Yõwánĩ 4

1Kậyị̂ nã ʼbá yî ʼá rî, õjílã dũû rî trá nĩlí Yésũ ngálâ bãbãtízĩ ʼẽlé. Õjílã rĩ ʼbá ʼdẽlé Yésũ vósĩ gõʼdá Yésũ yî drí kpá rĩzó bãbãtízĩ ʼẽlé drílĩyî rî, trá gạ̃rạ̃ gólĩyî rĩ ʼbá nĩlí Yõwánĩ ngálâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Gbõ lé õjílã ʼdî ʼbá yî rî ĩyî bê nĩlí Yésũ ngálâ rî, Yésũ rî gógó nyãányâ lâ ʼé bãbãtízĩ cú nĩ õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí kô. Lãjóʼbá gólâkâ rî ʼbá yî rî ĩyî nĩ bãbãtízĩ ʼẽlé õjílã ʼdî ʼbá yî drí. Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî ârî ĩyî bê tã ʼdî rî, tã ʼdî sú gõʼdá gólĩyî rú kô. Gõʼdá Yésũ nị̃ tã ʼdî bê kĩ, tã ʼdî sú Pạ̃rúsị̃ yî rú gõʼdá kô rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼdĩ âyélé gõzó vólé Gãlĩláyã ʼálâ. 4Gõʼdá gõgõ Gãlĩláyã ʼálâ rî sĩ rî, Yésũ yî nĩ kôrô lạ́tị̂ gólâ nĩ ʼbá kpũrú ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Sãmárĩyã rî ʼásĩ rî ʼásĩ. 5Gõʼdá gólĩyî drí nĩzó cãlé ãnyî jạ̃rị́bạ̃ mvá ãzâ Sãmárĩyã kâ zị̃lị́ Sĩkárã rî lạ̃gạ́tị́. Óró bê rĩʼá tólâ tíbê Yãkóbã drí ʼdị̃lị́ trá ạ̃kû ró gõʼdá drílâ fẽlé ị̃nyạ́kú lâ bê íyî mvá Yõsépã drí rî. Yésũ yî gõ câ bê óró ʼdĩ tị́ rî, lâṇõ ậcị́ kâ fî trá gólâ rú rõô. ʼDĩî rĩʼá ị̃tú-pá mûdrị́-drị̃-lâ-gâ-rị̃ sĩ, ị̃tú âmê gõʼdá trá rõô. Ĩtí rî, gólâ drí rĩzó vũdrị́ lôvólé óró ʼdĩ tị́. 7Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ĩyî ngãzó nĩlí jạ̃rị́bạ̃ mvá nã ʼálâ nĩʼá ngá nyãnyã gĩlí, gólâ rî âyélé ãkpã óró ʼdĩ tị́ nĩngá élê. Nĩngá sĩ, õkó ãzâ ʼbạ̃súrú Sãmárĩyã kâ ʼásĩ, rî rĩlí jạ̃rị́bạ̃ mvá ʼdĩ ʼá nĩngá drí ânĩzó lị̃mvû ʼũlị́ óró ʼdĩ ʼásĩ. Gõʼdá õkó Sãmárĩyã lé ʼbá ró ʼdĩ âcâ bê rî, Yésũ drí tã âtázó õkó ʼdĩ drí kĩ, "Ámâ îzó, ní âʼdô îcáʼá fí trá lị̃mvû âfẽlé má tị́ yã?" 9Gõʼdá õkó ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Ní zị̂ lị̃mvû má tị́ ʼdĩ ángô tí ró? Mâ Sãmárĩyã lé ʼbá ʼî. Ạ̃kû lâ sĩ, ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ mvû ĩyî ĩgã tị́ bê õjílã Sãmárĩyã kâ bê yã?" Õkó ʼdĩ âtâ úlị́ ʼdĩ ĩtí ʼdĩ, tãlâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ kĩ, ngá Sãmárĩyã lé ʼbá kâ âʼdô ĩyî îzãʼá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 10Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó õkó ʼdĩ drí kĩ, "Tí ní õró ngá fẽfẽ tãndí Ôvârí drí rĩʼá fẽlâ õjílã drí ngbãângbânõ rî nị̃ị̂ bê, gõʼdá ní õró tí kpá mâ rî gógó lị̃mvû zị̃ ʼbá ní tị́ sĩ nô nị̃ị̂ bê, gõʼdá ní drí lị̃mvû zị̃zó má tị́ sĩ rî, tí má âʼdô lị̃mvû gólâ ánî ʼbã ʼbá rĩlí zãâ lédrẽ-lédrẽ ró rî fẽʼá ní drí." 11Gõʼdá õkó ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Ãmbá, óró nõ fĩfĩ, nî kpá ngá lị̃mvû âsê kâ ãkó rî, ní âʼdô áníkâ lị̃mvû rî ʼdĩ âséʼá ãʼdô sĩ yã? Gõʼdá ní âʼdô áníkâ lị̃mvû ámâ ʼbã ʼbá rĩlí zãâ lédrẽ-lédrẽ ró rî ûsúʼá ãʼdô ʼásĩ ãngó nõ ʼá rî yã? 12Úlị́ áníkâ âtálé ʼdĩ ʼá rî, ní ị̂sũ áníkâ bê rî, nî gạ̃rạ̃ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Yãkóbã tíbê óró nõ ʼdị̃ ʼbá nĩ, yî rî gógó drí mvũlị́ kõrõnyã íyíkâ yí bê ndrĩ, gõʼdá íyî mvá yî drí mvũzó lâ kpá ĩʼdî rĩrĩ gólĩyíkâ sĩ gõʼdá âcálé bũúũ ãmâ rú rî drị̃ị̂ sĩ yã?" 13Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ jãzó õkó ʼdĩ drí kĩ, "Õjílã tíbê lị̃mvû mvũ ʼbá óró Yãkóbã kâ ʼdĩ ʼásĩ rî, lị̃mvû lôvó âʼdô gólâ rî ʼẽʼá kpá óʼdí. 14Gõʼdá õjílã tíbê lị̃mvû má drí ʼẽʼá fẽlâ ní drí rî mvũ ʼbá rî, lị̃mvû lôvó ʼé gólâ gõʼdá kô, tãlâ lị̃mvû má drí ʼẽʼá fẽlâ gólâ drí ʼdĩ rî, âʼdô rĩʼá gólâ rî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá õzõ óró kâtí, lị̃mvû lâ ʼdĩ âʼdô rĩʼá ậtị́lị́ gólâ rî pãlé zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó." 15Gõʼdá õkó ʼdĩ drí tã lôgõzó kpá Yésũ drí kĩ, "Ãmbá, ní âfẽ lị̃mvû rî lârâkô bê ĩtí ʼdĩ má drí kẽ, tãlâ lị̃mvû lôvó õzó kô ámâ ʼẽê kpá óʼdí, gõʼdá má õzó kô kpá ânĩî lị̃mvû ậʼũlị́ óʼdí óró nõ ʼásĩ." 16Yésũ drí gõzó tã âtálé õkó ʼdĩ drí kĩ, "Tãndí ró, ʼdõvó ní nĩ ánî ágó rî ậzị́lị́, nĩ ânĩ ró gólâ bê má ngáá nõlé." 17Gõʼdá õkó ʼdĩ drí tã-drị̃ jãzó Yésũ drí kĩ, "Mâ ámângá ágó ãkó." Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólâ drí kĩ, "Pạ̃tị́ị̃, úlị́ áníkâ ʼdĩ rĩʼá mbị̂! Nî ágó ãkó, tãlâ ní trõ ágó trá âyélé âyélé ândâlâ njị̂, gõʼdá ãgô gólâ ãnî drí ʼbãzó gólâ bê ngbãângbânõ rî, âʼdó kô ánî ágó ʼî." 19Gõʼdá õkó ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Ãmbá, ãʼdô ĩtí rî, pạ̃tị́ị̃ nî rĩʼá tã ậngũ ʼbá ʼî! 20Ĩtí rî ʼdõvó, má îjî drẽ tã ní tị́. Võ gólâ tãndí mbị̂ õjílã drí Ôvârí rî ị̂njị̃zó ʼá lâ rî íyíkâ ángô rî ĩʼdî yã? Tãlâ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî îmbâ ĩyíkâ ãmâ lãʼbí ãmákâ ʼá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ únị́ ãmbá ãzâ drị̃ị̂ nõngá. Gõʼdá ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî, rî âtálâ kĩ, võ tãndí mbị̂ Ôvârí rî ị̂njị̃ kâ âʼdô cé Yẽrõsãlémã ʼálâ. Ngbãângbânõ võ rị̃ ʼdî ʼásĩ rî, gõʼdá ángô rî íyíkâ ĩʼdî tãndí ró Ôvârí rî ị̂njị̃zó yã?" 21Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ jãzó gólâ drí kĩ, "Ní ârî drẽ úlị́ má drí ʼẽʼá âtálâ ní drí nõ. Kậyị̂ lâ trá ngbãâ ãnyî õjílã drí Ôvârí rî ị̂njị̃zó võ ʼásĩ ndrĩ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, gõʼdá Ôvârí drí rãtáã gólĩyíkâ ʼdĩ ârízó. Âʼdó kô cé únị́ drị̃ị̂ nõngá, ngãtá cé Yẽrõsãlémã ʼálâ. 22Ãnî Sãmárĩyã lé ʼbá, nĩ rî Ôvârí gólâ ãnî drí nị̃lị́ kô rî ị̂njị̃lị́ ĩʼdî. Gõʼdá ãmâ Yúdạ̃ yî, mã rî Ôvârí ãmâ drí nị̃lị́ trá dódó rî ị̂njị̃lị́ ĩʼdî, tãlâ ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé rî rĩʼá õjílã Yúdạ̃ kâ ʼî. 23Gõʼdá kậyị̂ âcâ trá Ôvârí drí lạ́tị̂ óʼdí âʼdázó õjílã drí. Ôvârí lẽ õjílã drí íyî ị̂njị̃lị́ võ ʼásĩ ndrĩ tã mbị̂ sĩ. Gõʼdá tã lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ rî, gólâ lẽ õjílã drí íyî ị̂njị̃lị́ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô tãndí rî sĩ. 24Ní ârî drẽ! Ôvârí rĩʼá líndrí ró. Gólâ rí kô cé võ ãlô ʼá. Gólâ rî kárá tã ʼẽlé pị̃pị̂sị́lị́ tãndí ãlô rî sĩ. Õjílã ị̃ị̂njị̃ gólâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndí pạ̃tị́ị̃ mbị̂ gõʼdá kpá ãlô rî sĩ. ʼDĩî rî sû nĩ Ôvârí drí rõô." 25Gõʼdá õkó ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ, "Úlị́ tãndí ní drí âtálé ʼdĩ ʼbã mâ trá ʼdíyî pã ʼbá tíbê ʼẽ ʼbá âcálé rî tã lâ ị̂sũlị́, gólâ âʼdô âcáʼá nĩ tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí ngá lésĩ rî âʼdálé ndrĩ ãmâ drí." 26Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó õkó ʼdĩ drí kĩ, "Mâ rĩ ʼbá tã nô âtálé ní drí nõ rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá rî gógó ĩʼdî." 27Gõʼdá Yésũ drẽ zãâ rĩʼá úlị́ âtáʼá õkó ʼdĩ bê rî, lãjóʼbá gólâkâ rî ʼbá yî drí âgõzó jạ̃rị́bạ̃ lésĩ gólĩyî ûsúlị́ úlị́ âtárẽ ʼá. Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ûsû ĩyî gólĩyî bê úlị́ âtárẽ ʼá rî, drílĩyî âʼdózó lârõ-lârõ ró, tãlâ lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ ʼá rî, rĩʼá õnjí ró ãgô drí rĩzó tã ngĩlí õkó lídí bê. Gbõ lé lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô bê lârõ-lârõ ró gõʼdá kpá tã ị̂sũ ró rî, õjílã ãlô gólĩyî lãfálé sĩ õkó ʼdĩ îjí ʼbá kĩʼá nĩ rî, ní lẽ ãʼdô yã, ngãtá Yésũ rî îjí ʼbá kĩʼá nĩ rî, gólâ rî úlị́ âtálé õkó Sãmárĩyã lé ʼbá ró ʼdĩ bê ãʼdô tãsĩ yã rî yû. 28Gõʼdá õkó ʼdĩ drí lị̃mvû límvó íyíkâ âyézó ãkpã nĩngá, gólâ drí ngãzó nĩlí ʼwãâʼwâ gõlé vólé jạ̃rị́bạ̃ ʼálâ. Gõʼdá gólâ câ bê tólâ rî, gólâ drí õjílã ậzị́zó tã âtázó gólĩyî drí kĩ, 29"Nĩ ânĩ drẽ ʼwãâʼwâ tã nô ârílí! Má ûsû ãgô ãzâ trá óró tị́ tólâ, gõʼdá ãgô rî ʼdĩ âʼdâ tã gólĩyî má drí ʼẽlé trá ạ̃kû ró rî yî trá ndrĩ má drí! Gólâ îcâ fí trá âʼdólé ʼdíyî pã ʼbá ãmâ drí rĩʼá tẽlâ rî ĩʼdî yã? Nĩ ânĩ, mã nĩ ró ndrẽlâ." 30Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ârílí bê úlị́ õkó ʼdĩ kâ âtálé ʼdĩ rî, gólĩyî drí ngãzó ndrĩ nĩlí Yésũ rî ndrẽlé óró tị́ ʼá tólâ. 31Gõʼdá õkó ʼdĩ õtírĩ kpá lậvũû rî, kôrô lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngá nyãnyã âtrõzó fẽlé Yésũ drí. Gólĩyî drí tã âtázó kĩ, "Tã îmbá ʼbá, mã gî ngá nyãnyã trá, rĩʼá nõ, ní nyâ." 32Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Mâ cú ngá nyãnyã ámákâ bê, tíbê ãnî ndrĩ drí tã lâ nị̃lị́ kô rî." 33Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî, drị̃ lâ ĩyî trá lîjã-lîjã ró. Gõʼdá drílĩyî rĩzó tã âtálé ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ, "Õjílã ãzâ âjî ngá nyãnyã trá gólâ drí ãmâ vólé sĩ nô yã?" 34Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó úlị́ mãnĩgõ íyíkâ ngá nyãnyã kâ ʼdĩ ĩtõ lâ âʼdálé gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ndrê drẽ, má rî nõ lôsĩ gólâ Ôvârí drí ámâ âjózó ʼẽlâ rî ʼẽʼá. Õzõ má õtírĩ rĩî lôsĩ gólâ drí lẽlé má drí ʼẽlé rî ʼẽlé rî, ʼdĩî fẽ fãfã má drí õzõ ngá nyãnyã drí fãfã fẽrẽ õjílã drí rî kâtí. Má lẽ ámákâ zãâ ị̃tú vósĩ cé lôsĩ rî ʼdĩ ʼẽlé ndẽlé vólé. 35Õjílã rî trá tã âtálé kĩ, õzõ ạ́ạ̃ậfũ ạ̃drúgú trá rî, ạ̃drúgú rî ʼẽlâ párá dũû ạ́mvú ʼá gõzó ṇõlâ! Nĩ ndrê drẽ, ãndrõ nô rî, âʼdó gõʼdá ĩtí kô. Nĩ ndrê drẽ võ lạ́tị̂ ʼálâ! Ạ̃drúgú lị̂njị̂ trá njãâ ṇõlé! Nĩ ânĩ, mã ṇõ ró êʼbélé võ ãlô ʼá ʼbãlé ẽró Ôvârí kâ ʼá. 36Ôvârí âjô mâ ânĩlí úlị́ íyíkâ ị̂ʼdị́lị́ õjílã ʼásĩ. Nĩ ânĩ ámâ pãlé õjílã ʼdî ʼbá yî êʼbélé tũ võ ãlô ʼá, tãlâ õrî ró ĩyî bê lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Mâ ĩʼdî ị̂ʼdị́ ʼbá lâ ʼî, má âʼdô lâṇõ lôsĩ kâ ãnî drí ámâ pãzó ʼdĩ drị́-ʼâ lâ fẽʼá ãnî drí, mã âʼdô ró bê ãyĩkõ ró kpãkã ãlô ãní bê õjílã gólĩyî ãmâ drí îmbálé ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 37Rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ró õjílã drí rĩzó tã âtálé kĩ, 'Ãzâ ʼbá yî ị̂ʼdị̂ ĩyíkâ ị̂ʼdị̂-ị̂ʼdị̂ lâ, gõʼdá ãzâ ʼbá yî ṇõ ĩyíkâ ṇõṇõ lâ êʼbélé ẽró ʼá.' 38Gõʼdá ngbãângbânõ rî, mâ rĩʼá ãnî jõʼá ngá gólĩyî má drí ị̂ʼdị́lị́ rî ʼbá yî êʼbélé. Gbõ lé õjílã ãzâ ʼbá yî õʼê ĩyî lôsĩ õjílã ʼdî ʼbá yî êdê-êdê lâ kâ nĩ ãnî drí rî, gõʼdá nĩ âʼdô ândrâ-tãndĩ lâ ûsúʼá." 39Gõʼdá Sãmárĩyã lé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ õkó ʼdĩ kâ âtálé kĩʼá nĩ rî, Yésũ õlôfõ tã yí drí ʼẽlé trá ạ̃kû ró rî yî trá ndrĩ ʼdó yí drí rî, õjílã dũû gólĩyî lãfálé ʼásĩ drí tã lẽzó pạ̃tị́ị̃ kĩ, Yésũ ãâʼdô ʼdíyî pã ʼbá ʼî. 40Gõʼdá Sãmárĩyã lé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî câ ĩyî bê Yésũ ngálâ óró tị́ ʼá tólâ rî, gólĩyî lẽ drẽ zãâ tã îmbâ Yésũ kâ ârílí, gõʼdá drílĩyî rúʼbạ́ lôʼbãzó Yésũ rú, gólâ õrî ró drẽ dã ĩyí bê jạ̃rị́bạ̃ ĩyíkâ ʼdĩ ʼá nĩngá. Yésũ drí tã-drị̃ gólĩyíkâ ʼdĩ lẽzó, gõʼdá gólâ drí rĩzó gólĩyí bê nĩngá kậyị̂ rị̃ sĩ. 41Gõʼdá Yésũ îmbâ gólĩyî bê kậyị̂ rị̃ ʼdî ʼá rî, õjílã dũû drí ngãzó tã lẽlé Yésũ ʼá ʼdíyî pã ʼbá ró pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 42Õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá ʼdĩ ʼbá yî, drílĩyî ngãzó úlị́ âtálé õkó gólâ gólĩyî ậzị́ ʼbá ânĩlí Yésũ rî ndrẽlé ʼdĩ drí kĩ, "Ãmâ îzó, mã nị̃ trá ngbãângbânõ kĩ, pạ̃tị́ị̃ Yésũ ĩʼdî gólâ ânĩ ʼbá õjílã ndrĩ pãlé tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ rî. Sị́sị́ rî, mã lẽ tã cé úlị́ ní drí âtálé ãmâ drí nã tãsĩ. Gõʼdá mã lẽ tã pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ngbãângbânõ rî, tãlâ mã ârî úlị́ rĩ ʼbá âfõlé gólâ sị́lị́ sĩ rî trá cú ãmâ bị́ sĩ. Ngbãângbânõ, mã ʼdê trá gólâ vósĩ." 43Kậyị̂ rị̃ ʼdî vósĩ, Yésũ yî drí ngãzó lậvũlị́ Gãlĩláyã ʼálâ. 44Gõʼdá ʼdĩî gólâ âtâ úlị́ mãnĩgõ trá kĩ, "Õjílã gólâ tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ró rî, õjílã gólâkâ rî ʼbá yî ró gólâ kô." Gólâ âtâ úlị́ ʼdĩ trá ĩtí, tãlâ gólâ nị̃ trá kĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ị̂njị̃ị́ ĩyî yî kô. 45Gõʼdá gólĩyî câ bê Gãlĩláyã ʼálâ rî, õjílã ndrĩ drí ngãzó Yésũ rî lậgúlị́ ãyĩkõ sĩ, gólĩyî ị̂sũ ĩyíkâ bê rî kĩ, Yésũ âʼdô kpá tã lârâkô gólâ drí ʼẽlé Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼẽʼá ʼbạ̃drị̃ ĩyíkâ ʼá nĩngá, tãlâ õjílã gólĩyî ũrûkậ ʼbá yî nĩ ʼbá Yẽrõsãlémã ʼálâ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ ʼẽlé nã ʼbá yî ngî ĩyî tã lârâkô Yésũ drí ʼẽlé tólâ nã tã lâ trá gólĩyî drí. 46Kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ drí nĩzó kpá óʼdí Kánã tíbê gólâ drí lị̃mvû jãzó õdrá ró ʼá lâ rî ʼálâ. Gõʼdá ãgô ãmbá ãzâ kũmũ Ẽródẽ kâ zẽlé bê jạ̃rị́bạ̃ ãzâ zị̃lị́ Kãpẽrãnómã nã ʼá. Mvá ãgô ãmbá ʼdĩ kâ trá ngá lãzé ró ãnyî ʼẽʼá drãlé. 47Gõʼdá ãgô ãmbá ʼdĩ ârílí bê tã kĩʼá nĩ rî, Yésũ ãâcâ trá Yũdạ́yạ̃ lésĩ Gãlĩláyã ʼá, gõʼdá gólâ ãâʼdô bê Kánã ʼálâ rî, ãgô ãmbá ʼdĩ drí ngãzó ʼwãâ nĩlí Yésũ ngálâ. Gõʼdá ãgô ʼdĩ câ bê Yésũ rî ûsúlị́ rî, gólâ drí rúʼbạ́ lôʼbãzó Yésũ rú kĩ, "Óõ, kúmú, mvá ágó ámákâ ngá lãzé ró ạ̃mbúkũ lâ cé pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, ní âʼdô ânĩʼá fí trá pãlâ má drí õdrã ʼásĩ yã?" 48Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ jãzó ãgô ʼdĩ drí trậ kĩ, "Ãnî õjílã Gãlĩláyã kâ nõ ʼbá yî, õzõ nĩ õndrê tã lârâkô má drí rĩʼá ʼẽlâ rî kô rî, nĩ gã dó tã lẽlé kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âjô mâ nĩ." 49Gõʼdá ãgô ãmbá ʼdĩ drí tã lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Ãmbá, ní ânĩ, mã nĩ ró bê ʼwãâʼwâ ámâ mvá ágó nõ trá ʼẽʼá lôvó-lôvó âyélé!" 50Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó ãgô ʼdĩ drí kĩ, "Tãndí ró, ánî mvá ágó ʼdĩ drãá kô, âʼdô ngá pãʼá. Ní nĩ gõlé ní drí ʼbã ʼálâ." Ãgô ãmbá ʼdĩ drí tã lẽzó úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ ʼá, gõʼdá gólâ drí ngãzó nĩʼá gõlé yí drí ʼbã ʼálâ. 51Gõʼdá ãgô ãmbá ʼdĩ ngâ bê nĩʼá gõlé yí drí ʼbã ʼálâ rî, gólâ õtírĩ cãâ ãnyî yí drí ʼbã bê rî, gólâ drí rû ûsúzó rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ yí bê lạ́tị̂ ʼá. Gõʼdá kôrô rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó tã âtálé gólâ drí kĩ, "Ánî mvá ágó ngâ trá ngá lãzé ʼásĩ! Gólâ rî rúʼbạ́ âcâ trá tãndí ró!" 52Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí tã îjízó rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî tị́ kĩ, "ʼDĩî tã pạ̃tị́ị̃ ʼî yã? Gólâ rî rúʼbạ́ âcâ tãndí ró ʼdĩ ángô tú yã?" Gõʼdá gólĩyî drí tã-drị̃ jãzó kĩ, "Ậgị́ ị̃tú drí drị̃ dĩrĩ ʼá kôrô gólâ rî rúʼbạ́ ãmbá âmé ʼbá ʼdĩ drí ậʼdị́zó, gõʼdá mbârâkã lâ drí âgõzó rúʼbạ́ lâ ʼá." 53Gõʼdá kôrô ãgô ʼdĩ drí nị̃zó lâ kĩ, ngá lãzé fõ trá íyî mvá rú sĩ té ị̃tú-pá gólâ Yésũ drí úlị́ âtázó yí drí kĩʼá nĩ rî, yí õnĩ ʼbã ʼálâ, íyî mvá ágó ãâʼdô ngãʼá ngá lãzé ʼásĩ ʼdî ʼá. Gõʼdá ãgô ãmbá ʼdĩ drí tã lẽzó pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ Yésũ ʼá, gõʼdá õjílã gólâkâ ʼbã kâ ndrĩ drí tã lẽzó kpá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ õzõ gólâ kâtí. 54ʼDĩî tã lârâkô rị̃ lâ Yésũ drí ʼẽlé Gãlĩláyã ʼálâ âgõ-âgõ gólâkâ Yũdạ́yạ̃ lésĩ rî vósĩ rî ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\