Yõwánĩ 17

1Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ âtá úlị́ bê ndẽlé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí rî, drílâ lị̃fị́ îngázó ûrú ʼálâ rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí. Gólâ kĩ, "Tátá, má nị̃ trá kĩ, ị̃tú-pá ámákâ drã kâ rî trá ãnyî, õzõ ní drí ʼbãlé trá rî kâtí! Ní ị̂njị̃ mâ mbârâkã áníkâ fẽfẽ lâ má drí rî sĩ, tãlâ má ị̂njị̃ ró nî kpá bê õjílã lị̃fị́ drị̃ ʼá mbârâkã ʼdî sĩ. 2Ní ị̂njị̃ mâ, tãlâ mâ cú drị́-ãcê áníkâ bê ʼdíyî pã ʼbá ró õjílã gólĩyî ní drí âfẽlé má drị́gạ́ nõ ʼbá yî ʼbãzó rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 3Gõʼdá má âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽʼá gólĩyî drí, õzõ gólĩyî õlẽ tã trá kĩ, nî ãʼdô ĩʼdî Ôvârí ãlô tíbê ʼbã ʼbá Ôvârí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró rî, gõʼdá gólĩyî õlẽ tã kpá trá kĩ, ní âjô mâ Yésũ nĩ ânĩlí ãngó nõ ʼá õjílã pãlé rî. 4Tátá, má âʼdâ ãmbã áníkâ trá dódó õjílã drí ãngó nõ ʼá nõngá, gõʼdá gólĩyî drí ánî lûyị́zó tã lâ tãsĩ, tãlâ má rî trá tã ní drí ʼbãlé trá má drí ʼẽlé rî ʼẽlé ndrĩ dódó. 5Ngbãângbânõ rî, tátá, má îjî nî, ní sõ mbârâkã má ʼá má drí tã ʼdî ʼbá yî ndẽzó dódó, gõʼdá ní trõ ró mâ kpá óʼdí ûrú ʼálâ rĩlí ní bê kũmũ áníkâ zẽlé, õzõ ãmâ drí rĩrĩ ní bê îtõ võ ʼásĩ drẽ ãkpãkãʼdã óʼbãá drẽ ãngó nõ kô rî kâtí. 6"Tátá, má îrátã nî õjílã gólĩyî ní drí njĩlí ãngó nõ ʼá âfẽlé má drí nõ ʼbá yî tãsĩ. Má îmbâ tã áníkâ trá gólĩyî drí, drílĩyî ánî nị̃zó dódó. Ní ʼbã õjílã áníkâ trá tã lẽlé má ʼá, gõʼdá gólĩyî ị̂njị̃ ĩyî nî trá tã áníkâ ʼẽʼẽ lâ sĩ. 7Ĩtí tátá, má îmbâ gólĩyî trá tã âtî-âtî tãndí áníkâ sĩ, gõʼdá gólĩyî lẽ tã trá ʼá lâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Ĩtí rî, ngbãângbânõ rî, gólĩyî nị̃ tã trá pạ̃tị́ị̃ ró kĩ, ní âjô mâ nĩ tã áníkâ âʼdálé õjílã drí. 9"Ngbãângbânõ tátá, má ʼê rãtáã õjílã áníkâ ní drí njĩlí âfẽlé má drí nõ ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá má îrátãá nî nõ kô õjílã gólĩyî ndrĩ ãngó nõ ʼá rî ʼbá yî tãsĩ. 10Õjílã ámákâ ró rî ʼbá yî ndrĩ kpá áníkâ ĩʼdî. Ní ʼê gólĩyî trá ndrĩ ʼdẽlé má vó, gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî nị̃ ĩyî ãmbã ámákâ trá gólĩyî sĩ. 11Tátá, õjílã gólĩyî ní drí âfẽlé trá má drí nõ ʼbá yî, mâ ʼẽʼá trá gólĩyî âyélé ãngó nõ ʼá nõngá ĩyî drị̃ị̂ sĩ õjílã gólĩyî ní drí njĩlí kô nõ ʼbá yî lãfálé, õzõ má õtírĩ gõô ní ngálâ ûrú ʼálâ rî. Tátá tãndí, má îjî nî ngbãângbânõ, ní ậtị̃ gólĩyî gạ́ mbârâkã áníkâ sĩ, gólĩyî õrî ró bê zãâ õjílã tãndí áníkâ ró, gõʼdá gólĩyî õrî ró bê ngá ãlô ró ĩyî lãfálé ʼásĩ, õzõ ãmâ drí ʼbãrẽ ní bê nõ kâtí. 12Ní âfẽ mbârâkã trá má drí, gõʼdá má îmbâ gólĩyî trá gólĩyî ậtị̃lị́ gạ́gạ́ mbârâkã áníkâ ʼdĩ sĩ. Má lôkî gólĩyî trá ndrĩ tãndí ró. Gõʼdá ĩtí rî, cé õjílã ãlô gólĩyî lãfálé sĩ gâ vólé íyíkâ trá dó tã ârílí, gólâ ĩʼdî tíbê lạ́tị̂ õnjí njĩ ʼbá ró, õzõ tã ậngũ ʼbá áníkâ rî yî drí tã lâ îgĩlí trá ạ̃kú ró búkũ áníkâ ʼá rî kâtí. 13"Ngbãângbânõ rî, mâ trá ʼẽʼá õjílã ámákâ ʼdĩ ʼbá yî âyélé nĩzó gõlé ní ngálâ ûrú ʼálâ. Má rî ánî îjílí gólĩyî pãlé ĩtí drẽ ãkpãkãʼdã má drí ʼbãrẽ bê gólĩyí bê nõ ʼá, tãlâ má lẽ gólĩyî õrî ró bê zãâ ánî ị̂njị̃lị́, gõʼdá gólĩyî ãʼdô ró bê ãyĩkõ ró ĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá õzõ ámá kâtí. 14Má îmbâ gólĩyî trá tã âtî-âtî áníkâ sĩ, drílĩyî gõʼdá tã lẽzó ʼá lâ. Gõʼdá õjílã gólĩyî ãngó nõ ʼá nõ ʼbãá gólĩyî lôvó kô tã ʼdî tãsĩ, tãlâ gólĩyî ʼé gõʼdá tã õjílã ãngó nõ kâ drí lẽlé rî ĩʼdî kô, nyé õzõ má drí gõʼdá tã ãngó nõ kâ ʼẽrẽ kô rî kâtí. 15Tátá, ní fẽ mbârâkã gólĩyî drí rĩzó tã áníkâ ʼẽlé ãngó nõ ʼá. Má rî ánî îjílí nõ, ní lôkî ró gólĩyî bê, õzõ gólĩyî õtírĩ rĩî õjílã ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî lãfálé rî. Ní pâ gólĩyî, tãlâ Sãtánã õzó gólĩyî âdó kô. 16Tátá, ní ndrê õjílã ámákâ nõ ʼbá yî âʼdó ĩyî gõʼdá kô tã ãngó nõ kâ ʼẽ ʼbá lâ ʼî, õzõ mâ rî gógó drí rĩrĩ tã ãngó nõ kâ ʼẽ ãkó rî tí. 17Tátá, ní êdê gólĩyî njãâ tã pạ̃tị́ị̃ áníkâ sĩ, gólĩyî drí rĩzó tã áníkâ ndrĩ ʼẽlé dódó. Ní rî tã pạ̃tị́ị̃ âʼdálé gólĩyî drí tã îmbâ áníkâ sĩ. 18Tátá mâ trá ʼẽʼá gólĩyî jõlé nĩʼá tã âtî-âtî tãndí áníkâ nõ îmbá bê õjílã ãngó nõ kâ rî ʼbá yî drí, õzõ ní drí ámâ âjórẽ ânĩlí tã âtî-âtî tãndí áníkâ nõ îmbálé õjílã ãngó nõ kâ lãfálé rî kâtí. 19Ĩtí rî, gõʼdá má fẽ ámâ nyãányâ trá drãlé gólĩyî tãsĩ, tãlâ gólĩyî õrî ró bê lôsĩ áníkâ nõ ʼẽlé tãndí ró mbârâkã áníkâ sĩ. 20"Tátá, má rî ánî îjílí lãjóʼbá ámákâ nõ ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá má îjî nî kpá õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá tã lẽlé má ʼá tã pẽpẽ gólĩyíkâ sĩ rî yî tãsĩ. 21Tátá, ní fẽ mbârâkã gólĩyî drí, tãlâ tã ị̂sũ gólĩyíkâ ãʼdô ró bê ãlô, nyé õzõ tã ị̂sũ ãmákâ drí ʼbãrẽ ní bê ãlô rî kâtí. Ní pâ gólĩyî, gólĩyî õrî ró bê ngá ãlô ró ãmá bê, tãlâ õjílã gólĩyî ãngó nõ ʼá nõ ũnị̃ ró ĩyî bê kĩ, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ní âjô mâ nĩ. 22Má âʼdâ tã áníkâ rî ʼbá yî trá ndrĩ gólĩyî drí, õzõ ní drí âʼdárẽ lâ trá má drí rî kâtí. Má lẽ gólĩyî õrî ró ngá ãlô ró ĩyî lãfálé ʼásĩ, nyé õzõ ãmâ drí rĩrĩ ngá ãlô ró ní bê rî kâtí. 23Gõʼdá õzõ ãmâ drí ʼbãrẽ ní bê ãlô rî kâtí rî, má lẽ gólĩyî drí ʼbãlé kpá kpãkã ãlô má bê. Ãʼdô bê ĩtí rî, õjílã ãngó nõ ʼá rî ʼbá yî âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, ní âjô mâ nĩ, gõʼdá ní lẽ õjílã ãmákâ ʼdĩ ʼbá yî rõô, nyé õzõ ní drí ámâ lẽrẽ rõô rî kâtí. 24Tátá, má lẽ gólĩyî ũnị̃ ró bê pạ̃tị́-pạ̃tị̃ kĩ, ní fẽ drị́-ãcê ngá kâ trá ndrĩ má drị́gạ́ drẽ ãkpãkãʼdã óʼbãá drẽ ãngó nõ kô, tãlâ ní lẽ mâ trá rõô rî drí. 25"Tátá tã mbị̂ ʼbá ró rî, gbõ lé ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî õgã ĩyî dó âʼdô-âʼdô áníkâ nị̃lị́ rî, má nị̃ âʼdô-âʼdô áníkâ trá tãndí ró! Gõʼdá õjílã ámákâ nõ ʼbá yî nị̃ ĩyî trá kĩ, pạ̃tị́ị̃ ní âjô mâ nĩ. 26Ĩtí rî, Tátá, má îmbâ gólĩyî trá tãndí ró âʼdô-âʼdô áníkâ tãsĩ, gõʼdá má âʼdô kpá zãâ rĩʼá gólĩyî îmbálé. Tátá, má lẽ gólĩyî õlẽ ró ĩyî ãzí-ãzí yí bê rõô, õzõ ní drí ámâ lẽrẽ kâtí. Gõʼdá má lẽ kpá má drí rĩzó bê gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá ngá ãlô ró gólĩyí bê. Ãâʼdô ĩtí."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\