Yõwánĩ 19

1Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Pĩlátõ drí tã ʼbãzó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí, gólĩyî õtrõ ró Yésũ vólé nĩʼá cãlâ ônjóróʼbí sĩ, tã lâ ũsû ró bê õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî rú. 2Gõʼdá nĩngá sĩ, ạ̃jú ʼbũ ʼbá Pĩlátõ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî trõzó rĩʼá lârâkô lâ ʼẽlé gõʼdá kpá cãlé. Gõʼdá drílĩyî kpá ãsõpá púrũcị́ ró rî gárá lâ âgãzó pãlé õzõ ị́tị̃tị́ kâtí ạ́pạ̃ kũmũ kâ ró âsálé gólâ drị̃ị̂ mbârâkã sĩ ãtrã. Gõʼdá gólĩyî drí kpá ítá ạ̃kû kũmũ kâ kãâkâ ĩtí âtrõzó âkólé gólâ rú. 3Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí rĩzó ʼdásí ʼẽlé gólâ rú, rĩzó rĩʼá ânĩlí ândálé ândâ ãnyî Yésũ rú pá-sị̃lị́ ạ̃gbị̃ gólâ ândrá nyé õzõ ạ̃jú ʼbũ ʼbá drí rĩrĩ ʼẽlâ kúmú ĩyíkâ drí rî kâtí, gõʼdá rĩzó ĩyî kpá tã âtálé Yésũ drí ândâlâ dũû kĩ, "Áâ, kúmú ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ nõ, mã ʼê nî-bê-yã ní drí." Úlị́ âtâ-âtâ bê, gõʼdá drílĩyî ậsị́zó ãnyî Yésũ rú rĩʼá gólâ rî lị̃fị́ sãlé drị́ sĩ ãkpĩyã ãkpĩyã. 4Gõʼdá nĩngá sĩ, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ndẽ ĩyî bê Yésũ rî lârâkô ʼẽʼẽ rî, Pĩlátõ drí ngãzó âfõlé ĩví ʼálâ kpá óʼdí õjílã Yúdạ̃ yí kâ dũû ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Gõʼdá drílâ tã âtázó õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ ârî drẽ, mâ trá nĩʼá gólâ rî lôfõlé nĩlí vólé, tãlâ má ûsú tã õnjí gólâ drí ʼẽlé rî kô." 5Gõʼdá Pĩlátõ âtâ tã ʼdî bê ĩtí rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî lôfõzó ĩví ʼálâ cú ạ́pạ̃ êdélé púrũcị́ gárá ʼásĩ ʼdî bê yí drị̃ị̂ gõʼdá kpá ítá kãâkâ ãmbá kũmũ kâ kũndrũ-kũndrũ rî bê yí rú. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Pĩlátõ drí tã âtázó gbórókõ vạ́vạ́rạ́vạ́ sĩ õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ ndrê drẽ lâṇõ fẽlé ãgô nõ drí nõ, îcâ trá ʼdĩ, nĩ âyê gólâ õnĩ ró." 6Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ʼdĩ ʼbá yî sị́sị́ lé ʼbá gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê ndrê ĩyî bê Yésũ rî, gólĩyî drí ângbázó tã bê kãwõ kĩ, "Ní îpâ gólâ! Ní îpâ gólâ! Ní îpâ gólâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ drãlé vólé!" Gõʼdá bê ĩtí rî, Pĩlátõ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Ãnî nyãányâ õtrõ gólâ nĩ nĩʼá fũlâ, ãrí lâ õgõ ró bê ãnî drị̃ị̂, tãlâ má ndré ámákâ tã õnjí gólâ drí ʼẽlé rî kô." 7Nĩngá sĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ângbálé ĩyî úlị́ bê kĩ, "Lãʼbí ãmákâ kĩ, õjílã tíbê tã âmã ʼbá kĩzó nĩ rî, yí âʼdô Ôvârí rî mvá ʼî rî íyíkâ kó fũlị́ vólé. Úfû gólâ kó vólé." 8Gõʼdá Pĩlátõ ârílí bê úlị́ gólĩyî drí âtálé kĩʼá nĩ rî, Yésũ õkĩ, yí ãâʼdô Ôvârí rî mvá ʼî ʼdĩ rî, ũrị̃ drí gõzó gãlé Pĩlátõ rú gạ̃rạ̃ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. 9Gõʼdá drílâ ngãzó kpá fĩlí óʼdí jó ʼálâ, gólâ drí tã âtázó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî trõzó lôfílí jó ʼálâ kpá óʼdí. Gõʼdá tólâ rî, gólâ drí tã îjízó Yésũ tị́ kĩ, "Ní ânĩ nô võ ángô rî lésĩ yã?" Gõʼdá Yésũ lôgõó tã ʼdî drị̃ lâ kô. 10Gõʼdá Pĩlátõ drí tã âtázó Yésũ drí kĩ, "Tí ní gâ vólé dó tã kõlé má tị́ rî, ní nị̃ị́ kô kĩʼá nĩ rî, má âʼdô cú rĩʼá drị́-ãcê bê ngãtá ánî fũzó yã ngã kpá ánî âyézó nĩlí yã rî?" 11Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Pĩlátõ drí kĩ, "Tí Ôvârí õró ámâ drị́-bã fẽê ní drị́gạ́ fũlị́ kô rî, nî rĩʼá mbârâkã ãkó ámâ fũzó. Tã rî gógó ʼdĩ tãsĩ rî, õjílã gólâ ámâ rũ ʼbá âjílí ní ândrá, ʼdĩî rî, tã õnjí gólâkâ rî lậvũ íyíkâ gạ̃rạ̃ áníkâ rî drị̃ị̂ sĩ." 12Gõʼdá Pĩlátõ ârî úlị́ Yésũ drí âtálé ʼdĩ bê rî, kôrô Pĩlátõ drí rĩzó zãâ tã ị̂ʼbị̃lị́ drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yí bê kĩ, yí lẽ trá Yésũ rî âyélé nĩlí vólé. Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó Pĩlátõ drí kĩ, "Ní ndrê nî dódó! Õzõ ní ãâyê ãgô ʼdĩ trá nĩlí vólé rî, tákõ, ní âʼdó kô kúmú ãmbá Rómã kâ Sízã rî rû-lẽ-ãzíyã ĩʼdî. Ní ndrê trá! Õzõ õjílã ãzâ ãâtâ tã trá kĩ, yí ãâʼdô kúmú ʼî, gõʼdá Sízã ʼbãá gólâ nĩ kô rî, õjílã rî gógó ʼdĩ rî ʼdĩ õjílã ãzí lị̃fị́ îcíʼá ngãlé ạ̃wạ̃ ʼbẽlé Sízã bê." 13Gõʼdá Pĩlátõ ârî úlị́ gólĩyî drí âtálé ʼdĩ bê rî, gólâ drí tã âtázó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí Yésũ rî lôfõzó kpá óʼdí ĩví ʼálâ. Ĩtí rî, gólâ drí gõzó rĩlí gá kị́tị̃ íyíkâ kũmũ kâ drị̃ị̂. 14Gõʼdá nĩngá rî, drílâ tã âtázó drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ ndrê drẽ, kúmú ãníkâ rĩʼá nõ!" 15Gõʼdá ĩtí rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí trẽzó úlị́ bê ûrû kĩ, "Ní trõ gólâ nĩngá sĩ vólé! Úfû gólâ vólé ngbãângbânõ!" Gõʼdá nĩngá sĩ, Pĩlátõ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Nĩ lẽ má ũfû kúmú ạ́ngị́ ãníkâ vólé yã?" Gõʼdá gólĩyî drí tã-drị̃ lôgõzó Pĩlátõ drí kĩ, "Mã lẽé gólâ kô, gólâ âʼdó kô kúmú ãmákâ ĩʼdî! Mã nị̃ ãmákâ cé Sízã kúmú ạ́ngị́ ãmákâ Rómã kâ ró rî ĩʼdî." 16Bê trá ĩtí rî, Pĩlátõ drí gbõ tã-drị̃ lẽzó Yésũ rî fũzó îpâ-îpâ lâ sĩ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂, tãlâ gólâ lẽé kô íyî nyãányâ ʼbãlé Sízã rî ạ̃jú-ʼbá-ãzí ró. Âʼdô bê trá ĩtí rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá Pĩlátõ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî drị̃zó nĩzó ĩʼdí bê lâ võ õjílã fũ kâ rî ʼálâ. ʼDĩî gólĩyî drị̃ ãgô ãzâ ʼbá yî rị̃ ngá ôpá ʼbá ró rî ʼbá yî kpá kpãâ Yésũ bê nĩʼá kpá fũlâ ĩyî. 17Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólĩyî drí Yésũ rî ʼbãzó fê lậlị̂-lậlị̂ ʼẽzó gólâ rî îpálé drị̃ lâ ʼá rî njị̃lị́ kpãâ nĩzó ĩʼdí bê lâ võ ʼẽzó gólâ rî îpálé rî ʼálâ. Gõʼdá võ ʼẽzó nĩʼá gólâ rî îpálé ʼálâ nã, úzị̂ rú lâ Gõlõgótã. Võ rî ʼdĩ rĩʼá ãnyî Yẽrõsãlémã rú. 18Võ rî nã ʼá rî, drílĩyî Yésũ rî îpázó fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ ʼdó ãgô rị̃ ngá ôpá ʼbá ró ậdrị̃lị́ ĩyî kpãâ Yésũ bê ʼdĩ ʼbá yí bê. ʼDĩî íîpâ ãlô rî íyíkâ Yésũ rî drị́-ágó drị̃ lésĩ, gõʼdá ãzâ rî íyíkâ Yésũ rî drị́-lị̃jị́ drị̃ lésĩ. 19Drẽ Yésũ bê ãkpã kúmú Pĩlátõ drí jó ʼálâ rî, Pĩlátõ ʼbã tã trá tã îgĩ ʼbá íyíkâ drí tã âʼbã-âʼbã îgĩzó lãmbé ró îpálé ûrû fê lậlị̂-lậlị̂ rú Yésũ rî drị̃lị́ ʼá, õzõ óõtírĩ gólâ rî îpá fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ ûrû rî. Gólâ kĩ, tã îgĩ ʼbá ĩîgĩ kĩ, |scNÕÔ YÉSŨ NÃZÃRÉTÃ LÉ ʼBÁ RÓ KÚMÚ Ạ́NGỊ́|d |scYÚDẠ̃ YÍ KÂ RÓ RÎ ĨʼDÎ|d 20Ĩtí rî, îgĩzó lâ tị̂ nâ nõ yî sĩ: ʼdĩî tị̂ Yúdạ̃ yí kâ sĩ, tị̂ Rómã lé ʼbá kâ sĩ, gõʼdá kpá tị̂ Gị̃rị́kị̃ kâ sĩ, tãlâ õjílã dũû rĩ ʼbá ĩyî lậvũlị́ lạ́tị̂ ʼásĩ rî ʼbá yî ũzị̂ ró ĩyî bê. 21Gõʼdá drẽ ãkpãkãʼdã íîpá Yésũ drẽ kô fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî zị̂ ĩyî bê tã îgĩlí trá ʼdĩ rî, gólĩyî drí ngãzó tã âtálé Pĩlátõ drí gbórókõ ãmbá sĩ kĩ, "Íîgĩí kô Kúmú ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ! Íîgĩ kĩ, 'Ãgô ʼdĩ âʼbã tã kĩ nĩ rî, yí ãâʼdô kúmú Yúdạ̃ yí kâ.' " 22Gõʼdá nĩngá sĩ, Pĩlátõ drí gãzó dó, gõʼdá gólâ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Tã îgĩlí trá rî, íîgĩ trá, õjílã jã ʼbá lâ yû." 23Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ndẽ ĩyî bê Yésũ rî îpâ-îpâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ ndrĩ rî, gólĩyî drí âgõzó ítá gólâkâ rĩʼá âkólâ yí rú ĩví lésĩ ró ãcê rî âtrõzó ôsĩlí lãfálâ cãlé ĩyî lãfálé ʼásĩ ãlô-ãlô sû cé. Gõʼdá gólĩyî ôsĩí ĩyî ítá Yésũ kâ drílâ rĩʼá sõlâ ʼálé lésĩ rî kô, tãlâ ítá rî gógó ʼdĩ óʼdî drị́ sĩ, lârâkô lâ ngĩî, sũsũ ró gõʼdá ị̂cû võ lâ yû. Ạ̃jú ʼbũ ʼbá sû ʼdĩ ʼbá yî ndrê ítá ʼdĩ sũsũ lâ bê rî, drílĩyî tã ị̂ʼbị̃zó kĩ, rĩʼá tãndí ró ĩyî drí gõmárĩ vũzó ĩʼdî tãlâ ítá rî ʼdĩ trõzó. Tã rî ʼdĩ âʼdô ĩtí ʼdĩ, tãlâ úlị́ ãzâ Ôvârí drí âtálé búkũ íyíkâ ʼá ãʼdô ró bê pạ̃tị́ị̃. Gólâ kĩ, "Gólĩyî drí ítá ámákâ lânjízó ĩyî lãfálé ʼásĩ gõʼdá ítá sõlé ʼálé lésĩ rî vũzó gõmárĩ sĩ." Lôngó 22.18 25Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ rĩî tã ĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lôʼélé ndrĩ ʼdî rî, õjílã ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ kpá rĩʼá ĩyî âdréʼá fê lậlị̂-lậlị̂ Yésũ rî îpázó drị̃ lâ ʼdĩ lạ̃gạ́tị́ ĩtí. Õjílã ʼdî ʼbá yî lãfálé rî rĩʼá Yésũ rî ândré Mãríyã yî ậmvúpị̃ lâ bê, gõʼdá kpá Mãríyã gólâ Kĩlópã rî õkó ró rî bê, gõʼdá kpá Mãríyã gólâ ânĩ ʼbá jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Mãgãdálã rî lésĩ rî ʼdó ĩyî bê âdréʼá nĩngá. 26Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí lị̃fị́ jãzó ândré lâ yî ngálâ lãjóʼbá gólâ drí lẽlé rõô rî bê. Gõʼdá drílâ tã âtázó íyî ândré drí kĩ, "Ámâ ândré, ngbãângbânõ ámâ rû-lẽ-ãzíyã nô õndrê ánî vó, õzõ ánî mvá ágó ró rî kâtí." 27Gõʼdá drílâ kpá lị̃fị́ jãzó lãjóʼbá íyíkâ lẽlé rõô ʼdĩ ngálâ, gõʼdá kpá tã âtázó lãjóʼbá rî ʼdĩ drí kĩ, "Ámâ rû-lẽ-ãzíyã, ámâ ândré gõʼdá trá rĩʼá ʼdĩ, ngbãângbânõ ní ndrê vó lâ, õzõ ánî ândré kâtí." Gõʼdá tã ʼdî ʼbá yî vósĩ ndrĩ rî, lãjóʼbá ʼdĩ drí Yésũ rî ândré rî trõzó ʼbãlé rĩlí yí bê õzõ íyî ândré kâtí. 28Tã ʼdî ʼbá yî vósĩ rî, Yésũ nị̃ trá kĩ, yí ndẽ lôsĩ tíbê íyî átá drí lẽlé yí drí ʼẽlé rî trá ndrĩ. Ĩtí rî, gólâ drí tã âtázó kĩ, "Mâ lị̃mvû lôvó ró." Gõʼdá gólâ âtâ tã ʼdî bê rî, úlị́ tíbê îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá rî drí âcázó pạ̃tị́ị̃. 29Tákõ õjílã gólâ rî îpá ʼbá fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ ʼdĩ ʼbá yî âtrõ ĩyî õdrá ạ̃ʼdị́ trá kpãâ ĩyî lạ̃gạ́tị́ nĩngá. Gõʼdá Yésũ âtâ bê tã kĩʼá nĩ rî, yî ãʼdô lị̃mvû lôvó ró rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ãlô rî drí ngãzó ngá cõfõ-cõfõ õzõ cõfó kâtí rî êrẽlé fê mvá sị́lị́ sõlé õdrá rî ʼdĩ ʼá îjõlé ʼbãlé Yésũ tị́. 30Gõʼdá Yésũ âmbê õdrá rî ʼdĩ bê rî, gólâ drí tã âtázó kĩ, "Lôsĩ má drí ânĩʼá ʼẽlâ rî ndẽ rû trá!" Gõʼdá ĩtí rî, kôrô gólâ drí lôvó-lôvó âyézó. Gõʼdá drị̃ lâ drí âʼdézó ãlẽʼbẽ ạ́gạ́sị́ drị̃ ʼá. 31Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, kậyị̂ ị̃drú rî tí rî rĩʼá kậyị̂ rãtáã kâ ʼî, âʼdó kô tãndí ró õjílã ãvõ drí rĩzó fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ cãlé bũúũ kậyị̂ rãtáã kâ ʼdĩ ʼá. Gõʼdá bê trá ĩtí rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ drí ĩyî ngãzó nĩlí Pĩlátõ ngálâ gólâ rî îjílí, gólâ õʼbã ró tã, ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólâkâ drí õnĩ ró ĩyî nĩʼá Yésũ yî îpálé ngá ôpá ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yí bê ʼdĩ pá lâ yî ôṇõlé vólé, tãlâ gólĩyî õôdrã ró bê ʼwãâ, gõʼdá óõʼbã ró ãvõ lâ ĩyî bê ʼbú ʼá drẽ ãkpãkãʼdã ị̃tú fí kô. 32Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá Pĩlátõ kâ ârí ĩyî bê tã Pĩlátõ drí ʼbãlé gólĩyî drí kĩʼá nĩ rî, gólĩyî õcâ Yésũ yî pá ôṇõlé ʼdĩ rî, gólĩyî drí îtõzó ãgô gólĩyî îpálé Yésũ rî gãrã drị̃ ʼá rị̃ ʼdî ʼbá yî pá lâ ĩyî ôṇõlé sị́sị́. 33Gõʼdá âcâ ĩyî bê Yésũ rú tí kpá yĩ õcâ ró Yésũ rî pá ôṇõlé rî, ʼdĩî gõʼdá Yésũ drã íyîngá trá ạ̃kû ró. Gõʼdá gbõ drílĩyî âyézó lâ. 34ʼDĩî vósĩ, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ãlô rî drí ngãzó Yésũ rî gãrã ʼdị̃lị́ ạ̃jú sĩ, kôrô ãrí drí âdãzó kpãkã ãlô lị̃mvû bê lãzé ʼdị̃lị́ ʼdĩ ʼásĩ, tã âʼdâ ró kĩ, Yésũ drã trá pạ̃tị́ị̃. 35Mâ rî gógó rî, má ndrê tã ʼdî ʼbá yî trá cú ámâ lị̃fị́ sĩ. Má âtâ tã pạ̃tị́ị̃ ʼî kĩ, tã ʼdî ʼbá yî ʼê rû trá ndrĩ. Má îgĩ tã lâ nõ ãnî drí, nĩ lẽ ró tã bê Yésũ ʼá. 36Tã ʼdî ʼbá yî ʼê rû ĩtí ʼdĩ, tãlâ tã gólĩyî îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá rî ʼbá yî, ãʼdô ró bê pạ̃tị́ị̃ ró kĩ nĩ rî, "Gólĩyî ṇõó fã lâ kô ãlôwálâ" 37gõʼdá kpá kĩ nĩ rî, "Gólĩyî âʼdô õjílã gólâ tíbê gãrã lâ ʼdị̃lị́ rî ndrẽʼá" rî. 38Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, ãgô ãzâ rú lâ Yõsépã Ãrãmãtáyã lé ʼbá ró rî drí ngãzó nĩlí Pĩlátõ rî îjílí Yésũ rî ãvõ tãsĩ, yí ãâtrõ ró nĩʼá ʼbãlâ. Gõʼdá Yõsépã rî ʼdĩ rĩʼá kpá õjílã gólâ tã lẽ ʼbá trá kĩʼá nĩ rî, Yésũ ʼdíyî pã ʼbá ʼî rî ĩʼdî. Gõʼdá tã lẽlẽ gólâkâ rĩʼá lậpị̂-lậpị̂ lâ ró, tãlâ gólâ rĩʼá ũrị̃ ró drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ drí. Gõʼdá ũrị̃ gólâkâ ʼdĩ ʼásĩ ndrĩ rî, gólâ drí fĩî ậtũzó ânĩzó Pĩlátõ ngálâ Pĩlátõ rî îjílí Yésũ rî ãvõ tãsĩ, yí ãâtrõ ró fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ nĩʼá ʼbãlâ ũgị́ ʼá. Ĩtí Pĩlátõ drí tã-drị̃ lẽzó gólâ drí. Gõʼdá drílâ gõzó Yésũ rî ãvõ âtrõlé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ vũdrị́ nĩʼá ʼbãlâ ũgị́ ʼá. 39Gõʼdá ãgô rû bê Nĩkõdímã rî drí kpá ânĩzó Yõsépã rî pãlé Yésũ rî ãvõ njị̃njị̃ sĩ. Nĩkõdímã ʼdĩ rĩʼá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ tíbê sị́sị́ ânĩ ʼbá kírî ró ngạ́cị̂ bê Yésũ rî îjílí rî ĩʼdî. Gõʼdá Nĩkõdímã âtrõ ãlókõ ãvõ ʼbã kâ kpãâ. Ãlókõ ãvõ ʼbã kâ gólâ drí âtrõlé ʼdĩ rĩʼá cú ãmbá. 40Gõʼdá gólĩyî drí Yésũ rî ãvõ njị̃zó âjílí ʼbú ũgị́ ró rî ʼálâ. Tólâ rî, drílĩyî ãlókõ ãvõ ʼbã kâ ʼdĩ ị̂nị́zó Yésũ rî ãvõ rú, gõʼdá drílĩyî gólâ rî gõzó ítá tãndí sĩ, âʼdô lãʼbí gólĩyíkâ rî vó ró. 41Ũgị́ gólâ Yésũ rî ãvõ ʼbãzó ʼá lâ ʼdĩ rĩʼá ãnyî võ Yésũ rî îpázó fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî lạ̃gạ́tị́. Ũgị́ ʼdĩ rî drẽ rĩʼá óʼdí ró, óʼbãá ãvõ ãzãkã drẽ ʼá lâ kô. Ũgị́ rî ʼdĩ lạ̃gạ́tị́ lâ rĩʼá sũsũ ró. 42Nĩngá sĩ, Yõsépã yî drí Yésũ rî ãvõ trõzó ʼwãâʼwâ, tãlâ ị̃tú âbí fĩʼá rû êdézó kậyị̂ rãtáã kâ rî tãsĩ. Ĩtí, drílĩyî Yésũ rî ãvõ trõzó ʼbãlé ũgị́ ãnyî võ lâ drí sũlị́ sũsũ ʼdî ʼá. Gõʼdá gólĩyî drí gõzó kúnị́ úngû ạ́ngị́ lîlílí âʼbãlé kpạ̃ạ́kũ ũgị́ rî ʼdĩ tị́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\