Yõwánĩ 2

1Kậyị̂ rị̃ vósĩ, õjílã ãzâ ʼbá yî rĩʼá kãrámã lãgĩ kâ ʼẽʼá jạ̃rị́bạ̃ mvá zị̃lị́ Kánã rî ʼá, ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ rî ʼálâ. Mãríyã Yésũ rî ândrê kpá rĩʼá lãgĩ ʼdî võ lâ ʼá. 2Gõʼdá lãgĩ lị́pị̂ yî drí kpá Yésũ rî ậzị́zó ânĩlí kãrámã lãgĩ ʼdî kâ ʼdĩ ʼá lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê. Ĩtí rî, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí. 3Gõʼdá õtírĩ cãâ kãrámã lãgĩ kâ ʼdĩ ító ʼâ lâ ʼá rî, õdrá kãrámã kâ ʼdĩ drí rû ndẽzó. Gõʼdá õdrá kãrámã rî ʼdĩ kâ ndẽ rû bê rî, Mãríyã drí ânĩzó Yésũ ngálâ tã âtálé gólâ drí kĩ nĩ rî, "Ámâ mvá, õdrá kãrámã nô kâ nõ ndẽ rû trá!" 4Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó ândrê lâ drí kĩ, "Ní âtâ tã lâ má drí ãʼdô tãsĩ yã? ʼDĩî âʼdó tã ámákâ ĩʼdî kô. Kậyị̂ má drí mbârâkã ámákâ âʼdázó õjílã drí rî âcá drẽ kô." 5Gõʼdá nĩngá sĩ, ândrê lâ drí lị̃fị́ jãzó rû ị̂ʼbũ ʼbá lãgĩ lị́pị̂ kâ rî ʼbá yî ngálâ tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼê ngá gólâ drí âʼdálé ãnî drí ʼẽlé rî ĩʼdî." 6ʼBã kãrámã ʼẽzó ʼá lâ ʼdĩ, cú rĩʼá límvó ạ́ngị́ ạ́ngị́ bê njị̂-kázíyá rĩzó lị̃mvû lôdãlé ʼá lâ sĩ. 7Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ nĩ lị̃mvû âbẽlé óró lésĩ lôdãlé límvó ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ." Ĩtí rî, rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí nĩzó lị̃mvû âbẽlé lôdãlé límvó ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ dũûdû. 8Gõʼdá nĩngá sĩ, límvó ạ́ngị́ ạ́ngị́ ʼdĩ ʼbá yî îcâ bê dũûdû rî, Yésũ drí kpá tã âtázó rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ bẽ lị̃mvû ʼdĩ âjílí kãrámã vó ndrẽ ʼbá drí." Drílĩyî ʼẽzó lâ té õzõ Yésũ drí âtálé rî kâtí. 9Nĩngá sĩ, kãrámã vó ndrẽ ʼbá ʼdĩ drí lị̃mvû rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí âjílí yí drí ʼdĩ trõzó âmbélé rî, gõʼdá lị̃mvû rî ʼdĩ jâ rû trá õdrá ró, gõʼdá âsô-âsô ró gạ̃rạ̃ sị́sị́ gólĩyî drí rĩʼá mvũlâ rî drị̃ị̂ sĩ. Kãrámã vó ndrẽ ʼbá ʼdĩ nị̃ị́ kô ngãtá õdrá ʼdĩ ûsû rû ãʼdô ʼásĩ yã rî, gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî nị̃ võ õdrá ʼdĩ ûsúzó rî trá, gólĩyî âʼdá lâ kô kãrámã vó ndrẽ ʼbá ʼdĩ drí. Gõʼdá kãrámã vó ndrẽ ʼbá ʼdĩ drí õdrógô õkó lâ rî âjílí ʼdĩ ậzị́zó tã âtázó drílâ kĩ nĩ rî, 10"Õjílã rî õdrá íyíkâ âsó ʼbá âsô rî lânjílí ĩʼdî sị́sị́ kãrámã võ ʼásĩ, gõzó gólâ âsó ʼbá kô rî fẽlé ạ̃dũkũ lâ ró, õzõ õjílã ậzị́lị́ rî ʼbá yî ãʼdô trá ʼdó õdrá ró rî. Gõʼdá áníkâ rî âʼdó íyíkâ ĩtí kô. Ní âyê áníkâ õdrá âsó ʼbá dódó kôrô rî trá fẽlé õjílã drí ạ̃dũkũ lâ ró." 11ʼDĩî tã lârâkô drị̃-káká Yésũ kâ ʼẽlé rî ĩʼdî. Tã lârâkô ʼdĩ rî âʼdálâ kĩ, Yésũ Ôvârí rî mvá ʼî. Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ndrê ĩyî bê tã lârâkô gólâ drí ʼẽlé ʼdĩ rî, gólĩyî drí tã-drị̃ lẽzó pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró kĩ, Yésũ Ôvârí rî mvá ʼî. 12Kãrámã lãgĩ kâ ʼdĩ vósĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí Kãpẽrãnómã ʼálâ, ândrê lâ yí bê, gõʼdá ậdrúpị̃ lâ yí bê gõʼdá kpá lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê ʼẽlâ kậyị̂ fínyáwá. 13Gõʼdá kậyị̂ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ rî trá ãnyî. Tã ʼdî tãsĩ rî, Yésũ yî drí nĩzó Yẽrõsãlémã ʼálâ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê. 14Tólâ drílĩyî fĩzó ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼá, drílĩyî ngá lậzị́ ʼbá ûsúzó dũû, ãzâ ʼbá yî rĩʼá ị́tị́ lậzị́ʼá, ãzâ ʼbá yî rĩʼá kạ́bị̃lị́kị̃ lậzị́ʼá, ãzâ ʼbá yî ãmámõ lậzị́ʼá, ãʼdô ró bê fẽlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí, gõʼdá ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ kpá ậdị̂ õrĩ ị̂kúrạ̃ʼá ậdị̂ õrĩ ngĩíngî õjílã ãzâ ʼbá yí kâ sĩ. 15Gõʼdá Yésũ ndrê tã ʼdî bê rî, tã rî ʼdĩ sú gólâ lị̃fị́ kô, tãlâ õjílã ʼdî ʼbá yî rî ngá ʼdĩ ʼbá yî lậzị́lị́ lâgî õnjí sĩ jó Ôvârí kâ rî ʼá. Ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó bãgó pĩpĩ âtrõlé gõzó ʼâ lâ âtílí ândálé, ãʼdô ró bê ônjóróʼbí ró, õjílã rĩ ʼbá kõrõnyã lậzị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî lâdrózó ndrĩ vólé kõrõnyã ĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê ĩʼdî sĩ lâ, gõʼdá gólâ drí kpá tãrãbízã ậdị̂ ị̂kúrạ̃ ʼbá yí kâ ʼdĩ lôzézó ndrĩ vũdrị́ ậdị̂ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí rû lâpẽzó ndíyángá vũdrị́ sĩ. 16Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ãmámõ lậzị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ârî drẽ tã ámákâ nõ! Nĩ rî ngá lậzị́lị́ ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼá ãʼdô tãsĩ yã? Nõô võ ámâ átá kâ ĩʼdî. Rĩʼá õnjí ró ãnî drí ʼbãzó lâ âʼdólé võ ngá lậzị̂ kâ ró! Nĩ ûʼdû ngá ãníkâ ʼdĩ ʼbá yî trõlé, nĩzó ĩʼdí bê lâ vólé nõngá sĩ." 17Gõʼdá nĩngá sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ ârî ĩyî tã Yésũ drí âtálé ʼdĩ bê rî, gólĩyî drí nị̃zó lâ kĩ, Yésũ rĩʼá võ Ôvârí rî îrátã kâ lôvó lâ bê yí ʼá dũû. Gólâ rî vó lâ ndrẽlé nyé õzõ kúmú Dạ̃wúdị̃ kâtí, tíbê tã âtá ʼbá kĩʼá nĩ rî, "Ôvârí, tã lôvó bê rĩʼá má ʼá dũû rĩzó jó áníkâ vó lâ ndrẽlé." 18Gõʼdá nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî trá ạ̃wạ̃ ró tã Yésũ drí ngá lậzị́ ʼbá lâdrózó ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼásĩ rî tãsĩ, gólĩyî drí ânĩzó Yésũ ngálâ tị̂ ânyálé gólâ bê tã ʼdî tãsĩ kĩ, "Tãlâ ãʼdô ʼî ní drí ánî ʼbãzó âʼdólé gạ̃rạ̃ ãzí-ãzí drị̃ị̂ sĩ yã? Ãʼdô ĩtí rî, ní ʼê drẽ tã lârâkô tíbê âʼdá ʼbá lâ kĩʼá nĩ rî, ʼdĩî drị́-ãcê Ôvârí kâ rî ĩʼdî rî, mã nị̃ ró bê kĩʼá nĩ rî, ní ânĩ Ôvârí ngá lésĩ." 19Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Ãnî, õzõ kpálé nĩ ũûfû jó Ôvârí kâ nõ rî, mâ rî gógó, má âʼdô bẽʼá lâ kpá óʼdí cé kậyị̂ nâ sĩ." 20Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ jãzó Yésũ drí kĩ, "Wúûwú, ní ậvị̃ tráã! Ní nị̃ị́ kô kĩʼá nĩ rî, õjílã ʼdị̂ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ndẽlé ndrô nyâʼdî-rị̃-drị̃-lâ-ngâ-njị̂-kázíyá sĩ yã? Ní ị̂sũ áníkâ bê-rî kĩ, ní âʼdô îcáʼá jó ạ́ngị́ ʼdĩ ʼdị̃lị́ ndẽlé cé kậyị̂ nâ sĩ yã?" 21Úlị́ Yésũ drí âtálé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ûfû kâ ʼdĩ, tákõ, rĩʼá úlị́ mãnĩgõ ʼî, íyî rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú tãsĩ, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ âʼdô íyî fũʼá, gõʼdá kậyị̂ nâ sĩ, yí âʼdô lîdríʼá kpá óʼdí õdrã ʼásĩ. 22Gõʼdá kậyị̂ gólâ lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî ndrẽzó lîdrî trá õdrã ʼásĩ rî, úlị́ tíbê Yésũ drí âtálé gólĩyî drí kĩʼá nĩ rî, áâʼdô íyî fũʼá, gõʼdá kậyị̂ nâ sĩ, yí âʼdô lîdríʼá kpá óʼdí õdrã ʼásĩ rî drí âgázó gólĩyî drị̃ị̂. Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã lẽzó úlị́ tíbê Ôvârí drí âtálé búkũ ʼá kĩʼá nĩ rî, yí âʼdô ʼdíyî pã ʼbá rî lîdríʼá kpá óʼdí õdrã ʼásĩ rî trá, tákõ, rĩʼá tã mbị̂ ʼî. Gólĩyî lẽ tã ʼdî, tãlâ gólĩyî ndrê trá úlị́ Yésũ drí âtálé rî, tã lâ ʼê rû trá pạ̃tị́ị̃. 23Kậyị̂ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ ʼdĩ ʼbá yî sĩ, Yésũ drí tã lârâkô õjílã pã kâ ʼẽzó dũû mbârâkã Ôvârí kâ sĩ. Gõʼdá õjílã ndrê ĩyî tã lârâkô gólâkâ ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî bê rî, õjílã dũû drí ngãzó ʼdó tã lẽlé gólâ ʼá. Gõʼdá tã ị̂sũ gólĩyíkâ Yésũ rî tãsĩ kĩʼá nĩ rî, Yésũ âʼdô ĩyî pãʼá õjílã Rómã kâ drị́gạ́ sĩ ʼdî rĩʼá ányâ ró. 24Gõʼdá Yésũ lẽé kô tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼẽlé ĩʼdî, tãlâ gólâ nị̃ tã ị̂sũ gólĩyíkâ trá ndrĩ tãndí ró. 25Gólâ lẽé kô õjílã ãzâ drí tã âtálé yí drí õjílã mvá tãsĩ, tãlâ gólâ nị̃ tã ị̂sũ ányâ gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî kpá trá ndrĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\