Yõwánĩ 10

1Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó úlị́ mãnĩgõ âtálé Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, õjílã gólâ fĩ ʼbá kô jó tị́lị́-tị̂ kạ́bị̃lị́kị̃ lôkí ʼbá kâ rî ʼásĩ, gõʼdá mbã ʼbá íyíkâ ãbẽ drị̃ ʼásĩ fĩlí jó ʼálâ rî, gólâ rĩʼá ũgú ʼî. 2Gõʼdá õjílã gólâ ânĩ ʼbá fĩlí jó ʼálâ kôrô jó tị́lị́-tị̂ ʼásĩ rî, rĩʼá kạ́bị̃lị́kị̃ lôkí ʼbá ʼî. 3Kạ́bị̃lị́kị̃ lị́pị̂ ʼdĩ âʼdô ânĩʼá âcálé ạ́tị̃ tị́. Ĩtí rî, kõró tị̂ vó ndrẽ ʼbá ʼdĩ âʼdô ạ́tị̃ njị̃ʼá drílâ. Gõʼdá gólâ âʼdô kạ́bị̃lị́kị̃ íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî zị̃ʼá rú sĩ ãlô-ãlô. Gõʼdá kạ́bị̃lị́kị̃ gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ âʼdô gólâ rî gbórókõ nị̃ʼá, gõʼdá drílĩyî ânĩzó gólâ ngálâ, drílâ gólĩyî lôfõzó ĩví ʼálâ. 4Gólâ âʼdéʼá sị́sị́, gõʼdá kạ́bị̃lị́kị̃ gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ʼdẽzó gólâ vósĩ. Ĩtí rî, kạ́bị̃lị́kị̃ ʼdî ʼbá yî âʼdô ĩyî ʼdẽʼá ndrĩ nĩlí vó lâ sĩ ũrị̃ ãkó, tãlâ gólĩyî nị̃ gólâ rî gbórókõ trá tãndí ró. Gólâ âʼdô gólĩyî drị̃ʼá nĩʼá âjílâ võ õmã bê rî ʼálâ. 5Gõʼdá õzõ ãʼdô õjílã lídí ʼî rî, kạ́bị̃lị́kị̃ ʼdî ʼbá yî âʼdô ʼbãʼá ĩyî ũrị̃ ró ʼdẽlé vó lâ sĩ, gólĩyî âʼdô lâráʼá vólé, tãlâ gólĩyî nị̃ị́ gólâ rî gbórókõ kô." 6Ĩtí rî, Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ rî, tã ífí lâ fí gólĩyî drị̃ị̂ kô, tãlâ gólâ âtâ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî úlị́ mãnĩgõ sĩ. 7Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó óʼdí Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má âtâ tã pạ̃tị́ị̃ ró ãnî drí kĩ, mâ ĩʼdî rĩ ʼbá õjílã ámákâ rî ʼbá yî vó lâ yî ndrẽlé dódó õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ lôkí ʼbá drí rĩrĩ kạ́bị̃lị́kị̃ íyíkâ vó lâ yî ndrẽlé rî kâtí. Gõʼdá mâ rî gógó ĩʼdî ạ́tị̃ jó tị́lị́-tị̂ kâ ĩʼdî gólĩyî drí ndrĩ. 8"Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ânĩ ʼbá sị́sị́ má drí sĩ rî ʼbá yî ʼbã ĩyî nyãányâ trá âʼdólé kạ́bị̃lị́kị̃ lôkí ʼbá ró, tákõ gõʼdá gólĩyî rĩʼá ũgú ʼî. Tã ʼdî tãsĩ rî, kạ́bị̃lị́kị̃ gã dó gólĩyî gbórókõ ârílí ʼdẽzó gólĩyî vósĩ. 9Ĩtí rî, mâ ĩʼdî rĩʼá ạ́tị̃ tị̂ ʼî kạ́bị̃lị́kị̃ drí. Kạ́bị̃lị́kị̃ gólĩyî fĩ ʼbá jó ʼálâ kôrô má sĩ rî âʼdô ĩyî ngá pãʼá. Má âʼdô gólĩyî vó ndrẽʼá, ngá õnjí ʼé gólĩyî kô. Õzõ gólĩyî õtírĩ ĩyî ʼẽê âfõlé nĩʼá õmã nyãlé rî, gõʼdá drílĩyî âgõzó fĩlí jó ʼálâ lâṇõ ãzâ ãkó. 10Ũgú ânĩ ĩyíkâ cé kạ́bị̃lị́kị̃ ûgũlị́, gõʼdá kpá gólĩyî ûfúlị́ vólé. Gõʼdá mâ rî gógó, má ânĩ nõ, tãlâ kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ rî ʼbá yî ũûsû ró ngá pãpã bê, ngá pãpã gólâ ʼẽ ʼbá gólĩyî ʼbãlé rĩlí zãâ lédrẽ-lédrẽ ró ãyĩkõ sĩ mbârâkã Ôvârí kâ sĩ rî. 11"Mâ ĩʼdî rĩʼá "'Kạ́bị̃lị́kị̃ lôkí ʼbá tãndí"' rĩ ʼbá vó kạ́bị̃lị́kị̃ íyíkâ vó lâ yî ndrẽlé dódó rî ĩʼdî. Mâ rĩʼá njãâ ámâ nyãányâ fẽlé drãlé gólĩyî pãlé tã õnjí ʼásĩ. 12Õjílã gólâ rĩ ʼbá kạ́bị̃lị́kị̃ vó ndrẽlé cé lãfâ tãsĩ rî ndré kạ́bị̃lị́kị̃ vó dódó kô, tãlâ gólâ âʼdó kô kạ́bị̃lị́kị̃ ʼdî ʼbá yî lị́pị̂ lâ ʼî. Õzõ gólâ õndrê kíâkêlówá trá ânĩrĩ ʼá kạ́bị̃lị́kị̃ rũlị́ rî, gólâ âʼdô rãʼá kạ́bị̃lị́kị̃ ʼdî ʼbá yî âyélé kíâkêlówá ʼdĩ drí rũlị́, gõʼdá kpá gólĩyî lâpẽlé lậʼbúlị́ fãã. 13Kạ́bị̃lị́kị̃ vó ndrẽ ʼbá ʼdĩ râ kạ́bị̃lị́kị̃ ʼdî ʼbá yî âyélé, tãlâ gólâ ʼê lôsĩ ʼdî cé lãfâ ûsúzó. Tí õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ vó ndrẽ ʼbá ʼdĩ õró ʼbãâ ngá lẽlẽ bê kạ́bị̃lị́kị̃ ʼdî ʼbá yî vó lâ yî ndrẽndrẽ tãsĩ rî, gólâ îcá rãlé gólĩyî âyélé kô. 14"Mâ rî gógó ĩʼdî "'Kạ́bị̃lị́kị̃ lôkí ʼbá tãndí"' rĩ ʼbá kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ rî ʼbá yî vó lâ yî ndrẽlé dódó rî ĩʼdî. Ãmâ rĩʼá ámâ átá bê ngá ãlô ʼî. Má nị̃ gólâ trá tãndí ró, gõʼdá gólâ nị̃ mâ kpá trá tãndí ró. Kpá ĩtí, kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ rî ʼbá yî nị̃ ĩyî mâ trá dódó, kpá õzõ má drí gólĩyî nị̃rị̃ dódó rî kâtí. Mâ rĩʼá njãâ drãlé gólĩyî pãlé tã õnjí ʼásĩ. 16Kạ́bị̃lị́kị̃ ãzâ ʼbá yî kpá bê. Má âʼdô gólĩyî ʼbãʼá âʼdólé kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ ró. Ngbãângbânõ gólĩyî rí kô võ ãlô ʼá kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ nõ ʼbá yí bê. Gõʼdá má âʼdô gólĩyî ậzị́ʼá kpá ânĩlí má ngálâ, tãlâ gólĩyî õrî ró ĩyî bê ngá ãlô ró kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ nõ ʼbá yí bê. Gólĩyî âʼdô ámâ gbórókõ nị̃ʼá. Gõʼdá má âʼdô gólĩyî êʼbéʼá ndrĩ võ ãlô ʼá âʼdólé kạ́bị̃lị́kị̃ ámâ nyãányâ kâ ró. Mâ lôkí ʼbá gólĩyíkâ ĩʼdî ndrĩ. 17Má âʼdô ámâ nyãányâ fẽʼá drãlé. Õzõ má õdrã trá rî, má âʼdô lîdríʼá kpá óʼdí õdrã rî ʼdĩ ʼásĩ, tãlâ õjílã ámákâ rî ʼbá yî pãlé. ʼDĩî tã ámâ átá drí ʼbãlé má drí ʼẽlé rî ĩʼdî. 18Õjílã ãzâ yû ʼẽ ʼbá ámâ fũlị́ cú ĩtí mbârâkã íyíkâ sĩ. Má âʼdô ámâ nyãányâ fẽʼá nĩ drãlé. Mâ kpá rĩʼá mbârâkã bê lîdrízó õdrã rî ʼdĩ ʼásĩ. Tãlâ ʼdĩî rĩʼá tã gólâ ámâ átá Ôvârí drí ʼbãlé má drí ʼẽlé rî ĩʼdî." 19Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ rî, gólĩyî lẽé ĩyî tã-drị̃ kô ĩyî lãfálé ʼásĩ úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ, gõʼdá drílĩyî lãfálé cãzó. 20Õjílã dũû gólĩyî lãfálé sĩ kĩ, "Yésũ ãʼdô cú líndrí õnjí bê yí ʼá rĩʼá gólâ rî ʼbãlé âʼdólé lîfõ-lîfõ ró. Tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí rĩzó tã gólâkâ ârílí yã?" 21Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî gólĩyî lãfálé sĩ kĩ ĩyíkâ rî, "Õjílã gólâ líndrí õnjí bê rî îcá kô úlị́ âtálé ĩtí. Líndrí õnjí âʼdô mbârâkã ûsúʼá õjílã gólĩyî lị̃fị́ lâ yî drí võ ndrẽlé kô rî ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî njị̃zó ãʼdô ʼásĩ yã?" 22Tã ʼdî ʼbá yî vósĩ ndrĩ, kậyị̂ Yúdạ̃ yí kâ kãrámã jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼbã kâ âʼdólé cé Ôvârí drí rĩʼá ʼẽlâ ndrô vósĩ cé võ ạ̃ʼdị́ sĩ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî drí âcázó. Gõʼdá ĩtí rî, Yúdạ̃ yî drí ngãzó nĩlí ndrĩ kãrámã rî ʼdĩ ʼálâ. 23Kãrámã nã ʼá tólâ rî, kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ drí ngãzó nĩlí lậvũlị́ ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼdĩ ʼásĩ, nĩʼá gõlé jó-bị́lị́ Sólõmõ kâ rî ʼálâ. 24Gõʼdá Yésũ drí rĩrĩ lậvũlị́ rî ʼá rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ drí ânĩzó gólâ rî êdrẽlé gõʼdá âdrézó ĩyî rú lâ sĩ dîrî. Nĩngá sĩ, drílĩyî gólâ rî îjízó ạ̃wạ̃ sĩ kĩ, "Ní âʼdô kó ãmâ drị̃ ʼbãʼá rĩʼá lîjãlé nõtí nõ bũúũ ángô tú yã? Ní âtâ drẽ ãmâ drí hậ, õzõ ní ãʼdô pạ̃tị́ị̃ ʼdíyî pã ʼbá tíbê Ôvârí drí âjólé rî ĩʼdî rî." 25Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Má âtâ tã ʼdî trá ãnî drí ạ̃kû ró kĩ, mâ ʼdíyî pã ʼbá tíbê Ôvârí drí âjólé rî ĩʼdî, gõʼdá nĩ gâ vólé dó úlị́ ámákâ âtálé ʼdĩ ârílí, gbõ lé nĩ ndrê bê tã lârâkô gólâ má drí ʼẽlé trá ngá lãzé ʼbá îngázó mbârâkã Ôvârí kâ sĩ rî ʼbá yî rî. Gõʼdá tã lârâkô ʼdĩ ʼbá yî rî tã âʼdálé kĩ, mâ ĩʼdî pạ̃tị́ị̃ õjílã gólâ má drí tã lâ âtálé trá ãnî drí rî ĩʼdî. 26Gõʼdá nĩ gâ vólé dó tã lẽlé má ʼá, tãlâ nĩ âʼdó kô kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ ĩʼdî. 27Kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ rî ʼbá yî rî ĩyíkâ zãâ kárá tã îmbâ ámákâ rî ʼbá yî ârílí ʼẽlé tãndí ró, gõʼdá mâ rî gógó, má nị̃ gólĩyî trá ãlô-ãlô kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ ró, gõʼdá gólĩyî rî ʼdẽlé má vó pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ tã ârí ʼbá ámákâ ró. 28Mâ rî gógó, má âʼdô gólĩyî ʼbãʼá rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Gõʼdá gólĩyî ôdrãá kô zãâ gbạ́dú. Gõʼdá ĩtí rî, õjílã ãzâ îcá kô gólĩyî ôpálé má drị́gạ́ sĩ. 29Mĩ ndrê drẽ, ámâ átá Ôvârí âfẽ gólĩyî nĩ má drí, gõʼdá mbârâkã gólâkâ lậvũ trá gạ̃rạ̃ ngá ãngó nõ kâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ ndrĩ. Tã ʼdî tãsĩ rî, õjílã ãzâ îcá kô gólĩyî ôpálé ámâ átá drị́gạ́ sĩ. 30Mĩ ndrê drẽ, ãmâ ámâ átá bê rĩʼá ngá ãlô ʼî." 31Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ rî, drílĩyî ngãzó ạ̃wạ̃ ró rõô gõʼdá kúnị́ mvá ûʼdúlị́ ĩyî drị́gạ́, tíkó yĩ ũlûvũ ró Yésũ ĩʼdî sĩ lâ drãlé vólé. 32Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó ngãlé tã âtálé gólĩyî drí kĩ, "Ãnî ndrĩ, nĩ ndrê õjílã gólĩyî ngá lãzé bê má drí rĩʼá îngálâ ngá lãzé ʼásĩ mbârâkã ámâ átá Ôvârí kâ sĩ rî ʼbá yî trá ãnî lị̃fị́ sĩ tãndí ró. Gõʼdá tã gólâ sũ ʼbá ãnî rú kô, ãnî drí ʼẽzó ámâ lûvũlị́ kúnị́ mvá sĩ fũlị́ vólé nõ íyíkâ ángô rî ĩʼdî yã?" 33Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Mã ʼê ánî fũlị́ nõ, âʼdó kô tã tãndí áníkâ ʼẽlé ʼdĩ tãsĩ. Mã ʼê ánî fũlị́ nõ, tãlâ úlị́ ʼdásí áníkâ âʼbãlé Ôvârí rî gógó rú kĩʼá nĩ rî, yĩ ãâʼdô ãlô Ôvârí bê nõ tãsĩ. Nî õjílã mvá tãkó nõ ĩʼdî, ní âʼdô áníkâ ánî lômbéʼá ʼbãlé ãlô Ôvârí bê ʼdĩ ángô tí yã?" 34Gõʼdá Yésũ drí kpá tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Ngã gõʼdá úlị́ Ôvârí drí âtálé îgĩlí búkũ gólâkâ ʼá rî kĩ ãʼdô yã? Gólâ âtâ tã trá kĩ, tã kĩ ʼbá yî drí ʼbãlé õjílã íyíkâ drị̃lị́ rî ʼbá yî rĩʼá õzõ yî Ôvârí tí. 35Mã nị̃ trá kĩ nĩ rî, úlị́ gólâ Ôvârí drí rĩʼá âtálâ rî rĩʼá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró zãâ gbạ́dú. Gõʼdá ĩtí rî, Ôvârí zị̂ tã kĩ ʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî ôvârí yî ró. ʼDĩî õjílã gólĩyî tã âtî-âtî gólâkâ âfẽzó trá drílĩyî rî ĩʼdî. 36Gõʼdá õzõ má tí rî, ámâ átá âjô mâ trá ãngó nõ ʼá. Bê trá ĩtí rî, nĩ îcâ tã âtálé kĩ, má ãâʼbã tã ʼî, tãlâ má ãâtâ tã trá kĩ, má ãâʼdô Ôvârí rî mvá ʼî rî ángô tí ró yã? 37Nĩ ârî drẽ úlị́ nõ, tí õzõ tã lârâkô ndrĩ má drí rĩʼá ʼẽlâ nõ ʼbá yî, má õʼê mbârâkã ámâ átá kâ sĩ kô rî, nĩ lẽ tã má ʼá kô. 38Õzõ gõʼdá má õrî fí tã lârâkô ʼdĩ ʼẽlé ndrĩ mbârâkã ámâ átá kâ sĩ rî, ʼdõvó nĩ lẽ tã má ʼá, tãlâ tã lârâkô ndrĩ má drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá Ôvârí kâ ĩʼdî, gólâ fẽ mbârâkã lâ nĩ ʼẽzó lâ, gõʼdá ãmâ gólâ bê ngá ãlô ʼî." 39Gõʼdá Yésũ rî ạ̃jú-ʼbá-ãzí ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ drí âtálé ʼdĩ rî, gólĩyî drí kpá ngãzó ĩyî, tãlâ úũrû ró Yésũ bê fũlị́, gõʼdá Yésũ drí íyîngá ʼbẽzó gólĩyî drị́gạ́ sĩ dị̃ íyîngá nĩlí vólé. 40Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó Yẽrõsãlémã rî âyélé nĩzó áyágá zị̃lị́ Jõrõdénĩ rî mbãlé, nĩzó lậvũlị́ rĩlí võ sị́sị́ Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî drí rĩzó tã Ôvârí kâ pẽlé gõʼdá kpá õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá rî îbábátízãlé rî ʼálâ. 41Gõʼdá Yésũ ãʼdô bê tólâ rî, õjílã dũû drí rĩzó ânĩlí tã îmbâ gólâkâ ʼdĩ ârílí. Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ârî ĩyî bê tã îmbâ gólâkâ ʼdĩ, gõʼdá ndrê ĩyî bê kpá tã lârâkô gólâkâ rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî rî, drílĩyî tã âtázó kĩ, "Pạ̃tị́ị̃, ãgô nõ rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá Yõwánĩ drí tã lâ îmbálé trá ãmâ drí kĩʼá nĩ rî, ãâʼdô âcáʼá Ôvârí ngá lésĩ rî ĩʼdî, tãlâ ãmâ rĩʼá tã lârâkô gólâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ndrẽʼá. Gbõ lé Yõwánĩ ʼé bê tã lârâkô ãmâ drí ndrẽlé kô rî, úlị́ Yõwánĩ kâ âtálé Yésũ rî tãsĩ rî rĩʼá ndrĩ pạ̃tị́ị̃ ró." 42Gõʼdá tã ʼdî kâ rî tí rî, õjílã dũû võ ʼdî ʼá ʼdĩ drí ĩyî tã lẽzó Yésũ ʼá kĩ, pạ̃tị́ị̃ Yésũ rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé rî ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\