Yõwánĩ 6

1Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Yésũ yî drí âgõzó Yẽrõsãlémã lésĩ gõlé Gãlĩláyã ʼálâ lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê. Kậyị̂ ãzâ sĩ, gólĩyî drí ngãzó fĩlí kõlóngbõ ʼá mbãlé lị̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ rî ʼáʼá lé drị̃ lâ lésĩ. 2ʼDĩî rĩʼá kậyị̂ kãrámã Yúdạ̃ yí kâ zị̃lị́ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ rî trá ãnyî. Gõʼdá õjílã ndrê bê tã lârâkô Yésũ drí rĩʼá ʼẽlâ rĩzó õjílã îngálé ngá lãzé ʼásĩ ʼdî rî, gólĩyî drí ngãzó ʼdó ʼdẽlé gólâ vósĩ. Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí nĩzó mbãlé lũtú drị̃ị̂ ʼálâ, gõʼdá gólĩyî drí rĩzó vũdrị́ lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê dîrî yí lạ̃gạ́tị́ sĩ. 5Gõʼdá Yésũ õtírĩ rĩî lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî îcílí rî, ʼdĩî õjílã ãzâ ʼbá yî kpá bê dũû rĩʼá ĩyî ânĩʼá gólâ ngálâ. Gõʼdá Yésũ jâ lị̃fị́ bê gólĩyî ndrẽlé dîrî rî, drílâ ngãzó tã îjílí Fílĩpõ tị́ kĩ, "Fílĩpõ, mã âʼdô ngá nyãnyã ûsúʼá ãʼdô ʼásĩ gĩlí fẽlé õjílã õʼbí nõ ʼbá yî drí nyãlé yã?" 6Yésũ îjî tã ʼdî Fílĩpõ tị́ ʼdĩ, ãʼdô ró tã ị̂sũ Fílĩpõ kâ ûjũzó, ngãtá Fílĩpõ lẽ tã trá kĩ, yî Yésũ cú rĩʼá mbârâkã bê ngá nyãnyã ûsúzó fẽlé õjílã dũû rĩ ʼbá ânĩlí ʼdĩ ʼbá yî drí yã. Tákõ gólâ nị̃ íyîngá tã yí drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî trá. 7Gõʼdá nĩngá sĩ, Fílĩpõ drí tã ʼdî drị̃ lâ jãzó Yésũ drí kĩ, "Mã âʼdô ngá nyãnyã rî ʼdĩ ûsúʼá õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí ĩtí ʼdĩ ãʼdô ʼásĩ yã? Õzõ kpálé óõtrõ ậdị̂ kậyị̂ kámá-rị̃ kâ ãmbãtã gĩzó rî, îcá õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí nyãlé cé tị̂tị̂ kô." 8Gõʼdá nĩngá sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ Sĩmónã Pétẽrõ rî ậdrúpị̃ ró rú bê Ãndĩríyã rî drí tã âtázó Yésũ drí kĩ, 9"Ágámvá ãzâ bê rĩʼá nõ, gólâ cú ãmbãtã dãdãwá bê njị̂, gólâ kpá cú ị̃ʼbị̂ fínyá-fînyâwá bê rị̃. Gõʼdá õzõ kpálé mã õfẽ ãmbãtã njị̂ ʼdĩ gõʼdá ị̃ʼbị̂ rị̃ ʼdî ʼbá yí bê õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí nyãlé rî, îcá gólĩyî drí kô." 10Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí, gólĩyî ãâtâ ró tã õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí, tãlâ õrî ró ĩyî bê vũdrị́ ngá nyãlé. Gõʼdá õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí rĩzó vũdrị́ õmã ạ̃rú drị̃ị̂ ngá nyãnyã tẽlé. Õjílã rĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá kútũ-njị̂. ʼDĩî ólã cé ãgô ĩʼdî, gõʼdá ólãá õkó ʼdĩyímvá bê kô. 11Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí ãmbãtã njị̂ ʼdĩ trõzó, gõʼdá drílâ rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí, gõʼdá drílâ fẽzó lâ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí, gólĩyî õlânjî ró õjílã õʼbí gólĩyî rĩ ʼbá vũdrị́ ʼdĩ ʼbá yî drí. Gõʼdá gólâ drí ị̃ʼbị̂ rị̃ ʼdî ʼbá yî ʼẽzó kpá ĩtí. Mbârâkã Ôvârí kâ sĩ, ãmbãtã njị̂ ʼdĩ ʼbá yî gõʼdá kpá ị̃ʼbị̂ rị̃ ʼdî ʼbá yí bê drí õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî îcázó ndrĩ. 12Gõʼdá õʼbí ʼdĩ ʼbá yî nyâ ĩyî ngá nyãnyã bê îcálé dũû rî, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí, gólĩyî ũûʼdû ngá nyãnyã ạ̃mbúkũ õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí nyãlé âyélé ʼdĩ ʼbãlé dódó, õzó kô rû îzãâ. 13Gõʼdá ĩtí rî, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ãmbãtã ạ̃mbúkũ ị̃ʼbị̂ bê lâkí ʼbá ʼdĩ ûʼdúzó ívõ ʼásĩ dũûdû. ʼDĩî cé ãmbãtã dãdãwá njị̂ gõʼdá ị̃ʼbị̂ fínyá-fînyâwá bê rị̃ Yésũ drí rãtáã ʼẽzó drị̃ lâ rî drí õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî îcázó, gõʼdá ạ̃mbúkũ lâ drí kpá lâkízó ívõ ʼásĩ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃. 14Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî bê tã lârâkô Yésũ drí ʼẽlé mbârâkã Ôvârí kâ sĩ ngá nyãnyã ʼdî ʼẽzó âcálé dũû rî, tị̂ lâ ĩyî drí ậʼdị́zó. Gõʼdá drílĩyî tã ị̂sũzó kĩ, "Ãʼdô ĩtí rî, ʼdĩî trá pạ̃tị́ị̃ ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá búkũ íyíkâ ʼá ʼẽʼá âjólâ ãmâ pãlé rî ĩʼdî, ĩʼdî gólâ âcâ trá." 15Gólĩyî lẽ trá Yésũ rî ʼbãlé âʼdólé kúmú gólĩyíkâ ró mbârâkã sĩ, tãlâ gólâ õdrô ró bê ạ̃jú-ʼbá-ãzí gólĩyíkâ vólé. Tákõ, Yésũ nị̃ tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼdĩ trá ạ̃kû, gõʼdá tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼdĩ sú gólâ rú kô, gõʼdá gólâ drí íyîngá ʼbẽzó kírî élêwálâ ró nĩlí íyî lậpị́lị́ únị́ lãfálé. 16Gõʼdá ngá drí ậnị́rị̃ ʼá, Yésũ drẽ zãâ únị́ lãfá ʼálâ. Lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó nĩlí gõlé lị̃mvû ândrê tị́ ʼálâ, ãʼdô ró nĩʼá kõlóngbõ mbãlé nĩzó gõlé Kãpẽrãnómã ʼálâ ró. Gõʼdá Yésũ rî gógó âgõó drẽ kô gólĩyî ngálâ. Gõʼdá ngá ậnị̂ bê gólĩyî ûsúlị́ drẽ ãkpã lị̃mvû ító ʼâ ʼá rî, ʼdĩî Yésũ âcá drẽ zãâ gólĩyî ngálâ kô. 18Gõʼdá gólĩyî câ bê kõlóngbõ bê lị̃mvû ândrê ʼdĩ kâ ʼdĩ ító ʼâ lâ ʼá rî, kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê drí îtõzó rĩʼá ậsị̃lị́ mbârâkã sĩ. Gõʼdá lị̃mvû drị̃ drí rĩzó rû îyálé mbârâkã sĩ kãgbã-kãgbã. 19Gõʼdá ʼdĩî gólĩyî nĩ trá õzõ kĩlõmítĩrĩ njị̂ kâtí lị̃mvû ândrê ʼdĩ tị́ sĩ, drílĩyî ngá ndrẽzó vólé rî, drílĩyî õjílã ãzâ ndrẽzó ânĩʼá gólĩyî ngálâ lị̃mvû drị̃ị̂ sĩ, kôrô ũrị̃ drí gãzó gólĩyî rú. 20Gõʼdá Yésũ âcâ bê ãnyî rî, gólâ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ʼê ũrị̃ kô! Nĩ nị̃ị́ kô kĩ, nõô mâ ĩʼdî yã?" 21Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ʼbãzó ndrĩ ãyĩkõ ró, drílĩyî Yésũ rî ậzị́zó mbãlé kõlóngbõ ʼá ĩyî ngálâ. Gõʼdá ʼwãâ ró, kõlóngbõ ʼdî drí cãzó tãndí ró lị̃mvû tị́ ʼálâ. 22Gõʼdá cị̃ị́nó ãzâ lâ sĩ rî, õʼbí gólĩyî Yésũ drí ngá nyãnyã fẽzó drílĩyî rî drí ngãzó rĩʼá Yésũ rî lôndãlé võ ngá nyãnyã fẽzó drílĩyî ʼdĩ ʼá nĩngá, tãlâ gólĩyî nị̃ trá kĩ, ậgị́ rî, kõlóngbõ kó cé ãlô lãjóʼbá Yésũ kâ drí mbãzó ʼá lâ nĩlí Kãpẽrãnómã ʼálâ rî ĩʼdî, gõʼdá gólĩyî nị̃ kpá trá kĩ, Yésũ mbãá kô kõlóngbõ ʼdî ʼá nĩlí lãjóʼbá íyíkâ yí bê. 23Gõʼdá kõlóngbõ ãzâ ʼbá yî drí kpá âcázó jạ̃rị́bạ̃ Tĩbérĩyã kâ rî lésĩ âdrélé ãnyî võ Yésũ drí ngá nyãnyã fẽzó õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí ʼdĩ lạ̃gạ́tị́ nĩngá. 24Gõʼdá õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lôndã ĩyî bê Yésũ trá kpị̃ị̂, gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ âʼdô bê kpá tólâ yûʼdạ́wạ́ rî, gólĩyî drí mbãzó kõlóngbõ âcá ʼbá Tĩbérĩyã lésĩ ʼdî ʼbá yî ʼá, ãʼdô ró nĩlí Kãpẽrãnómã ʼálâ Yésũ rî lôndãlé tólâ. 25Gõʼdá Kãpẽrãnómã ʼá tólâ rî, õjílã ʼdî ʼbá yî drí Yésũ rî ûsúzó jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼá õjílã bê dũû. Gõʼdá drílĩyî Yésũ rî îjízó kĩ, "Lị̃fị́ îmbá ʼbá, ní âcâ nõngá ángô tí yã?" 26Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Nĩ rî ámâ lôndãlé tãlâ ãʼdô ʼî yã? Nĩ rî ámâ ndãlé nõ cé ngá nyãnyã má drí fẽlé ãnî drí ậgị́ rî tãsĩ, âʼdó kô tã lârâkô má drí ʼẽlé trá rî tãsĩ. 27Pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, má âtâ ãnî drí, nĩ âyê nyãsá tíbê ʼẽ ʼbá lâvãlé ãnî ʼásĩ ʼwãâ rî ndãndã lâ. Nĩ ndã nyãsá gólâ tíbê ʼẽ ʼbá ãnî pãlé gbạ́dú rî ĩʼdî, tãlâ lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽlé ãnî drí. ʼDĩî ngá nyãnyã tíbê mâ rî gógó ânĩ ʼbá ûrú lésĩ nõ drí ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí rî ĩʼdî. Ámâ átá Ôvârí âjô mâ nĩ ngá nyãnyã fẽlé ãnî drí, gõʼdá tã ámákâ sû trá gólâ rú rõô." 28Gõʼdá Yésũ âtâ bê úlị́ ʼdĩ ĩtí rî, õjílã ʼdî ʼbá yî drí tã îjízó gólâ tị́ kĩ, "Õzõ ãʼdô ĩtí rî, mã âʼdô ãʼdô ʼẽʼá ĩʼdî sũlị́ Ôvârí lị̃fị́ yã?" 29Yésũ drí gõzó kpá tã-drị̃ lôgõlé gólĩyî drí kĩ, "Tã Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî cé ĩʼdî nõ, ãnî drí tã lẽlé mâ rî gógó gólâ Ôvârí drí âjólé nõ ʼá." 30Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî drí kpá Yésũ rî îjízó kĩ, "Ãʼdô ĩtí rî, ʼdõvó ní ʼê tã lârâkô ãzâ, ãʼdô ró bê mbârâkã áníkâ âʼdálé ãmâ drí. Gõʼdá mã ʼdê gbõ nị̃lâ kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âjô nî nĩ, gõʼdá ãmâ drí gõzó tã lẽlẽ bê ní ʼá. 31Mí ndrê drẽ, ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî õtírĩ lậmú õmã ʼálâ rî, Músạ̃ fẽ ngá nyãnyã trá gólĩyî drí. Íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ, 'Gólâ âfẽ ngá nyãnyã trá ûrú lésĩ gólĩyî drí nyãlé.' Gólĩyî rî trá ngá nyãnyã ʼdî nyãlé ị̃tú vósĩ cé ndrô drílĩyî rĩzó lậmúlị́ õmã ʼálâ rî ʼbá yî sĩ." 32Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó kpá tã-drị̃ lôgõlé gólĩyî drí kĩ, "Má âtâ tã pạ̃tị́ị̃ ãnî drí, ngá nyãnyã gólâ ódrí fẽlé ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drí nã rî, ámâ átá âfẽ nĩ, âʼdó kô Músạ̃ ĩʼdî. Ngá nyãnyã rî ʼdĩ trá ngá nyãnyã rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú kâ ʼî. Gõʼdá ngá nyãnyã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ tíbê ûrú lésĩ rî, ámâ átá lẽ trá fẽlâ ãnî drí ãndrõ nô. 33Õjílã gólâ Ôvârí drí âjólé trá ûrú lésĩ rî, gólâ ĩʼdî rĩ ʼbá ngá nyãnyã gólâ rĩ ʼbá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽlé õjílã drí rî fẽlé rî." 34Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Tãndí ró kúmú, ãʼdô ĩtí rî, ní âfẽ ngá nyãnyã rî gógó ʼdĩ ãmâ drí kậyị̂ vósĩ cé!" 35Gõʼdá Yésũ drí gõzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ârî drẽ, ámâ nyãányâ ĩʼdî ngá nyãnyã lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽ ʼbá ʼî. Õjílã gólâ tíbê tã lẽ ʼbá má ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, gõʼdá kpá íyî nyãányâ fẽ ʼbá ndrĩ má drí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ rî, má âʼdô gólâ rî ʼbãʼá lõfó drí îcázó gõʼdá gólâ rî ʼẽlé kô, gõʼdá lị̃mvû lôvó fú gólâ kpá kô. Drílâ rĩzó lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 36Gõʼdá nĩ ndrê mbârâkã ámákâ bê kpálé trá rî, nĩ lẽé tã drẽ zãâ kô kĩ, Ôvârí âjô mâ nĩ. 37Õjílã ndrĩ gólĩyî ámâ átá drí âfẽlé má drí rî âʼdô tã lẽʼá má ʼá. Gõʼdá má âʼdô gólĩyî ndrĩ lậgúʼá ãyĩkõ ãmbá sĩ âʼdólé õjílã ámákâ ró. 38Ôvârí âjô mâ trá ûrú lésĩ ãngó nõ ʼá tã gólâkâ ʼẽlé. Má ânĩí kô tã ámâ nyãányâ kâ ʼẽlé ĩʼdî. 39Tã ámâ átá Ôvârí drí lẽlé má drí ʼẽlé rî ĩʼdî nõô. Õjílã gólĩyî gólâ drí âfẽlé má drí rî, gõʼdá tã lẽ ʼbá mâ Ôvârí rî mvá ró rî ʼá rî, gólâ lẽ má drí vó lâ ĩyî ndrẽlé dódó, õjílã ãzâ gólĩyî lãfálé ʼásĩ ậvị̃ị́ kô. Ôvârí lẽ kpá má drí lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽlé gólĩyî drí. Gõʼdá kậyị̂ ạ̃dũkũ ʼá rî, má âʼdô gólĩyî lîdríʼá õdrã ʼásĩ." 41Gõʼdá õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ âtálé kĩʼá nĩ rî, yí ãâʼdô ĩʼdî ngá nyãnyã gólâ ûrú lésĩ rî ĩʼdî rî, gólĩyî drí ngãzó rĩʼá lôzólé ĩyî võ ʼásĩ Yésũ rú. 42Gõʼdá drílĩyî tã âtázó kĩ, "Ãgô ʼdĩ rî tã âtálé ĩtí tãlâ ãʼdô ʼî yã? Gólâ âʼdó kô cé Yésũ Yõsépã rî mvá ró nõ ĩʼdî, tíbê ãmâ drí átá lâ rî nị̃lị́ trá ândré lâ bê nõ yã? Gólâ kĩ, yí ânĩ ûrú lésĩ rî ángô tí ró yã?" 43Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ, "Nĩ âyê drẽ lôzô-lôzô ãníkâ má rú ãnî lãfálé ʼásĩ ʼdî. Nĩ ârî drẽ úlị́ ámákâ nõ. 44Tã pạ̃tị́ị̃ ró, má âtâ ãnî drí, õjílã ãzâ îcá kô tã lẽlé má ʼá cú ĩtí ámâ átá Ôvârí gólâ ámâ âjó ʼbá rî drí gólâ rî ậzị́ ãkó. Gõʼdá má âʼdô õjílã rî ʼdĩ lîdríʼá õdrã ʼásĩ kậyị̂ ạ̃dũkũ ʼá. 45Tã ậngũ ʼbá yî îgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ, 'Ôvârí âʼdô õjílã îmbáʼá nĩ'. Pạ̃tị́ị̃ má âtâ ãnî drí, õjílã gólĩyî tã îmbâ-îmbâ Ôvârí kâ ârí ʼbá dódó rî, gólĩyî âʼdô ĩyî tã lẽʼá má ʼá. 46Gõʼdá õjílã ãzâ ãlô ãnî lãfálé sĩ ámâ átá rî ndrẽ ʼbá rî yû. Mâ rî gógó nõ ndrê Ôvârí cé nĩ, tãlâ má ânĩ Ôvârí ngá lésĩ. 47"Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, õjílã tíbê tã lẽ ʼbá má ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ûsû lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî trá. 48Mĩ ndrê drẽ, mâ ngá nyãnyã gólâ õjílã ʼbã ʼbá rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî ĩʼdî! 49ʼDõvó nĩ ị̂sũ tã ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî tãsĩ. Gólĩyî ndrĩ nyâ ĩyî bê ngá nyãnyã Músạ̃ drí fẽlé gólĩyî drí rî bê rî, gólĩyî zãâ bê rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró yã? Âʼdó ĩtí kô, gólĩyî ôdrã trá ndrĩ! 50Gõʼdá mâ ngá nyãnyã ânĩ ʼbá ûrú lésĩ rî ĩʼdî. Õjílã gólâ ngá nyãnyã ʼdî nyã ʼbá rî drãá kô. 51Má âtâ ãnî drí kpá óʼdí, ngá nyãnyã lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó fẽ ʼbá ʼdĩ rĩʼá ámâ rúʼbạ́ ʼî. Má ânĩ trá ûrú lésĩ, gõʼdá mâ rĩʼá njãâ ámâ rúʼbạ́ fẽlé drãlé ãnî õjílã ãngó nõ kâ pãlé tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. Õzõ nĩ õnyâ ámâ rúʼbạ́ trá rî, ãnî drí rĩzó lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó." 52Gõʼdá õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ kĩʼá nĩ íyî rúʼbạ́ âʼdô ĩʼdî ngá nyãnyã ânĩ ʼbá ûrú lésĩ rî ĩʼdî rî, gólĩyî drí ngãzó ạ̃wạ̃ ró, gõʼdá rĩʼá ĩyî úlị́ âtálé ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ, "Ãgô nõ âʼdô íyî rúʼbạ́ âfẽʼá ãmâ drí nyãlé ʼdĩ íyíkâ ángô tí ró yã?" 53Gõʼdá Yésũ drí kpá tã-drị̃ jãzó gólĩyî drí kĩ, "Pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, má âtâ ãnî drí, mâ gólâ Ôvârí drí âjólé trá ûrú lésĩ rî, õjílã gólâ ámâ rúʼbạ́ nyã ʼbá kô gõʼdá ámâ ãrí mvũ ʼbá kpá kô rî, ûsú lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî kô! 54Pạ̃tị́-pạ̃tị̃ má âtâ ãnî drí, õjílã gólâ ámâ rúʼbạ́ nyã ʼbá gõʼdá kpá ámâ ãrí mvũ ʼbá rî, âʼdô rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Má âʼdô gólâ rî lîdríʼá õdrã ʼásĩ, kậyị̂ ạ̃dũkũ ʼá. 55Mĩ ndrê drẽ, ámâ rúʼbạ́ gõʼdá ámâ ãrí bê rî ĩʼdî cé ngá nyãnyã gólâ ʼẽ ʼbá õjílã ʼbãlé rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî. 56Õjílã gólâ tíbê ámâ rúʼbạ́ nyã ʼbá gõʼdá kpá ámâ ãrí mvũ ʼbá rî, gólâ âʼdô rĩʼá má bê ngá ãlô ró, gõʼdá má âʼdô kpá rĩʼá gólâ bê. 57Nĩ ârî drẽ, ámâ átá ĩʼdî rĩ ʼbá lédrẽ-lédrẽ âfẽlé rî. Gõʼdá gólâ ʼbã mâ kpá nĩ rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró. Ĩtí rî, õjílã gólâ ámâ rúʼbạ́ nyã ʼbá rî âʼdô rĩʼá kpá lédrẽ-lédrẽ ró mbârâkã ámákâ sĩ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 58Kpá ĩʼdî õzõ má drí âtálé trá ãnî drí rî kâtí, mâ rĩʼá ngá nyãnyã ûrú lésĩ rî ĩʼdî. ʼDĩî âʼdó kô õzõ ngá nyãnyã gólâ ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drí nyãlé trá rî kâtí, gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, gólĩyî drã trá ndrĩ. Gõʼdá gólĩyî tíbê ámâ rúʼbạ́ nyã ʼbá rî âʼdô ĩyíkâ rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó." 59Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî Yésũ âtâ trá õjílã ʼdî ʼbá yî drí, drílâ rĩrĩ tã îmbálé Kãpẽrãnómã ʼálâ jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼá. 60Gõʼdá tã ârí ʼbá Yésũ kâ ũrûkậ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ rî, tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó, gõʼdá drílĩyî úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ gãzó dó. Gõʼdá drílĩyî ngãzó rĩʼá úlị́ âtálé ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ, "ʼÁá, úlị́ ʼdĩ âmbâ trá rõô õjílã drí tã lẽzó ʼá lâ!" 61Gõʼdá Yésũ nị̃ trá cú ĩtí kĩ, tã ârí ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ, ãzâ ʼbá yî lẽé úlị́ yí drí âtálé ʼdĩ ʼbá yî kô. Gólâ drí gõzó tã îjílí gólĩyî tị́ kĩ, "Úlị́ má drí âtálé ʼdĩ sú ãnî rú kô, ĩʼdî ãnî drí ʼẽzó ámâ âyélé gõzó vólé yã? 62Õzõ nĩ õndrê mâ gõrẽ ʼá vólé ûrú ʼálâ, võ ámâ âjózó rî ʼálâ sĩ rî ʼálâ rî, tã ị̂sũ ãníkâ tã ʼdî tãsĩ rî âʼdô ʼbãʼá ángô tí yã? 63Má âtâ ãnî drí, nĩ ị̂sũ úlị́ má drí âtálé ãnî drí ámâ rúʼbạ́ nyã kâ ʼdĩ ífí lâ dódó. Mbârâkã õjílã mvá kâ îcá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽlé ãnî drí kô. Tã ʼdî tãsĩ rî, úlị́ ámákâ ʼdĩ ʼbá yî âʼdó kô rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú nõ tãsĩ. Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ tãsĩ, gólâ ʼẽ ʼbá ãnî ʼbãlé rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó tã lẽlẽ ãníkâ má ʼá rî sĩ rî. 64Gõʼdá ngbãângbânõ rî, mâ rĩʼá tã ị̂sũ ró, tãlâ ãnî ũrûkậ ʼbá yî lẽé drẽ zãâ tã kô má ʼá." Yésũ âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ gólâ nị̃ tã ị̂sũ tã ârí ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí kâ trá ndrĩ ãkpãkãʼdã kậyị̂ gólĩyî drí ʼdẽzó yí vósĩ rî ʼá. Gólâ nị̃ gólĩyî tã íyíkâ lẽ ʼbá kô rî yî trá ndrĩ. Gõʼdá gólâ nị̃ lãjóʼbá gólâ ángô rî ĩʼdî tíbê ʼẽ ʼbá íyî drị́-bã fẽlé fũlị́ rî kpá trá. 65Tãlâ gólâ âtâ trá sị́sị́ lãjóʼbá íyíkâ rî yî drí kĩ, õjílã ãzãkã îcá kô ânĩlí yí ngálâ cú ĩtí tã ị̂sũ gólâkâ sĩ. Ôvârí âʼdô gólâ rî pị̃pị̂sị́lị́ âjáʼá nĩ ĩʼdî ʼdê gbõ tã lẽlé yí ʼá. 66Gõʼdá úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî vósĩ rî, tã ârí ʼbá gólâkâ ãzâ ʼbá yî dũû drí ngãzó ĩyî gólâ rî âyélé, nĩzó gõlé ĩyî drí ʼbã ʼásĩ. Gólĩyî drí tã îmbâ-îmbâ Yésũ kâ âyézó. 67Gõʼdá Yésũ drí lị̃fị́ jãzó lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-gâ-rị̃ tíbê gólâ drí êpẽlé nĩ sị́sị́ rî yî ngálâ, gõʼdá drílâ tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ, "Ãnî, nĩ lẽ kpá trá ámâ âyélé nĩzó, õzõ gólĩyî nĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâtí yã?" 68Gõʼdá Sĩmónã Pétẽrõ drí tã-drị̃ jãzó Yésũ drí kĩ, "Kúmú, mã âʼdô ãmákâ nĩʼá nõ ʼbô ángô lé ró yã? Mã nị̃ trá, mã lẽ tã kpá trá kĩ, nî rĩʼá õjílã ndị̂ndị̂ ʼî pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ rî ĩʼdî, úlị́ áníkâ âtálé rî âʼdô ãmâ ʼbãʼá nĩ rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó, õjílã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ ãmâ drí ʼdẽzó vó lâ ʼásĩ õzõ ání kâtí." 70Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má zĩ ãnî nĩ mûdrị́-drị̃-lâ-gâ-rị̃ lãjóʼbá ámákâ ró, gõʼdá kpálé rî, ãnî lãfálé sĩ rî, ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí bê ãlô tíbê ʼẽ ʼbá ámâ drị́-bã fẽlé fũlị́ rî." 71Yésũ âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî Yúdạ̃ Sĩmónã Ĩsĩkãrĩyótã rî mvá rî tãsĩ. Gõʼdá kpálé Yúdạ̃ rĩʼá lãjóʼbá ãlô lãjóʼbá Yésũ kâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî lãfálé sĩ rî, Yésũ nị̃ trá kĩ, ạ̃tị́ ʼá tólâ gólâ ãâʼdô íyî drị́-bã fẽʼá nĩ fũlị́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\