Yõwánĩ 20

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, kậyị̂ Yúdạ̃ yí kâ rãtáã kâ vósĩ rî, kậyị̂ Gímã kâ sĩ ãkpãkãʼdã cị̃ị́nó, Mãríyã Mãgãdálã lé ʼbá ró gõʼdá ãzí-ãzí lâ yí bê drí ngãzó nĩlí ĩyî ũgị́ Yésũ rî ãvõ ʼbãzó rî ʼálâ. Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, Mãríyã drí võ ndrẽzó ũgị́ tị́ ʼálâ rî, gõʼdá ũgị́ tị́ trá rĩʼá hûwậ, kúnị́ úngû lîlílí ʼbãlé kpạ̃ạ́kũ tị̂ lâ rî ólîlî trá vólé. 2Ĩtí rî, Mãríyã drí ngãzó âcálé ãnyî ũgị́ tị́, gõʼdá gólâ ị̂ndrị̂ bê võ ũgị́ ʼálâ rî, Yésũ rî ãvõ gõʼdá trá yû tólâ. Gõʼdá nĩngá sĩ, Mãríyã yî drí ngãzó pá sõlé ngú ʼá rãlé gõlé vólé võ gólĩyî drí ânĩzó ʼálâ sĩ rî ʼálâ. Gõʼdá Mãríyã câ bê tólâ rî, drílâ Sĩmónã Pétẽrõ rî ûsúzó lãjóʼbá ãlô Yésũ kâ rĩʼá lẽlâ rõô rî bê. Gõʼdá Mãríyã drí tã yí drí ndrẽlé trá ʼdĩ âtázó gólĩyî drí kĩ, "Ówũ, nĩ õtírĩ ãníkâ rĩî rĩlí nõtí nõ rî, ótrõ íyîngá kúmú ãmákâ Yésũ rî ãvõ trá vólé ũgị́ ʼbãzó lâ rî ʼásĩ. Mã nị̃ị́ kô ngãtá âjî yî trá ángô lé yã rî." 3Tólâ sĩ, Pétẽrõ yî lãjóʼbá ʼdĩ bê drí ĩyî ngãzó ûrû pá sõlé ngú ʼá rãlé Yésũ rî lóʼdé drị̃ ʼálâ, nĩʼá tã rû ʼê ʼbá trá ʼdĩ ndrẽlé. 4Gõʼdá lãjóʼbá gólâ Yésũ drí lẽlé rõô nõ rî râ íyíkâ gõʼdá kôrô Pétẽrõ rî lậvũlị́, gõʼdá gólâ câ nĩ sị́sị́ lóʼdé drị̃ ʼálâ Pétẽrõ drí sĩ. 5Gõʼdá drílâ ậndị̃zó võ ị̂ndrị́lị́ ũgị́ ʼálâ rî, drílâ ítá mvẽêmvê gõlé Yésũ rî ãvõ rú rî ndrẽzó nyé tũ vũdrị́ võ ãlô ʼá, õzõ gõrẽ lâ Yésũ rî ãvõ rú rî tí. Gõʼdá gólâ fí cú ũgị́ ʼálâ kô. 6Gõʼdá Pétẽrõ drí íyíkâ âcázó vólé lésĩ ró kôrô fĩlí ũgị́ ʼálâ. Gõʼdá gólâ fî bê rî, gólâ drí kpá ítá mvẽêmvê Yésũ rî ãvõ gõzó ʼá lâ rî ndrẽzó tũ võ ãlô ʼá, Yésũ rî ãvõ gõʼdá trá ʼá lâ yû. 7Pétẽrõ drí kpá ítá gólâ ômbélé Yésũ rî ãvõ rî drị̃ rú rî ndrẽzó rĩʼá kpá nyé tũ võ ãlô ʼá drị̃lị́ lâ lésĩ, âʼdó kô kpãkã ãlô ítá gõlé gólâ rî ãvõ rú rî yí bê. 8Gõʼdá lãjóʼbá gólâ tíbê Yésũ drí lẽlé rõô gõʼdá rã ʼbá cãlé sị́sị́ ũgị́ tị́ ʼálâ rî drí kpá fĩzó ũgị́ ʼálâ Pétẽrõ ngálâ. Gõʼdá gólâ drí kpá ítá ʼdĩ ʼbá yî ndrẽzó cú ĩtí Yésũ rî ãvõ ãkó. Gõʼdá ĩtí rî, tã lâ ʼdĩ drí fĩzó gólâ drị̃ị̂, gõʼdá gólâ drí kpá tã lẽzó kĩ, Yésũ lîdrî trá õdrã ʼásĩ. 9Sị́sị́ gólĩyî lẽé tã ʼwãâ kô kĩʼá nĩ rî, Yésũ lîdrî trá õdrã ʼásĩ rî, tãlâ tã gólâ îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá rî fí drẽ zãâ gólĩyî drị̃ị̂ kô. 10ʼDĩî vósĩ rî, Pétẽrõ yî drí ngãzó gõlé võ drílĩyî ârázó ʼálâ sĩ rî ʼálâ lãjóʼbá Yésũ kâ lẽlé rõô ʼdĩ bê. 11Gõʼdá nĩngá sĩ, Mãríyã Mãgãdálã drí ngãzó gõlé Yésũ rî lóʼdé drị̃ ʼálâ, gõʼdá âdrélé ãkpã ĩvĩ lóʼdé drị̃ ʼá tólâ, rĩʼá ãwó ngõlé. Gõʼdá gólâ drẽ zãâ ãwó ngõʼá rî, gólâ drí ậndị̃zó võ ị̂ndrị́lị́ ũgị́ Yésũ rî ãvõ ʼbãzó nõ ʼálâ kpá óʼdí. 12Tólâ rî, kôrô drílâ mãlãyíkã rị̃ ndrẽzó ítá lậgû-lậgû bê rĩʼá ĩyî võ Yésũ rî ãvõ ʼbãzó rî ʼá, ãlô drị̃lị́ lésĩ, gõʼdá ãzâ rî íyíkâ pálé lésĩ. 13Nĩngá sĩ, mãlãyíkã rị̃ ʼdî ʼbá yî drí tã îjízó gólâ tị́ kĩ, "Ãmâ îzó, ní rî ãwó ngõlé nõ ãʼdô tãsĩ yã?" Gõʼdá Mãríyã drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ãyẽ, ótrõ íyîngá Kúmú tãndí ãmákâ nõ ãvõ lâ trá ũgị́ ʼásĩ vólé, má nị̃ị́ kô, ngãtá ótrõ ĩyî trá ʼbãlé ãʼdô ʼá yã rî! Ĩʼdî má drí rĩzó ãwó lâ ngõlé nõ." 14Gõʼdá Mãríyã õtírĩ kpá úlị́ ʼdĩ âtá ĩtí mãlãyíkã ʼdî ʼbá yî drí rî, kôrô gólâ drí íyî jãzó võ ndrẽlé dîrî. Gõʼdá gólâ jâ yî bê rî, kôrô drílâ Yésũ rî ndrẽzó âdréʼá tólâ cú ĩtí Yésũ rî nị̃ ãkó. 15Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã îjílí tị́ lâ kĩ, "Õkó nõ, ní rî ãwó ngõlé ãʼdô tãsĩ yã? Ní ndã ãʼdî ĩʼdî yã?" Gõʼdá Mãríyã ị̂sũ íyíkâ kĩ, ʼdĩî âʼdô õjílã gólâ rĩ ʼbá võ ʼdî vó lâ ndrẽlé rî ĩʼdî. Tólâ rî, kôrô Mãríyã drí tã-drị̃ jãzó Yésũ drí kĩ, "Ãmbá, õzõ ní õtrõ kúmú ámákâ Yésũ rî ãvõ nĩ rî, ní âʼdâ võ ní drí ʼbãzó lâ ʼá lâ rî má drí, tãlâ má nĩ ró bê nĩʼá âtrõlâ ʼbãlé võ tãndí ʼá." 16Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí gólâ rî zị̃zó kĩ, "Mãríyã." Gõʼdá Mãríyã ârî lạ̃zị́ Yésũ drí zị̃lị́ ʼdĩ bê rî, kôrô Mãríyã ní drí ngãzó trẽlé tã bê kĩ, "Tã îmbá ʼbá ámákâ!" Gõʼdá drílâ drị́ dõzó Yésũ rú. 17Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó drílâ, "Ní rî drị́ dõlé má rú kô, Mãríyã, ní âyê mâ, tãlâ má cá drẽ kô ûrú ʼálâ ámâ átá ngálâ. Ní nĩ gõlé võ ámâ ậdrúpị̃ yî drí rĩzó rî ʼálâ, ní âtâ tã gólĩyî drí kĩ, mâ trá ãnyî ʼẽʼá gõlé ûrú ʼálâ Ôvârí ãmâ átá ró ãní bê rî ngálâ." 18Ĩtí rî, kôrô Mãríyã drí úlị́ Yésũ drí âtálé yí drí ʼdĩ ârízó, gõʼdá drílâ ngãzó rãlé gõlé kpá óʼdí lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî ngálâ. Gõʼdá gólâ câ bê gólĩyî ngálâ rî, gólâ drí tã âtázó ãyĩkõ sĩ lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má ndrê kúmú ãmákâ Yésũ trá! Gólâ lîdrî trá õdrã ʼásĩ, gõʼdá gólâ bê rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró." Gõʼdá nĩngá sĩ rî, drílâ kpá úlị́ Yésũ kâ âtálé yí drí ʼdĩ ʼbá yî âʼdázó gólĩyî drí. 19Kậyị̂ ãlôlâ Yésũ drí lîdrízó õdrã ʼásĩ ʼdî lạ̃njạ́túlị́ lâ ʼdĩ sĩ rî, lãjóʼbá gólâkâ rî ʼbá yî drí rû êʼbézó ĩyî ndrĩ jó ʼá, ĩyî tị̂ âʼbãlé kpạ̃ạ́kũ jó ʼá ũrị̃ drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ drí sĩ, tãlâ gólĩyî ị̂sũ ĩyíkâ tã kĩ, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ạ̃jú ʼbũ ʼbá ĩyíkâ âjóʼá ânĩlí ĩyî ûrúlị́. Gõʼdá nyĩî ró, Yésũ drí âfõzó gólĩyî lãfálé cú ĩtí ạ́tị̃ njị̃ ãkó. Gõʼdá Yésũ drí nî-bê-yã fẽzó gólĩyî drí úlị́ nõ ʼbá yî sĩ kĩ, "Tã ạ̃ʼdị́ ãâʼdô ãní bê." 20Gõʼdá gólâ fẽ nî-bê-yã bê gólĩyî drí rî, gólâ drí kpá ạ̃lị́bị́ íyî gãrã ʼá íyî drị́ yí bê rî âʼdázó gólĩyî drí. Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí âʼdózó ndrĩ ãyĩkõ ró rõô, tãlâ gólĩyî ndrê kúmú ĩyíkâ Yésũ trá lédrẽ-lédrẽ ró kpá óʼdí. 21ʼDĩî vósĩ, Yésũ drí tã âtázó kpá óʼdí gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Tã ạ̃ʼdị́ ãâʼdô ãní bê. Õzõ ámâ átá drí ámâ âjórẽ trá ânĩlí ãngó nõ ʼá ãnî lị̃fị́ îmbálé rî tí rî, ngbãângbânõ má jô kpá ãnî nĩʼá õjílã lị̃fị́ îmbá bê." 22Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí drị́-ãcê Ôvârí kâ fẽzó drílĩyî lôvó-lôvó íyíkâ võzó gólĩyî drị̃ị̂ õmbĩ kâ sĩ. Vó lâ sĩ rî, gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ õrî ãní bê. 23Má fẽ kpá mbârâkã ãnî drí õjílã âyézó tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Õzõ nĩ ãâyê tã õnjí õjílã ãzâ kâ trá rî, gõʼdá Ôvârí âʼdô kpá tã õnjí õjílã rî gógó ʼdĩ kâ âyéʼá. Õzõ nĩ ãâyê tã õnjí õjílã rî ʼdĩ kâ kô rî, Ôvârí âyé tã õnjí gólâkâ kpá kô." Gõʼdá Yésũ âtálé bê úlị́ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ ndẽlé rî, kôrô gólâ drí gólĩyî âyézó. 24Kậyị̂ gólâ Yésũ drí íyî âʼdázó lãjóʼbá íyíkâ yî drí rî sĩ, lãjóʼbá gólâkâ ãzâ ãlô rú bê Tómã Lạ̃tị́gó rî yûʼdạ́wạ́ ãzí-ãzí lâ yî lãfálé. 25Gõʼdá Tómã âcâ bê vólé lésĩ rî, lãjóʼbá ãzí lâ yî drí tã ʼdî âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Kúmú ãmákâ Yésũ bê rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró, mã ndrê gólâ trá." Gõʼdá lé ĩtí rî, Tómã gâ vólé dó tã lẽlé úlị́ íyî ãzí-ãzí yî drí âtálé yí drí ʼdĩ ʼá. Gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Õzõ má õndrê ạ̃lị́bị́ gólâ rî îpázó drị́ ʼá gõʼdá kpá gólâ rî gãrã ʼdị̃lị́ ạ̃jú sĩ ʼdî ạ̃lị́bị́ lâ ámâ lị̃fị́ sĩ kô, gõʼdá õzõ má õdõ kpá ámâ drị́-mvá sĩ kô rî, má lẽé tã gbõ té kô úlị́ ãnî drí âtálé má drí ʼdĩ ʼá." 26Gõʼdá kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ vósĩ rî, lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî êʼbê rû kpá trá óʼdí jó ãlô-ãlô lâ ʼdĩ ʼá ĩyî tị̂ âʼbãlé kpạ̃ạ́kũ. Kậyị̂ rî ʼdĩ ʼá rî, Tómã gõʼdá bê gólĩyí bê jó ʼá tólâ. Gólĩyî âʼbã bê gbõ lé ạ́tị̃ kpạ̃ạ́kũ rî, nyĩî ró Yésũ drí âfõzó gólĩyî lãfálé ândálé kpá óʼdí gõʼdá âdrélé gólĩyî ândrá. Nĩngá sĩ, drílâ nî-bê-yã ʼẽzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Tã ạ̃ʼdị́ ãâʼdô ãní bê." 27Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólâ drí íyî jãzó Tómã ngálâ gõʼdá Tómã rî zị̃lị́ kĩ, "Tómã, ní ânĩ ạ̃lị́bị́ ámâ drị́ ágálé ʼá nõ ʼbá yî ndrẽlé. Ní ânĩ dõlâ cú ánî drị́-mvá sĩ. Ní ndrê kpá ạ̃lị́bị́ ámâ gãrã ʼá nõ, ní gõ ró kpá dõlâ ánî drị́ sĩ, tãlâ ní lẽ ró tã bê. Ní âyê tã gólâ rĩzó tã ị̂sũlị́ rị̃ rị̃ ʼdî vólé. Gõʼdá ĩtí rî, ní lẽ tã pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ngbãângbânõ kĩ, mâ bê rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró!" 28Gõʼdá nĩngá sĩ, Tómã drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Ãwô, Kúmú! Má lẽ tã trá ní ʼá ngbãângbânõ. Gõʼdá má nị̃ kpá trá kĩ nĩ rî, nî rĩʼá Kúmú ámákâ ĩʼdî! Pạ̃tị́ị̃ ró, nî rĩʼá Ôvârí ĩʼdî!" 29Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Tómã drí kĩ nĩ rî, "Tómã, ní lẽ tã ngbãângbânõ kĩʼá nĩ rî, mâ bê lédrẽ-lédrẽ ró nõ, tãlâ ní ndrê mâ trá ánî lị̃fị́ sĩ rî drí sĩ yã? Má âtâ ní drí, rĩʼá tãndí ró rõô ạ̃tị́ ʼá tólâ õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá kĩ mâ bê lédrẽ-lédrẽ ró, gõʼdá cú ĩtí gólĩyî ndré mâ kô rî ʼbá yî drí." 30Yésũ ʼê tã lârâkô ãzâ ʼbá yî trá rõô lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî lị̃fị́ drị̃ lâ yî ʼá, gõʼdá íîgĩí kô ndrĩ ʼdó búkũ nô ʼá nõngá. 31Gõʼdá gólâ fínyáwá îgĩlí nõ, íîgĩ trá, tãlâ õjílã õlẽ ró ĩyî tã bê kĩ, Yésũ rĩʼá Ôvârí rî mvá ʼî. Õjílã gólâ tíbê tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá kĩʼá nĩ rî, Yésũ ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí drí âjólé trá, gõʼdá gólâ Ôvârí rî mvá ʼî rî, gólâ âʼdô âʼdóʼá cú lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê tã lẽlẽ gólâkâ ʼdĩ sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\