Yõwánĩ 7

1Gõʼdá Yésũ drẽ rĩʼá Gãlĩláyã ʼálâ rî, drílâ nĩzó lậmú bê õjílã lị̃fị́ îmbá bê jạ̃rị́bạ̃ Gãlĩláyã kâ ʼásĩ. Gólâ lẽé kô cãlé Yũdạ́yạ̃ ʼálâ õjílã lị̃fị́ îmbálé, tãlâ drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî lẽ trá gólâ rî fũlị́. 2Gõʼdá kậyị̂ gólĩyî kãrámã Yúdạ̃ yí kâ zị̃lị́ kãrámã gũgũ kâ rî kâ trá ãnyî. 3Gõʼdá kậyị̂ gólĩyî kãrámã ʼdî kâ câ bê rî, Yésũ rî ậdrúpị̃ yî drí ngãzó Yésũ rî îcílí tã lârâkô gólâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî tãsĩ, gõʼdá drílĩyî tã âtázó drílâ kĩ, "Hé, tí gõʼdá ní nĩí Yẽrõsãlémã ʼálâ õjílã lị̃fị́ îmbálé kậyị̂ gólĩyî ãmbá kãrámã nô kâ ʼá mbârâkã áníkâ âʼdálé tólâ õʼbí ʼá, tãlâ õjílã dũû õʼdê ró bê ní vósĩ rî kô yã? 4Ní lẽ áníkâ tã lârâkô ʼẽlé nõ cé nõngá kírî ũgũ ró ãʼdô tãsĩ yã? Õzõ ní õlẽ õjílã dũû drí ʼdẽlé ní vósĩ rî, ní nĩ tã lârâkô ʼẽlé õʼbí ʼá Yẽrõsãlémã ʼá tólâ, õʼbí nã ʼbá yî õndrê ró mbârâkã áníkâ bê." 5Gõʼdá ʼdĩî zãâ Yésũ rî ậdrúpị̃ yî lẽé ĩyî drẽ tã kô Yésũ ʼá. 6Gõʼdá Yésũ drí tã lôgõzó íyî ậdrúpị̃ yî drí kĩ, "Ị̃tú ámákâ nĩzó Yẽrõsãlémã ʼálâ rî cá drẽ kô. Ãnî drí rî, kậyị̂ íyíkâ ndrĩ rĩʼá tãndí ró ãnî drí nĩzó Yẽrõsãlémã ʼálâ. 7Ãníkâ rî, õjílã ãngó nõ kâ ʼbã ĩyíkâ ãnî lôvó ʼbãʼbã, gõʼdá gólĩyî ʼbãá ĩyíkâ ámâ lôvó kô, tãlâ má rî bê kárá tã õnjí gólĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ rî tã lâ âʼdálé gólĩyî drí rî sĩ. 8Ãnî rî gógó, nĩ lậvũ sị́sị́ kãrámã ʼá tólâ. Má îcá nĩlí tólâ ngbãângbânõ kô, tãlâ ị̃tú ámákâ nĩ kâ cá drẽ kô." 9Ĩtí rî, úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ vósĩ rî, ậdrúpị̃ lâ yî drí ngãzó nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ. Gõʼdá Yésũ drí rĩzó Gãlĩláyã ʼá nĩngá. 10Gõʼdá Yésũ rî ậdrúpị̃ yî lậvũ bê Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ drí ngãzó kpá nĩlí Yẽrõsãlémã ʼá tólâ kírî ũgũ ró. 11Gõʼdá kậyị̂ kãrámã gũgũ kâ ʼdĩ kâ rî ʼbá yî sĩ rî, Yẽrõsãlémã ʼá tólâ rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí rĩzó Yésũ rî lôndãlé õʼbí lãfálé ʼásĩ. Drílĩyî nĩzó tã îjí bê õjílã tị́ sĩ kĩ, "Ãgô rú bê Yésũ rî, rî rĩlí ángô lé ró yã? Nĩ ndré gólâ kô yã?" 12Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî drí rĩzó tã âtálé ĩyî lãfálé ʼásĩ ãyãyã sĩ. Ãzâ ʼbá yî kĩ, "Ãgô rú bê Yésũ ʼdĩ ãgô tãndí ʼî." Gõʼdá ãzâ ʼbá yî kĩ ĩyíkâ, "ʼÉʼẽ, ãgô ʼdĩ rî õjílã âdólé õnjõ sĩ." 13Gõʼdá õjílã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ úlị́ âtálé Yésũ rî tãsĩ drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́, tãlâ õjílã ndrĩ ʼdó ũrị̃ ró, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ õzó ngãâ kô ạ̃wạ̃ ró ĩyí bê. 14Gõʼdá õjílã ʼê ĩyî kãrámã ʼdî bê cãlé kậyị̂ nâ sĩ rî, Yésũ drí nĩzó fĩlí jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ, drílâ îtõzó rĩʼá õʼbí rĩ ʼbá tólâ nã ʼbá yî îmbálé. 15Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ârî ĩyî bê tã îmbâ Yésũ kâ ʼdĩ rî, tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó. Drílĩyî ngãzó tã âtálé gólâ rî tãsĩ kĩ, "Gólâ ûsû íyíkâ tã nị̃nị̃ tã îmbâ kâ nõ ãʼdô ʼásĩ yã? Gólâ rĩʼá cú ĩtí tã îmbá ʼbá ãkó." 16Gõʼdá Yésũ ârî tã gólĩyíkâ rĩʼá âtálâ ʼdĩ bê rî, gólâ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Tã gólâ má drí rĩʼá îmbálâ nõ âʼdó tã îmbâ-îmbâ ámâ nyãányâ kâ ĩʼdî kô, má rî tã îmbâ Ôvârí gólâ ámâ âjó ʼbá rî kâ îmbálé ĩʼdî. 17Õjílã gólĩyî tã Ôvârí kâ ʼẽ ʼbá rî ʼbá yî âʼdô ĩyî nị̃ʼá lâ pạ̃tị́ị̃ kĩ, ngãtá tã má drí rĩʼá îmbálâ nõ ámâ nyãányâ kâ ngã tã îmbâ Ôvârí kâ ĩʼdî yã rî. 18Õzõ má õrî nõ tã ámâ nyãányâ kâ îmbálé ĩʼdî rî, nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, má lẽ cé õjílã drí lậnjị̃ ʼbãlé má rú ĩʼdî. Gõʼdá âʼdó kô ĩtí. Má ânĩ tã Ôvârí gólâ ámâ âjó ʼbá rî kâ îmbálé ĩʼdî, tãlâ óʼbã ró bê lậnjị̃ gólâ rú. Tã îmbâ ámákâ ʼdĩ âʼdó kô õnjõ ʼî, rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. 19Gõʼdá ãnî, nĩ rî ámâ lôndãlé fũlị́ tãkó ãʼdô tãsĩ yã? Nĩ rî tã âʼbãlé kĩ, yĩ ârî tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ Músạ̃ drí âʼdálé ãnî drí rî trá. Tákõ, ãnî rĩʼá njãâ ámâ fũlị́. Nĩ ârí tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ ʼdĩ kó kô." 20Gõʼdá õjílã ãmbá gólĩyî lãfálé ʼásĩ rî yî drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Ãʼdî ʼê tí ánî fũlị́ nĩ yã? Ní lîfõ-lîfõ! Õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ ʼẽ ʼbá ánî fũlị́!" 21Gõʼdá Yésũ drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ, "Má îngâ õjílã ngá lãzé ʼásĩ ândâlâ ãlô kậyị̂ ãmákâ rãtáã ʼẽ kâ sĩ, gõʼdá nĩ kĩ, má õʼê ʼdĩ tã õnjí ʼî tã lâ drí lâzézó ãnî rú ĩʼdî ãnî drí ngãzó má bê ạ̃wạ̃ ró tã lârâkô má drí ʼẽlé ʼdĩ ʼá yã? 22Gõʼdá tã ʼdẽʼdẽ kâ bãsã ʼá rî, nĩ rî ʼẽlâ kậyị̂ lôvô-lôvô kâ sĩ. Músạ̃ ʼbã tã Yúdạ̃ yî drí mvá lâ yî ʼbẽlé bãsã ʼá. ʼDẽʼdẽ bãsã ʼá rî âʼdó kô cé tã Músạ̃ drí ʼbãlé ʼdĩ ĩʼdî. ʼDẽʼdẽ bãsã ʼá rî îtõ trá ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã drị̃ị̂ sĩ. 23Õzõ kậyị̂ ʼdĩyímvá kâ ʼdẽ kâ bãsã ʼá rî õʼdê trá kậyị̂ lôvô-lôvô kâ ʼá rî, nĩ ʼbãá ʼdĩyímvá ʼdẽlé bãsã ʼá kô yã? Nĩ rî ʼẽlâ! Gõʼdá má îngâ bê õjílã ngá lãzé ʼásĩ kậyị̂ lôvô-lôvô kâ ʼá rî, tã lâ sú ãnî drí kô tãlâ ãʼdô ʼî yã? Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, tã ʼdẽʼdẽ kâ bãsã ʼá Músạ̃ drí ʼbãlé rî tã lâ lậvũ gạ̃rạ̃ tã ʼbãʼbã kậyị̂ lôvô-lôvô kâ kâ drị̃ị̂ sĩ. 24Nĩ âyê tã gólâ ãnî drí rĩzó lãʼbí ãníkâ tã lâ trõlé ĩʼdî ʼbãlé gạ̃rạ̃ ʼdî. Nĩ ʼê tã ʼẽʼẽ gólâ tãndí ró mbị̂mbị̂ rî ĩʼdî." 25Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ âtâ bê úlị́ ʼdĩ ʼbá yî ĩtí rî, õjílã ãzâ ʼbá yî rĩ ʼbá rĩlí ĩyî jạ̃rị́bạ̃ Yẽrõsãlémã kâ ʼá rî drí ngãzó ĩyî tã âtálé ĩyî võ ʼásĩ kĩ, "ʼDĩî âʼdó kô ãgô gólâ drị̃-ʼbá ãmákâ rî yî drí ʼẽʼá fũlâ rî ĩʼdî yã?" 26Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ãkpã gólĩyî lãfálé ʼásĩ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ, "Drị̃-ʼbá ãmákâ ʼdĩ ʼbá yî âyê ĩyî gólâ rĩʼá tã îmbálé õjílã drí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tãlâ ãʼdô ʼî yã? Drị̃-ʼbá ãmákâ ʼdĩ ʼbá yî êdrẽé ĩyî gólâ tã îmbâ ʼdĩ ʼásĩ kô, tãlâ gólĩyî ị̂sũ tã bê rî kĩ, ãgô ʼdĩ ãâʼdô ʼdíyî pã ʼbá ʼî yã?" 27Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî drí kpá tã-drị̃ lôgõzó kĩ, "Ãgô nõ âʼdô ʼbãʼá ʼdíyî pã ʼbá ró ʼdĩ ángô tí yã? Mã nị̃ jạ̃rị́bạ̃ gólâ drí rĩzó ʼá lâ rî trá! Gólâ Nãzãrétã lé ʼbá ʼî! Gõʼdá õjílã îcá kô võ ʼdíyî pã ʼbá drí ʼẽzó ânĩlí âfõlé ʼálâ sĩ rî nị̃lị́." 28Gõʼdá Yésũ bê drẽ zãâ tã îmbáʼá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ rî gõʼdá ârî úlị́ õjílã ʼdî ʼbá yí kâ âtálé ʼdĩ bê rî, drílâ tã âtázó drílĩyî ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ, "Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, nĩ ũnị̃ mâ trá. Nĩ ũnị̃ jạ̃rị́bạ̃ má drí ânĩzó ʼálâ ʼásĩ rî trá. Gõʼdá nĩ nị̃ị́ kô kĩ, ãʼdî âjô mâ nĩ ãngó nõ ʼá yã rî. Ámâ átá Ôvârí âjô mâ nĩ. Má ânĩí kô drị́-ãcê ámákâ sĩ. Má ânĩ trá drị́-ãcê ámâ átá gólâ ámâ âjó ʼbá rî kâ sĩ. Gólâ Ôvârí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ rî ĩʼdî. Gõʼdá nĩ nị̃ị́ gólâ kô. 29Gõʼdá má nị̃ gólâ trá, tãlâ má ânĩ gólâ ngá lésĩ, gólâ âjô mâ nĩ." 30Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ rî, drílĩyî ngãzó ʼẽʼá gólâ rî rũlị́ rî, gõʼdá gólĩyî îcá kô gólâ rî rũlị́, tãlâ kậyị̂ Ôvârí drí ʼbãlé gólâ rî rũzó ʼá lâ rî âcá drẽ kô. 31Gõʼdá õjílã dũû õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ lẽ ĩyî tã trá Yésũ ʼá, drílĩyî ngãzó gõʼdá tã âtálé kĩ, "Ãgô gólâ Yésũ nõ ʼdíyî pã ʼbá ʼî pạ̃tị́ị̃. Îcá kô õjílã ãzâ drí âʼdólé ʼdíyî pã ʼbá ró tã lârâkô ʼẽlé lậvũlị́ gạ̃rạ̃ tã lârâkô Yésũ drí ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ." ʼDĩî âʼdâ trá kĩ, Yésũ ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá ʼî. 32Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî ârî ĩyî bê tã õjílã dũû ʼdĩ ʼbá yî drí rĩʼá âtálâ tã lârâkô ãmbá Yésũ kâ ʼẽlé rî tãsĩ rî, gólĩyî drí ʼbãzó ạ̃wạ̃ ró. Drílĩyî ngãzó nĩlí drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ngálâ tã ị̂ʼbị̃lị́ Yésũ rú. Gõʼdá drílĩyî ạ̃jú ʼbũ ʼbá ĩyíkâ jõzó nĩlí Yésũ rî ậrúlị́. 33Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî nĩ ĩyî bê cãlé Yésũ ngálâ rî, Yésũ drí rĩzó zãâ tã îmbálé kĩ, "Má âʼdô ʼbãʼá drẽ zãâ bê ãní bê nõngá kậyị̂ fínyáwá sĩ. ʼDĩî vósĩ rî, má âʼdô gõʼá ámâ átá gólâ ámâ âjó ʼbá rî ngálâ. 34Õzõ nĩ õrî ámâ lôndãlé sị́sị́ ʼálâ rî, nĩ îcá kô ámâ ûsúlị́, tãlâ võ gólâ má drí ʼẽzó nĩlí ʼálâ rî, nĩ îcá kô nĩlí cãlé tólâ." 35Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ rî, drílĩyî ngãzó rĩʼá ĩyî úlị́ âtálé ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ, "Ãgô nõ rî íyíkâ kó úlị́ âtálé nõtí nõ ángô tí yã? Gólâ ʼê íyíkâ nĩlí nõngá sĩ nô ʼbô ángô lé yã ãmâ drí ʼẽzó gólâ rî lôndãlé kpị̃ị̂, gõʼdá gólâ rî ûsúzó kô rî? Gólâ ʼê nĩlí ʼbạ̃drị̃ Gị̃rị́kị̃ kâ ʼálâ võ gólâ õjílã ãmákâ drí rĩzó rî ʼálâ, õjílã Gị̃rị́kị̃ kâ îmbálé tólâ yã? 36Úlị́ Yésũ kâ âtálé kĩʼá nĩ rî, õzõ mã õrî íyî lôndãlé rî, mã îcá kô íyî ûsúlị́, tãlâ võ yí drí ʼẽzó nĩlí ʼálâ rî, mã îcá kpá kô cãlé ʼá lâ ʼdĩ tã ífí lâ ãʼdô ʼî yã?" 37Gõʼdá kậyị̂ ạ̃dũkũ kãrámã gũgũ kâ ʼdĩ kâ sĩ rî, Yésũ drí âfõzó âdrélé kpá óʼdí jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá. Drílâ ngãzó rĩʼá õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî îmbálé rê-rê ûrû kĩ, "Nĩ ârî drẽ tã nô, ãnî ndrĩ, õzõ õjílã ãzâ ãʼdô lị̃mvû lôvó bê rî, õjílã rî ʼdĩ ãânĩ má ngálâ rî, má âʼdô lị̃mvû lânjã fẽʼá õjílã rî ʼdĩ drí. 38Õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá má ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî, õzõ gólĩyî ũmvû lị̃mvû má drí fẽlé gólĩyî drí rî trá rî, lị̃mvû ʼdĩ âʼdô rĩʼá ậdị́lị́ gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ õzõ óró kâtí. Lị̃mvû rî ʼdĩ âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽʼá gólĩyî drí, õzõ Ôvârí drí âtálé trá rî kâtí." 39Úlị́ gólâ Yésũ drí âtálé lị̃mvû kâ ʼdĩ, gólâ rî ʼdĩ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî tã lâ âtálé ĩʼdî. Õjílã gólĩyî tíbê tã lẽ ʼbá trá yí ʼá rî, yí âʼdô Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âjóʼá gólĩyî drí. Yésũ õtírĩ rĩî úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âtálé rî, gólâ drãá drẽ kô âfõlé óʼdí õdrã ʼásĩ gõlé ûrú ʼálâ Líndrí Tãndí rî ʼdĩ âjólé. 40Gõʼdá õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ârî úlị́ Yésũ drí âtálé ʼdĩ bê trá rî, ũrûkậ ʼbá yî drí ngãzó ĩyî rĩʼá tã âtálé kĩ, "Ãʼdô ĩtí rî, ãgô nõ pạ̃tị́ị̃ tã ậngũ ʼbá Ôvârí drí kĩʼá nĩ rî, yí âʼdô âjóʼá lâ ãmâ drí rî ĩʼdî!" 41Gõʼdá ãzâ ʼbá yî kĩ ĩyíkâ, "Pạ̃tị́ị̃ ró, ʼdĩî ʼdíyî pã ʼbá ʼî." Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî lẽé ĩyíkâ tã ʼdî kô. Gólĩyî kĩ ĩyíkâ rî, "Ãgô nõ âʼdó kô ʼdíyî pã ʼbá ʼî, tãlâ ãgô nõ rĩʼá Gãlĩláyã lé ʼbá ʼî. Gõʼdá ʼdíyî pã ʼbá îcá kô ânĩlí Gãlĩláyã lésĩ. 42Mã nị̃ trá ndrĩ búkũ Ôvârí kâ kĩ nĩ rî, 'ʼDíyî pã ʼbá ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá yî ʼásĩ, gõʼdá áâʼdô tị̃ʼá lâ Bẽtẽlémẽ ʼálâ, jạ̃rị́bạ̃ Dạ̃wúdị̃ kâ rî ʼá.' " 43Tã ị̂sũ õʼbí ʼdĩ ʼbá yí kâ âʼdó kô ãlô ĩyî lãfálé ʼásĩ. Ũrûkậ ʼbá yî lẽ ĩyî tã trá Yésũ ʼá. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî gâ ĩyî vólé dó tã lẽlé Yésũ ʼá. 44Drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ĩyíkâ rî ʼbá yí bê lẽ ĩyî bê kpálé Yésũ rî rũlị́ rî, õjílã ãzâ ãlô gólĩyî lãfálé ʼásĩ drị́ dõ ʼbá Yésũ rú rî yû, tãlâ gólĩyî ndrĩ ʼdó ũrị̃ ró. 45Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólĩyî jõlé Yésũ vó rî drí âgõzó ĩyî cú ĩtí Yésũ rî rũ ãkó drị́-drị́ị̃ ró drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yí bê ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Gõʼdá drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî îjízó kĩ, "Nĩ âgõ cú ĩtí Yésũ rî ậrú ãkó ãʼdô tãsĩ yã? Ãʼdô tã âʼdô nĩ ãnî drí âgõzó ãmâ ngálâ drị́-drị́ị̃ ró nõ yã?" 46Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ "Úlị́ Yésũ drí âtálé rî ʼbã ãmâ ndrĩ âʼdólé ũrị̃ ró tã õnjí ʼẽlé gólâ drí, tãlâ gólâ rî úlị́ âtálé mbârâkã sĩ. Mã ûsú drẽ õjílã ãzâ kô úlị́ âtá ʼbá õzõ Yésũ kâtí." 47Gõʼdá drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî Pạ̃rúsị̃ yí bê drí ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî îjízó kpá óʼdí ạ̃wạ̃ sĩ kĩ, "Ãgô ʼdĩ âdô ãnî kpá trá úlị́ gólâkâ sĩ õzõ drílâ õjílã ãzâ ʼbá yî âdórẽ tí yã? 48Nĩ ûsû drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ʼbá yî tã lẽ ʼbá ãgô ʼdĩ ʼá rî trá yã? 49ʼDĩî õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî gólĩyî lãʼbí ãmákâ nị̃ ʼbá kô rî ĩʼdî. Lâṇõ ạ́ngị́ õʼdê gólĩyî drị̃ị̂." 50Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ãzâ ãlô gólĩyî lãfálé ʼásĩ rú bê Nĩkõdímã rî, gólâ tíbê nĩ ʼbá trá sị́sị́ ngạ́cị̂ bê tã îjílí Yésũ tị́ rî, drí tã âtázó íyî ãzí-ãzí yî drí kĩ, 51"Îcâ fí trá lâṇõ fẽzó õjílã ãzâ drí cú ĩtí tã gólâkâ kĩ ãkó yã? Îcá kô! Tã ʼbãʼbã ãmákâ vó ró, sị́sị́ áâʼdô tã gólâkâ âríʼá zãlô." 52Gõʼdá Nĩkõdímã rî ãzí-ãzí yî drí tã-drị̃ lôgõzó gólâ drí ạ̃wạ̃ sĩ kĩ, "Ndá nî, ní rî úlị́ âtálé ĩtí rî, nî kpá Gãlĩláyã lé ʼbá ʼî yã? ʼDõvó ní âtâ bê trá ĩtí rî, ní nĩ drẽ ndãlâ búkũ Ôvârí kâ ʼá, ngãtá ní âʼdô tã ûsúʼá kĩ, tã ậngũ ʼbá ãâʼdô âfõʼá Gãlĩláyã lésĩ yã rî!" 53Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ndã ĩyî lạ́tị̂ bê trá kpị̃ị̂ ʼẽzó Yésũ rî rũlị́ rî, gbõ drílĩyî ngãzó lậʼbúlị́ nĩlí gõlé ĩyî drí ʼbã ʼásĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\