Yõwánĩ 3

1Ãgô ãzâ bê rú lâ Nĩkõdímã, gólâ sị́sị́-lésĩ tã Yúdạ̃ yí kâ kĩ ʼbá ʼî, gõʼdá kpá drị̃-ʼbá Pạ̃rúsị̃ yí kâ ĩʼdî. 2Ngạ́cị̂ ãlô sĩ, gólâ drí ngãzó nĩlí Yésũ ngálâ. Gõʼdá gólâ câ bê Yésũ ngálâ rî, drílâ tã âtázó Yésũ drí kĩ, "Tã îmbá ʼbá, mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí âjô nî nĩ ânĩʼá tã íyíkâ îmbálé ãmâ drí, tãlâ õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ ãngó nõ ʼá tã lârâkô ní drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼẽlé, õzõ mbârâkã Ôvârí kâ ãʼdô yûʼdạ́wạ́ gólâ bê rî." 3Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ jãzó Nĩkõdímã drí kĩ, "Má âtâ ní drí nõ tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró rî ĩʼdî, õzõ õjílã õlẽ tã trá âʼdózó Ôvârí rî mvá ró rî, áâʼdô gólâ rî tị̃ʼá zãlô óʼdí." 4Gõʼdá Nĩkõdímã nị̃ị́ úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ ífí lâ kô, gólâ rî tị̂ ậʼdị̂ gõʼdá trá ậʼdị̂ tã Yésũ drí âtálé ʼdĩ tãsĩ. Gõʼdá gólâ drí tã-drị̃ jãzó Yésũ drí kĩ, "Âʼdô âʼdóʼá ĩtí ʼdĩ íyíkâ kó ángô tí ró kĩzó nĩ rî, õjílã âʼdó ʼbá trá ạ́ngị́ rî áãʼdô tị̃ʼá lâ kpá óʼdí ʼdĩ yã? Õjílã mbã ʼbá trá ạ́ngị́ rî âʼdô gõʼá kpá óʼdí ândrê lâ ʼá gõzó tị̃lâ ândálé trá óʼdí yã?" 5Gõʼdá Yésũ drí kpá tã-drị̃ lôgõzó Nĩkõdímã drí kĩ, "Má âtâ ní drí nõ tã pạ̃tị́ị̃ ʼî, õzõ úũtị̂ õjílã kô óʼdí ró rî, gólâ îcá kô âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró. Áâʼdô õjílã ndrĩ tị̃ʼá zãlô Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî sĩ, gõʼdá kpá tã õnjí gólĩyíkâ jĩzó zãlô lị̃mvû Ôvârí kâ rî sĩ, ĩtí rî, gólĩyî ʼdê gbõ âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró. 6Mí ndrê drẽ, õjílã mvá tị̂ íyíkâ kpá té íyî nyãányâ ĩʼdî, gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ tị̂ íyíkâ fí té íyî nyãányâ ĩʼdî, âʼdô-âʼdô bê õjílã Ôvârí kâ ró. 7Nĩkõdímã! Ánî drị̃ õlîjã tã má drí âtálé ní drí nõ sĩ kô! Rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ró ãnî ndrĩ tị̃zó óʼdí, nĩ ʼdê gbõ âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró. 8Ní ị̂sũ drẽ gbõ tã ĩlî kâ. Ĩlî vị̂ íyíkâ võ ʼásĩ ndrĩ. Gõʼdá mã ndré võ ĩlî kâ rĩzó rî kô. Ĩlî õtírĩ rĩî vị̃lị́ rî, mã nị̃ị́ kô, gólâ rî nĩlí ángô lé, gõʼdá mã ndré ĩlî rî ʼdĩ rúʼbạ́ lâ kpá kô. Gõʼdá õjílã gólâ tị̃lị́ trá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ sĩ rî, âʼdô ʼbãʼá kpá ĩtí. Ĩtí rî, mã nị̃ị́ tã tã lâ sĩ rî kpá kô." 9Gõʼdá Nĩkõdímã drí kpá tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "ʼÉʼẽ, tã áníkâ ʼdĩ fí drẽ zãâ má drị̃ị̂ kô." 10Nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã âtázó Nĩkõdímã drí óʼdí kĩ, "Nĩkõdímã, nî tã îmbá ʼbá ạ́ngị́ õjílã ndrĩ ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí rĩʼá ị̂njị̃lâ rî ĩʼdî. Tãlâ ãʼdô ʼî úlị́ má drí âtálé nõ drí zãâ fĩzó ní drị̃ị̂ kô rî? 11Ní ârî drẽ tã má drí âtálé ní drí nõ tãndí ró, tãlâ ʼdĩî rĩʼá ngá gólâ ãmâ drí ndrẽlé trá ãmâ lị̃fị́ sĩ rî ĩʼdî. Gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî ní drí tã lẽzó kô ngá ãmâ drí ndrẽlé trá pạ̃tị́ị̃ ró nõ ʼá yã? 12Ní ârî drẽ, má âʼdâ tã ûrú ʼálâ nã âʼdô lâ ãnî drí ngá gólĩyî ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî sĩ, gõʼdá tã lâ fí drẽ zãâ ãnî drị̃ị̂ kô. Õzõ gõʼdá má ãâtâ ngá gólĩyî ûrú ʼálâ rî tã lâ ĩʼdî pạ̃tị́ị̃ rî, nĩ âʼdô tã-drị̃ lâ lẽʼá fí trá yã? 13Má âtâ ní drí, õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ cã ʼbá trá ûrú ʼálâ, cé mâ gólâ âjólé trá ûrú lésĩ nô ĩʼdî ânĩ ʼbá tã ûrú ʼálâ kâ nã ʼbá yî âtálé ní drí rî. 14"Má âtâ ní drí, rĩʼá îcâ-îcâ ró ódrí mâ âjólé trá ûrú lésĩ rî îngálé ûrû fê drị̃ị̂, tãlâ gólĩyî tíbê tã lẽ ʼbá trá má ʼá rî ũûsû ró ĩyî lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê, nyé õzõ Músạ̃ drí ʼẽrẽ lâ ạ̃kû ró ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí õmã ʼá kậyị̂ ị̃nị̃ drí rĩzó gólĩyî ôcílí rî tú rî kâtí. Gólâ êdê ị̃nị̃ líndrí trá îpálé fê sị́lị́ îngálé ûrû, tãlâ õjílã gólĩyî ị̃nị̃ drí ôcílí rî ĩîngâ ĩyî lị̃fị́ trá ûrû ị̃nị̃ líndrí ʼdĩ ndrẽlé rî, Ôvârí âʼdô gólĩyî pãʼá õdrã ị̃nị̃ drí gólĩyî cĩzó ʼdĩ ʼásĩ. 16Ôvârí lẽ õjílã trá ndrĩ rõô, tãlâ gólâ âjô mvá íyíkâ kó ãlô nõ trá ânĩʼá drãlé tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ, tãlâ õjílã tíbê tã lẽ ʼbá trá mvá gólâkâ nõ ʼá rî drãá kô gõʼdá âʼdô rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ, õzõ rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú lâ õdrã kpá lé rî." 17Pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, Ôvârí âjô íyî mvá ãngó nõ ʼá nõ, âʼdó kô lâṇõ fẽlé õjílã drí tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ. Bê-rî Ôvârí âjô íyî mvá ãngó nõ ʼá nõ õjílã pãlé tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼásĩ. 18Õjílã gólĩyî ndrĩ lẽ ʼbá trá Ôvârí rî mvá ʼá rî áâʼdô ĩyî ngá pãʼá lâṇõ ʼẽʼá fẽlâ gólĩyî drí tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ rî ʼásĩ. Gõʼdá gólĩyî lẽ ʼbá Ôvârí rî mvá ʼá kô rî, áâʼdô ĩyíkâ lâṇõ tã õnjí ĩyíkâ rî kâ ṇãʼá ĩyî drị̃ị̂. 19Rĩʼá tã mbị̂ ró, lâṇõ tã õnjí õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá Ôvârí rî mvá ʼá kô rî kâ fẽzó gólĩyî drí. Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âjô íyî mvá ãngó nõ ʼá nõ, ãʼdô ró ngá îʼĩ tã mbị̂ kâ âʼdálé õjílã drí. Gõʼdá õjílã lẽé kô rĩlí ngá îʼĩ ʼdî ʼá. Gólĩyî lẽ tákányĩ rĩlí zãâ ị́nị́rị́kúwạ́ Sãtánã kâ rî ʼá, tãlâ tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ ndrĩ rĩʼá õnjí ró. 20Õjílã gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá rî yî gã ĩyî ngá îʼĩ trá dó, tãlâ óõzó tã õnjí ĩyíkâ ndrẽê kô. 21Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ lẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî, gólĩyî ĩʼdî tíbê ngá îʼĩ Ôvârí kâ ʼdĩ lậgú ʼbá rî. Gõʼdá ngá îʼĩ ʼdî âʼdô tã âʼdáʼá õjílã ãzâ ʼbá yî drí kĩ, gólâ rî ʼdĩ tã Ôvârí drí lẽlé gólâ drí ʼẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî. 22Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó Yẽrõsãlémã ʼásĩ nĩlí lãjóʼbá íyíkâ yí bê ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ ʼbá yî Yũdạ́yạ̃ kâ ʼálâ rĩlí õjílã ʼbạ̃drị̃ mvá ʼdĩ ʼbá yí kâ lị̃fị́ lâ yî îmbálé tã Ôvârí kâ sĩ. Gõʼdá gólĩyî drí rĩzó õjílã gólĩyî tã îmbâ Yésũ kâ tãsĩ rî lẽ ʼbá trá rî ʼbá yî îbábátízãlé. 23ʼDĩî Yõwánĩ íyíkâ kpá rĩʼá õjílã îbábátízãʼá võ zị̃lị́ Ãyẽnónã rî ʼá ãnyî jạ̃rị́bạ̃ ãzâ zị̃lị́ Sãlímã rî lạ̃gạ́tị́, tãlâ lị̃mvû tãndí bê tólâ dũû bãbãtízĩ ʼẽzó ʼá lâ. Gõʼdá õjílã dũû tã lẽ ʼbá trá tã Ôvârí kâ ʼá rî, rî ĩyî trá ânĩlí Yõwánĩ rî îjílí ĩyî îbábátízãlé. 24Tã ʼdî ʼbá yî âʼdô trá drẽ ãkpãkãʼdã Ẽródẽ Ãnĩtípã rú drẽ Yõwánĩ ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá kô. 25Kậyị̂ ãzâ sĩ, lãjóʼbá Yõwánĩ kâ rĩʼá ĩyî tị̂ ânyáʼá ãgô ãzâ ʼbạ̃súrú Yúdạ̃ yí kâ ʼásĩ rî bê, tã lãʼbí ngĩíngî gólâ âʼdózó ngbángbá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî tãsĩ. 26Gõʼdá gólĩyî ârílí bê tã tíbê ãgô ʼdĩ âtálé rî, lãjóʼbá Yõwánĩ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó Yõwánĩ drí kĩ nĩ rî, "Lị̃fị́ îmbá ʼbá, ãgô gólâ ní drí ûsúlị́ ʼáʼá lésĩ ní drí zị̃lị́ ʼdíyî pã ʼbá ró rî kpá rĩʼá õjílã îbábátízãʼá gõʼdá ânĩ-ânĩ õjílã kâ ãmâ ngáá nõlé rî võ lâ ʼá rî, õjílã ĩyîngá ʼdó rĩʼá nĩʼá gólâ ngálâ bãbãtízĩ tãsĩ." 27Gõʼdá nĩngá sĩ, Yõwánĩ drí tã-drị̃ lôgõzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ ị̂sũ tã kô, tãlâ ãgô rú bê Yésũ ʼdĩ rî, Ôvârí fẽ mbârâkã nĩ gólâ drí rĩzó õjílã îbábátízãlé ʼdĩ. Gólâ ʼê ʼdĩ âʼdó kô mbârâkã íyíkâ sĩ. 28Ãnî ndrĩ, nĩ nị̃ trá tãndí ró, má rî trá âtálâ õjílã drí ndrĩ kĩ, 'Má âʼdó kô ʼdíyî pã ʼbá ʼî. Ôvârí âjô mâ trá sị́sị́ íyíkâ cé õjílã êdélé njãâ ânĩ-ânĩ gólâkâ rî tẽlé.' 29Mâ rĩʼá ãyĩkõ ró, tãlâ õjílã dũû rĩʼá nĩʼá Yésũ ngálâ. ʼDĩî má âʼdô ʼbãʼá nyé õzõ ãgô ãnjî ãzâ rû-lẽ-ãzí lâ bê rî kâtí, gõʼdá õzõ ãgô ãnjî rî ʼdĩ õgî õkó trá óʼdí rî, õjílã ndrĩ drí âʼdózó ãyĩkõ ró, tãlâ gólĩyî ndrê ãyĩkõ ãgô ãnjî ʼdĩ kâ ĩʼdî õkó lâ óʼdí ʼdĩ bê. Kpálé rî, gólĩyî îcá kô õkó ʼdĩ trõlé nĩ. 30Rĩʼá tãndí ró Yésũ drí âcázó õjílã ãmbá tã lâ drí lâzélé rõô rî ró. Õzõ ámâ tã õlâzê kô rî, tã lâ ʼé ngá ãzâ kô. 31"Tã pạ̃tị́ị̃ ró, õjílã gólâ ânĩ ʼbá Ôvârí ngá lésĩ rî îmbâ íyíkâ kpá té tã gólĩyî Ôvârí ngá lésĩ rî yî ĩʼdî. Gõʼdá mâ õjílã ãngó nõ kâ ró rî, rî tã Ôvârí kâ îmbálé tã nị̃nị̃ ãngó nõ kâ rî vó ró. Ĩtí rî, Yésũ rĩʼá gạ̃rạ̃ má drị̃ị̂ sĩ, tãlâ gólâ ânĩ trá Ôvârí ngá lésĩ. 32Yésũ rî íyíkâ nõ tã yí drí ndrẽlé trá kpá yí drí ârílí trá rî îmbálé ĩʼdî. Gõʼdá cé õjílã fínyáwá lẽ ĩyî tã nĩ tã îmbâ gólâkâ ʼdĩ ʼá. 33Õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá tã îmbâ Yésũ kâ ʼá rî, ʼdĩî gólĩyî âʼdâ tã trá kĩ, tã Ôvârí kâ tã pạ̃tị́ị̃ ró. 34Tãlâ Ôvârí âjô Yésũ nĩ ânĩlí tã âtî-âtî íyíkâ îmbálé ãmâ drí. Ôvârí rĩʼá Yésũ bê ngá ãlô ró, gõʼdá gólâ drí Líndrí Tãndí íyíkâ âjózó mbârâkã bê ânĩlí rĩlí Yésũ bê, Yésũ õʼê ró ngá ndrĩ mbârâkã lâ sĩ. 35Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí lẽ íyî mvá Yésũ trá rõô. Gõʼdá gólâ drí drị́-ãcê fẽzó Yésũ drí âʼdózó mbârâkã bê ngá ndrĩ drị̃lị́. 36Õjílã ndrĩ tíbê tã lẽ ʼbá trá Ôvârí rî mvá ʼá rî, gólĩyî trá õjílã Ôvârí kâ ĩʼdî gõʼdá Ôvârí âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽʼá gólĩyî drí. Gõʼdá õzõ õjílã õlẽ tã Ôvârí rî mvá ʼá kô rî, rĩʼá õnjí ró! Ôvârí fẽé lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî gólĩyî drí kô. Ôvârí âʼdô rĩʼá zãâ lâṇõ fẽʼá ĩʼdî gólĩyî drí tã õnjí gólĩyíkâ ʼdĩ tãsĩ, tãlâ Ôvârí rĩʼá ạ̃wạ̃ ró gólĩyí bê."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\