Yõwánĩ 14

1Gõʼdá Yésũ drí kpá zãâ rĩzó úlị́ âtálé kĩ, "Nĩ ị̂sũ tã kô rõô tã gólâ má drí ʼẽzó ãnî âyélé nõ ʼá. Võ lâ ʼá rî, nĩ ʼbã lị̃fị́ Ôvârí drị̃ị̂, gólâ õrî ró bê zãâ ãnî vó ndrẽlé. Gõʼdá nĩ gõ ró lị̃fị́ ʼbãlé kpá má drị̃ị̂, mã rî ró kpá bê ãnî vó ndrẽlé. 2Má ʼê nĩlí võ êdélé ãnî drí ámâ átá Ôvârí ngálâ. Võ rĩrĩ kâ bê rĩʼá dũû ámâ átá Ôvârí drí ʼbã ʼálâ. Tí õró ʼbãâ ĩtí kô rî, tí má âtá tã lâ ãnî drí ĩtí kô. 3Gõʼdá õzõ má ẽêdê võ ãníkâ trá ndẽlé rî, má drí gõzó âgõlé ãnî drị̃lị́ nĩzó ĩʼdí bê lâ võ má drí êdélé ãnî drí nã ʼálâ, tãlâ mã rî ró bê kpãkã ãlô ãní bê tólâ. 4Võ gólâ má drí ʼẽzó nĩlí ʼá lâ ʼá rî, nĩ nị̃ trá gõʼdá nĩ nị̃ lạ́tị̂ lâ cãzó ʼá lâ rî kpá trá." 5Gõʼdá lãjóʼbá ãzâ zị̃lị́ Tómã rî drí tã îjízó Yésũ tị́ kĩ, "Kúmú, mã nị̃ị́ võ ní drí ʼẽzó nĩlí ʼálâ ʼdĩ kô. Ĩtí rî, mã âʼdô lạ́tị̂ nĩzó võ ʼdî ʼá tólâ rî nị̃ʼá ángô tí yã? Ní âʼdâ lạ́tị̂ lâ ãmâ drí kẽ!" 6Ĩtí rî, Yésũ drí gõzó tã-drị̃ jãlé Tómã drí kĩ, "Mâ ĩʼdî lạ́tị̂ mbị̂ Ôvârí kâ rî âʼdá ʼbá lâ ʼî ãnî drí, gõʼdá mâ kpá ĩʼdî lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽ ʼbá lâ ʼî ãnî drí. Tã îmbá ʼbá tãndí ãzâ yû ʼẽ ʼbá tã mbị̂ ámâ átá Ôvârí kâ îmbálé ãnî drí rî, kó cé mâ ĩʼdî. 7Ãnî gólĩyî lãjóʼbá ámákâ ró rî ʼbá yî, nĩ nị̃ mâ trá tãndí ró. Õzõ nĩ ũnị̃ mâ trá ĩtí rî, nĩ nị̃ ámâ átá kpá trá. Gõʼdá nĩ ndrê mâ trá. Õzõ ãnî drí ámâ ndrẽrẽ tí rî, ĩʼdî nĩ ndrê ámâ átá kpá trá. Gõʼdá ngbãângbânõ zãâ nĩʼá ạ̃tị́ ʼálâ rî, nĩ âʼdô ámâ átá rî nị̃ʼá gạ̃rạ̃ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ." 8Gõʼdá nĩngá sĩ, lãjóʼbá ãzâ rú bê Fílĩpõ rî drí kpá tã âtázó kĩ, "Kúmú, mâ bê tã bê ãlô ʼẽʼá îjílâ ní tị́. Ní âʼdâ átá gólâ rĩ ʼbá ûrú ʼálâ rî ãmâ drí kẽ, tãlâ mã nị̃ ró gólâ bê dódó. ʼDĩî rĩʼá cé tã gólâ ãmâ drí lẽlé ní drị́gạ́ sĩ rî ĩʼdî." 9Ĩtí rî, Yésũ drí gõzó tã-drị̃ Fílĩpõ kâ ʼdĩ lôgõlé kĩ, "Fílĩpõ, má rî trá ãní bê nõngá ạ̃kû ró bũúũ ngbãângbânõ. Gõʼdá nĩ nị̃ mâ trá tãndí ró, gõʼdá ʼdĩî rî, nĩ nị̃ ámâ átá kpá trá. Õzõ nĩ õndrê mâ trá tã ʼẽrẽ ʼá rî, ʼdĩî nĩ ndrê tã ʼẽʼẽ ámâ átá kâ kpá trá ĩʼdî ʼdĩ. Nĩ nị̃ị́ drẽ zãâ tã ʼẽʼẽ ámákâ rî kô ãnî drí rĩzó zãâ ámâ îjílí ĩtí, kĩʼá nĩ, má ãâʼdâ átá ãnî drí rî yã? 10Nĩ lẽé drẽ zãâ tã kô kĩʼá nĩ rî, tã ʼẽʼẽ ámákâ rî nyé õzõ ámâ átá kâ rî tí yã? Ámâ átá rî nĩ tã má drí rĩʼá îmbálâ ãnî drí nõ âʼdálé, ĩʼdî má drí rĩzó ãnî îmbálé ĩʼdî sĩ lâ nõ. Ámâ átá rî má ʼá, gõʼdá gólâ rî kpá nĩ rĩʼá mbârâkã fẽlé má drí rĩzó tã ndrĩ má drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼẽlé. 11Õzõ nĩ õlẽ drẽ zãâ tã úlị́ má drí âtálé nõ ʼá kô rî, ʼdõvó nĩ ị̂sũ drẽ tã lârâkô má drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî vó lâ, ʼdĩî nĩ âʼdô kôrô tã lẽʼá ʼwãâ tãndí ró má ʼá. Tã pạ̃tị́ị̃ ró, ãmâ ámâ átá bê, ãmâ rĩʼá ngá ãlô ró. 12"Gõʼdá nĩ ârî drẽ úlị́ má drí ʼẽʼá âtálâ nõ! Õzõ õjílã ãzâ õlẽ tã trá má ʼá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî, õjílã rî ʼdĩ âʼdô tã lârâkô má drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼẽʼá, gõʼdá má âʼdô mbârâkã fẽʼá gólâ drí tã ʼẽzó gạ̃rạ̃ má drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, tãlâ mâ trá nĩʼá gõlé ámâ átá ngálâ. 13Má âʼdô tã ndrĩ ãnî lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yî drí îjílí ámâ rú sĩ rî ʼẽʼá ãnî drí, tãlâ mâ Ôvârí rî mvá ʼî, gõʼdá má lẽ õjílã ũlûyị̂ ró gólâ bê. 14Má âtâ tã pạ̃tị́ị̃ ró, õzõ ãnî õjílã ámákâ rî ʼbá yî ĩîjî tã trá má tị́ sĩ rî, má âʼdô ʼẽʼá lâ ãnî drí." 15Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã ãzâ âtázó lãjóʼbá íyíkâ drí kĩ, "Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, õzõ nĩ õʼbã ámâ lôvó trá rî, nĩ âʼdô tã îmbâ gólâ má drí îmbálé ãnî drí rî ị̂njị̃ʼá ʼẽlé. 16Gõʼdá õzõ má õcâ trá ûrú ʼálâ ámâ átá ngálâ rî, má âʼdô gólâ rî îjíʼá, tãlâ gólâ õfẽ ró Líndrí Tãndí íyíkâ bê rĩlí ãní bê zãâ gbạ́dú ãnî ậmú ʼbá ró, gõʼdá kpá õrî ró bê mbârâkã fẽlé ãnî drí. 17Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ âʼdô rĩʼá ãnî îmbálé tã pạ̃tị́ị̃ rî sĩ. Gõʼdá ãnî drí gólâ rî nị̃zó ndrĩ, tãlâ Líndrí Tãndí ʼdĩ âʼdô rĩʼá ãní bê mbârâkã sõ ʼbá ró rĩlí zãâ ãnî ʼá. Gõʼdá õjílã ãngó nõ ʼá gólĩyî âʼdó ʼbá kô ámákâ ró rî, âʼdô ĩyíkâ gólâ rî gãʼá dó, tãlâ gólĩyî îcá kô gólâ rî ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ sĩ gõʼdá nị̃ị́ ĩyî âʼdô-âʼdô gólâkâ rî kpá kô. 18Õzõ má õnĩ trá rî, má îcá kô ãnî âyélé rĩlí ãnî drị̃ị̂ sĩ õzõ ĩmvá-ãnjî kâtí. Má âʼdô kpá âgõʼá trá ãnî pãlé. 19"Kậyị̂ ãndrõ nô kâ vósĩ rî, õjílã ãngó nõ kâ îcá gõʼdá kô ámâ ndrẽlé kpá óʼdí. Gõʼdá ãnî gólĩyî ámákâ ró rî ʼbá yî âʼdô ámâ ndrẽʼá cé nĩ kậyị̂ dã vósĩ, tãlâ mâ ʼẽʼá lîdrílí kpá óʼdí. Gõʼdá lîdrî-lîdrî ámákâ sĩ rî, má âʼdô ãnî ʼbãʼá rĩlí zãâ gbạ́dú. 20Õzõ gõʼdá má õlîdrî trá óʼdí rî, ãnî drí gõzó nị̃lâ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró kĩ, ãmâ rĩʼá ngá ãlô ró ámâ átá Ôvârí bê. Ĩtí rî, ãnî drí gõzó kpá nị̃lâ tãndí ró kĩ, pạ̃tị́ị̃ ãnî ámákâ ĩʼdî gõʼdá mâ kpá ãníkâ ĩʼdî. 21"Õzõ õjílã ãzâ ãârî gõʼdá ị̃ị̂njị̃ tã ʼbãʼbã ámákâ rî ʼbá yî trá rî, ʼdĩî má âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, õjílã rî ʼdĩ lẽ má trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Gõʼdá mâ rî gógó âʼdô kpá õjílã rî gógó ʼdĩ lẽʼá, gõʼdá ámâ átá âʼdô kpá gólâ rî lẽʼá. Gõʼdá má âʼdô ámâ nyãányâ âʼdáʼá kpá õjílã rî gógó ʼdĩ drí." 22Nĩngá sĩ, lãjóʼbá ãzâ kpá bê ãlô rú lâ Yúdạ̃ gólâ âʼdó kô Yúdạ̃ Ĩsĩkãrĩyótã ĩʼdî. Gõʼdá gólâ drí ngãzó tã îjílí Yésũ tị́ kĩ, "Kúmú, ní âʼdô ánî nyãányâ âʼdáʼá cé ãmâ drí gõʼdá âʼdó kô õjílã ãngó nõ kâ drí ãʼdô tãsĩ yã?" 23Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ndrĩ kĩ, "Nĩ ârî drẽ, õzõ õjílã ãzâ õlẽ mâ fí trá rî, õjílã rî ʼdĩ âʼdô tã îmbâ ámákâ ị̂njị̃ʼá ʼẽlâ. Õzõ õjílã rî ʼdĩ ị̃ị̂njị̃ tã îmbâ ámákâ trá rî, ámâ átá Ôvârí drí kpá gólâ rî lẽzó gõʼdá ãmâ drí ânĩzó kpạ̃rạ̃tị́ rĩlí õjílã rî ʼdĩ ʼá. 24Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ õlẽ mâ kô rî, gólâ îcá kô tã îmbâ ámákâ ị̂njị̃lị́ gõʼdá ʼẽzó lâ. Gõʼdá nĩ nị̃ trá ndrĩ kĩ nĩ rî, tã îmbâ má drí rĩʼá îmbálâ ãnî drí nõ ânĩ ámâ átá ngá lésĩ. Má îmbá tã kô cú ĩtí drị́-ãcê ámákâ sĩ. Ámâ átá âjô mâ trá tã ʼdî îmbálé. 25"Má lẽ tã ʼdî ʼbá yî âʼdálé ãnî drí drẽ ãkpãkãʼdã má drí ʼbãrẽ ãní bê nõ ʼá nõ. 26Gõʼdá õzõ Líndrí Tãndí ámâ átá kâ õtírĩ ânĩî gólâ ngá lésĩ rĩlí ãní bê ãnî pãlé ámâ võ ʼá rî, gólâ âʼdô tã ámákâ ndrĩ îmbáʼá ãnî drí tãndí ró, ãnî drí gõzó tã má drí îmbálé ãnî drí rî nị̃lị́ tãndí ró, mbârâkã gólâkâ sĩ, gõʼdá tã ndrĩ gólĩyî má drí îmbálé trá ãnî drí rî âʼdô âgáʼá ãnî drị̃ị̂. 27"Gbõ lé má âʼdô bê ʼẽʼá nĩlí vólé ãnî âyélé rî, má âʼdô tã ạ̃ʼdị́ ámákâ âyéʼá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Má lẽ ãnî drí âʼdózó cú tã ạ̃ʼdị́ bê ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Tã ạ̃ʼdị́ má drí ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí rî âʼdô lậvũʼá gạ̃rạ̃ tã ạ̃ʼdị́ gólâ ngá ãngó nõ kâ rî ʼbá yî drí îcálé fẽlé ãnî drí rî drị̃ị̂ sĩ. Má lẽé kô ãnî drí âʼdólé ũrị̃ ró gõʼdá kpá tã ị̂sũ ró, õzõ má õtírĩ ãnî âyé rî. Õzõ nĩ õlẽ mâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî, nĩ âʼdó kô tã ị̂sũ ró, tãlâ tã gólâ má drí âtálé ãnî drí kĩʼá nĩ rî, 'Má âʼdô ʼẽʼá nĩlí vólé ãnî rú sĩ' rî tãsĩ, tãlâ má âʼdô âgõʼá trá ãnî ngálâ. Tí nĩ âʼdô ʼbãʼá ãyĩkõ ró, tãlâ má ʼê nĩlí ʼdĩ ámâ átá mbârâkã lâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ má drị̃ị̂ sĩ rî ngálâ, gõʼdá mã ãʼdô ró bê kpá ãmbá ró óʼdí gólâ bê. 29Nĩ ârî drẽ, má âtâ tã nô ʼbá yî ãnî drí drẽ ãkpã ʼé rû kô, tãlâ õzõ tã lâ õʼê rû trá rî, nĩ lẽ ró tã bê má ʼá dódó. 30"Ngbãângbânõ rî, mâ gõʼdá trá kậyị̂ ãzâ ãkó dũû ãní bê má drí rĩzó zãâ rĩʼá ãnî îmbálé, tãlâ Sãtánã kúmú ãngó nõ kâ ró rî, trá ʼẽʼá tã õnjí ʼẽlé ngbãângbânõ má drí, má õzó kô lôsĩ Ôvârí kâ nõ ndẽê. Gõʼdá kpálé rî, gólâ îcá kô ámâ pẽlé. 31Mâ rî gógó trá njãâ drãlé, tãlâ má ndẽ ró tã ámâ átá drí ʼbãlé má drí rî bê. Má lẽ õjílã ndrĩ ũnị̃ ró ĩyî bê kĩ, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, má lẽ ámâ átá trá. Nĩ ngâ, mã nĩ ró bê võ rî gógó ãmákâ rî ʼálâ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\