Yõwánĩ 16

1"Má rî tã õjílã ʼdî ʼbá yí kâ ʼẽzó ãnî lôvó ʼbãlé kô ʼdĩ âtálé ãnî drí nõ, tãlâ nĩ âdrê ró bê gạ́gạ́, nĩ õzó kô tã lẽlẽ ãníkâ má ʼá rî âyé ũrị̃ drí sĩ, õzõ õjílã ʼdî ʼbá yî õtírĩ ĩyî îtõô tã õnjí ʼẽlé ãnî drí rî. 2Má âtâ ãnî drí, kậyị̂ lâ õtírĩ âcá rî, õjílã ʼdî ʼbá yî, ãzâ ʼbá yî âʼdô ĩyî ãnî drõʼá vólé jó gólĩyíkâ tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼásĩ. Ãzâ ʼbá yî âʼdô ĩyî rû cẽʼá ãnî fũlị́, gõʼdá gólĩyî âʼdô kĩʼá nĩ rî, yĩ õrî tã ʼdî ʼẽlé ʼdĩ lạ́tị̂ pạ̃tị́ị̃ rĩzó Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rî ʼásĩ. 3Gólĩyî âʼdô tã ʼẽʼá ãnî drí ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ gólĩyî nị̃ị́ ámâ átá Ôvârí kô, gõʼdá gólĩyî nị̃ị́ mâ kpá kô. 4Ngbãângbânõ rî, má âtâ tã gólĩyî ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé ãnî drí rî yî trá, tãlâ õzõ nĩ õndrê tã ʼdî ʼbá yî trá rû ʼẽʼá ãnî drí rî, tã má drí âtálé ãnî drí ʼdĩ ãâgâ ró bê ãnî drị̃ị̂ ãnî pãlé âdrélé gạ́gạ́." Gõʼdá Yésũ drí kpá zãâ rĩzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má âtá tã ʼdî ʼbá yî ãnî drí sị́sị́ ãnî drí îtõrẽ ʼdẽlé má vó rî ʼá kô, tãlâ mâ drẽ bê ãní bê nõngá rî drí sĩ. 5Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má ʼê trá nĩʼá gõlé gólâ tíbê ámâ âjó ʼbá rî ngálâ. Gõʼdá âʼdô kpálé ĩtí rî, õjílã ãzâ ãlô ãnî lãfálé sĩ ámâ îjí ʼbá nĩnĩ ámákâ ʼdĩ tãsĩ rî yû. 6Gõʼdá má âtâ tã ʼdî ʼbá yî bê ãnî drí rî, ãnî gõʼdá trá ndrĩ tã ị̂sũ ró rõô. 7Má âtâ tã pạ̃tị́ị̃ ãnî drí, gõgõ ámákâ ûrú ʼálâ nõ âʼdô ʼẽʼá tã tãndí âfẽlé ãnî drí. Tãlâ má âʼdô Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âjóʼá ʼwãâ, ãânĩ ró bê ãnî pãlé tã îmbá ʼbá ãníkâ ró. Tí õzõ má õnĩ vólé kô rî, tí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ îcá kô ânĩlí ãnî ngálâ. 8Gõʼdá õzõ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ ãâcâ trá rî, gólâ âʼdô âʼdáʼá lâ õjílã ãngó nõ kâ nõ drí mbị̂ kĩ, gólĩyî ndrĩ ʼê ĩyî tã õnjí trá, gõʼdá tã mbị̂ gólâ sũ ʼbá Ôvârí rú rî íyíkâ ángô rî ĩʼdî, gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ ró Ôvârí âʼdô tã-vó gólĩyíkâ kĩʼá. 9Líndrí Tãndí ʼdĩ âʼdô âʼdáʼá lâ gólĩyî drí mbị̂mbị̂ kĩ nĩ rî, lâṇõ tã õnjí gólĩyíkâ kâ âʼdô ʼdẽʼá ãkpã gólĩyî drị̃ị̂, tãlâ gólĩyî gã dó tã lẽlé má ʼá ʼdíyî pã ʼbá gólĩyíkâ ró. 10Líndrí Tãndí ʼdĩ âʼdô kpá tã âʼdáʼá gólĩyî drí tã mbị̂ ʼẽʼẽ tãsĩ kĩ, pạ̃tị́ị̃ má rî kárá tã mbị̂ gólĩyî sũ ʼbá Ôvârí rú rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Líndrí Tãndí ʼdĩ âʼdâ tã mbị̂ ʼdĩ nĩ, tãlâ mâ rî gógó bí nĩʼá gõlé ámâ átá Ôvârí ngálâ, gõʼdá nĩ ndré mâ kô nõngá. 11Gõʼdá Líndrí Tãndí ʼdĩ âʼdô kpá âʼdáʼá lâ gólĩyî drí kĩ, Ôvârí âʼdô tã-vó gólĩyíkâ kĩʼá tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ, tãlâ Ôvârí kî tã-vó Sãtánã tíbê õjílã ãngó nõ kâ âdó ʼbá rî kâ trá kĩ, gólâ tã õnjí tẽtẽ ʼẽ ʼbá ʼî. 12"Mâ rĩʼá úlị́ bê dũû ʼẽʼá âtálâ ãnî drí, gõʼdá ngbãângbânõ rî, tã nị̃nị̃ ãníkâ drẽ ngbãâ dã ĩtí, gõʼdá nĩ îcá kô tã rî ʼdĩ ʼbá yî ífí lâ nị̃lị́ ndrĩ. 13Gõʼdá õzõ Líndrí Tãndí gólâ tíbê tã pạ̃tị́ị̃ âʼdá ʼbá ʼdĩ ãâcâ trá rî, gólâ âʼdô tã gólâ má drí îmbálé ãnî drí rî ífí lâ âʼdáʼá ãnî drí tãndí ró. Líndrí Tãndí rî ʼdĩ âʼdô tã má drí ʼẽʼá âtálâ gólâ drí rî îmbáʼá ĩʼdî ãnî drí. Gõʼdá gólâ îmbá tã kô cé drị́-ãcê íyíkâ rî sĩ. Gólâ âʼdô tã gólĩyî ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé ámâ tãsĩ gõʼdá kpá ãnî tãsĩ rî ífí lâ âʼdáʼá ãnî drí. 14Gõʼdá gólâ âʼdô kpá mbârâkã ámákâ rî âʼdáʼá ãnî drí tã îmbâ ámákâ gólâ drí îmbálé ãnî drí rî sĩ. 15Ámâ átá Ôvârí ʼbã mâ nĩ tã ndrĩ íyíkâ rî îmbálé õjílã drí. Tãlâ ĩʼdî ʼdĩ má drí tã âtázó ãnî drí kĩʼá nĩ rî, tã îmbâ gólâ Líndrí Tãndí ʼdĩ drí ʼẽʼá tã ífí lâ âʼdálé ãnî drí ʼdĩ, ʼdĩî rĩʼá tã îmbâ ámákâ ĩʼdî. 16"Nĩ ârî drẽ, ị̃tú-pá dã vósĩ má âʼdô ậvị̃ʼá ãnî lãfálé sĩ, gõʼdá nĩ ndré mâ kô. Gõʼdá kậyị̂ dã vósĩ rî, nĩ âʼdô ámâ ndrẽʼá kpá óʼdí ãnî lãfálé." 17Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ãzâ ʼbá yî drí rĩzó tã îjílí ĩyî võ ʼásĩ kĩ, "Úlị́ gólâkâ âtálé ʼdĩ ífí lâ íyíkâ ángô tí kĩʼá nĩ rî, ị̃tú-pá dã vósĩ mã õndré yî kô, gõʼdá kậyị̂ dã vósĩ mã ãâʼdô íyî ndrẽʼá kpá óʼdí ʼdĩ, tã ífí lâ ãʼdô ʼî yã? Gõʼdá nĩnĩ Yésũ kâ íyî átá ngálâ rî, tã lâ ị̂cû rû úlị́ gólâkâ Líndrí Tãndí tãsĩ ʼdî bê ʼdĩ íyíkâ ángô tí ró yã?" 18Lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drị̃ lâ ĩyî gõʼdá trá lîjã-lîjã ró, tãlâ gólĩyî nị̃ị́ úlị́ Yésũ kâ âtálé "'ị̃tú-pá dã"' gõʼdá kpá "'kậyị̂ dã"' kâ ʼdĩ ífí lâ kô. 19Ĩtí rî, Yésũ nị̃ trá íyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá tólâ kĩ, lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lẽ trá íyî îjílí úlị́ íyíkâ ʼdĩ ífí lâ tãsĩ. Gõʼdá Yésũ drí gólĩyî îjízó kĩ, "Nĩ rî tã îjílí ãnî võ ʼásĩ tã gólâ má drí âtálé ãnî drí kĩʼá nĩ rî, 'Ị̃tú-pá dã vósĩ nĩ ndré mâ kô, gõʼdá nĩ âʼdô ámâ ndrẽʼá kậyị̂ dã vósĩ' nô tã ífí lâ tãsĩ yã? 20Nĩ ârî drẽ, má âʼdô úlị́ ʼdĩ ʼbá yî ífí lâ âʼdáʼá ãnî drí. Ị̃tú-pá rî ʼdĩ ʼá rî, nĩ âʼdô ámâ ãwó ngõʼá. Gõʼdá gólĩyî ámâ lôvó ʼbã ʼbá kô rî ʼbá yî âʼdô ĩyî ʼbãʼá ãyĩkõ ãmbá bê. Gõʼdá õzõ nĩ õtírĩ ámâ ndrẽê kpá óʼdí rî, ãwó ãníkâ ʼdĩ drí gõzó rû jãlé ãyĩkõ ândrê ró. 21Ĩzã ãníkâ ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá nyé õzõ õkó gólâ mvá drí rĩzó lâzélé ʼá lâ ʼẽʼá tị̃lâ rî kâtí. Õkó rî ʼdĩ rî ãwó ngõlé rõô mvá lãzé-lãzé ʼdĩ drí, gõʼdá mvá ʼdĩ õtírĩ kpá âfõô ĩvĩ rî, ngá lãzé-lãzé ãmbá rĩ ʼbá lâzélé ʼdĩ tã lâ vị̃ trá gólâ ʼásĩ, tãlâ ãyĩkõ cî trá gólâ rú mvá drílâ tị̃lị́ ʼdĩ tãsĩ. 22Ngbãângbânõ rî, âʼdô ʼẽʼá âʼdólé ãnî drí kpá ĩtí. Âʼdô ʼbãʼá ị̃tú-pá ĩzã kâ ʼî ãnî drí. Gõʼdá õzõ nĩ õtírĩ ámâ ndrẽê kpá óʼdí rî, nĩ âʼdô âʼdóʼá ãyĩkõ ró rõô, õjílã ãzâ îcá kô ãnî ʼbãlé ãyĩkõ ʼdî âyélé. 23"Ĩtí rî, kậyị̂ gólâ má drí ʼẽzó âgõlé rî sĩ, îcá kô ãnî drí ámâ îjílí tã ãzâ ʼbá yî sĩ, ífí lâ âʼdálé ãnî drí, tãlâ ʼdĩî gõʼdá nĩ îcâ trá cú tã îjílí ámâ átá tị́ sĩ. Nĩ ârî drẽ, tã ndrĩ ãnî drí îjílí ámâ átá tị́ sĩ rî, gólâ âʼdô ʼẽʼá lâ ãnî drí, tãlâ ãnî rĩʼá õjílã ámákâ ĩʼdî. 24Gõʼdá cãlé bũúũ ngbãângbânõ, nĩ âʼdô bê lé ámákâ ĩʼdî rî, nĩ îjí drẽ zãâ ngá ámâ átá tị́ sĩ ámâ drị́-ãcê sĩ rî kô. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, nĩ îjî tã ĩtí ámâ rú sĩ ngá ãnî drí lẽlé rî yî tãsĩ, gõʼdá gólâ âʼdô fẽʼá lâ ãnî drí, tãlâ ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ãʼdô ró bê ãyĩkõ ró. 25"Bũúũ ngbãângbânõ rî, má rî ãnî îmbálé zãâ úlị́ mãnĩgõ sĩ íʼdígówá bê. Gõʼdá sị́sị́ ʼálâ rî, má âʼdô gõʼdá ãnî îmbáʼá ífí sĩ ámâ átá Ôvârí rî tãsĩ, tãlâ tã ámâ átá kâ nõ õfî ró bê ãnî drị̃ị̂ lâṇõ ãkó. 26Tã ʼdî vósĩ rî, nĩ âʼdô ámâ átá rî îjíʼá ngá ãnî drí lẽlé rî yî tãsĩ. Gõʼdá tãlâ ãnî õjílã ámákâ ĩʼdî, gólâ âʼdô âfẽʼá lâ ãnî drí tãkó ĩtí. Âʼdó kô mâ ĩʼdî tã ãníkâ îjí ʼbá ró. Nĩ âʼdô ʼẽʼá lâ ãnî. 27Gólâ âʼdô ngá ʼdĩ ʼbá yî âfẽʼá ãnî drí lôvó ʼbãʼbã gólâkâ sĩ, tãlâ nĩ lẽ mâ trá rõô gõʼdá tã lẽzó kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âjô mâ trá ãnî drí. 28Má ânĩ ãngó nõ ʼá nõ ámâ átá ngá lésĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, ị̃tú-pá lâ câ trá má drí ãngó nõ âyézó nĩzó gõlé gólâ ngálâ." 29Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó Yésũ drí kĩ, "Ngbãângbânõ Kúmú, nî gõʼdá trá úlị́ âtáʼá ãmâ drí hậ. Úlị́ áníkâ âʼdó gõʼdá kô úlị́ mãnĩgõ ró. 30Ngbãângbânõ rî, mã nị̃ gõʼdá trá kĩ, ní nị̃ tã ãmákâ trá ndrĩ, tãlâ tã îjî gólĩyî ãmâ drí ị̂sũlị́ ʼẽʼá îjílâ ní tị́ rî, drẽ ãkpãkãʼdã mã îjí kô ní tị́ ạ̃kû ró, ní lôgõ tã-drị̃ lâ trá ãmâ drí. Ĩtí rî, mã nị̃ gõʼdá trá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ kĩ, ní ânĩ trá Ôvârí ngá lésĩ." 31Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Dị̃yị́ mãní, nĩ lẽ gõʼdá tã trá má ʼá ngbãângbânõ! 32Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú. Tã âʼdô ʼẽʼá âcálé ngbãângbânõ ãnî drí âʼdózó ndrĩ ũrị̃ ró gõʼdá ãnî drí rãzó ndrĩ ʼdó vólé má rú sĩ, nĩʼá ãnî lậpị́ bê, ámâ âyélé élêwálâ ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drị́gạ́. Õzõ nĩ ãâyê mâ gbõ lé élêwálâ rî, gõʼdá má âʼdó kô élêwálâ, tãlâ ãmâ rĩʼá kárá ámâ átá bê, gólâ rî nĩ ámâ lôkílí. 33Má âtâ tã ʼdî ʼbá yî ndrĩ ãnî drí, tãlâ nĩ õlẽ ró tã bê má ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, gõʼdá tã lẽlẽ ʼdî õʼbã ró ãnî bê âʼdólé tã ạ̃ʼdị́ bê kậyị̂ lâṇõ kâ ʼá. Tãlâ õjílã ãzâ ʼbá yî ãngó ʼá nõngá âʼdô ĩyî lâṇõ fẽʼá ãnî drí rõô ámâ tãsĩ. Gõʼdá nĩ ậtũ ãnî fĩî tã lẽlẽ ãníkâ má ʼá ʼdĩ ʼá tãndí ró, tãlâ mâ cú mbârâkã bê gạ̃rạ̃ õjílã ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ ãnî vó ndrẽzó lâṇõ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\