdị̂ trá ãmâ tãsĩ Yésũ Krístõ sĩ. Gõʼdá mã nị̃ pị̃pị̂sị́lị́ pạ̃tị́ị̃ mbị̂ gólâkâ Yésũ sĩ. 18Õjílã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ Ôvârí rî ndrẽ ʼbá trá íyî lị̃fị́ sĩ rî. Gõʼdá Yésũ Ôvârí rî mvá ró ĩʼdî Ôvârí rî cócóló ʼî. Gólâ âʼdâ âʼdô-âʼdô tãndí Ôvârí kâ õjílã tãsĩ rî trá dódó õjílã drí ãngó nõ ʼá tã ʼẽʼẽ íyíkâ rî sĩ. 19Drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ârî ĩyî tã bê kĩʼá nĩ rî, Yõwánĩ rĩʼá tã pẽʼá kpá bãbãtízĩ ʼẽʼá õjílã drí rî, gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ drí lôngázó tã rî ʼdĩ tãsĩ. Gõʼdá drílĩyî drị̃-ʼbá ãzâ ʼbá yî gólĩyî lãfálé ʼásĩ gõʼdá kpá ũgúlị́ ậtị̃ ʼbá gólĩyíkâ ãzâ ʼbá yí bê jõzó Yẽrõsãlémã ʼásĩ nĩlí Yõwánĩ rî îjílí ngãtá gólâ ãʼdî ĩʼdî yã rî, ngãtá gólâ ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí drí tã lâ âtálé kĩzó nĩ, yí âʼdô âjóʼá lâ ãngó ʼá õjílã pãlé rî ĩʼdî yã rî. 20Gõʼdá õjílã jõlé ʼdĩ ʼbá yî câ bê Yõwánĩ ngálâ tã ʼdî îjílí rî, Yõwánĩ drí ngãzó tã lôgõlé gólĩyî drí trậ kĩ, yí âʼdó kô ʼdíyî pã ʼbá tã lâ âtálé rî ĩʼdî. 21Gõʼdá ãgô ʼdĩ ʼbá yî drí tã îjízó kpá óʼdí Yõwánĩ tị́ kĩ, "Háyĩ, ngã gõʼdá nî ãʼdî ĩʼdî yã? Nî tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã gólâ ʼẽ ʼbá âgõlé kpá óʼdí rî ĩʼdî yã?" Yõwánĩ kĩ gólĩyî drí rî, "Má âʼdó Ẽlíyã ĩʼdî kô." Gõʼdá gólĩyî drí Yõwánĩ rî îjízó kpá óʼdí kĩ, "Mã kĩ, gõʼdá nî áníkâ kó ãʼdî ĩʼdî yã, nî tã ậngũ ʼbá Músạ̃ drí tã lâ îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩʼá nĩ rî, ãâʼdô âcáʼá rî ĩʼdî?" Gõʼdá Yõwánĩ drí tã-drị̃ jãzó kpá óʼdí kĩ, "Kó kô, má âʼdó kpá kô tã ậngũ ʼbá ãnî drí tã lâ âtálé ʼdĩ ĩʼdî." 22Gõʼdá gólĩyî drí gólâ rî îjízó kpá óʼdí kĩ, "Ní âtâ drẽ tã mbị̂ ãmâ drí, mã gõ ró bê nĩʼá âtálâ õjílã ãmbâ-ãmbâ ãmâ âjó ʼbá rî yî drí. Gõʼdá nî áníkâ kó ãʼdî ĩʼdî yã?" 23Gõʼdá Yõwánĩ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí úlị́ gólĩyî tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí ậngũlị́ íyî tãsĩ kĩ, "Má âʼdô âcáʼá tã îyálé õmã ʼálâ õjílã drí kĩ, 'Kúmú ãmákâ bí ânĩʼá, nĩ êdê lạ́tị̂ njãâ gólâ drí ânĩzó ʼá lâ sĩ.' " Ĩsáyã 40.3 24Gõʼdá õjílã drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí âjólé ʼdĩ ʼbá yî, Pạ̃rúsị̃ yî kpá bê gólĩyî lãfálé. Drílĩyî Yõwánĩ rî îjízó kĩ, 25"Õzõ ní ãʼdô ʼdíyî pã ʼbá ãmâ Yúdạ̃ yî drí rĩʼá tẽlâ rî ĩʼdî kô, ní ãʼdô gõʼdá kpá Ẽlíyã ĩʼdî kô, gõʼdá kpá tã ậngũ ʼbá Músạ̃ drí tã lâ âtálé rî ĩʼdî kô rî, gõʼdá ní rî õjílã îbábátízãlé ãʼdô tãsĩ yã?" 26Gõʼdá Yõwánĩ drí tã-drị̃ jãzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Má rî rĩʼá õjílã îbábátízãlé lị̃mvû sĩ, tãlâ má rî gólĩyî êdélé âʼdólé njãâ ʼdíyî pã ʼbá rî lậgúlị́. Má âtâ ãnî drí, ʼdíyî pã ʼbá rî gógó ʼdĩ bê rĩʼá ngbãângbânõ ãngó ãmákâ nõ ʼá nõngá. Gõʼdá gólâ ĩʼdî tíbê tã lâ drí ʼẽʼá lâzélé kôrô ʼẽ ʼbá âʼdólé ãmbá ró rî. Gólâ âʼdô bê gbõ lé nõngá rî, nĩ nị̃ị́ gólâ kô. Mâ rî gógó Yõwánĩ nõ âʼdó kô tãndí ró îcálé âʼdólé rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâkâ ró káʼbókã gólâkâ ângílí." 28Tã ʼdî ʼê rû trá ĩtí áyágá ãmbá zị̃lị́ Jõrõdénĩ gólâ Yõwánĩ drí rĩzó bãbãtízĩ ʼẽlé ʼá lâ rî, ʼáʼá lé drị̃ õjí lésĩ rî ʼálâ. 29Kậyị̂ ãzâ rî sĩ, Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼbá ró rî drí Yésũ rî ndrẽzó ânĩrĩ ʼá yí ngálâ. Kôrô Yõwánĩ drí ngãzó tã âtálé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá gólâ bê ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ ndrê drẽ ãgô nã. ʼDĩî ãgô Ôvârí drí âjólé drị̃ tĩ ʼbá ró rî ĩʼdî. Gólâ ĩʼdî "'Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩ ʼbá Ôvârí kâ"' ãrí lâ drí ʼẽʼá tã õnjí õjílã kâ jĩlí ndrĩ rî. 30Gólâ ĩʼdî má drí tã lâ âtálé ãnî drí kĩ, gólâ ãâʼdô íyî âʼdáʼá ngbãângbânõ rî. Gõʼdá gólâ kpá ĩʼdî má drí kĩʼá nĩ rî, ãmbã gólâkâ rî rĩʼá gạ̃rạ̃ má drị̃ị̂ sĩ rî, tãlâ drẽ ãkpã útị́ mâ kô rî, gólâ bê rĩʼá. 31Sị́sị́ rî, má nị̃ị́ gólâ kô ʼdíyî pã ʼbá ró. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má nị̃ gólâ trá. Má rî bãbãtízĩ ʼẽlé ãnî drí lị̃mvû sĩ, ʼdĩî rî ãʼdô ró bê gólâ rî âʼdázó ãnî Ĩsĩrãʼélẽ yî drí, tãlâ ãʼdô ró bê kpá õjílã ʼbãlé âʼdólé njãâ gólâ rî lậgúlị́ kậyị̂ gólâ drí âcázó rî tú." 32Gõʼdá Yõwánĩ drí lạ́tị̂ yí drí tã nị̃zó kĩ, Yésũ ĩʼdî rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá ʼî rî âʼdázó õjílã drí kĩ, "Kậyị̂ Yésũ drí ânĩzó má drí gólâ rî îbábátízãzó rî, má nị̃ gólâ trá ʼdíyî pã ʼbá ró. Mĩ ndrê drẽ, Ôvârí kĩ, má ãâʼdô íyî mvá ʼdĩ nị̃ʼá, õzõ má õtírĩ Líndrí Tãndí íyíkâ ndrẽê âʼdérẽ ʼá rĩlí gólâ drị̃ị̂ õzõ ạ̃túʼbú kâtí rî. Ôvârí kĩ, õzõ má õndrê tã ʼdî trá rû ʼẽʼá rî, má âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, õjílã tã rî ʼdĩ drí rû ʼẽzó drílâ ʼdĩ rî, trá rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá ʼî, gõʼdá kpá gólâ tíbê rĩ ʼbá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âfẽlé õjílã drí rî ĩʼdî. 34Mâ rî gógó Yõwánĩ, má ndrê Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ trá ámâ lị̃fị́ sĩ âʼdê trá rĩlí gá Yésũ rî gógó drị̃ị̂. Má âtâ ãnî drí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, gólâ rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá ʼî, gõʼdá gólâ kpá rĩʼá Ôvârí rî mvá ʼî." 35Ị̃drú rî tí rî, Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî rĩʼá ĩyî âdréʼá lãjóʼbá íyíkâ rị̃ rî ʼbá yí bê. 36Gõʼdá Yõwánĩ ndrê Yésũ bê ânĩʼá rî, gólâ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ rị̃ ʼdî ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ ndrê drẽ ãgô rĩ ʼbá ânĩlí nã! ʼDĩî rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé ânĩʼá drãlé õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî kâtí." 37Gõʼdá nĩngá sĩ, lãjóʼbá Yõwánĩ kâ rị̃ ʼdî ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yõwánĩ drí âtálé ʼdĩ rî, kôrô drílĩyî ngãzó ʼdẽlé Yésũ vósĩ. 38Nĩngá sĩ, Yésũ õtírĩ võ ndrẽê vólé rî, lãjóʼbá Yõwánĩ kâ rị̃ ʼdî ʼbá yî rĩʼá ĩyî ânĩʼá gólâ vósĩ. Ĩtí rî, Yésũ drí âdrézó gólĩyî tẽlé, gõʼdá âcâ ĩyî bê rî, Yésũ drí gólĩyî îjízó kĩ, "Ngá ãnî drí lẽlé rî ãʼdô ʼî yã?" Gõʼdá lãjóʼbá Yõwánĩ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Lị̃fị́ îmbá ʼbá, mã lẽ võ ní drí rĩzó rĩlí rî ndrẽlé." 39Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Õzõ nĩ õlẽ trá võ má drí rĩzó rî ndrẽlé rî, ʼdõvó nĩ âʼdê má vósĩ, nĩ ânĩ ró bê ndrẽlâ." Ĩtí rî, drílĩyî ʼdẽzó Yésũ vósĩ, gólâ rî âjílí bũúũ cãlé võ gólâ drí rĩzó rĩlí rî ʼálâ. Gólĩyî drí cãzó Yésũ yí bê võ Yésũ drí rĩzó rĩlí rî ʼálâ lạ̃njạ́túlị́ sĩ ị̃tú-pá sû ʼá. Gõʼdá drílĩyî rĩzó Yésũ yí bê tólâ kậyị̂ rî ʼdĩ sĩ. 40Lãjóʼbá Yõwánĩ kâ ãlô gólâ ʼdẽ ʼbá Yésũ vósĩ kậyị̂ rî ʼdĩ ʼá rî, rú lâ Ãndĩríyã. 41Gõʼdá ị̃drú rî tí rî, kôrô Ãndĩríyã drí ngãzó nĩlí íyî ậdrúpị̃ rú bê Sĩmónã rî ngálâ. Gõʼdá Ãndĩríyã drí tã âtázó ậdrúpị̃ lâ Sĩmónã drí kĩ, "Mã ûsû ʼdíyî pã ʼbá trá!" 42Gõʼdá drílâ íyî ậdrúpị̃ Sĩmónã rî ậdrị̃zó âjílí Yésũ ngálâ. Gõʼdá Yésũ ndrélé bê Sĩmónã rî, kôrô gólâ drí nị̃zó lâ tõ kĩ, Sĩmónã lẽ trá ʼdẽlé yí vósĩ âʼdólé lãjóʼbá íyíkâ ró. Gõʼdá gólâ drí tã âtázó Sĩmónã drí kĩ, "Sĩmónã, Yónã rî mvá, má âʼdô ánî rú zị̃ʼá gõʼdá Pétẽrõ." (Rú Pétẽrõ ʼdĩ Ị́bũrũ tị̂ sĩ rĩʼá Kéfã, tã ífí lâ kĩ, kúnị́.) 43Gõʼdá ị̃tú ãzâ rî sĩ, Yésũ ị̂sũ tã trá nĩzó gõlé ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Gãlĩláyã rî ʼálâ lãjóʼbá yí drí ûsúlị́ ʼdĩ ʼbá yí bê. Gõʼdá gólĩyî câ bê Gãlĩláyã ʼálâ rî, Yésũ drí ãgô ãzâ ûsúzó tólâ rú lâ Fílĩpõ, gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólâ drí kĩ, "Ní âʼdê má vósĩ." 44Fílĩpõ rî gógó ʼdĩ ânĩ jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Bẽtãsédã rî lésĩ, Bẽtãsédã ʼdĩ kpá jạ̃rị́bạ̃ Ãndĩríyã yî drí ânĩzó ʼálâ sĩ Pétẽrõ bê rî ĩʼdî. 45Gõʼdá nĩngá sĩ, Fílĩpõ drí nĩzó nĩʼá Nãtãnélẽ rî ûsúlị́, drílâ tã âtázó Nãtãnélẽ drí kĩ, "Ní ị̂sũ drẽ tã gólâ Ôvârí drí âtálé ạ̃kû ró Músạ̃ yî tị́ sĩ tã ậngũ ʼbá yí bê kĩzó nĩ, yí ãʼdô ʼdíyî pã ʼbá âjóʼá ãmâ drí rî! ʼDíyî pã ʼbá rî gógó ʼdĩ bê rĩʼá ãmâ lãfálé ngbãângbânõ! Mã ûsû gólâ trá! Rú lâ Yésũ gólâ Yõsépã rî mvá ʼî jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Nãzãrétã rî lésĩ." 46Gõʼdá Nãtãnélẽ drí tã âtázó Fílĩpõ drí kĩ, "Tã tãndí îcâ fí trá âfõlé Nãzãrétã lésĩ yã?" Fílĩpõ drí tã-drị̃ lôgõzó Nãtãnélẽ drí kĩ, "Ní ôkî tã kô, nõô tã pạ̃tị́ị̃ ʼî! Ní ânĩ, mã nĩ ró bê ndrẽlâ." Gõʼdá ĩtí rî, drílĩyî ngãzó nĩlí Yésũ rî ndrẽlé. 47Gõʼdá Yésũ ndrê bê Nãtãnélẽ ânĩrĩ ʼá yí ngálâ rî, Yésũ drí tã âtázó kĩ, "Nĩ ndrê drẽ ãgô rĩ ʼbá ânĩlí nã! Gólâ rĩʼá õjílã tãndí ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ yí kâ tíbê õnjõ âdó ʼbá kô rî ĩʼdî." 48Nĩngá sĩ, Nãtãnélẽ drí tã âtázó Yésũ drí kĩ, "Tí ní nị̃ mâ ángô tí ró yã?" Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ jãzó Nãtãnélẽ tị́ kĩ, "Má ndrê nî trá võ tíbê ní drí rĩzó lôvólé ʼá lâ, kãnágõwá líndrí nã ʼá, drẽ ãkpãkãʼdã Fílĩpõ nĩí ámâ tã âtálé ní drí kô." 49Gõʼdá Nãtãnélẽ drí tã âtázó Yésũ drí kĩ, "Lị̃fị́ îmbá ʼbá, má lẽ tã trá kĩ, nî Ôvârí rî mvá ʼî, gõʼdá kpá Kúmú ãmâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ kâ." 50Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã-drị̃ lôgõzó Nãtãnélẽ drí kĩ, "Ní lẽ tã kĩzó nĩ, má ãʼdô Ôvârí rî mvá ĩʼdî rî, tãlâ má drí tã âtázó ní drí kĩ, má ndrê nî ãkpãkãʼdã, ní drí rĩzó lôvólé kãnágõwá líndrí nã ʼá rî drí sĩ yã? Má âtâ ní drí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, ní âʼdô tã lârâkô gólâ ánî tị̂ drí ậʼdị́zó rî ndrẽʼá ị̃zạ́tú gạ̃rạ̃ gólâ nõ drị̃ị̂ sĩ." 51Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó óʼdí kĩ, "Nĩ ârî tã nô, ãnî ndrĩ! Ị̃zạ́tú ʼbũû âʼdô rû njị̃ʼá ãnî drí mãlãyíkã Ôvârí kâ rî ʼbá yî ndrẽzó ânĩrĩ ʼá má ngálâ, Ôvârí âʼdô âʼdáʼá lâ kĩ, pạ̃tị́ị̃, mâ rĩʼá gólâ tíbê yí drí âjólé trá ûrú lésĩ rî ĩʼdî."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\