Yõwánĩ 15

1Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí rĩzó zãâ bạ̃dị̃ úlị́ âtálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má âtâ ãnî drí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró ámâ ậdrúpị̃ yî, má rî nĩ mbârâkã fẽlé ãnî drí. Ãmâ ãní bê kpãkã ãlô õzõ fê rĩ ʼbá ʼwãlé rî kâtí. Mâ íyíkâ ĩʼdî õzõ ậmbậndị̂ lâ kâtí. Gõʼdá ámâ átá íyíkâ ạ́mvú lị́pị̂ rĩ ʼbá ãmâ vó ndrẽlé rî ĩʼdî. 2Õzõ gárá lâ ãzâ ʼbá yî õʼwâ lõʼwâ kô rî, gólâ drí âgãzó lâ vólé, gólĩyî rĩ ʼbá lõʼwâ ʼwãlé rî âyézó ĩʼdî. Gõʼdá kpá gárá gólĩyî õnyíkõ ró ʼwã ʼbá dódó kô ʼdĩ ʼbá yî, gólâ drí drị̃ lâ âgãzó vólé, tãlâ õʼwâ ró gõʼdá bê gạ̃rạ̃ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. 3Ãnî lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yî, ámâ átá Ôvârí njĩ ãnî trá âʼdólé ámâ gárá ró. Tã îmbâ gólâ má drí rĩʼá îmbálâ ãnî drí nõ drí rĩzó ãnî ʼbãlé âʼdólé õzõ fê gárá gólâ lôʼwá ʼbá rõô rî kâtí Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 4Ãnî ndrĩ, nĩ rî ngá ãlô ró má bê, ĩtí rî, má âʼdô kpá rĩʼá ngá ãlô ró ãní bê. Tãlâ fê gárá ãzâ yûʼdạ́wạ́ lõʼwâ ʼwã ʼbá õzõ óõgâ trá vólé ậmbậndị̂ lâ rú sĩ rî. Fê gárá rî ʼwãlé, õzõ ãʼdô drẽ ãkpã ậmbậndị̂ lâ rú rî ĩʼdî. Gõʼdá ãnî kpá ĩtí, nĩ îcá kô tã Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼẽlé cú ĩtí mâ ãkó. 5"Má âtâ ãnî drí kpá óʼdí nõtí kĩ, ãmâ ãní bê rĩʼá kpãkã ãlô õzõ fê rĩ ʼbá ʼwãlé rî kâtí. Mâ ámákâ ĩʼdî ậmbậndị̂ lâ ʼî, gõʼdá ãnî ãníkâ ĩʼdî õzõ gárá lâ kâtí. Õzõ õjílã ãzâ õrî trá ngá ãlô ró má bê rî, gólâ âʼdô tã tãndí gólâ Ôvârí drí lẽlé rî ʼẽʼá ĩʼdî gạ̃rạ̃ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. Nĩ ârî drẽ, nĩ îcá kô tã Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼẽlé cú ĩtí mâ ãkó. 6Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ õrî zãâ ngá ãlô ró má bê kô rî, õjílã rî ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá, õzõ fê gárá gólâ ʼĩ ʼbá trá rî kâtí. Ạ́mvú lị́pị̂ rî fê gárá gólâ ʼĩ ʼbá trá rî âgãlé vólé vũlị́ vũdrị́, õʼî ró bê dódó. Gõʼdá gárá ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá tãndí ró cé lạ̃sị́ ró rî ĩʼdî. 7Gõʼdá õzõ ãnî drí ʼbãrẽ trá ngá ãlô ró má bê tã îmbâ ámákâ ị̂njị̃-ị̂njị̃ sĩ ʼẽlé rî kâtí rî, tã ndrĩ ãnî drí îjílí má tị́ sĩ rî, má âʼdô ʼẽʼá lâ ãnî drí. 8Nĩ ârî drẽ, tã ʼẽʼẽ tãndí ãníkâ rî âʼdô õjílã ʼbãʼá nĩ ámâ átá Ôvârí rî lûyị́lị́, õzõ nĩ ãâʼdâ trá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ kĩ ãnî lãjóʼbá ámákâ ĩʼdî tã ʼẽʼẽ tãndí ãníkâ ʼdĩ sĩ rî. 9"Ámâ átá lẽ mâ trá rõô. Gõʼdá má lẽ ãnî kpá trá rõô õzõ ámâ átá drí ámâ lẽrẽ kâtí. Ĩtí rî, nĩ rî zãâ ngá lẽlẽ ámákâ ãnî drí ʼdĩ ʼá, tãlâ má lôkî ró ãnî bê tãndí ró lõvõ ámákâ ʼdĩ sĩ. 10Ãnî gõʼdá õzõ nĩ õrî zãâ tã îmbâ ámákâ ʼẽlé rî, nĩ âʼdô rĩʼá zãâ ngá lẽlẽ ámákâ ãnî drí ʼdĩ ʼá, gõʼdá má drí ãnî lôkízó tãndí ró. Nĩ âʼdô ámâ ị̂njị̃ʼá gõʼdá tã ámákâ ʼẽzó, nyé õzõ má drí rĩrĩ ámâ átá rî ị̂njị̃lị́ gõʼdá tã gólâkâ ʼẽzó, gõʼdá drílâ rĩzó ámâ vó ndrẽlé tãndí ró rî kâtí. 11Má rî tã nô îmbálé ãnî drí nõ rî, tãlâ nĩ ũûsû ró ãyĩkõ gólâ má drí ûsúlị́ ámâ átá rî ị̂njị̃rị̃ ʼá rî bê, gõʼdá kpá ãyĩkõ ãníkâ ãʼdô ró bê gạ̃rạ̃. 12"Nõô tã ʼbãʼbã ámákâ ĩʼdî ãnî drí. Nĩ lẽ ãnî ãnî vó ʼásĩ, õzõ má drí ãnî ãlô-ãlô lẽrẽ rî kâtí. 13Má lẽ bê ãnî trá rõô rî, ĩʼdî ʼdĩ mâ trá nĩʼá drãlé ãnî tãsĩ. Ạ̃kû lâ sĩ, nĩ ndrê tã ĩtí ʼdĩ ʼbá yî trá rû ʼẽʼá, õjílã ãlô drí íyî nyãányâ fẽzó drãlé íyî ãzí-ãzí yî pãlé yã? ʼDĩî rĩʼá ngá lẽlẽ ạ́ngị́ ʼî! 14Ĩtí rî, ãnî gõʼdá trá ámâ rû-lẽ-ãzí yî ĩʼdî, tãlâ nĩ rî trá zãâ tã îmbâ ámákâ ãnî drí rî ʼẽlé ĩʼdî. 15Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má zị́ gõʼdá ãnî kô cé lãjóʼbá ámákâ ró, tãlâ lãjóʼbá yî nị̃ị́ tã ndrĩ gólĩyî ãmbá gólĩyíkâ rî drí rĩʼá ʼẽlâ rî kô. Ãnî trá ámâ rû-lẽ-ãzí yî ĩʼdî, tãlâ tã gólĩyî má drí ârílí ámâ átá tị́ sĩ rî, má âtâ trá ndrĩ ãnî drí. 16Ĩtí rî, nĩ njĩí mâ nĩ kô, má njĩ ãnî nõ nĩ, tãlâ nĩ nĩ ró bê zãâ tã ámákâ nõ îmbá bê õjílã drí, gólĩyî drí tã lẽzó ʼá lâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Õzõ nĩ õrî trá tã ʼdî ʼẽlé ĩtí rî, Ôvârí âʼdô tã ãnî drí îjílí gólâ tị́ ámâ rú sĩ rî ʼẽʼá ãnî drí. 17Ĩtí rî, tã ạ́ngị́ má drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ĩʼdî nõ. Nĩ lẽ ãnî ãnî vó ʼásĩ." 18Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ yî drí kĩ, "Má âtâ ãnî drí, õjílã gólĩyî ãngó nõ ʼá nõ âʼdô ʼẽʼá ãnî gãlé dó õjílã ámákâ ró, tãlâ gólĩyî gã má kpá trá dó sị́sị́ ãnî drí sĩ. 19Tí nĩ õró rĩî nõ zãâ tã ʼẽlé nyé õzõ õjílã ãngó nõ ʼá rî drí rĩʼá ʼẽlé rî kâtí rî, tí õjílã ãngó nõ ʼá nõ âʼdô ãnî lẽʼá õjílã ĩyíkâ ró. Gõʼdá âʼdó kô ĩtí, âʼdô-âʼdô ãníkâ trá ngĩî gólĩyíkâ rî yî drị̃ị̂ sĩ, tãlâ má njĩ ãnî trá rî drí sĩ âʼdólé õjílã ámákâ ró tã ámákâ ʼẽlé. Ĩtí rî, ãnî lôvó fõ trá gólĩyî ʼásĩ. 20Tã má drí âtálé ãnî drí rî ʼbá yî ũvị̃ ãnî drị̃ sĩ kô, kĩʼá nĩ rî, lãjóʼbá ãzãkã yûʼdạ́wạ́ ị̂njị̃lị́ gạ̃rạ̃ ãmbá gólâkâ drị̃ị̂ sĩ rî. ʼDĩî kâ rî tí rî, õjílã ãngó nõ kâ âʼdô lâṇõ fẽʼá ãnî drí, nyé õzõ drílĩyî lâṇõ fẽrẽ má drí rî tí. Tí õzõ gólĩyî õrî trá tã îmbâ ámákâ ârílí rî, tí gólĩyî âʼdô tã ãníkâ âríʼá. 21Ãnî lôvó âʼdô fõʼá gólĩyî ʼásĩ, tãlâ ãnî trá õjílã ámákâ ĩʼdî, tãlâ gólĩyî gâ vólé dó tã lẽlé kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âjô mâ nĩ. 22Mâ ĩʼdî gólâ Ôvârí drí âjólé tã íyíkâ pẽlé õjílã ãngó nõ kâ drí rî, gõʼdá gólĩyî gã tã âtî-âtî Ôvârí kâ ʼdĩ trá dó. Tí má õró ânĩî tã âtî-âtî ʼdĩ bê gólĩyî drí kô rî, tí gólĩyî âʼdô ʼbãʼá tã õnjí tã âtî-âtî ʼdĩ gãgã lâ kâ ãkó. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólĩyî îcá gõʼdá kô ĩyî nyãányâ pãlé lâṇõ tã õnjí ʼdĩ kâ ʼásĩ kĩ, ĩyî ãâʼdô tã õnjí ʼdĩ ãkó. 23"Má âtâ ãnî drí, õjílã gólâ ámâ gã ʼbá dó rî, ʼdĩî gólâ gã ʼdî kpá ámâ átá gólâ ámâ âjó ʼbá rî ĩʼdî. 24Tí gólâ õró ámâ ndrẽê tã lârâkô ámákâ gólĩyî õjílã ãzâ ʼbá yî drí îcálé kô ʼẽlâ rî ʼẽrẽ ʼá kô rî, tí lâṇõ tã õnjí gólâkâ ámâ gã kâ dó ʼdĩ kâ îcá kô âʼdólé gólâ drị̃ị̂ lậvũlị́ gạ̃rạ̃. Gõʼdá gólâ ndrê bê tã lârâkô má drí rĩʼá ʼẽlâ rî trá, gólâ drí gõzó ãmâ gãlé dó kpạ̃rạ̃tị́ ámâ átá bê rî, gõʼdá tã õnjí tẽtẽ gólâkâ ãmâ gãzó dó ʼdĩ íyíkâ trá gólâ rî ômbéʼá õzõ bãgó kâtí. 25Õjílã gólĩyî ámâ gã ʼbá dó ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ĩyî, nyé õzõ õjílã gólĩyî tã lâ îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩʼá nĩ rî, 'Gólĩyî ʼbãá ámâ lôvó kô tãkó ĩtí, má ʼé tã ãzâ õnjí lâ gólĩyî drí rî kpá kô.' Lôngó 35.19; 69.4 26"Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, nĩ ị̂sũ tã kô. Õzõ má õcâ trá ámâ átá ngálâ rî, má âʼdô Líndrí Tãndí tã pạ̃tị́ị̃ âʼdá ʼbá ró rî âjóʼá ʼwãâ ãnî pãlé. Õzõ Ôvârí ãâjô Líndrí Tãndí íyíkâ ʼdĩ trá rî, Líndrí Tãndí ʼdĩ âʼdô tã gólĩyî má drí îmbálé trá ãnî drí ʼdĩ ífí lâ âʼdáʼá ngbálí-ngbálí ãnî drí. 27Ĩtí rî, ãnî drí gõzó úlị́ ámákâ âʼdálé õjílã drí ndrĩ, tãlâ ãnî ĩʼdî õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá ámákâ ró kó îtõ võ lésĩ rî, gõʼdá nĩ nị̃ tã îmbâ ámákâ rî ʼbá yî trá tãndí ró."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\