Yõwánĩ 21

1Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ drí kpá íyî âʼdázó óʼdí lãjóʼbá íyíkâ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ rî ʼbá yî drí ị̃ʼbị̂ ʼẽrẽ îmbá sĩ lị̃mvû ândrê zị̃lị́ Gãlĩláyã rî ʼá. 2Nĩnĩ gólĩyíkâ ị̃ʼbị̂ ʼẽlé îmbá sĩ ʼdî rî, tã lâ âʼdô trá nõtí. Lãjóʼbá njị̂-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî rú lâ ĩyî, Sĩmónã Pétẽrõ, Tómã, Nãtãnélẽ ʼbãlé bê Kánã lé ʼbá ró Gãlĩláyã ʼálâ rî, Zẽbẽdáyõ rî mvá yî Yãkóbã gõʼdá Yõwánĩ bê, gõʼdá kpá lãjóʼbá rị̃ ãzâ ʼbá yí bê, rĩʼá ĩyî ndrĩ ʼdó võ ãlô ʼá. 3Pétẽrõ drí ngãzó tã âtálé lãjóʼbá ãzí íyíkâ njị̂-kázíyá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má lẽ ámákâ trá nĩʼá ị̃ʼbị̂ ʼẽlé lị̃mvû ândrê nã ʼálâ." Gõʼdá lãjóʼbá ãzí gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó gólâ drí kĩ, "Mã âʼdô nĩʼá ní bê, mã nĩ ró kpá ị̃ʼbị̂ ʼẽlé." Gõʼdá ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí cãlé lị̃mvû ândrê ʼdĩ tị́ ʼá tólâ. Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, drílĩyî nĩzó kõlóngbõ sĩ lị̃mvû ândrê ʼdĩ drị̃ị̂ sĩ ị̃ʼbị̂ ʼẽ bê ngạ́cị̂ gị̃rị̃, gõʼdá gólĩyî ûsú ị̃ʼbị̂ ãlôlâ kô. 4Gõʼdá võ drị̃ drí ʼbãrẽ põwã rî ʼá, drílĩyî Yésũ rî ndrẽzó âdréʼá ãnyî ʼáʼá lé drị̃ lésĩ lị̃mvû ândrê ʼdĩ tị́, gõʼdá gólĩyî nị̃ị́ kô kĩ nĩ rî, ʼdĩî âʼdô Yésũ ĩʼdî, tãlâ ngá ậwú drẽ dódó õjílã ndrẽzó nị̃lị́ tõ rî kô. 5Gõʼdá nĩngá sĩ, kôrô Yésũ drí tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ, "Ámâ ậdrúpị̃ yî, nĩ ûrû ị̃ʼbị̂ fí té trá yã?" Gõʼdá drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "ʼÉʼẽ, mã rú ãlôwálâ kó kô." 6Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí tã-drị̃ jãzó gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ʼbê drẽ îmbá ãníkâ ʼdĩ gõlé drị́-ágó drị̃ ʼálâ ró." Gõʼdá gólĩyî drí gõzó îmbá ĩyíkâ ʼdĩ ʼbẽlé, õzõ Yésũ drí âtálé trá rî kâtí. Ĩtí, tã lârõ ró rî, drílĩyî ị̃ʼbị̂ rũzó dũû îmbá ĩyíkâ ʼdĩ ʼá. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî ngâ bê îmbá âsélé gõlé kõlóngbõ ʼálâ rî, gólĩyî âsê gõʼdá kpị̃ị̂, tãlâ ị̃ʼbị̂ ʼdê trá dũû ʼá lâ. 7Gõʼdá lãjóʼbá gólâ Yésũ drí lẽlé rõô rî ndrê bê ị̃ʼbị̂ ĩyî drí âsélé dũû ʼdĩ rî, kôrô gólâ drí nị̃zó lâ kĩ, õjílã âdré ʼbá ʼáʼá lésĩ ʼdî Yésũ ĩʼdî. Gõʼdá gólâ drí tã âtázó ʼwãâ Pétẽrõ drí kĩ, "Wũû, ãgô rĩ ʼbá âdrélé nã Kúmú ãmákâ Yésũ ĩʼdî!" Gõʼdá Pétẽrõ ârílí bê tã kĩʼá nĩ rî, ãgô rĩ ʼbá âdrélé ʼáʼá lé drị̃ lésĩ nâ kúmú ĩyíkâ Yésũ ĩʼdî rî, ʼwãâ ró gólâ drí ítá íyíkâ ũrûkậ ʼbá yî drílâ ângílí trá vólé ị̃ʼbị̂ ʼẽzó rî âtrõzó sõlé yí rú, gõzó wãlé lị̃mvû ândrê ʼdĩ ʼá gbõjõ yãlé nĩzó Kúmú Yésũ ngálâ lị̃mvû tị́ ʼálâ íyî ãzí-ãzí yî âyélé kõlóngbõ ʼá lị̃mvû ândrê ʼdĩ ʼá tólâ. 8Gõʼdá ãzí-ãzí lâ yî drí ĩyíkâ ânĩzó kõlóngbõ sĩ, ị̃ʼbị̂ tíbê drílĩyî rũlị́ îmbá ʼá dũû ʼdĩ âsélé kpá fõzó ĩʼdí bê lâ ʼáʼá ʼálâ Yésũ ngálâ. Võ gólĩyî drí ị̃ʼbị̂ rũzó ʼdĩ jẽé ʼáʼá lé drị̃ rú sĩ kô. 9Gõʼdá gólĩyî câ bê ʼáʼá lésĩ rî, gólĩyî drí gõzó ârílí kõlóngbõ ʼásĩ, gólĩyî drí lạ̃sị́ ãndrã-ãndrã ndrẽzó cú ị̃ʼbị̂ bê drị̃ lâ ʼá lôʼbíʼá, gõʼdá kpá ãmbãtã bê. 10Gõʼdá kôrô Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ âjî ị̃ʼbị̂ ãnî drí rũlị́ ʼdĩ ũrûkậ ʼbá yî nõlé." 11Gõʼdá Pétẽrõ ârî tã ʼdî bê rî, kôrô gólâ drí ngãzó fĩlí kõlóngbõ ʼálâ kpá óʼdí, gõʼdá gólĩyî drí îmbá tị̂ rũzó lãjóʼbá ãzí ʼdĩ ʼbá yí bê âsélé ĩví ʼálâ lị̃mvû lésĩ. Gõʼdá gólĩyî âsê îmbá bê cú ĩví ʼálâ rî, gólĩyî drí ị̃ʼbị̂ tãndí ûsúzó ʼá lâ dũû, ndrĩ ʼdó rĩʼá kámá-ãlô-nyâʼdî-rị̃-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́-drị̃-lâ-nâ (153). Ị̃ʼbị̂ tãndí ãmbâ-ãmbâ lâ âʼdô bê gbõ lé dũû îmbá ʼdĩ ʼá rî, îmbá ʼdĩ ôkí kô ãlôlâ. Gõʼdá Pétẽrõ drí ị̃ʼbị̂ ʼdĩ ũrûkậ ʼbá yî âtrõzó fẽlé Yésũ drí. 12ʼDĩî vósĩ, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ânĩ ngá nyãlé." Nĩngá sĩ rî, gólĩyî îjí tã kĩʼá nĩ rî, gólâ ãʼdî ĩʼdî yã rî kô, tãlâ gólĩyî trá ndrĩ lârõ-lârõ ró, tãlâ gólĩyî nị̃ trá kĩ, ʼdĩî Kúmú Yésũ gólâ drã ʼbá trá, gõʼdá lîdrí ʼbá kpá trá õdrã ʼásĩ rî ĩʼdî. 13Nĩngá sĩ, gólĩyî ânĩ bê ĩyî ndrĩ rĩlí vũdrị́ rî, Yésũ drí ngãzó nĩʼá ị̃ʼbị̂ lôʼbí ʼbá trá gõʼdá ãmbãtã lâ bê ʼdĩ trõlé fẽlé gólĩyî drí nyãlé. 14ʼDĩî rĩʼá Yésũ rî rû âʼdâ-âʼdâ ândâlâ nâ lâ lãjóʼbá íyíkâ drí lîdrî-lîdrî gólâkâ õdrã ʼásĩ rî vósĩ rî ĩʼdî. 15Gõʼdá gólĩyî nyâ bê ĩyî ngá ndrĩ ndẽlé rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé Pétẽrõ drí kĩ, "Sĩmónã Pétẽrõ Yõwánĩ rî mvá, ní lẽ mâ lậvũlị́ kôrô yã?" Gõʼdá Pétẽrõ drí tã-drị̃ lôgõzó gólâ drí kĩ, "Ãwô Kúmú, ní nị̃ trá kĩ, má lẽ nî trá." Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó kĩ, "Õzõ ãʼdô bê trá ĩtí rî, ʼdõvó ní ndrê kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ vó lâ." 16ʼDĩî vósĩ, Yésũ drí Pétẽrõ rî îjízó kpá óʼdí ʼwãâ ró kĩ, "Pétẽrõ, tã pạ̃tị́ị̃ ró, ní lẽ mâ trá yã?" Pétẽrõ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ, "Kúmú, ní nị̃ trá tãndí ró kĩ, má lẽ nî trá." Gõʼdá Yésũ drí gõzó kpá tã âtálé kĩ, "Õzõ ní õlẽ mâ trá pạ̃tị́ị̃ rî, ʼdõvó ní ndrê kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ vó lâ tãndí ró." 17Gõʼdá Yésũ drí tã îjî ãlô-ãlô ʼdĩ îjízó kpá óʼdí Pétẽrõ tị́ ândâlâ nâ lâ ró kĩ, "Pétẽrõ, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, ní lẽ mâ fí trá yã?" Tã îjî ʼdĩ ʼbã Pétẽrõ gõʼdá trá âʼdólé tã ị̂sũ ró kpá ĩzã ró, tãlâ Yésũ îjî tã îjî ãlô-ãlô ʼdĩ trá ândâlâ nâ gólâ tị́. Gõʼdá ĩtí Pétẽrõ drí tã-drị̃ lôgõzó kpá kĩ, "Kúmú, ní nị̃ tã trá ndrĩ. Ní nị̃ trá kĩ, má lẽ nî fí trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ!" Gõʼdá Yésũ drí gõzó kpá tã âtálé kĩ, "Õzõ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró ní õlẽ mâ trá rî, ʼdõvó ní ndrê kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ ʼdĩ ʼbá yî vó lâ yî tãndí ró." 18Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó Pétẽrõ drí zãâ bạ̃dị̃ kĩ, "Pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, má âtâ ní drí, Pétẽrõ, kậyị̂ ní drí ʼbãzó drẽ ãgô ãnjî ró lị̃fị́ bê rî, ánî nyãányâ, ní rî trá ítá áníkâ sõlé ní rú, gõʼdá ní rî kpá trá lậmúlị́ lạ́tị̂ ní drí lẽlé rî yî ʼásĩ. Gõʼdá ní õtírĩ cãâ ãrãkã ró rî, õjílã ãzâ âʼdô ánî drị́ rũʼá nĩ lâsélé nĩzó võ gólâ ní drí lẽlé nĩzó ʼálâ kô rî ʼálâ." 19Gõʼdá Yésũ âtâ úlị́ mãnĩgõ ʼdî Pétẽrõ drí ĩtí ʼdĩ rî, ãʼdô ró bê gólâ rî lị̃fị́ îmbálé õdrã lârâkô gólâ ʼẽ ʼbá âʼdólé gólâ drí ị̃zạ́tú rî tãsĩ. ʼDĩî rî âʼdálé kĩ, gólâ Pétẽrõ ị̂njị̃ Ôvârí trá. Õzõ Pétẽrõ rî ãzí-ãzí yî õndrê gólâ trá fĩî ậtũʼá õdrã lârâkô ĩtí ʼdĩ ʼá rî, gólĩyî âʼdô Ôvârí rî rú lûyị́ʼá. Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó Pétẽrõ drí kpá kĩ, "Ní ârî úlị́ ámákâ, gõʼdá ní ʼdê má vó pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ." 20Gõʼdá ĩtí rî, Pétẽrõ drí gõzó lị̃fị́ jãlé vólé, drílâ lị̃fị́ ʼbẽzó lãjóʼbá gólâ tíbê Yésũ drí lẽlé rõô rî rú. Lãjóʼbá rî gógó ʼdĩ rĩʼá ânĩʼá vólé gólĩyî vó. Lãjóʼbá rî ʼdĩ kpá ĩʼdî tíbê íyî ậtị̃ ʼbá Yésũ rú kậyị̂ gólĩyî drí rĩzó ngá nyãnyã ạ̃dũkũ nyãlé Yésũ yí bê drẽ ãkpãkãʼdã úfú drẽ Yésũ kô, gõʼdá kpá tã îjí ʼbá kĩʼá nĩ rî, "Kúmú, ãʼdî âʼdô ánî drị́-bã fẽʼá nĩ yã rî." 21Gõʼdá Pétẽrõ ndrê lãjóʼbá ʼdĩ bê rî, Pétẽrõ drí tã îjízó Yésũ tị́ kĩ, "Kúmú, ãʼdô tã âʼdô gõʼdá âʼdóʼá nĩ lãjóʼbá rĩ ʼbá ânĩlí nã bê, áâʼdô kpá gólâ rî fũʼá yã?" 22Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Pétẽrõ drí kĩ, "Má âtâ kpá óʼdí ní drí, Pétẽrõ, ní ʼê tã má drí âtálé ní drí ʼẽlé rî ĩʼdî. ʼDĩî âʼdó kô tã áníkâ ĩʼdî, õzõ má õlẽ gólâ õdrã kô bũúũ kậyị̂ má drí ʼẽzó âgõlé rî tú rî. Tã áníkâ bê ʼá lâ yã? Nî rî gógó, ní ârî úlị́ ámákâ ĩʼdî." 23Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, tã ârí ʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî drí tã ị̂sũzó kĩ, Yésũ õkĩ, lãjóʼbá yí drí lẽlé rõô ʼdĩ õdrãá kô. Tákõ úlị́ Yésũ drí âtálé Pétẽrõ drí ʼdĩ ífí lâ âʼdó íyîngá ĩtí kô. Ífí lâ kĩ íyîngá, õzõ yí Yésũ õlẽ lãjóʼbá ʼdĩ drí rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró bũúũ kậyị̂ yî rî gógó Yésũ drí âgõzó ãngó nõ ʼá rî sĩ rî, ʼdĩî âʼdó kô tã Pétẽrõ kâ ĩʼdî. 24Lãjóʼbá gólâ Yésũ drí lẽlé rõô ʼdĩ îgĩ tã nô nĩ, gõʼdá gólâ ndrê tã ʼdî ʼbá yî trá rû ʼẽrẽ ʼá ndrĩ. Gólâ îgĩ nô tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ʼî. Ãmâ tã ârí ʼbá gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî yî nị̃ gólâ trá, gólâ ị̃tú vósĩ cé rî íyíkâ zãâ tã mbị̂ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ rî âtálé ĩʼdî. 25Nõô trá úlị́ ạ̃dũkũ îgĩlí búkũ nõ ʼá rî ĩʼdî. Yésũ ʼê tã ãzâ ʼbá yî trá dũûdû ãngó nõ ʼá nõngá, tíbê má drí îgĩlí búkũ nô ʼá kô rî. Õzõ tí má õró tã rî ʼdĩ ʼbá yî îgĩî ndrĩ rî, õjílã ndrĩ ãngó ʼá rî îcá kô njị̃lâ, tãlâ búkũ lâ âʼdô ʼbãʼá ạ́ngị́ ró lậvũlị́ kôrô. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\