Yõwánĩ 13

1Kậyị̂ Yésũ drí kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô rî kâ ʼẽzó lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê rî drí âcázó. Gõʼdá Yésũ drí tã âʼdázó lãjóʼbá íyíkâ yî drí kĩ, yí lẽ gólĩyî trá kó îtõ võ ʼásĩ bũúũ kậyị̂ gólâ yí drí rĩzó gólĩyí bê ãngó nõ ʼá ngá lẽlẽ âʼdálé gólĩyî drí ʼdĩ ʼá. Kậyị̂ ʼdĩ ʼá rî, Yésũ nị̃ trá kĩ, kậyị̂ yí drí drãzó rî âbí âcáʼá. Ĩtí rî, Yésũ âʼdâ ngá lẽlẽ íyíkâ lãjóʼbá íyíkâ rî yî drí lạ́tị̂ nõ ʼbá yî ʼásĩ. 2Kậyị̂ rî gógó ʼdĩ ʼbá yî ʼá rî, Yúdạ̃ Ĩsĩkãrĩyótã Sĩmónã rî mvá, ʼbã ʼbá bê kpá lãjóʼbá Yésũ kâ ró rî, Sãtánã fî trá pị̃pị̂sị́lị́ lâ ʼá, gólâ õʼê Yésũ rî drị́-bã fẽlé. Ĩtí rî, kậyị̂ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô rî kâ ʼdĩ lạ̃njạ́túlị́ lâ sĩ rî, Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ yí bê êʼbê rû ĩyî trá ʼdó võ ãlô ʼá ngá nyãlé. 3Gõʼdá Yésũ nị̃ trá kĩ, íyî átá fẽ mbârâkã trá ndrĩ ʼdó yí drị́gạ́ tã ʼbã ʼbá bê rî ʼbá yî ndẽzó. Gõʼdá gólâ nị̃ kpá trá kĩ, yí ânĩ Ôvârí ngá lésĩ, gõʼdá yí âʼdô ʼẽʼá kpá gõlé ngbãângbânõ Ôvârí ngálâ. 4Gõʼdá gólĩyî drí ʼbãrẽ ngá nyãʼá lãjóʼbá íyíkâ yí bê rî, Yésũ drí ngá nyãnyã âyézó, gõʼdá ngãzó âdrélé ûrû, gõzó ítá íyíkâ ãmbá rĩʼá âsálâ yí rú ítá ãzí drị̃ị̂ rî ângízó ʼbãlé vũdrị́, gõzó ítá rúʼbạ́ lĩ kâ âtrõlé âmbélé íyî ị́pị́tị́kû ʼá. 5Nĩngá sĩ rî, gólâ drí lũmvû âdãzó límvó lũmvû dã kâ ʼá õzõ rạ̃gị́ị̃ tãndí kâtí, gõʼdá ngãzó rĩʼá lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî pá lâ yî jĩlí ãlô-ãlô gõzó lĩlâ ítá rúʼbạ́ lĩ kâ ʼdĩ sĩ. 6Gõʼdá Yésũ rî bê lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ pá lâ yî jĩlí ãlô-ãlô cãzó ĩʼdí bê lâ bũúũ Sĩmónã Pétẽrõ rú, gõʼdá kpá yí õjĩ ró Pétẽrõ rî pá rî, Pétẽrõ ní drí vólé gãzó dó. Ní kĩ Yésũ drí rî, "Kúmú, má lẽé kô ní drí ámâ pá jĩzó õzõ rạ̃gị́ị̃ ámákâ kâtí!" 7Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Pétẽrõ drí kĩ, "Pétẽrõ, ní nị̃ị́ drẽ tã má drí rĩʼá ʼẽlâ nõ ífí lâ kô, gõʼdá ní âʼdô ífí lâ nị̃ʼá trá tãndí ró." 8Ĩtí rî, Pétẽrõ gâ vólé zãâ dó Yésũ drí íyî pá jĩzó. Gólâ kĩ nĩ rî, "Kúmú kó kô, ní âʼdô ánî lôgõʼá õjílã rạ̃gị́ị̃ ró ámâ pá jĩlí ʼdĩ kó ángô tí yã? Má lẽé kô!" Gõʼdá Yésũ drí kpá tã-drị̃ lôgõzó Pétẽrõ drí kĩ, "Pétẽrõ, õzõ má õjĩ ánî pá kô rî, ní âʼdó gõʼdá kô lãjóʼbá ámákâ ĩʼdî." 9Nĩngá sĩ rî, gbõ Pétẽrõ drí tã-drị̃ lẽzó Yésũ drí íyî pá jĩzó. Gólâ kĩ, "Ãʼdô ĩtí rî Kúmú, ʼdõvó ní jĩ kpá ámâ drị́ yî ámâ drị̃ bê, má âʼdô ró bê zãâ áníkâ ró." 10Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Pétẽrõ drí kĩ, "Ní ndrê drẽ, õjílã gólâ tíbê lũmvû dã ʼbá trá rî, rúʼbạ́ lâ trá ndrĩ ngbángbá. Õzõ õjílã rî ʼdĩ õtô ậcị́ trá rî, rĩʼá tãndí ró gólâ drí cé íyî pá jĩzó ĩʼdî. Ãnî lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yî, ãnî trá ngbángbá, gõʼdá cé õjílã ãlô ãnî lãfálé ʼásĩ gólâ âʼdó kô ngbángbá." 11Yésũ âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ gólâ nị̃ trá kĩ, lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî lãfálé sĩ rî, ãlô rî âʼdô íyî drị́-bã fẽʼá nĩ íyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drí. Ĩʼdî gólâ drí tã âtázó kĩ, "Nĩ âʼdó kô ndrĩ ngbángbá ĩtí." 12Gõʼdá Yésũ jĩ bê lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî pá lâ yî ndrĩ rî, gólâ drí ítá íyíkâ âtrõzó sõlé yí rú ngãzó gõlé íyî võ ʼálâ. Drílâ gõzó tã îjílí lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî tị́ kĩ, "Nĩ nị̃ tã gólâ má drí ʼẽlé ãnî drí ʼdĩ ífí lâ trá yã? 13Rĩʼá tãndí ró ãnî drí rĩzó ámâ zị̃lị́ "'Tã îmbá ʼbá"' gõʼdá kpá "'Kúmú"', õzõ má drí ʼbãrẽ ãmbá ãníkâ ró rî tí rî. 14Nĩ ị̂sũ drẽ ngbãângbânõ, má drí ngãzó ûrû ãnî pá jĩlí ndrĩ õzõ rạ̃gị́ị̃ ãníkâ kâtí ngá lẽlẽ sĩ ʼdî, má lẽ kpá ãnî drí tã gólâ má drí ʼẽlé ãnî drí ʼdĩ ʼẽlé ãnî lãfálé ʼásĩ, ãnî ãzí-ãzí yî pá jĩlí kpá, õzõ má drí ãníkâ jĩrĩ tí. 15Má lẽ ãnî drí ãnî lôvó ʼbãlé ãnî lãfálé ʼásĩ, nyé õzõ má drí rû ị̂ʼbũrị̃ ãnî drí ngbãângbânõ rî kâtí. 16Nĩ ârî úlị́ má drí ʼẽʼá âtálâ nõ tãndí ró. Ngbãângbânõ, nĩ ndrê mâ gólâ tíbê ʼbã ʼbá kúmú ãníkâ ró nõ trá rû ị̂ʼbũrị̃ ʼá ãnî lãjóʼbá ámákâ ró rî ʼbá yî drí, ĩtí rî, má lẽ kpá ãnî drí rû ị̂ʼbũlị́ ãnî ãzí-ãzí yî drí, õzõ má drí ʼẽlé ʼdĩ kâtí. 17Õzõ nĩ õʼê tã má drí âʼdálé nõ trá ãnî ãzí-ãzí yî drí rî, Ôvârí âʼdô ʼbãʼá ãyĩkõ ró ãní bê." 18ʼDĩî vósĩ rî, Yésũ drí kpá tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Ãnî gólĩyî ámákâ ró má drí njĩlí nĩ rî, má nị̃ tã ị̂sũ ãníkâ trá tãndí ró. Gõʼdá ãnî lãfálé ʼásĩ rî, má nị̃ trá kĩ, õjílã ãlô âʼdô ʼbãʼá nyé õzõ õjílã gólâ tã lâ îgĩlí trá ạ̃kû ró búkũ Ôvârí kâ ʼá rî kâtí kĩʼá nĩ rî, 'Õjílã gólâ ãmâ drí rĩzó ngá nyãlé gólâ bê ngá ãlô ʼá rî âʼdô ámâ drị́-bã fẽʼá ãkpã nĩ.' Gõʼdá tã má drí âtálé ʼdĩ âʼdô rû ʼẽʼá ngbãângbânõ. 19Má âtâ tã ʼdî ãnî drí drẽ ãkpãkãʼdã tã lâ ʼé rû drẽ kô. Gõʼdá õzõ tã rî ʼdĩ õʼê rû trá rî, nĩ lẽ ró tã bê kĩ, pạ̃tị́ị̃, mâ Ôvârí rî mvá ʼî. 20Nĩ ârî úlị́ ámákâ nõ tãndí ró, ãnî nõ ʼbá yî lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yî ĩʼdî. Õzõ õjílã õlẽ tã trá úlị́ ãnî drí âtálé gólĩyî drí rî ʼá rî, ʼdĩî gólĩyî lẽ tã ʼdî kpá úlị́ ámákâ ʼá, õzõ gõʼdá gólĩyî õlẽ tã trá úlị́ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró ámákâ nõ ʼá rî, ʼdĩî gólĩyî lẽ tã ʼdî kpá Ôvârí rî gógó ámâ âjó ʼbá rî ʼá." 21Gõʼdá Yésũ âtâ bê úlị́ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ rî, ʼdĩî vósĩ rî, drílâ ʼbãzó ĩzã ró rõô íyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá tã íyî drị́-bã fẽfẽ kâ ʼdĩ tãsĩ. Ĩtí rî, gólâ drí ngãzó kpá óʼdí tã âtálé ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ ârî drẽ, õjílã ãlô ãnî lãfálé sĩ âʼdô ámâ drị́-bã fẽʼá nĩ ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drí rũlị́." 22Yésũ gõ âtâ tã ʼdî bê ĩtí rî, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drị̃ lâ ĩyî gõʼdá trá ʼdó lîjã-lîjã ró úlị́ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ, gólĩyî nị̃ị́ lãjóʼbá Yésũ drí tã lâ âtálé ʼdĩ kô, gõʼdá drílĩyî ngãzó rĩʼá ĩyî lôndrélé ĩyî lãfálé ʼásĩ. 23Gõʼdá lãjóʼbá ãzâ Yésũ drí lẽlé rõô rî, rî íyíkâ trá ãnyî Yésũ lạ̃gạ́tị́. 24Gõʼdá Sĩmónã Pétẽrõ drí tã âtázó lãjóʼbá Yésũ drí lẽlé rõô ʼdĩ drí lị̃fị́ sĩ kĩ, gólâ ĩîjî drẽ Yésũ ngãtá õjílã gólâ drí tã lâ âtálé ʼdĩ ãʼdî ĩʼdî yã rî. 25Gõʼdá lãjóʼbá rî ʼdĩ drí rû êsézó ãnyî Yésũ rú tã îjílí kĩ, "Kúmú, õjílã ní drí tã lâ âtálé ʼdĩ ãʼdî ĩʼdî yã?" 26Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ, "Õjílã rî ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá õjílã gólâ má drí ʼẽzó ãmbãtã má drị́gạ́ nõ sõlé ãtó ʼá fẽlé drílâ rî ĩʼdî." Gõʼdá kôrô Yésũ drí ãmbãtã yí drị́gạ́ ʼdĩ sõzó ãtó ʼá fẽlé Yúdạ̃ Sĩmónã Ĩsĩkãrĩyótã rî mvá drí. 27Gõʼdá Yúdạ̃ ní drí ãmbãtã ʼdî trõzó nyãlé, gõʼdá ní nyâ ãmbãtã ʼdî bê rî, kôrô Sãtánã drí fĩzó ánî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó Yúdạ̃ drí kĩ, "Ní nĩ tã ní drí ʼẽʼá ʼẽlé rî ʼẽlé ʼwãâʼwâ!" 28Õjílã ãlô lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé ʼásĩ úlị́ Yésũ drí âtálé Yúdạ̃ drí ʼdĩ ífí lâ nị̃ ʼbá rî yû. 29Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî, ãzâ ʼbá yî gólĩyî lãfálé sĩ ị̂sũ ĩyíkâ bê-rî kĩ, Yésũ ãâtâ úlị́ ʼdĩ ĩtí ʼdĩ, tãlâ gólâ õlẽ Yúdạ̃ õnĩ ró ngá nyãnyã ạ̃lị́pị̂ gĩlí, ãzâ ʼbá yî ị̂sũ ĩyíkâ kĩ, ngãtá Yésũ õlẽ Yúdạ̃ rî jõlé nĩʼá lãfâ fẽlé ngá ãkó lé ʼbá drí, gólĩyî ị̂sũ tã ʼdî ĩtí, tãlâ Yúdạ̃ ĩʼdî lãfâ vó ndrẽ ʼbá ʼî. 30Gõʼdá Yúdạ̃ nyâ ãmbãtã Yésũ drí fẽlé ʼdĩ bê rî, kôrô gólâ drí ngãzó fõlé ĩví ʼálâ. ʼDĩî gõʼdá trá ngạ́cị̂ bê. 31Gõʼdá Yúdạ̃ fõ bê ĩví ʼálâ nĩlí rî, Yésũ drí gõzó tã âtálé lãjóʼbá ạ̃mbúkũ lâkí ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Tã âʼdô ʼẽʼá rû ʼẽlé ngbãângbânõ ʼwãâ tíbê ãmbã ámákâ âʼdázó õjílã drí gólĩyî ũnị̃ ró bê kĩ, mâ ĩʼdî gólâ tíbê âjólé trá ûrú lésĩ rî. Nĩ âʼdô ãmbã Ôvârí kâ ndrẽʼá mbârâkã gólâkâ ʼẽʼá âʼdálâ ãnî drí rî sĩ. Tã ʼdî tãsĩ rî, õjílã ndrĩ âʼdô Ôvârí rî lûyị́ʼá. 32Ngbãângbânõ, Ôvârí âʼdô ãmbã íyíkâ âʼdáʼá mbârâkã íyíkâ bê tã ʼẽʼẽ ámákâ sĩ. Tã ʼdî sĩ, gólâ âʼdô ãmbã ámákâ âʼdáʼá õjílã lị̃fị́ drị̃ ʼá. 33"Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, má âʼdô ʼẽʼá rĩlí ãní bê cé dã ĩtí, tãlâ mâ ʼẽʼá nĩlí ngbãângbânõ vólé. Nĩ âʼdô ʼbãʼá cú ámâ lôvó bê ndrẽlé, gõʼdá nĩ îcá kô ámâ ûsúlị́. Gõʼdá ngbãângbânõ má âtâ ãnî drí, nyé õzõ má drí âtálé drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí rî kâtí. Nĩ îcá cãlé võ má drí ʼẽzó nĩlí ʼálâ rî ʼá kô. 34"Ngbãângbânõ, mâ trá tã óʼdí nõ ʼbãʼá ãnî drí ʼẽlé nõ, nĩ ʼbã ãnî ãzí-ãzí yî lôvó nyé õzõ má drí ãnî lôvó ʼbãrẽ kâtí. 35Õzõ nĩ õlẽ ãnî trá ãnî vó ʼásĩ ĩtí rî, õjílã drí nị̃zó lâ kĩ, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ãnî lãjóʼbá ámákâ ĩʼdî." 36Gõʼdá Sĩmónã Pétẽrõ drí Yésũ rî îjízó kĩ, "Kúmú, ní ʼê nĩlí ángô lé yã?" Yésũ drí tã lôgõzó kĩ, "Nĩ îcá kô cãlé võ má drí ʼẽzó nĩlí nõ ʼá ngbãângbânõ nô. Gõʼdá ị̃zạ́tú rî, nĩ âʼdô cãʼá nĩʼá rĩlí má bê tólâ." 37Tã Yésũ drí âtálé ʼdĩ îcá Pétẽrõ drẽ zãâ kô, Pétẽrõ drí kpá tã âtázó ândálé kĩ, "Kúmú, má ʼdé ní vósĩ kô ãʼdô drí yã? Mã âʼdô nĩʼá ní bê gbõ lé ãʼdô õdrã ʼî rî, mâ njãâ ʼẽʼá drãlé ní bê." 38Yésũ drí kpá tã-drị̃ lôgõzó Pétẽrõ drí kĩ, "Ní kĩ, mã âʼdô drãʼá yí bê yã? Ní ârî tã má drí ʼẽʼá âtálâ nõ. Má nị̃ trá kĩ, pạ̃tị́ị̃ ró, ngạ́cị̂ bê nõ ní âʼdô tị̂ gãʼá má rú sĩ ândâlâ nâ ũrị̃ drí sĩ, drẽ ãkpãkãʼdã ʼạ̃ʼú-lúgú ʼbé cị́rị̃ kô."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\