Yõwánĩ 12

1Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó gõlé kpá óʼdí Bẽtánĩ ʼálâ võ Lázãrõ gólâ Yésũ drí îngálé õdrã ʼásĩ rî drí rĩzó rî ʼálâ rî, ʼdĩî kậyị̂ ạ̃mbúkũ âyê trá cé njị̂-kázíyá kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ drí âcázó. Tólâ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî drí Yésũ rî zị̃zó lãjóʼbá íyíkâ yí bê ngá nyãlé Yésũ rî lậgúzó, gõʼdá Lázãrõ kpá bê ngá nyãnyã ʼdî võ lâ ʼá. Márãtã rî nĩ rû ị̂ʼbũlị́ gólĩyî drí ngá nyãnyã ʼdî võ lâ ʼá tólâ. 3Gõʼdá Yésũ yî õtírĩ ʼbãâ ngá nyãʼá rî, Mãríyã drí ânĩzó dõ ạ̃jị́ bê tũrũ-tũrũ lâgî lâ drí lậvũlị́ kôrô rî bê mãlãngĩ ʼá dũû. Drílâ ânĩzó kôrô dõ ʼdî bê ûtúlâ Yésũ rî pá ũgúlị́ ʼá gólâ rî ị̂njị̃zó, gõʼdá rĩzó lĩlâ íyî drị̃-ʼbí sĩ. Gõʼdá dõ rî ʼdĩ ạ̃jị́ lâ drí lậʼbúzó jó ʼdĩ ʼálé lâ ʼásĩ ndrĩ tũrũ-tũrũ. 4Ĩtí rî, lãjóʼbá ãzâ Yésũ kâ rú bê Yúdạ̃ Ĩsĩkãrĩyótã rî kpá bê võ ʼdî ʼá. Yúdạ̃ rî gógó ĩʼdî ʼẽ ʼbá tíbê Yésũ rî drị́-bã fẽlé ạ̃jú-ʼbá-ãzí Yésũ kâ rî yî drí rî. Gõʼdá Yúdạ̃ ndrê bê tã Mãríyã drí ʼẽlé ʼdĩ rî, gólâ drí ngãzó tã âtálé ạ̃wạ̃ sĩ kĩ, 5"Dõ lâgî lâ drí lậvũlị́ kôrô ʼdĩ órî îzãlâ ĩtí ãʼdô drí yã? Tí gólâ gí dõ ʼdî vólé gõzó lãfâ lâ ûsúlị́ âfẽlé ãmâ drí lânjílí ngá ãkó lé ʼbá drí kô ãʼdô drí yã?" 6Tã Yúdạ̃ kâ âtálé ʼdĩ rî âʼdó kô kĩ, gólâ lẽ pạ̃tị́ị̃ lãfâ ʼdĩ fẽlé ngá ãkó lé ʼbá drí. Yúdạ̃ âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ gólâ ĩʼdî lãfâ ãzí-ãzí lâ ʼdĩ ʼbá yí kâ vó lâ ndrẽ ʼbá ʼî. Gólâ lẽ õzõ óõfẽ lãfâ ʼdĩ trá yí drí vó lâ ndrẽlé rî, yí õrî ró bê rĩʼá ûgũlâ nĩzó íyî tị̂ nyã bê. 7Yúdạ̃ âtâ úlị́ ʼdĩ bê ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó gólâ drí kĩ, "Ní îkpókpólõ õkó ʼdĩ kô! Gólâ ʼê ʼdĩ tã tãndí ʼî. Tã gólâ drí ʼẽlé dõ dãzó ámâ pá rú ʼdĩ rî âʼdálâ kĩ, gólâ êdê ʼdĩ ámâ rúʼbạ́ ʼî njãâ ʼbãlé ʼbú ʼá. 8Õzõ ní õlẽ ngá ãkó lé ʼbá pãlé rî, gólĩyî bê ãní bê nõngá ị̃tú vósĩ cé ãnî drí rĩʼá pãlâ. Gõʼdá mâ rî gógó nõ, má âʼdó kô rĩ ʼbá ʼî ãní bê nõngá ị̃tú vósĩ cé. Má âʼdô nĩʼá vólé ʼwãâ." 9Nĩngá sĩ, õjílã gõ ârî ĩyî bê tã kĩʼá nĩ rî, Yésũ ãʼdô bê Bẽtánĩ ʼálâ rî, drílĩyî ngãzó nĩlí tólâ, ãʼdô ró bê Yésũ rî ndrẽlé, gõʼdá lậvũlị́ bê gạ̃rạ̃ lâ, gólĩyî lẽ Lázãrõ tíbê Yésũ drí îngálé õdrã ʼásĩ rî ndrẽlé. 10Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ârî ĩyî bê kpá tã kĩ, õjílã dũû nĩ ĩyî trá ʼdó Lázãrõ rî ndrẽlé rî, drílĩyî kpá tã ị̂ʼbị̃zó ĩyî lãfálé ʼásĩ ʼẽzó Lázãrõ rî fũlị́ vólé, 11tãlâ mbârâkã Yésũ drí Lázãrõ rî îngázó ĩʼdî sĩ lâ õdrã ʼásĩ ʼdî pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ĩʼdî. Ĩtí rî, mbârâkã ãkĩ ʼdî drí tã âʼdázó õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, pạ̃tị́ị̃ Yésũ Ôvârí rî mvá ʼî. Õjílã ãmbá gólĩyî lãfálé rî ʼbá yî drí drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî âyézó, gõʼdá ʼdẽzó Yésũ vósĩ tã ârí ʼbá ró. 12Gõʼdá kậyị̂ ãzâ rî sĩ, Yésũ yî drí ngãzó lãjóʼbá íyíkâ yí bê nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ. Lạ́tị̂ ʼá, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí dõngí âtrõzó ãʼdô ró bê Yésũ drí mbãzó bê drị̃ lâ ʼá nĩlí fĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ. Ĩtí rî, õjílã õʼbí tíbê ânĩ ʼbá gólâ rî ndrẽlé Lázãrõ bê Bẽtánĩ ʼá nĩngá rî, ndrê ĩyî bê Yésũ nĩʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, drílĩyî ʼdẽzó kpãâ Yésũ yî vó. Gõʼdá õjílã õʼbí ãzâ ʼbá yî ânĩ ʼbá Yẽrõsãlémã ʼálâ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ ʼẽlé rî, ârî ĩyî bê tã kĩʼá nĩ, Yésũ ãâʼdô bí ânĩʼá rî, drílĩyî nĩzó gólâ rî lûyị́ bê âjílí Yẽrõsãlémã ʼálâ. 13Drílĩyî ngãzó ndrĩ ʼdó mbị́rạ́ bị́ ôṇõlé ĩyî drị́gạ́ rãzó nĩʼá Yésũ rî drị̃ tẽlé lạ́tị̂ ʼálâ. Gõʼdá drílĩyî rĩzó kpá Yésũ rî lûyị́lị́ gõʼdá kpá ị̂njị̃lị́ úlị́ âtâ-âtâ bê ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ, "Ãmâ ndrĩ, mã lûyị̂ Ôvârí! Mã lûyị̂ nî gólâ âcá ʼbá Ôvârí ngá lésĩ rî. Ní ânĩ rĩlí kúmú ạ́ngị́ ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ ró!" 14Yésũ rî rãlé dõngí drị̃ị̂ nyé õzõ búkũ Ôvârí kâ drí âtálé rî kâtí kĩʼá nĩ rî, 15"Ãnî õjílã Yẽrõsãlémã kâ, nĩ ʼê ũrị̃ gõʼdá kô. Nĩ ndrê kúmú ãníkâ bí ânĩʼá! Nĩ ndrê gólâ rĩʼá ânĩʼá dõngí jõrã drị̃ị̂." Zẽkãríyã 9.9 16Ĩtí rî, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî nị̃ị́ ĩyî tã rû ʼẽ ʼbá ʼdĩ ífí lâ kô. Yésũ ngâ té nĩ zãlô õdrã ʼásĩ, drílĩyî gõzó úlị́ ífí îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá nã nị̃lị́. Yésũ õtírĩ ngãâ õdrã ʼásĩ rî, drílĩyî nị̃zó lâ kĩ, tã Yésũ drí âcázó dõngí drị̃ị̂ õjílã drí gólâ rî lûyị́zó nã ʼê rû trá té õzõ búkũ Ôvârí kâ drí tã lâ âʼdálé rî tí. 17Õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ngâ ĩyî ndrĩ ʼdó nĩʼá Yésũ rî lậgúlị́ ʼdĩ rî, tãlâ gólĩyî ârî tã gólâ kĩʼá nĩ rî, Yésũ ĩîngâ Lázãrõ trá õdrã ʼásĩ rî ĩʼdî. Tãlâ õjílã gólĩyî Yésũ rî ndrẽ ʼbá cú Lázãrõ rî îngárẽ ʼá õdrã ʼásĩ rî yî, gólĩyî rî nĩ nĩlí võrã lâ lânjí bê õjílã drí kĩ, Yésũ ãâʼdô cú mbârâkã Ôvârí kâ bê. 19Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî ndrê ĩyî bê õjílã dũû ʼdó Yésũ rî lûyị́ʼá rî, drílĩyî ʼbãzó gõʼdá tã ị̂sũ ró rõô. Drílĩyî rĩzó tã âtálé ĩyî võ ʼásĩ kĩ, "Mã âʼdô Yésũ rî êdrẽʼá ángô tí yã? Nĩ ndrê drẽ gbõ õjílã õʼbí rĩ ʼbá ʼdẽlé gólâ sĩ ʼdî ʼbá yî." 20Õjílã õʼbí ãmbá ânĩ ʼbá Yẽrõsãlémã ʼá Ôvârí rî îrátãlé kậyị̂ kãrámã kâ ʼdĩ ʼá ʼdĩ, ʼbạ̃súrú Gị̃rị́kị̃ kâ kpá bê lãfálé lâ ĩyî ʼá. 21Gõʼdá õjílã Gị̃rị́kị̃ kâ ũrûkậ ʼbá yî drí ânĩzó tã âtálé Fílĩpõ drí. Gólĩyî kĩ gólâ drí rî, "Ãmbá, mã lẽ Yésũ rî ndrẽlé." 22Gõʼdá Fílĩpõ drí ngãzó nĩlí tã õjílã Gị̃rị́kị̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí âtálé yí drí ʼdĩ âtálé Ãndĩríyã drí, gõʼdá drílĩyî ngãzó kpạ̃rạ̃tị́ Ãndĩríyã bê nĩʼá õjílã ʼdî ʼbá yî âjílí Yésũ ngálâ. Drílĩyî ngá õjílã ʼdî ʼbá yî drí lẽlé rî tã lâ âtázó ndrĩ Yésũ drí. 23Gõʼdá Yésũ ârílí bê ngá õjílã gólĩyî Gị̃rị́kị̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí lẽlé ʼdĩ tã lâ rî, gólâ drí ngãzó úlị́ âtálé gólĩyî drí ndrĩ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê kĩ, "Kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ámâ âʼdázó gólâ tíbê yí drí âjólé ûrú lésĩ rî âcâ trá. Ôvârí âʼdô tã lâ âʼdáʼá gólĩyî drí õdrã ámákâ sĩ lîdrî-lîdrî ámákâ õdrã ʼásĩ rî bê. 24Nĩ ârî tã má drí ʼẽʼá âtálâ nõ dódó, má âʼdô ʼẽʼá drãlé ʼbãlé ʼbú ʼá, nyé õzõ ạ̃drúgú ífí ị̂ʼdị́rị̃ kâtí. Õzõ ní õlẽ ạ̃drúgú ífí ãlô rî drí tị̃lị́ dũû rî, ní âʼdô ạ̃drúgú ífí ãlô ʼdĩ ị̂ʼdị́ʼá zãlô ʼbú ʼá, ạ̃drúgú ífí ʼdĩ drí gõzó âfõlé óʼdí mbãlé ãcê, drílâ fõzó, drílâ gõzó ífí ʼbãlé dũû. Rĩʼá tãndí ró ạ̃drúgú ífí rî ʼdĩ ị̂ʼdị́zó zãlô ʼbú ʼá, drílâ gõzó âfõlé dũû. Tí õzõ ị́ị̃ị̂ʼdị̂ ʼbú ʼá kô rî, ífí lâ ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá kó zãâ cé ãlô ĩtí. Ĩtí rî, îcâ trá má drí drãlé ámâ ʼbãzó ʼbú ʼá. 25Õjílã gólâ tã ãngó nõ kâ lẽ ʼbá ĩʼdî rõô gạ̃rạ̃ má drị̃ị̂ sĩ rî, gólâ âʼdô drãʼá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Gõʼdá õjílã gólâ íyî nyãányâ fẽ ʼbá drãlé ámâ tãsĩ rî, gólâ âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá. 26Õzõ õjílã ãzâ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró õlẽ trá ʼdẽlé má vó rî, õrî ĩyî ãnyî má bê nõngá tã ârí ʼbá ámákâ ró. Gbõ lé óõlẽ ãmâ fũlị́ gólĩyí bê rî, gólĩyî õrâ kô vólé. Õzõ gólĩyî ạ̃ậtũ fĩî trá ʼdũwạ̃ má bê rî, ámâ átá âʼdô drị́-ʼâ fẽʼá gólĩyî drí." 27Gõʼdá Yésũ drí ngãzó tã ị̂sũ íyíkâ âʼdálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ngbãângbânõ rî, mâ tã ị̂sũ bê rõô. Má nị̃ị́ kô, ngãtá má âkĩʼá nĩ rî ãʼdô yã rî. Ngãtá má ĩîjî ámâ átá má õzó kô drãâ yã? Kó, má îcá kô tã îjílí ĩtí, tãlâ má ânĩ trá ãngó nõ ʼá lâṇõ tã õnjí kâ trõlé má drị̃ị̂ õjílã ndrĩ pãlé. 28Ĩtí rî, ámâ átá, má fẽ ámâ nyãányâ ní drị́gạ́. Ní âʼdâ mbârâkã áníkâ õjílã drí õzõ ãmâ drí ị̂ʼbị̃lị́ trá ní bê rî kâtí!" Gõʼdá Yésũ âtâ bê úlị́ ʼdĩ ĩtí rî, Ôvârí drí tã âtázó ûrú lésĩ kĩ, "Má âʼdâ mbârâkã ámákâ trá, gõʼdá mâ kpá trá njãâ âʼdálâ õjílã drí ngbãângbânõ óʼdí ró ní sĩ." 29Õjílã ndrĩ võ ʼdî ʼá ʼdĩ drí ĩyî úlị́ ậʼú ʼbá ûrú lésĩ Ôvârí drí âtálé ʼdĩ ârízó ndrĩ. Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî kĩ ĩyíkâ rî, ʼdĩî ãâʼdô mõgbárá ʼî. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî kĩ, mãlãyíkã Ôvârí kâ ãâtâ tã nĩ Yésũ drí ûrú lésĩ. 30Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ, "Ãwô, Ôvârí âtâ úlị́ ʼdĩ nĩ, gólâ âtá tã ʼdî kô ámâ pãlé, gólâ âtâ tã ʼdî ámâ âʼdálé ãnî drí Ôvârí rî mvá ró. 31Má âʼdô Sãtánã gólâ íyî ʼbã ʼbá kúmú ró ãngó nõ ʼá nõ pẽʼá ngbãângbânõ, má drí gólâ rî drõzó vólé. Gõʼdá õjílã võ ʼásĩ ndrĩ gólĩyî tíbê rĩ ʼbá tã Sãtánã kâ rî ʼẽlé ĩʼdî rî drí ĩyî jãzó ʼdẽlé má vó tã ámákâ rî ʼẽlé ĩʼdî. 32Õzõ íĩîngâ mâ trá fê drị̃ị̂ rî, gõʼdá õjílã ndrĩ drí âgõzó ʼdẽlé má vósĩ." 33ʼDĩî tã Yésũ drí õdrã lârâkô íyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drí ʼẽzó íyî fũlị́ rî âʼdázó rî ĩʼdî. 34Gõʼdá Yésũ âtâ tã ʼdî bê ĩtí rî, õjílã ãzâ drí tã âtázó õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ kĩ, "Úlị́ áníkâ âtálé ʼdĩ ʼbã ãmâ drị̃ gõʼdá trá nõlé lîjãlé lîjã. Íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ, ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí drí ʼẽʼá âjólâ rî õdrãá kô, ãâʼdô rĩʼá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî, gõʼdá ní âtâ tã kĩʼá nĩ rî, íĩîngâ gólâ tíbê âjólé trá ûrú lésĩ ʼdî fê drị̃ị̂ rî ãʼdô tãsĩ yã? Gólâ tíbê âjólé trá ûrú lésĩ ní drí tã âtálé tã lâ tãsĩ ʼdî ãʼdî ĩʼdî yã?" 35Nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã âtázó kpá gólĩyî drí kĩ, "Mâ bê ãní bê ngá îʼĩ ró ãnî drí cé kậyị̂ fínyáwá sĩ. Bê trá ĩtí rî, nĩ tô ậcị́ drẽ ãkpã ngá îʼĩ drẽ bê nõ, tãlâ võ õtírĩ gõʼdá ậnị́ rî, nĩ îcá gõʼdá ậcị́ tõlé ị́nị́rị́kúwạ́ ʼásĩ kô, ị́nị́rị́kúwạ́ ʼásĩ rî, õjílã îcá kô võ yí drí lẽlé nĩlí ʼálâ rî ndrẽlé dódó. 36Nĩ lẽ tã má ʼá ngbãângbânõ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ má drí ʼbãrẽ bê nõngá nõ ʼá nõ! Õzõ nĩ õlẽ tã trá má ʼá ngá îʼĩ lạ́tị̂ Ôvârí kâ âʼdá ʼbá rî ró rî, ãnî drí âʼdózó õjílã ámákâ ró âʼdólé cú ngá îʼĩ ámákâ bê. Ĩtí rî, nĩ âʼdô lạ́tị̂ Ôvârí kâ nị̃ʼá dódó ậcị́ tõzó drị̃ lâ sĩ mbị̂mbị̂ ró." Gõʼdá Yésũ âtâ úlị́ ʼdĩ bê ĩtí rî, gólâ drí ngãzó gólĩyî âyélé ndrĩ ʼdó nĩngá nĩzó íyî lậpị́lị́ íyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî lị̃fị́ drị̃ ʼásĩ kírî ró. 37Gbõ lé Yésũ âʼdâ yî bê õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí ândálé tã lârâkô dũû sĩ kĩ, Ôvârí âjô yî nĩ rî, õjílã dũû gâ vólé trá dó tã pạ̃tị́ị̃ ʼdĩ lẽlé. 38Gólĩyî gâ vólé trá dó tã pạ̃tị́ị̃ rî lẽlé, nyé õzõ õjílã gólĩyî ạ̃kû vólé gã ʼbá ʼdó dó tã lẽlé rî yí kâtí. Tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã ậngũ tã gólĩyî tãsĩ kĩ nĩ rî, "Ôvârí, õjílã nô ʼbá yî ãlôlâ lẽé tã kô úlị́ áníkâ ãmâ drí rĩʼá âtálâ gólĩyî drí nõ ʼá! Õjílã ãzâ fí bê ãlô gólĩyî lãfálé sĩ mbârâkã áníkâ ndrẽ ʼbá yã?" Ĩsáyã 53.1 39Õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá kô ʼdĩ, gólĩyî nyé õzõ õjílã gólĩyî gã ʼbá dó tã lârâkô tị̂ drí ậʼdị́zó ậʼdị̂ Ôvârí drí rĩʼá ʼẽlâ Ĩsáyã drí rĩrĩ tã îmbálé gólĩyî drí rî ʼá rî kâtí. Gõʼdá Ôvârí âtâ kpá ĩtí Ĩsáyã tị̂ sĩ õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá kô ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Gólâ kĩ nĩ rî, 40"Gólĩyî drị̃ rĩʼá âmbâ-âmbâ ró tã ámákâ Ôvârí kâ drí fĩzó ʼá lâ. Gõʼdá gólĩyî âmbê ĩyî lị̃fị́ kpá trá gạ́gạ́. Tí õzõ ãʼdô kô ĩtí rî, tí gólĩyî âʼdô îcáʼá pạ̃tị́ị̃ tã ámákâ ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ sĩ nị̃zó lâ. Tí tã âtî-âtî ámákâ âʼdô fĩʼá gólĩyî drị̃ị̂, tãlâ gólĩyî ãâdĩ ró drị̃ tã õnjí ʼásĩ âgõzó má ngálâ. Ĩtí rî, má âʼdô gólĩyî êdéʼá âʼdólé dódó." Ĩsáyã 6.10 41Ĩsáyã âtâ tã ʼdî tã ậngũ ʼbá ró tã õjílã drí Yésũ rî gãzó dó rî âʼdázó, tãlâ Ôvârí âʼdâ mbârâkã Yésũ kâ trá Ĩsáyã drí. 42Gbõ lé drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ãmbá lâ gâ vólé bê dó tã lẽlé Yésũ ʼá rî, gõʼdá ãzâ ʼbá yî gólĩyî lãfálé ʼásĩ lẽ ĩyíkâ tã kpá trá Yésũ ʼá. Gõʼdá gólĩyî ãzâ ʼbá yî ʼdó tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá ʼdĩ rî, gólĩyî lẽé ĩyî kô âʼdálâ õʼbí ʼá kĩ, yĩ õlẽ tã trá Yésũ ʼá, tãlâ gólĩyî ũrị̃ ró ĩyî ãzí-ãzí Pạ̃rúsị̃ ró ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Tãlâ Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî ʼbã ĩyî tã trá kĩ, õjílã tíbê tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî, gólĩyî trá ndrĩ õjílã õnjí ʼî, áâyé gólĩyî kô fĩlí jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼá. 43Tãlâ Pạ̃rúsị̃ tíbê tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá ʼdĩ ʼbá yî, lẽé ĩyî kô ĩyî ãzí-ãzí yî drí ĩyî zị̃lị́ õjílã õnjí ró, gólĩyî lẽ tã ị̂sũ ĩyî ãzí-ãzí Pạ̃rúsị̃ ró rî ʼbá yí kâ gạ̃rạ̃ tã ị̂sũ Ôvârí kâ rî drị̃ị̂ sĩ. 44Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ rî, Yésũ kpá rĩʼá õjílã lị̃fị́ îmbáʼá. Ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó ûrû gólĩyî drí kĩ, "Õzõ õjílã õlẽ tã trá má ʼá rî, gólâ lẽ tã ʼdî kpá Ôvârí tíbê ámâ âjó ʼbá nõ ʼá. Gólâ lẽ tã ʼdî âʼdó kô cé má ʼá. 45Õjílã gólâ ámâ nị̃ ʼbá trá tãndí ró kĩ, mâ Ôvârí rî mvá ʼî rî, ʼdĩî gólâ nị̃ Ôvârí kpá trá. 46Má ânĩ ãngó nõ ʼá nõ âʼdólé ngá îʼĩ ró ãnî drí. Õjílã gólâ tíbê tã lẽ ʼbá trá má ʼá rî, õjílã rî ʼdĩ âʼdô íyíkâ zãâ rĩʼá ậcị́ tõlé ngá îʼĩ ʼásĩ, gõʼdá gólâ rí kô ị́nị́rị́kúwạ́ ʼá. 47"Õzõ õjílã ãzâ õlẽ tã lẽlé tã îmbâ ámákâ ʼá gõʼdá kpá má ʼá kô rî, õjílã rî ʼdĩ âʼdô lâṇõ lậnjị̃-lậnjị̃ ûsúʼá. Tã lẽ ãkõ gólâkâ ʼdĩ âʼdô tã-vó gólâkâ kĩʼá ãkpã nĩ. Mâ rî gógó âʼdó kô õjílã gólâ ʼẽ ʼbá tã-vó gólâkâ kĩlí rî ĩʼdî, tãlâ má ânĩ trá ãngó nõ ʼá nõ õjílã pãlé tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ, âʼdó kô lâṇõ fẽlé drílĩyî tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ. 49Tã gólâ má drí rĩʼá âtálâ ãnî drí nõ rî âʼdó kô úlị́ ámákâ ĩʼdî, ámâ átá ûrú ʼálâ rî âtâ úlị́ nõ nĩ má sị́lị́. Gólâ kĩ nĩ rî, má ãânĩ âtálâ ãnî drí, nyé õzõ yí drí âtálé má drí rî kâtí. 50Má rî nõ té tã gólâ drí âtálé má drí rî âtálé ĩʼdî ãnî drí nõ. Má nị̃ kpá trá tãndí ró, õzõ õjílã ãzâ õlẽ tã trá úlị́ ámâ átá kâ nõ ʼá rî, õjílã rî ʼdĩ âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\