Yõwánĩ 18

1Gõʼdá Yésũ ndẽ bê rãtáã ʼẽʼẽ rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí lãjóʼbá íyíkâ yí bê. Gólĩyî drí áyágá mvá zị̃lị́ Kĩdrónã rî mbãzó. Áyágá ʼdĩ ʼáʼá lé drị̃ lâ lésĩ rî, ạ́mvú ãzâ bê rĩʼá fê dõ kâ zị̃lị́ õlívĩ rî bê dũû ʼá lâ. Gólĩyî drí cãzó ạ́mvú rî ʼdĩ ʼá tólâ. 2Ãgô gólâ rú bê Yúdạ̃ tíbê Yésũ rî drị́-bã fẽ ʼbá rî nị̃ võ tíbê Yésũ yî drí ʼẽzó ậʼdú kõlé ʼá lâ lãjóʼbá íyíkâ yí bê rî trá, tãlâ ʼdĩî võ Yésũ yî drí rĩzó ʼá lâ ândálé ândálé rî ĩʼdî. 3Gõʼdá Yúdạ̃ tíbê Yésũ rî drị́-bã fẽ ʼbá rî drí ʼdẽzó sị́sị́ õjílã tíbê drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí âjólé rî yî ágálé nĩʼá Yésũ rî võ âʼdálé rũlị́. Ạ̃jú ʼbũ ʼbá rî ʼbá yî kpá bê rĩʼá lómígówá gõʼdá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ rî ʼbá yí bê gólĩyí bê. Gólĩyî ʼdó ngá ạ̃jú ʼbũ kâ bê, lị́gú ãrãwã ãcê-ãcê, ạ̃jú yí bê. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ cú lạ̃sị́ yí bê ĩyî drị́gạ́ sĩ nyãnyã, ãʼdô ró bê võ ndrẽzó ngạ́cị̂ bê ʼdĩ. 4Gõʼdá Yésũ ndrê bê õjílã ʼdî ʼbá yî ânĩʼá rî, gólâ drí ngãzó âfõlé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ âdrélé sị́sị́ ʼálâ, ãʼdô ró bê gólĩyî drí íyî ndrẽzó bê tõ, tãlâ gólâ nị̃ tã gólĩyî drí ʼẽʼá ʼẽlâ yí drí rî trá ndrĩ. Gõʼdá õjílã âjólé ʼdĩ ʼbá yî âcâ ĩyî bê ãnyî rî, Yésũ drí tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ, "Nĩ rî ãʼdî rî ndãlé ĩʼdî yã?" 5Gólĩyî drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ, "Mã rî Yésũ tíbê ânĩ ʼbá Nãzãrétã lésĩ rî ndãlé ĩʼdî." Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Mâ ĩʼdî rĩʼá nõ." ʼDĩî Yúdạ̃ ʼẽ ʼbá gólâ rî drị́-bã fẽlé rî kpá bê rĩʼá âdréʼá ãnyî gólâ lạ̃gạ́tị́ ĩtí. 6Gõʼdá Yésũ lôgõ tã-drị̃ bê gólĩyî drí kĩʼá nĩ rî, yî rĩʼá nõ rî, gólĩyî drí ngãzó ĩyî wãlé gõlé vólé dã, gõʼdá drílĩyî lôʼdézó ʼdó vũdrị́ ũrị̃ drí. 7Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã îjízó kpá óʼdí gólĩyî tị́ kĩ, "Nĩ rî ãʼdî rî lôndãʼá ĩʼdî yã?" Gólĩyî âjólé ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó kpá óʼdí kĩ, "Mã ndã Yésũ ânĩ ʼbá Nãzãrétã lésĩ rî ĩʼdî." 8Yésũ drí gõzó tã âtálé gólĩyî drí kpá óʼdí kĩ, "Má âtâ trá ãnî drí kĩ nĩ rî, mâ ĩʼdî rĩʼá nõ. Õzõ ãnî drí ámâ ûsúrị̃ tí rî, ʼdõvó nĩ âyê lãjóʼbá ámákâ nõ ʼbá yî õnĩ ró ĩyî vólé. Nĩ îkpókpólõ gólĩyî kô." 9Tã ʼdî âʼdô ĩtí ʼdĩ, tãlâ úlị́ gólâ drí âtálé trá kĩ nĩ rî, "Õjílã tíbê ní drí âfẽlé má drí rî, má ị̂vị̃ị́ ãlôlâ kô" rî ãʼdô ró bê tã pạ̃tị́ị̃ ró. 10Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ãlô rú bê Sĩmónã Pétẽrõ rî rĩʼá cú lị́gú mbẽlẽsõ bê, gõʼdá gólâ drí lị́gú ʼdĩ ângízó fókã lâ ʼásĩ ãgô gólĩyî âjólé ʼdĩ ʼbá yî ãlô rĩ ʼbá âdrélé ãnyî yí lạ̃gạ́tị́ ĩtí ʼdĩ bị́ lâ drị́-ágó lésĩ rî gãzó njíyá vólé. 11Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó Pétẽrõ drí kĩ nĩ rî, "Ĩtí kô Pétẽrõ, ní lôgõ lị́gú áníkâ fókã lâ ʼá! Ní ị̂sũ áníkâ bê rî, má ũnjị̃ lâṇõ tíbê ámâ átá drí êdélé trá má drí nõ kô yã? Má âʼdô njị̃ʼá lâ." 12Gõʼdá nĩngá sĩ kôrô, drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólĩyî âjólé ʼdĩ ʼbá yí kâ drí tã âtázó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ drí, gólĩyî ũrû ró Yésũ. Gõʼdá ĩtí rî, drílĩyî Yésũ rî rũzó ômbélé. 13Gõʼdá rû ĩyî Yésũ bê ômbélé rî, drílĩyî gólâ rî trõzó âjílí ãmbá ĩyíkâ rî ʼbá yî ngálâ. Sị́sị́ rî, gólĩyî âjî gólâ ãmbá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ rî ʼbá yí kâ ágálé, tíbê rĩʼá zị̃lâ Ánãsĩ rî. Ánãsĩ ʼdĩ rĩʼá Kãyífã rî ạ́ʼbị́ ʼî. 14Kãyífã ĩʼdî tíbê tã âtá ʼbá õjílã ĩyíkâ Yúdạ̃ yí kâ drí kĩʼá nĩ rî, "Rĩʼá tãndí ró õjílã ãlô drí drãzó, ãʼdô ró bê õjílã ndrĩ drị̃ tĩlí rî." 15Gõʼdá nĩngá sĩ, Sĩmónã Pétẽrõ yî drí ʼdẽzó kpãâ õjílã gólĩyî Yésũ rî rũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî vósĩ. Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ãzâ ãlô rî drí ʼdẽzó kpá gólĩyî vó. Gõʼdá drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî kâ ʼdĩ nị̃ lãjóʼbá ãlô ʼdĩ trá tãndí ró. Tã ʼdî tãsĩ rî, õjílã gólĩyî Yésũ rî trõ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ ĩyî cãâ ạ́tị̃ ạ̃ʼdị́-drị̃ gólâkâ rî kâ ʼá rî, lómígówá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí lãjóʼbá ʼdĩ âyézó fĩlí ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼálâ Yésũ rî âjílí. 16Gõʼdá gólĩyî âyé ĩyíkâ Pétẽrõ kô fĩlí ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼdî ʼálâ. Gólâ âdrê íyíkâ ãkpã ạ́tị̃ ãgã kâ tị́. Gõʼdá lãjóʼbá ãzâ ãlô fĩ ʼbá cú ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼálâ nã rî ndrê Pétẽrõ bê âdréʼá ĩví ʼálâ rî, gólâ drí tã âtázó rạ̃gị́ị̃ õkó ró ạ́tị̃ ãgã kâ vó lâ ndrẽlé ʼdĩ drí, ãâyê ró Pétẽrõ bê fĩlí ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼálâ. 17Gõʼdá õkó ʼdĩ drí lị̃fị́ jãzó Pétẽrõ ngálâ tã îjílí gólâ tị́ kĩ, "Tí ní âʼdó lãjóʼbá ãgô zị̃lị́ Yésũ rî kâ ãkípálâ ĩʼdî kô yã?" Gõʼdá Pétẽrõ drí tị̂ gãzó dó õkó rạ̃gị́ị̃ ró ʼdĩ drí kĩ, "ʼÁʼã! Âʼdó má ĩʼdî kô!" 18Ĩtí, rạ̃gị́ị̃ kpá lómígówá yí bê îcî ĩyî lạ̃sị́ trá ạ́tị̃ ãgã kâ tị́ ĩtí ĩyî drí rĩʼá yãlâ ẽʼdẽ drí sĩ, gõʼdá Pétẽrõ drí kpá ânĩzó âdrélé gólĩyî lãfálé ʼá lạ̃sị́ yãlé ẽʼdẽ drí sĩ. 19Gõʼdá áâjî bê Yésũ drị̃-ʼbá ãmbá zị̃lị́ Ánãsĩ ʼdĩ ágálé rî, gólâ drí Yésũ rî îjízó lãjóʼbá gólâkâ rî ʼbá yî tãsĩ gõʼdá kpá tã gólâ drí rĩʼá îmbálâ gólĩyî drí rî tãsĩ. 20Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ jãzó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Má rî ị̃tú vósĩ cé rĩʼá õjílã îmbálé gbórókõ rê-rê sĩ. Má lậpị́ rû kô õjílã îmbárẽ ʼá. Má rî trá õjílã îmbálé võ Yúdạ̃ yî drí rĩzó rû êʼbélé úlị́ Ôvârí kâ ârílí rî ʼá. Ngá ãzâ yû má drí îmbálé ũgũ ró ãmâ drí ʼbãrẽ cé ãmâ drị̃ị̂ sĩ rî ʼá. 21Ngã ní îjî mâ ĩtí ãʼdô tãsĩ yã? Ní nĩ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã má drí rĩʼá îmbálé rî ârílí rî yî ngálâ, gólĩyî âʼdô tã mbị̂ lâ âʼdáʼá ní drí, ngãtá má îmbâ tã ányâ ʼî yã rî." 22Gõʼdá Yésũ âtâ bê tã ʼdî ĩtí rî, lómígówá ãlô rĩ ʼbá drị̃-ʼbá ãmbá ʼdĩ vó lâ ndrẽlé gólâ rĩ ʼbá ãnyî Yésũ lạ̃gạ́tị́ ĩtí ʼdĩ rî drí Yésũ rî ạ́yạ́ʼbú sãzó íyî drị́ sĩ, gõzó kpá tã âtálé kĩ, "ʼDĩî úlị́ ní drí âtálé õjílã ãmbá drí rî ĩʼdî yã?" 23Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó drị̃-ʼbá ãmbá Ánãsĩ ʼdĩ drí kĩ, "Õzõ má ãâtâ úlị́ ányâ ʼî rî, ʼdõvó ní âʼdâ drẽ úlị́ ányâ má drí âtálé ʼdĩ. Ócâ õjílã rĩ ʼbá tã mbị̂ âtálé ĩʼdî rî kpá bê yã?" 24ʼDĩî vósĩ rî, Ánãsĩ drí Yésũ rî jõzó Kãyífã ngálâ, drẽ zãâ ômbê-ômbê ró, tãlâ Kãyífã ĩʼdî drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ gólâ rĩ ʼbá tã ạ́ngị́ kĩlí rî. 25Gõʼdá nĩngá sĩ, Sĩmónã Pétẽrõ kpá zãâ rĩʼá âdréʼá lạ̃sị́ yãʼá ĩtí. Gõʼdá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá kpá âdrélé Pétẽrõ bê ʼdĩ ʼbá yî drí tã îjízó Pétẽrõ tị́ kĩ, "Tí nî fí lãjóʼbá Yésũ kâ ĩʼdî yã?" Pétẽrõ drí tị̂ gãzó dó kĩ, "ʼÉʼẽ! Má âʼdó ĩʼdî kô." 26Nĩngá sĩ, ãgô ãzâ kpá bê rĩʼá âdréʼá lạ̃sị́ lạ̃gạ́tị́ ʼdó Pétẽrõ yí bê. Ãgô rî ʼdĩ rû ị̂ʼbũ ʼbá drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ rî kâ, gõʼdá kpá ãgô tíbê Pétẽrõ drí bị́ lâ gãlé njíyá Yésũ rî rũrị̃ ʼá rî áró lâ ʼî. Gõʼdá drílâ kpá tã îjízó mbârâkã sĩ Pétẽrõ tị́ kĩ, "Ní âʼdó kô ĩʼdî má drí ndrẽlé Yésũ yí bê ạ́mvú fê dõ kâ bê nã ʼálâ rî yã?" 27Gõʼdá Pétẽrõ drí kpá tị̂ gãzó dó óʼdí kĩ, yí nị̃ị́ ãgô ʼdĩ kô. Gõʼdá nĩngá sĩ, kôrô, ʼạ̃ʼú-lúgú drí cị́rị̃ ʼbẽzó. 28Gõʼdá nĩngá sĩ, tã Kãyífã drí Yésũ rî îjízó rî vósĩ rî, ãkpã cị̃ị́nó ị̃tú drí âfõrẽ ʼá, gólĩyî drí Yésũ rî ậdrị̃zó Kãyífã drí ʼbã lésĩ âjílí kúmú Rómã yí kâ zị̃lị́ Pĩlátõ rî drí ʼbã ʼálâ. Drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî fí ĩyíkâ cú jó kúmú Pĩlátõ kâ ʼálâ kô, óõzó ĩyî ʼbãâ âʼdólé õnjí ró Ôvârí lị̃fị́ drị̃ ʼá, tãlâ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ trá ãnyî. Âʼdô lãʼbí gólĩyíkâ vó ró rî, îcâ trá gólĩyî drí âʼdózó tãndí ró Ôvârí lị̃fị́ nyãsá kãrámã ʼdî kâ nyãrẽ ʼá. Gõʼdá gólĩyî drí võrã jõzó kúmú Pĩlátõ vó. 29Gõʼdá Pĩlátõ âfõ bê ĩvĩ rî, gólâ drí tã îjízó drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî tị́ kĩ, "Ãgô nõ ʼê tã õnjí ãʼdô kâ ʼî ãnî drí gólâ rî âjízó má ngálâ nõ yã?" 30Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó Pĩlátõ drí kĩ, "Õzõ õjílã õʼê tã õnjí tẽtẽ ãzâ kô rî, mã âʼdô fí gólâ rî âjíʼá trá ní ágálé yã? Mã rî ãmákâ fí zãâ õjílã tã õnjí tẽtẽ ʼẽ ʼbá âjílí ĩʼdî ní ágálé." 31Gõʼdá ĩtí rî, Pĩlátõ drí tã-drị̃ jãzó gólĩyî drí kĩ, "Õzõ ãʼdô trá ĩtí rî, ãnî nyãányâ, nĩ ʼê ngá ãnî drí lẽlé ʼẽlé gólâ drí rî, nyé lãʼbí ãníkâ Yúdạ̃ yí kâ rî vó ró." Gõʼdá nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ drí tã-drị̃ lôgõzó Pĩlátõ drí kĩ, "Ãnî mị́rị̃ Rómã kâ âyé ãmâ kô õjílã gólĩyî ãmâ drí ûsúlị́ trá tã õnjí tẽtẽ bê rî yî ûfúlị́, nĩ kĩ, yĩ âʼdô õjílã tã õnjí tẽtẽ ʼẽ ʼbá ûfúʼá cé nĩ." 32ʼDĩî lạ́tị̂ tíbê drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ yî drí ûsúlị́ Pĩlátõ rî ʼbãzó Yésũ rî fũlị́ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî ĩʼdî. Tã rî gógó ʼdĩ Yésũ ậngũ kó trá ãkpãkãʼdã sị́sị́ kĩʼá nĩ rî, Yúdạ̃ yî ãʼdô íyî fũʼá, íyî îpâ-îpâ sĩ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂. 33Gõʼdá Pĩlátõ drí fĩzó kpá óʼdí jó ʼálâ, drílâ tã ʼbãzó Yésũ rî âjízó yí ngálâ jó ʼá tólâ. Gõʼdá áâjî bê Yésũ gólâ ngálâ rî, gólâ drí Yésũ rî îjízó kĩ, "Má lẽ nị̃lâ kĩ, nî kúmú ạ́ngị́ õjílã áníkâ Yúdạ̃ yí kâ kâ ĩʼdî yã?" 34Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Pĩlátõ drí kĩ, "Ní rî tã ʼdî îjílí má tị́ ʼdĩ, tãlâ pạ̃tị́ị̃ nî rî gógó lẽ nĩ nị̃lâ kĩ, mâ ĩʼdî kúmú Yúdạ̃ yî drí rĩʼá tẽlâ rî ĩʼdî yã, ngãtá ʼdĩî tã îjî gólâ õjílã ãzâ ʼbá yî drí lẽlé nĩ ní drí ámâ îjízó ĩʼdî sĩ lâ rî ĩʼdî yã?" 35Gõʼdá kúmú Pĩlátõ drí kpá tã-drị̃ jãzó Yésũ drí kĩ, "Ní ị̂sũ áníkâ bê rî, mâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ĩʼdî yã? Ní ndrê trá, õjílã ánî nyãányâ kâ gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ áníkâ ró rî ʼbá yí bê, ậrû ĩyî nî nĩ âjílí má ágálé. Ní ʼê ãʼdô ʼî õnjí ró gólĩyî ʼbãlé ạ̃wạ̃ ró ní bê yã?" 36Yésũ drí tã-drị̃ jãzó kpá óʼdí Pĩlátõ drí kĩ, "Ní ndrê drẽ, kũmũ ámákâ rî âʼdó kô õzõ kũmũ õjílã ãníkâ ãngó nõ ʼá rî kâtí. Tí õró ʼbãâ nõ ĩtí rî, lãjóʼbá ámákâ fû rû nõ trá ạ̃jú ʼbũ ʼbá õjílã drí âjólé ámâ ậrúlị́ ʼdĩ ʼbá yí bê, gõʼdá tí gólĩyî îcá kô ámâ ậrúlị́. Ní ndrê drẽ, kũmũ ámákâ rî âʼdó kô kũmũ áníkâ ãngó nõ kâ rî tí. Ĩtí rî, kũmũ ámákâ rĩʼá kũmũ ûrú ʼálâ rî kâ ʼî." 37Gõʼdá Pĩlátõ drí kpá tã îjízó Yésũ tị́ óʼdí, "Má kĩ, nî kúmú ʼî yã?" Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó kpá Pĩlátõ drí kĩ, "ʼDĩî rĩʼá tã mbị̂ ʼî, mâ kúmú ʼî pạ̃tị́ị̃. Áâjô mâ tị̃lị́ ãngó nõ ʼá õjílã mvá ró nõ kó tã ʼdî sĩ, tãlâ má ĩîmbâ ró tã pạ̃tị́ị̃ mbị̂ Ôvârí kâ nõ bê õjílã drí ndrĩ. Tãlâ õjílã tíbê tã lẽ ʼbá trá tã pạ̃tị́ị̃ ʼdî ʼá, ámâ nị̃ ʼbá trá, gõʼdá rĩ ʼbá tã mbị̂ lôbẽlé ĩʼdî rî, gólâ âʼdô tã má drí âtálé rî ʼẽʼá pạ̃tị́ị̃." 38Gõʼdá Pĩlátõ drí kpá tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Îcá fí trá tã pạ̃tị́ị̃ nị̃zó yã?" Pĩlátõ lẽé gõʼdá kô tã Yésũ drí âtálé ʼdĩ ârílí, gõʼdá gólâ drí ngãzó fõlé ĩví ʼálâ. Nĩngá sĩ, drílâ tã âtázó õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî rĩ ʼbá tã kĩkĩ gólâkâ tẽlé ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má ûsú tã ányâ ãgô nõ kâ kô. 39Nĩ ârî drẽ, lãʼbí ãníkâ ạ̃kû ró rî kĩ, kậyị̂ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô rî kâ ʼá rî, ãmâ mị́rị̃ Rómã kâ drí õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî lôfõlé cé ãlô gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ nĩlí ʼbã ʼálâ. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, nĩ lẽ má õlôfõ ãʼdî ĩʼdî gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ ãnî drí yã, ãgô gólâ ãnî Yúdạ̃ yî ũrûkậ ʼbá yî drí rĩʼá zị̃lâ kúmú ãníkâ ró nõ ĩʼdî yã?" 40Gõʼdá ĩtí rî, Yúdạ̃ yî drí tã-drị̃ jãzó Pĩlátõ drí ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́, "ʼÉʼẽ, mã lẽé ní drí ãgô ʼdĩ lôfõlé ĩʼdî kó kô. Mã lẽ ní lôfõ Bãrábã ĩʼdî." Bãrábã ʼdĩ rî ãgô gólâ âsĩ ʼbá ạ̃wạ̃ bê ʼẽʼá mị́rị̃ Rómã kâ jãlé rî ĩʼdî, gõʼdá mị́rị̃ Rómã kâ drí gólâ rî rũzó vũlị́ gạ̃nị́mạ̃ ʼá ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\