Yõwánĩ 5

1Tã Yésũ drí ʼẽlé Gãlĩláyã ʼálâ ʼdĩ ʼbá yî vósĩ rî, gólâ drí ngãzó kpá óʼdí Gãlĩláyã ʼásĩ nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ kãrámã Yúdạ̃ yí kâ ʼẽlé. 2Gõʼdá Yẽrõsãlémã ʼá tólâ rî, ạ́pậrị̂ ãzâ bê rú lâ Bẽtẽzádã tị̂ Yúdạ̃ yí kâ sĩ, ãnyî ạ́tị̃ jạ̃rị́bạ̃ kâ zị̃lị́ Ạ́tị̃ Kạ́bị̃lị́kị̃ kâ rî lạ̃gạ́tị́. Gõʼdá ạ́pậrị̂ ʼdĩ tị́ rî, úʼdị̂ pạ̃trạ̃ trá tólâ njị̂. 3Õjílã gólĩyî ngá lãzé ʼbá ró rî rî ĩyî trá pạ̃trạ̃ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ, gólĩyî lị̃fị́ ãkó rî ʼbá yî, lĩsí ró rî ʼbá yí bê gõʼdá rĩ ʼbá õṇõ ró rî ʼbá yí bê. (Tãlâ mãlãyíkã Ôvârí kâ rî ânĩlí lị̃mvû ạ́pậrị̂ ʼdĩ kâ îyálé kãgbã-kãgbã. Õzõ õjílã ãzâ ngá lãzé bê rî õʼdê trá sị́sị́ lị̃mvû ạ́pậrị̂ ʼdĩ kâ rĩ ʼbá rû îyálé ʼdĩ ʼá rî, kôrô ngá lãzé gólâkâ ʼdĩ drí rû ndẽzó.) Ĩʼdî ngá lãzé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî rî lị̃mvû ʼdĩ rû îyâ-îyâ lâ tẽlé. 5Gõʼdá Yésũ yî câ bê ạ́pậrị̂ ʼdĩ tị́ ʼálâ rî, gólĩyî drí ãgô ãzâ ûsúzó tólâ, ậyị́ʼá gbũrũkũ drị̃ị̂ ngá lãzé bê, ãgô rî ʼdĩ ʼê trá ndrô nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-njị̂-drị̃-lâ-nâ ngá lãzé íyíkâ ʼdĩ bê. Gõʼdá Yésũ ndrélé bê ãgô ngá lãzé bê ʼdĩ ậyị́rị̃ ʼá vũdrị́ rî, drílâ nị̃zó lâ kĩ, ãgô ʼdĩ ʼê trá ndrô ãmbá lâṇõ ngá lãzé íyíkâ ʼdĩ kâ bê. Gõʼdá Yésũ drí ãgô rî ʼdĩ îjízó kĩ, "Ámâ ậdrúpị̃, ní lẽ ngãlé ngá lãzé áníkâ ʼdĩ ʼásĩ yã?" 7Gõʼdá ãgô ngá lãzé bê ʼdĩ drí tã lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Óõ ãmbá, mâ õjílã ãkó ámâ zẽlé ʼwãâ lị̃mvû ʼdĩ ʼá tólâ, õzõ lị̃mvû ʼdĩ õtírĩ rû îyá kãgbã-kãgbã rî. Tãlâ má õtírĩ ámákâ drẽ rĩî ámâ sẽlé mãnísĩ rî, ạ̃kû ró õjílã gólĩyî mbârâkã bê rî ʼbá yî ʼdê ĩyîngá trá sị́sị́ má drí lị̃mvû ʼá tólâ." 8Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólâ drí kĩ, "Ní ngâ ûrû! Ní pâ gbũrũkũ áníkâ, ní ngâ nĩʼá lậmú bê!" 9Ĩtí rî, kôrô ãgô ʼdĩ pá lâ drí âmbázó óʼdí, té õzõ ạ̃kû rî tí. Gõʼdá drílâ ngãzó ûrû gbũrũkũ íyíkâ pãlé nĩzó lậmú bê. ʼDĩî Yésũ îngâ ãgô ʼdĩ ngá lãzé ʼásĩ, té kậyị̂ Yúdạ̃ yí kâ lôvô kâ ʼá. 10Tã ʼdî tãsĩ rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ʼbá yî ndrê bê ãgô Yésũ drí îngálé ngá lãzé ʼásĩ ʼdî nĩʼá lậmú bê lạ́tị̂ ʼásĩ gbũrũkũ íyíkâ bê yí drị̃ị̂ kậyị̂ ĩyíkâ lôvô kâ sĩ rî, gólĩyî drí ʼbãzó ạ̃wạ̃ ró ãgô ʼdĩ bê. Gõʼdá gólĩyî drí tã îjízó ãgô ʼdĩ tị́ kĩ, "Nî, tãlâ ãʼdô ʼî ní drí rĩzó ngá njị̃lị́ kậyị̂ ãmákâ kậyị̂ lôvô kâ sĩ yã? Ní nị̃ị́ kĩʼá nĩ rî, ãndrõ nô rî kậyị̂ ãmákâ rãtáã ʼẽ kâ ʼî rî kô yã? ʼDĩî rĩʼá tã õnjí ʼî." 11Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Tã ámákâ bê yã? Mâ ámângá kó ậyị́ʼá ngá lãzé ámákâ bê gõʼdá ãgô ãzâ drí ânĩzó ámâ îngálé ngá lãzé ámákâ ʼdĩ ʼásĩ, gõʼdá drílâ tã âtázó má drí kĩ, má õngâ má õtrõ gbũrũkũ ámákâ, má õnĩ lậmú bê. Ĩʼdî má drí rĩzó nĩlí nõ." 12Gõʼdá drílĩyî tã âtázó ãgô ʼdĩ drí kĩ, "Õjílã õnjí rî gógó gólâ tã âtá ʼbá ní drí kĩʼá nĩ rî, ní õtrõ gbũrũkũ áníkâ nĩzó ĩʼdí bê lâ kậyị̂ ãmákâ rãtáã ʼẽ kâ nõ ʼá nõ íyíkâ ãʼdî ĩʼdî yã?" 13Gõʼdá ãgô ʼdĩ îcá kô tã îjî gólĩyíkâ ʼdĩ tã-drị̃ lâ lôgõlé, tãlâ gólâ nị̃ị́ õjílã íyî îngá ʼbá ngá lãzé ʼásĩ ʼdî rú lâ kô. Tãlâ Yésũ îngâ gólâ bê ngá lãzé ʼásĩ rî, Yésũ drí íyîngá kôrô fĩzó ʼwãâ õjílã õʼbí ạ́pậrị̂ tị́ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé. 14Tã ndrĩ ʼdî vósĩ rî, ãgô îngálé ngá lãzé ʼásĩ ʼdî drí ngãzó kpá nĩlí jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ. Gõʼdá Yésũ drí gólâ rî ûsúzó kpá óʼdí jó Ôvârí kâ nã ʼálâ. Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólâ drí kĩ, "Ámâ ậdrúpị̃, ópâ nî trá! Ngbãângbânõ rî, ní âyê tã õnjí ʼẽʼẽ. Õzõ ní ãâyê tã õnjí ʼẽʼẽ kô rî, ngá ãzâ õnjí tẽtẽ lâ âʼdô âʼdóʼá ní bê gạ̃rạ̃ sị́sị́ ʼdĩ drị̃ị̂ sĩ." 15Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí ngãzó nĩlí ʼwãâʼwâ drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ tíbê gólâ rî îjí ʼbá sị́sị́ rî yî ngálâ. Gõʼdá drílâ tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Ãgô tíbê ámâ îngá ʼbá ngá lãzé ʼásĩ ãnî drí rĩʼá tã lâ îjílí má tị́ rî, gólâ ĩʼdî ãgô gólâ rĩʼá zị̃lâ Yésũ rî." 16Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî bê tã ʼdî ĩtí rî, gólĩyî ʼbãá Yésũ rî lôvó gõʼdá kô, tãlâ tã Yésũ drí ʼẽlé kậyị̂ gólĩyíkâ rãtáã kâ ʼdĩ ʼá ʼdĩ tãsĩ. Gõʼdá gólĩyî drí rĩzó zãâ Yésũ rî îkpókpólõlé úlị́ sĩ. 17Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí gólĩyî lị̃fị́ drị̃ ʼá kĩ, "Tãlâ ãʼdô ʼî nĩ lẽé tã gólâ má drí rĩʼá ʼẽlâ nõ kô yã? Nĩ nị̃ị́ kô kĩʼá nĩ rî, ámâ átá Ôvârí rî lôsĩ ʼẽlé kậyị̂ vósĩ cé yã? Gólâ rî zãâ ãnî vó ndrẽlé kậyị̂ rãtáã kâ ʼá. Tãlâ ĩʼdî ʼdĩ má drí rĩzó kpá lôsĩ ʼẽlé kậyị̂ rãtáã kâ sĩ ʼdî, õzõ ámâ átá kâtí." 18Úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ drí drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ʼbãzó âʼdólé ạ̃wạ̃ ró rõô. Yésũ rî lôvó drí fõzó gólĩyî ʼásĩ zãâ gbạ́dú. Gõʼdá drílĩyî rĩzó lạ́tị̂ lôndãlé, ãʼdô ró bê Yésũ rî fũzó vólé. Tã ífí gólĩyî drí ʼbãzó ạ̃wạ̃ ró Yésũ bê rî, tãlâ Yésũ ró lãʼbí gólĩyíkâ kĩʼá nĩ rî, kậyị̂ rãtáã kâ ʼdĩ ãâʼdô kậyị̂ lôvô kâ ʼî õjílã õʼê lôsĩ ʼá lâ kô rî kô. Gõʼdá ngîngî lâ, tã pạ̃tị́ị̃ gólâ Yésũ drí Ôvârí rî zị̃zó íyî átá ró ʼdĩ ʼbã gólĩyî trá âʼdólé ạ̃wạ̃ ró rõô, tãlâ tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼá rî, úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ rî âʼdálâ kĩ, Yésũ ãâmã yî trá âʼdólé Ôvârí ró. 19Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî bê Yésũ rî tị̂ ânyálé rî, Yésũ drí gõzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ, "Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, má îcá kô tã ʼẽlé cú ĩtí ámâ átá ãkó. Má rî cé tã Ôvârí drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Má lẽ cé ngá gólâ drí lẽlé má drí ʼẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî. 20Tãlâ ámâ átá lẽ mâ íyî mvá trá rõô, ĩʼdî ʼdĩ gólâ drí ngá yí drí lẽlé ʼẽlé rî âʼdázó ndrĩ má drí. Má âtâ ãnî drí, ámâ átá âʼdô ámâ ʼbãʼá tã tãndí ãzâ ʼbá yî ʼẽlé gạ̃rạ̃ tã gólâ ãnî drí ndrẽlé nõ drị̃ị̂ sĩ. Nĩ õtírĩ ámâ ndrẽê ʼẽrẽ lâ ʼá rî, gõʼdá ãnî tị̂ âʼdô ậʼdị́ʼá ậʼdị̂. 21Ámâ átá rî õjílã lîdrílí õdrã ʼásĩ gólĩyî ʼbãlé âʼdólé lédrẽ-lédrẽ ró, õzõ drílâ lẽlé rî tí. Mâ rî gógó gólâ rî mvá ró nõ âʼdô kpá õjílã lîdríʼá õdrã ʼásĩ gólĩyî ʼbãlé âʼdólé lédrẽ-lédrẽ ró, õzõ má drí lẽlé rî tí, nyé õzõ ámâ átá kâtí. 22Gõʼdá ámâ átá fẽ drị́-ãcê trá ndrĩ má drị́gạ́, má drí tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩzó. 23Gólâ ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ õjílã ndrĩ ị̃ị̂njị̃ ró mâ bê íyî mvá ró, õzõ gólĩyî ãʼdô fí gólâ rî ị̂njị̃ ʼbá ʼî rî. Õzõ õjílã ãzâ ị̃ị̂njị̃ mâ Ôvârí rî mvá ró nõ kô rî, õjílã rî gógó ʼdĩ ị̂njị̃ị́ ámâ átá gólâ tíbê ámâ âjó ʼbá nõ kpá kô. 24"Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, õzõ õjílã ãzâ ãârî úlị́ má drí rĩʼá âtálâ rî ʼbá yî trá, gõʼdá õjílã rî ʼdĩ drí tã lẽzó kĩ, Ôvârí âjô mâ nĩ rî, õjílã rî gógó ʼdĩ âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá. Õjílã rî ʼdĩ rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú lâ õdrã lé rî, lôvó-lôvó lâ âʼdô rĩʼá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó õdrã gólâkâ vósĩ, tãlâ lâṇõ má drí ʼẽʼá fẽlâ gólâ drí tã õnjí gólâkâ tãsĩ rî, má fẽé gõʼdá kô. Gólâ lậvũ trá õdrã ʼásĩ fĩlí lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ʼá. 25Má âtâ tã pạ̃tị́ị̃ ró, kậyị̂ âcâ trá tã óʼdí drí rû ʼẽzó ngbãângbânõ! Gõʼdá mâ rî gógó Ôvârí rî mvá ró nõ âʼdô tã âtáʼá õjílã gólĩyî ôdrã ʼbá rî yî drí, gólĩyî drí ámâ gbórókõ ârízó, gõʼdá drílĩyî ngãzó âfõlé õdrã ʼásĩ rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 26Tãlâ ámâ átá fẽ mbârâkã trá má drí õjílã îngázó õdrã ʼásĩ óʼdí rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó, nyé õzõ gólâ drí ngá ndrĩ lôʼbãrẽ tí, gõzó ngá ndrĩ ʼdî ʼbá yî vó lâ ndrẽlé âʼdólé lédrẽ-lédrẽ ró cé íyî úlị́ sĩ. 27Gõʼdá lạ́tị̂ ãlô-ãlô ʼdĩ ʼásĩ, ámâ átá Ôvârí âfẽ drị́-ãcê kpá trá má drí tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩzó, tãlâ mâ gólâ rî mvá ʼî, gõʼdá ĩʼdî gólâ drí ámâ âjózó ûrú lésĩ. 28"Ãnî tị̂ rî ậʼdị́lị́ úlị́ má drí rĩʼá âtálâ nõ ʼá tãlâ ãʼdô ʼî yã? Nĩ lẽ tã úlị́ má drí âtálé nõ ʼá. Kậyị̂ âbí âcáʼá, má drí õjílã gólĩyî ndrĩ ôdrã ʼbá trá rî yî zị̃zó, drílĩyî lạ̃zị́ ámákâ ârízó, gõʼdá drílĩyî ngãzó âfõlé õdrã ʼásĩ. 29Gõʼdá õjílã gólĩyî tã tãndí ʼẽ ʼbá kậyị̂ drílĩyî ʼbãzó lédrẽ-lédrẽ ró rî sĩ rî, âʼdô ngãʼá õdrã ʼásĩ rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Gõʼdá õjílã gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá kậyị̂ drílĩyî ʼbãzó drẽ lédrẽ-lédrẽ ró ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá nõ ʼá rî, âʼdô ĩyî lâṇõ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá. 30Tã ndrĩ má drí rĩʼá ʼẽlâ rî, âʼdó kô tã ámâ nyãányâ kâ ĩʼdî. Má rí kô tã ámâ nyãányâ drí lẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî. Má âʼdô tã-vó õjílã kâ kĩʼá, nyé õzõ ámâ átá drí âʼdálé trá má drí rî kâtí. Õzõ ʼdĩî rî kâtí rî, má rî tã-vó õjílã kâ kĩlí lạ́tị̂ mbị̂ ʼásĩ, tãlâ má rî té tã gólĩyî ámâ átá ámâ âjó ʼbá rî drí lẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî." 31"Má âtâ ãnî drí, nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, má lôngô ʼdĩ ámâ tã ʼî yã? Âʼdó ĩtí kô. Õzõ má õró nõ rĩî ámâ nyãányâ tã lôngólé ĩʼdî rî, tí tã ndrĩ má drí rĩʼá âtálâ nõ ʼbá yî âʼdô ʼbãʼá ndrĩ tã tãkó ró. 32Pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, ámâ átá Ôvârí âʼdâ tã pạ̃tị́ị̃ ámákâ rî nĩ ãnî drí. Gõʼdá má nị̃ trá kĩ, tã drílâ âʼdálé ámâ tãsĩ rî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. 33Nĩ jô õjílã trá Yõwánĩ ngálâ, gólĩyî ãʼdô ró tã gólâkâ ârílí. Gõʼdá Yõwánĩ drí tã pạ̃tị́ị̃ âtázó gólĩyî drí ámâ tãsĩ. 34Tã bê âʼdó ʼbá tãndí ró lậvũlị́ gạ̃rạ̃ úlị́ õjílã mvá õzõ Yõwánĩ kâtí rî kâ drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá má rî tã nô âtálé úlị́ Yõwánĩ kâ tãsĩ, tãlâ úlị́ gólâkâ ʼdĩ ãâgâ ró bê ãnî drị̃ị̂, gõʼdá nĩ âdĩ ró drị̃ bê tã õnjí ãníkâ rî ʼásĩ ânĩlí má ngálâ, má pâ ró ãnî bê. 35Yõwánĩ rĩʼá õzõ ngá îʼĩ gólâ tíbê rĩ ʼbá lạ́tị̂ îʼĩlí ãnî drí rî kâtí. Gõʼdá nĩ âʼdô trá ãyĩkõ ró tã lẽlé úlị́ gólâkâ ʼá kậyị̂ dã sĩ. 36Tã tíbê âʼdó ʼbá ʼbãlé tãndí ró lậvũlị́ gạ̃rạ̃ úlị́ Yõwánĩ kâ drị̃ị̂ sĩ rĩʼá tã gólĩyî má drí rĩʼá ʼẽlâ nõ rî, gólĩyî rî tã âʼdálé kĩ, Ôvârí âjô mâ nĩ. Má rî nõ té tã ámâ átá drí âtálé má drí ʼẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî ndẽlé. 37"Õzõ pạ̃tị́ị̃ nĩ ũnị̃ úlị́ Ôvârí kâ fí trá dódó rî, nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âjô mâ nĩ, tãlâ búkũ gólâkâ ʼá rî, gólâ âtâ tã ámâ âcâ-âcâ kâ trá ãnî drí. Gõʼdá nĩ gã trá dó tã lẽlé úlị́ gólâkâ ʼdĩ ʼá, nĩ ârí gólâ rî úlị́ kô ãnî bị́ sĩ, gõʼdá nĩ ndré gólâ kpá kô ãnî lị̃fị́ sĩ. 39Nĩ rî zãâ kárá búkũ Ôvârí kâ rî zị̃lị́ mãnísĩ, tãlâ ãnî drí tã mbị̂ ûsúzó lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî tãsĩ, gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí tã lẽzó kô kĩ, búkũ Ôvârí kâ ʼdĩ rî ámâ tã âtálé ĩʼdî ãnî drí yã? 40Gõʼdá nĩ rî ámâ gãlé dó ãʼdô tãsĩ yã? Mâ ĩʼdî õjílã lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽ ʼbá ʼî. 41"Má nị̃ trá, ãnî ndrĩ, nĩ lẽé Ôvârí kô ãlôlâ, tãlâ nĩ lẽé kô tã lẽlé tã âtî-âtî má drí ânĩzó ĩʼdí bê lâ nõ ʼá. Ámâ átá Ôvârí âjô mâ nĩ ânĩlí ãnî îmbálé. Gõʼdá má ndrê bê rî, nĩ ʼê ãníkâ tã lẽlé cé õjílã gólâ ânĩ ʼbá íyî tã lôngô-lôngô bê kĩ, yí ãâʼdô íyíkâ ĩʼdî gạ̃rạ̃ rî ʼá! Mâ rî gógó nyãányâ lâ nõ, tã ị̂sũ ámákâ rî âʼdó kô cé ãnî õjílã drí ámâ lûyị́lị́ ĩʼdî. Má lẽ ámákâ cé ãnî drí tã lẽlé tã âtî-âtî ámákâ nõ ʼá ĩʼdî. 44Tí nĩ âʼdô tã lẽʼá má ʼá ángô tí, õzõ nĩ õʼbã lị̃fị́ nõ gbõ zãâ ngá gólĩyî ãngó nõ kâ rî ʼbá yî vó, tãlâ ãnî ãzí-ãzí yî ũlûyị̂ ró ãnî rú bê kĩ, ãnî ãʼdô õjílã tãndí ʼî rî yã? ʼDĩî gõʼdá nĩ lẽé kô tã gólĩyî sũ ʼbá Ôvârí rú rî ʼbá yî ʼẽlé. 45"Ãnî, nĩ gã úlị́ ãnî ạ́ʼbị́yạ́ Músạ̃ kâ kpá trá dó, tíbê ãnî drí kĩʼá nĩ, ãâʼdô tã ãnî drí lị̃fị́ ʼbãzó vó lâ rî âtáʼá nĩ ãnî tãsĩ Ôvârí ágálé rî. Gõʼdá nĩ gã bê úlị́ gólâkâ ámâ tãsĩ rî kpá trá dó ʼdĩ rî, Músạ̃ rî gógó âʼdô âdréʼá gõʼdá kpá nĩ Ôvârí ágálé ãnî ạ̃lị̃ âṇõlé. Âʼdó kô mâ rî gógó nõ ĩʼdî. 46Nĩ ndrê trá, tí nĩ õró úlị́ Músạ̃ kâ âtálé rî lẽê rî, tí nĩ lẽ tã kpá trá úlị́ ámákâ ʼá, tãlâ Músạ̃ rî tã âtálé âcâ-âcâ ámákâ rî tãsĩ. 47Gõʼdá nĩ lẽé bê tã tã Músạ̃ drí îgĩlí trá rî ʼá kô rî, ĩtí rî, tí nĩ âʼdô tã lẽʼá úlị́ má drí âtálé rî ʼá ángô tí yã?" ʼDĩî úlị́ Yésũ drí âtálé drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ drí Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\