Yõwánĩ 11

1Ãgô ãzâ bê rú lâ Lázãrõ, gólâ rĩʼá îzó bê zãlô rị̃, rú lâ yî rĩʼá Mãríyã gõʼdá ãzâ rî rú lâ íyíkâ Márãtã. Gólĩyî nị̃ ĩyî rû trá Yésũ yí bê tãndí ró. ʼBã gólĩyíkâ jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Bẽtánĩ rî ʼálâ. Gõʼdá Mãríyã rî Lázãrõ rî îzó ró ʼdĩ âʼdô dõ lâgî-lâgî lâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ rî dãʼá kpá nĩ Yésũ rî pá drị̃ị̂ ị̃zạ́tú. Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ rî, Lázãrõ drí ʼdẽzó ngá lãzé bê Yésũ vólé sĩ. 3Gõʼdá nĩngá sĩ, Lázãrõ rî îzó yî ndrélé bê ngá lãzé Lázãrõ kâ ʼdĩ lậnjị̃-lậnjị̃ ró kĩ, gólâ ĩîcá kô ngá pãlé ʼálâ sĩ rî, drílĩyî ngãzó võrã jõlé Yésũ drí kĩ, "Kúmú, ánî rû-lẽ-ãzí tãndí Lázãrõ trá ngá lãzé bê lậnjị̃-lậnjị̃ ró ãnyî ʼẽʼá drãlé." 4Gõʼdá Yésũ ârílí bê ngá lãzé Lázãrõ kâ ʼdĩ tã lâ rî, gólâ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ drí kĩ, "Ngá lãzé Lázãrõ kâ ʼdĩ íyíkâ fí lậnjị̃-lậnjị̃ ró rî, gõʼdá gólâ îcá drãlé trõlé ʼbãlé ʼbú ʼá zãâ kô, tãlâ ngá lãzé gólâkâ ʼdĩ âʼdô ĩtí ʼdĩ, ãʼdô ró bê mbârâkã Ôvârí kâ âʼdázó, gõʼdá kpá nị̃zó lâ kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âjô mâ nĩ mbârâkã íyíkâ ʼdĩ bê." 5Tã pạ̃tị́ị̃ ró, Yésũ lẽ Lázãrõ trá rõô îzó lâ yí bê. 6Gbõ lé Yésũ ârî tã bê kĩ, ngá lãzé Lázãrõ kâ lậnjị̃-lậnjị̃ ró, gõʼdá gólâ õpá ngá ʼá lâ sĩ kô ʼdĩ tã lâ rî, gólâ ngá kôrô nĩlí Lázãrõ rî ndrẽlé kô. Võ ʼdî ʼá rî, gólâ ʼê kậyị̂ zãlô rị̃ võrã ʼdî ârî-ârî lâ vólé drị̃ ʼásĩ. 7ʼDĩî vósĩ rî, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ drí kĩ, "Mã nĩ gõlé kpá vólé Yũdạ́yạ̃ ʼálâ, tãlâ mã nĩ ró bê Bẽtánĩ ʼálâ." 8Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ drí tã-drị̃ lôgõzó gólâ drí kĩ, "Tã îmbá ʼbá, ậndrạ́tú drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ʼê ĩyî kpá ánî fũlị́ tólâ kô yã? Gólĩyî â ʼbãʼá nõ zãâ rĩʼá lạ́tị̂ lôndãʼá ʼẽzó ánî fũlị́. Gõʼdá ní lẽ nô kpá ãmâ drí gõzó tólâ óʼdí yã?" 9Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó úlị́ âtálé gólĩyî drí tãlâ ũrị̃ gólĩyíkâ ʼdĩ tãsĩ kĩ, "Nĩ ʼê ũrị̃ kô, Ôvârí âʼdô ámâ vó ndrẽʼá bũúũ má drí lôsĩ gólâkâ ndẽzó. Kậyị̂ bê drẽ rĩʼá ãmbá, má âʼdó kô ũrị̃ ró tã gólĩyî drí ʼẽzó ámâ fũlị́ ʼdĩ ʼá." 11Gõʼdá Yésũ âtâ bê úlị́ ʼdĩ ĩtí rî, gólâ drí kpá tã yí drí lẽlé ʼẽʼá ʼẽlâ Yũdạ́yạ̃ ʼálâ rî âtázó kĩ, "Ámâ rû-lẽ-ãzíyã Lázãrõ bê rĩʼá ậʼdú kõʼá Bẽtánĩ ʼá tólâ, mã nĩ, gõʼdá má nĩ ró bê gólâ rî ôlólé ậʼdú ʼásĩ." 12Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó gólâ drí kĩ, "Kúmú, õzõ Lázãrõ ãâʼdô ậʼdú kõʼá rî, rĩʼá tãndí ró, gólâ âʼdô lị̃fị́ njị̃ʼá trá ậʼdú rî ʼdĩ ʼásĩ." 13Gõʼdá nĩngá sĩ, tákõ tã Yésũ kâ âtálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩʼá nĩ rî, Lázãrõ ãâʼdô ậʼdú kõʼá nõ rî, íyîngá rĩʼá úlị́ mãnĩgõ ʼî, gólâ nị̃ trá tãndí ró kĩ, Lázãrõ drã trá. Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî nị̃ị́ ĩyíkâ úlị́ mãnĩgõ gólâkâ âtálé ʼdĩ ífí lâ kô, gólĩyî ị̂sũ ĩyíkâ rî kĩ, tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, Lázãrõ ãâʼdô ậʼdú tãkó rî kõʼá ĩʼdî. 14Gõʼdá Yésũ drí tã yí drí âtálé ʼdĩ ífí lâ lôfõzó gólĩyî drí trậ, tãlâ gólĩyî ũnị̃ ró ĩyî ífí lâ bê. Ĩtí rî, gólâ kĩ, "Lázãrõ drã trá! 15Gõʼdá mâ rĩʼá ãyĩkõ ró, tãlâ Lázãrõ drã trá má vólé sĩ, ʼdĩî trá rĩʼá tãndí ró, tãlâ nĩ lẽ ró tã bê má ʼá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró. Bê trá ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ânĩ mã nĩ ró bê ãwó võ ʼálâ." 16Gõʼdá nĩngá sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ rú bê Tómã rî drí ngãzó tã âtálé íyî ãzí-ãzí yî drí kĩ, "Ãʼdô trá ĩtí rî, ʼdõvó mã nĩ gólĩyí bê ãwó ʼdĩ võ lâ ʼá, tãlâ õzõ óõlẽ gólâ rî fũlị́ rî, ógõ ró bê ãmâ ûfúlị́ ndrĩ gólĩyí bê." Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí Bẽtánĩ ʼálâ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê ndrĩ. 17Gõʼdá Yésũ yî ngâ bê nĩlí lãjóʼbá íyíkâ yí bê rî, gõʼdá cãlé ãnyî jạ̃rị́bạ̃ Bẽtánĩ kâ ʼdĩ rú rî, drílĩyî rû ûsúzó õjílã ãzâ ʼbá yí bê. Gõʼdá õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, yĩ õʼbã Lázãrõ trá ʼbú ʼá, ʼdĩî gólâ ʼê trá kậyị̂ sû ʼbú ʼá. 19Ĩtí rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ʼbá yî dũû ânĩ ĩyî kpá trá nĩʼá ãwó ngõlé Márãtã yî ngálâ Mãríyã bê gõʼdá kpá tã tãndí lôgõlé gólĩyî drị̃ị̂, tãlâ ĩzã õzó gólĩyî ʼẽê rõô kô. 20Gõʼdá Márãtã ârî tã bê kĩʼá nĩ rî, Yésũ ãâʼdô trá ânĩʼá, gõʼdá gólâ ãâcâ trá ãnyî rî, Márãtã drí ngãzó rãlé nĩʼá Yésũ rî drị̃ tẽlé lạ́tị̂ ʼálâ. Gõʼdá Mãríyã drí íyíkâ rĩzó ãkpã ãwó jó ʼá tólâ. 21Gõʼdá nĩngá sĩ, Márãtã ndrê Yésũ bê rî, gólâ drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Óõ kúmú, tíkó ní õró ʼbãâ nõngá rî, ãmâ lônyí nõ drãá kô, tí ní îngâ gólâ nõ trá ngá lãzé gólâ rî fũ ʼbá trá nõ ʼásĩ. 22Gõʼdá má nị̃ trá kĩ, Ôvârí âʼdô tã ndrĩ ní drí îjílí gólâ tị́ rî ʼẽʼá, Lázãrõ õdrã gbõ lé rî." 23Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó Márãtã drí kĩ, "Márãtã ámâ îzó, ánî lônyí âʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ." 24Gõʼdá ĩtí rî, Márãtã drí tã-drị̃ lôgõzó kpá Yésũ drí kĩ, "Ãwô, má nị̃ trá, Ôvârí âʼdô gólâ rî ʼẽʼá lîdrílí õdrã ʼásĩ kậyị̂ Ôvârí drí õjílã íyíkâ lîdrízó ndrĩ rî ʼá." 25Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó kpá Márãtã drí kĩ, "Márãtã, mâ rĩʼá cú mbârâkã õjílã lîdrî kâ bê õdrã ʼásĩ. Gõʼdá õjílã gólâ tã lẽ ʼbá trá má ʼá rî, õzõ gólâ õdrã kpálé ãngó nõ ʼásĩ rî, gólâ âʼdô lîdríʼá kpá óʼdí õdrã ʼásĩ. 26Õzõ õjílã rî ʼdĩ õlîdrî trá õdrã ʼásĩ rî, gólâ drãá gõʼdá kô ãlôwálâ. Ĩtí rî, Márãtã, ní lẽ tã trá úlị́ má drí âtálé nõ ʼá yã?" 27Gõʼdá nĩngá sĩ, Márãtã drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Ãwô kúmú, má lẽ tã trá úlị́ ʼdĩ ʼá, tãlâ má nị̃ trá, ní ânĩ Ôvârí ngá lésĩ ʼdíyî pã ʼbá ró. Má nị̃ trá, nî Ôvârí rî mvá ʼî." 28Gõʼdá Márãtã âtâ úlị́ ʼdĩ bê Yésũ drí ĩtí rî, gólâ drí ngãzó nĩlí ʼbã ʼálâ tã âtálé íyî ậmvúpị̃ Mãríyã drí kírî ró kĩ, "Tã îmbá ʼbá ãmákâ âcâ trá, gólâ kĩ, yí õlẽ úlị́ âtálé ní bê." 29Gõʼdá nĩngá sĩ, Mãríyã ârílí bê úlị́ ậmvúpị̃ lâ drí âtálé ʼdĩ rî, gólâ drí ngãzó ạ̃vũ ûrû nĩlí ʼwãâʼwâ Yésũ ngálâ. 30ʼDĩî Yésũ drẽ zãâ âdréʼá lạ́tị̂ ʼá võ tíbê Márãtã drí gólâ rî âyézó ʼálâ rî ʼá. ʼDĩî gólâ cá drẽ zãâ ãwó võ ʼdî ʼálâ kô. 31Gõʼdá õjílã õʼbí Yúdạ̃ yí kâ rĩ ʼbá ĩyî Márãtã yî lạ̃gạ́tị́ Mãríyã bê ãwó võ ʼálâ nã ʼbá yî ndrê bê ĩyî Mãríyã nĩʼá ʼwãâʼwâ rî, gólĩyî drí kpá ngãzó ʼdẽlé Mãríyã vósĩ, tãlâ gólĩyî ị̂sũ ĩyíkâ bê rî kĩ, Mãríyã õrî nĩlí ʼdĩ lóʼdé drị̃ ʼálâ. 32Nĩngá sĩ, Mãríyã yî nĩ bê cãlé Yésũ rî ûsúlị́ rî, Mãríyã drí ârázó ʼãʼî tị̃lị́ Yésũ ândrá ãwó bê, gõʼdá drílâ tã âtázó Yésũ drí kĩ, "Óõ kúmú, tí ní õró ʼbãâ nõ kó nõngá rî, tí ámâ lônyí nõ drãá kô, tãlâ tí ní pâ gólâ nõ trá ngá lãzé ʼdĩ ʼásĩ." 33Gõʼdá Yésũ ndrélé bê Mãríyã õjílã dũû ʼdẽ ʼbá vó lâ sĩ ʼdî ʼbá yí bê ʼdó ãwó ngõʼá ĩyî rî, kôrô ĩzã drí gãzó gólâ rú. 34Gõʼdá drílâ tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ, "Nĩ ʼbã gólâ rî ãvõ nô ángô lé ró yã?" Gõʼdá drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Kúmú, ní ânĩ, mã nĩ ró bê võ gólâ rî ʼbãzó rî âʼdálé ní drí." 35Gõʼdá ĩtí rî, kôrô ị̃lị́ndrị̂ drí lâdãzó Yésũ lị̃fị́ sĩ. 36Gõʼdá õjílã gólĩyî ânĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî Yésũ bê ãwó ngõʼá rî, ãzâ ʼbá yî drí ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê drẽ, gólâ lẽ Lázãrõ trá rõô!" 37Gõʼdá õjílã rî ʼdĩ ãzâ ʼbá yî âtâ ĩyíkâ tã kĩ, "ʼDĩî âʼdó kô tí ãgô gólâ rĩ ʼbá õjílã lị̃fị́ êdélé rî ĩʼdî yã? Tí gõʼdá gólâ îngá rû-lẽ-ãzí lâ ngá lãzé õdrã kâ ʼdĩ ʼásĩ kô ãʼdô tãsĩ yã?" 38Gõʼdá Yésũ ndrélé bê õjílã dũû ʼdó rû êʼbé ʼbá ãwó ngõlé Mãríyã yí bê ʼdĩ ʼbá yî rî, gólĩyî ĩzã drí gólâ rî ʼẽzó rõô, ĩʼdî gólâ drí rĩzó ãwó ngõlé ʼdĩ. Ĩtí rî, Yésũ yî õtírĩ nĩî cãlé lóʼdé drị̃ ʼálâ rî, gólâ drẽ zãâ ãwó ngõʼá. Óʼbã Lázãrõ rî ãvõ ʼdî ũgị́ ʼá, gõzó kúnị́ úngû âtrõlé ʼbãlé kpạ̃ạ́kũ tị́ lâ. 39Nĩngá sĩ, Yésũ yî câ bê lóʼdé drị̃ ʼálâ rî, gólâ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, gólĩyî õlîlî kúnị́ úngû ʼbãlé ũgị́ tị́ ʼdĩ vólé. Gõʼdá ĩtí rî, Márãtã drí tã âtázó Yésũ drí kĩ, "Kúmú, ãvõ ậyị́ ʼbá trá ʼbú ʼá kậyị̂ sû nõ rî áâʼdô tị̂ lâ njị̃ʼá ángô tí ró yã? Ạ̃jị́ lâ ngũ nõ trá õnjí ró." 40Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Márãtã drí kĩ, "Márãtã, tã má drí âtálé rî fí drẽ zãâ ní drị̃ị̂ kô yã? Má kĩ ní drí rî, õzõ ní õlẽ tã trá má ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî, ní âʼdô mbârâkã Ôvârí kâ ndrẽʼá." 41Nĩngá sĩ, drílĩyî kúnị́ úngû ũgị́ tị́ ʼdĩ lîlízó vólé. Gõʼdá Yésũ drí lị̃fị́ îngázó ûrú ʼálâ, gõzó rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí kĩ, "Tátá, ãwô-ĩtí ãâʼdô ní drí, má lûyị̂ nî, tãlâ ní rî ị̃tú vósĩ cé zãâ rãtáã ámákâ ârílí mbârâkã âfẽzó má drí. 42Má nị̃ trá kĩ, ní âfẽ mbârâkã trá ndrĩ má drị́gạ́. Gõʼdá má îrátã nî nõ rî, tãlâ õjílã gólĩyî má lạ̃gạ́tị́ nõ ʼbá yî ũnị̃ ró ĩyî tã bê kĩ, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró ní âjô mâ nĩ." 43Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ ndẽ rãtáã íyíkâ ʼdĩ bê ndrĩ rî, gólâ drí Lázãrõ rî zị̃zó ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ, "Lázãrõ, ámâ rû-lẽ-ãzíyã, ní âfõ ĩví ʼá nõlé!" 44Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Lázãrõ tíbê drã ʼbá trá ʼdĩ rî drí lîdrízó õdrã ʼásĩ âfõlé ĩvĩ ũgị́ ʼdĩ ʼásĩ. Ĩtí rî, gólâ drẽ zãâ ítá gólâ rî ʼbãzó rî bê yí rú, gõʼdá ítá tị̂ ômbélé kpạ̃ạ́kũ drị̃ lâ ʼá rî drẽ kpá zãâ bê. Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó õjílã rĩ ʼbá ĩyî âdrélé ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ înjî ítá ʼdĩ ʼbá yî gólâ rú sĩ, ítá drị̃ lâ ʼá ʼdĩ bê, mã nĩ ró bê ʼbã ʼálâ." 45Gõʼdá õjílã gólĩyî ãwó võ ʼá ʼdĩ ʼbá yî ndrélé bê ĩyî tã lârâkô Yésũ drí ʼẽlé Lázãrõ rî îngázó õdrã ʼásĩ ʼdî rî, ãmbá võ lâ yî drí ngãzó ĩyî ʼdó tã lẽlé Yésũ ʼá. 46Gõʼdá ãzâ ʼbá yî drí ĩyíkâ rãzó bê-rî nĩʼá tã lârâkô Yésũ kâ ʼẽlé ʼdĩ tã lâ âtálé ĩʼdî Pạ̃rúsị̃ yî drí. 47Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî drị̃-ʼbá ạ́ngị́ rî ʼbá yí bê ârî ĩyî bê tã ʼdî rî, gólĩyî drí âʼdózó ndrĩ ạ̃wạ̃ ró. Nĩngá sĩ rî, drílĩyî tã kĩ ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yî ậzị́zó ndrĩ rû êʼbélé võ ãlô ʼá tã ị̂ʼbị̃lị́ Yésũ rú. Gõʼdá êʼbê rû ĩyî bê ndrĩ rî, drílĩyî rĩzó tã ị̂ʼbị̃lị́ kĩ, "Mã âʼdô ãʼdô ʼẽʼá ĩʼdî ãgô nõ êdrẽzó, tã gólâkâ rĩʼá ʼẽlâ nõ ʼásĩ yã? Gólâ rĩʼá õjílã drị̃ îzãʼá tã lârâkô íyíkâ ʼdĩ sĩ nô. 48Õzõ mã ãâyê gólâ trá rĩʼá zãâ tã ʼdî ʼẽlé ĩtí rî, gólâ âʼdô õjílã drị̃ îzãʼá ndrĩ ʼdó ʼdẽlé yí vósĩ, tã íyíkâ rî lẽlé ĩʼdî! Gõʼdá õzõ mị́rị̃ Rómã kâ ãârî ĩyî tã lâ trá rî, gólĩyî âʼdô ngãʼá ãmá bê ạ̃wạ̃ ró, gólĩyî â kĩʼá nĩ rî, mã ị̃ị̂ʼbị̃ tã ʼdó nĩ gólĩyí bê tã ʼdî ʼbá yî ʼẽzó ʼdĩ. Gõʼdá gólĩyî âʼdô ânĩʼá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ĩyíkâ yí bê ânĩʼá ãmâ rũlị́ ôjálé vólé kũmũ ãmákâ ʼásĩ." 49Gõʼdá drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî kâ ndrô ʼdĩ sĩ zị̃lị́ Kãyífã rî drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ũrị̃ ãníkâ nõtí nõ kó ãʼdô kâ ʼî yã? Nĩ nị̃ị́ tã ãmâ înjízó lâṇõ ʼdî ʼásĩ rî kô yã? 50Nĩ nị̃ị́ kô kĩʼá nĩ rî, rĩʼá tãndí ró õjílã ãlô drí drãlé õjílã dũû drị̃ tĩlí yã? Õjílã rî ʼdĩ âʼdô drãʼá ʼbạ̃súrú ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ pãlé, tãlâ mị́rị̃ Rómã kâ õzó kô ânĩî õjílã ãmákâ ûfúlị́ ndrĩ." 51Kãyífã âtâ úlị́ ʼdĩ ĩtí ʼdĩ, tãlâ úũfû ró Yésũ bê. Gólâ nị̃ị́ kô kĩ, Ôvârí ʼbã úlị́ ʼdĩ nĩ yí sị́lị́ âtálé ĩtí, õzõ tã ậngũ ʼbá kâtí kĩ, Yésũ ãâʼdô drãʼá ʼbạ̃súrú Yúdạ̃ yí kâ tãsĩ ndrĩ, 52gõʼdá kpá ʼbạ̃súrú ãzâ ʼbá yî ngĩíngî rî yî pãlé. Drãdrã Yésũ kâ ʼdĩ ʼá rî, gólâ âʼdô õjílã gólĩyî tíbê õjílã íyíkâ ró rî yî ʼbãʼá âʼdólé ngá ãlô ró íyî mvá yî ró. 53Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Kãyífã kâ âtálé ʼdĩ rî, gólĩyî kĩ ĩyíkâ, ãwô-ʼdĩ yĩ ûsû lạ́tị̂ trá Yésũ rî fũzó. ʼDĩî vósĩ rî, ʼâ lâ ĩyî drí ĩyíkâ gõzó gĩlí Yésũ rú rõô lậvũlị́ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. 54Gõʼdá Yésũ nị̃ bê trá kĩʼá nĩ rî, gólĩyî lẽ trá íyî fũlị́ rî, gólâ drí rĩzó íyî lậpị́lị́ lậpị̂, gõʼdá drílâ nĩzó nĩʼá rĩlí jạ̃rị́bạ̃ mvá zị̃lị́ Ẽfẽrémã rî ʼálâ lãjóʼbá íyíkâ yí bê kậyị̂ dã sĩ. Jạ̃rị́bạ̃ ʼdî rĩʼá ãnyî võ gólâ ʼbã ãkó rî lạ̃gạ́tị́. 55Tã ʼdî ʼbá yî vósĩ rî, kậyị̂ Yúdạ̃ yí kâ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ rî trá ãnyî. Gõʼdá õjílã dũû trá ʼdó rĩʼá ĩyî nĩʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ kãrámã rî ʼdĩ tãsĩ. 56Gõʼdá Yúdạ̃ yî ãzâ ʼbá yî câ bê ĩyî Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, lị̃fị́ lâ yî ĩyíkâ trá ʼdó pávó ʼá Yésũ rî tẽʼá âcálé ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼdĩ ʼálâ. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ tã îjíʼá ĩyî lãfálé ʼásĩ ngãtá Yésũ ãâʼdô âcáʼá fí té trá kãrámã ʼdî ʼá yã rî. 57Ĩtí rî, ạ̃kû drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ Pạ̃rúsị̃ yí bê rî, ʼbã ĩyî tã trá lậnjị̃-lậnjị̃ ró gólĩyî ĩyíkâ ró rî ʼbá yî drí. Õzõ õjílã ãzâ õndrê võ Yésũ drí ʼbãzó ʼá lâ rî trá rî, gólĩyî ânĩ kôrô tã lâ âtálé ĩyî drí, tãlâ yĩ õnĩ ró bê gólâ rî ậrúlị́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\