Yõwánĩ 7:35

35Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ rî, drílĩyî ngãzó rĩʼá ĩyî úlị́ âtálé ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ, "Ãgô nõ rî íyíkâ kó úlị́ âtálé nõtí nõ ángô tí yã? Gólâ ʼê íyíkâ nĩlí nõngá sĩ nô ʼbô ángô lé yã ãmâ drí ʼẽzó gólâ rî lôndãlé kpị̃ị̂, gõʼdá gólâ rî ûsúzó kô rî? Gólâ ʼê nĩlí ʼbạ̃drị̃ Gị̃rị́kị̃ kâ ʼálâ võ gólâ õjílã ãmákâ drí rĩzó rî ʼálâ, õjílã Gị̃rị́kị̃ kâ îmbálé tólâ yã?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More