Yõwánĩ 8

1Gõʼdá Yésũ ndẽ bê tã îmbâ-îmbâ gólâ drí rĩʼá îmbálâ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ nã ʼálâ rî, gólâ drí ngãzó nĩlí únị́ fê dõ kâ bê yí drị̃ị̂ nã ʼálâ ậʼdú kõlé tólâ. 2Gõʼdá võ âfõ bê ậwúlị́ ãkpãkãʼdã cị̃ị́nó rî, Yésũ drí ngãzó kpá óʼdí gõlé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ nã ʼálâ. Õjílã õtírĩ ĩyî Yésũ rî ndrẽê rî, ʼwãâ drílĩyî rû êʼbézó kpá óʼdí dũû dîrî gólâ rú sĩ tã gólâkâ ârílí. Gõʼdá Yésũ ndrê bê õjílã ʼdî ʼbá yî dũû ĩtí rî, gólâ drí rĩzó vũdrị́ õjílã rû êʼbé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî îmbálé. 3Gõʼdá Yésũ õtírĩ rĩî õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî îmbálé rî, kôrô Pạ̃rúsị̃ yî gõʼdá kpá gólĩyî lãʼbí îmbá ʼbá yí bê drí õkó ãzâ drílĩyî rũlị́ ãgô ãzâ bê ậyị́rị̃ ʼá rî âtrõzó ʼbãlé âdrélé Yésũ ândrá õʼbí ʼdĩ ʼbá yí bê. 4Gõʼdá drílĩyî tã âtázó Yésũ drí kĩ, "Nî tíbê tã îmbá ʼbá ró nõ, mã lẽ ánî îjílí tã nô tãsĩ. Ní ndrê drẽ õkó nõ, mã rû gólâ trá ậyị́rị̃ ʼá ĩyî ãgô ãzâ tíbê âʼdó ʼbá kô gólâ rî ágó ró rî bê. 5Tã ʼbãʼbã ãmákâ Músạ̃ drí ʼbãlé rî vó ró rî, îcâ trá õkó ʼdĩ lûvũlị́ kúnị́ mvá sĩ drãlé vólé." Gõʼdá drílĩyî Yésũ rî îjízó kĩ, "Gõʼdá ngbãângbânõ rî, tã ị̂sũ áníkâ rî ángô tí tã õkó nõ drí ʼẽlé rî tãsĩ yã?" 6Tã îjî õjílã ʼdî ʼbá yí kâ ʼdĩ ʼá rî, gólĩyî rî ʼdĩ Yésũ rî ûjũʼá. Õzõ gólâ ãâtâ úlị́ trá ányâ ró tã ʼbãʼbã ĩyíkâ rú rî, yĩ âʼbã ró bê tã gólâ rú, tãlâ tã gólâkâ kĩzó bê tã rî ʼdĩ tãsĩ. Gõʼdá Yésũ lôgõó tã-drị̃ gólĩyíkâ ʼdĩ kô. Ĩtí rî, gólâ drí ậndị̃zó vũdrị́ rĩʼá tã îgĩlí ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ íyî drị́-mvá sĩ. 7Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê, drílĩyî rĩzó Yésũ rî îjílí kpá óʼdí, tãlâ gólâ ãâʼdâ ró bê tã ị̂sũ íyíkâ tã õkó ʼdĩ kâ tãsĩ rî. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó âdrélé ûrû íyî ãcê vó ʼásĩ tã âtálé gólĩyî drí kĩ, "Õzõ õjílã ãzâ ãʼdô bê ãlô ãnî lãfálé sĩ íyî ndrẽ ʼbá trá kĩ yí ãâʼdô tã õnjí ãkó rî, ʼdõvó gólâ õtrõ kúnị́ mvá nĩ õkó ʼdĩ vũzó sị́sị́." 8Gõʼdá drílâ ậndị̃zó kpá óʼdí, rĩʼá tã îgĩlí ị̃nyạ́kú drị̃ị̂. 9Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ rî, kôrô õjílã gólĩyî õkó ʼdĩ ậrú ʼbá âjílí Yésũ ngálâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó lậʼbúlị́ ãlô-ãlô. Gólĩyî ãrãkã ró rî ʼbá yî drí ʼdẽzó lậvũlị́ sị́sị́, gõʼdá ạ̃mbúkũ lâ ʼdĩ ʼbá yî drí ʼdẽzó gólĩyî vósĩ. Âyê cé Yésũ yî ĩʼdî õkó ʼdĩ bê gõʼdá õʼbí tólâ nã ʼbá yí bê. 10Gõʼdá õjílã gólĩyî õkó ʼdĩ âjí ʼbá ʼdĩ ʼbá yî lậʼbû ĩyî bê ndrĩ rî, Yésũ drí gõzó ngãlé ûrû tã îjílí õkó ʼdĩ tị́ kĩ, "Õjílã ʼẽ ʼbá ĩyî ánî fũlị́ nõ ʼbá yî ángô lé yã? Õjílã ãlô lâkí ʼbá gólĩyî lãfálé ʼásĩ lâṇõ fẽ ʼbá ní drí rî bê yã?" 11Õkó ʼdĩ drí tã lôgõzó Yésũ drí kĩ, "ʼÉʼẽ lị̃fị́ îmbá ʼbá, õjílã ãzâ ãlô lâṇõ fẽ ʼbá má drí rî yûʼdạ́wạ́." Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó õkó ʼdĩ drí kĩ, "Ãʼdô bê trá ĩtí rî, má âyê nî trá tã õnjí áníkâ ʼásĩ. Ní nĩ, gõʼdá ní ʼê tã õnjí ʼdĩ kpá kô óʼdí." 12Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí îtõzó kpá óʼdí õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî îmbálé. Gólâ kĩ, "Mâ ĩʼdî Ngá îʼĩ ʼî õjílã ndrĩ ãngó nõ kâ rî ʼbá yî drí. Õjílã gólâ tã lẽ ʼbá má ʼá rî, gólâ âʼdô lậmúʼá ngá îʼĩ ʼásĩ. Gõʼdá gólâ lậmú ị́nị́rị́kúwạ́ ʼásĩ kô. Ĩtí rî, ngá îʼĩ má drí ʼẽʼá fẽlâ õjílã rî ʼdĩ drí rî âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽʼá gólâ drí." 13Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî tíbê rĩ ʼbá ĩyî lạ́tị̂ lôndãlé ʼẽzó Yésũ rî fũlị́ rî kpá bê ĩyî õjílã õʼbí Yésũ drí rĩʼá îmbálâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé. Gõʼdá drílĩyî ngãzó úlị́ âtálé Yésũ drí kĩ, "Nî, ãʼdî âʼdô kó tã lẽʼá nĩ úlị́ áníkâ ní drí rĩzó ánî lômbélé âtálâ ʼdĩ ʼbá yî ʼá, ní drí ʼbãzó cú ĩtí ũgúlị́ ậtị̃ ʼbá ãkó nõ yã?" 14Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Má ãʼdô kpálé ũgúlị́ ậtị̃ ʼbá ãkó rî, úlị́ má drí rĩʼá âtálâ ámâ tãsĩ nô rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Ãnî, nĩ ndré võ má drí ânĩzó ʼálâ sĩ gõʼdá má drí ʼẽzó kpá gõlé ʼálâ rî kô. Mâ rî gógó, má nị̃ trá kĩ, má ânĩ Ôvârí ngá lésĩ, gõʼdá má âʼdô gõʼá kpá Ôvârí ngálâ ûrú ʼálâ. 15Nĩ ʼbã tã ị̂sũ ãníkâ cé lãʼbí ãníkâ ʼá ĩʼdî. Tã ʼdî tãsĩ rî, ãnî drí tã âʼbãzó má rú kĩ, má ãâʼdô tã õnjí ʼbá ʼî. Tã ị̂sũ ámákâ rî âʼdó ĩtí kô, tãlâ má zị́ õjílã ãzâ ãlô kô tã õnjí ʼbá ró. 16Gõʼdá õzõ má õlẽ tã-vó ãníkâ kĩlí rî, má âʼdô kĩʼá lâ mbị̂, tãlâ má âʼdó kô élê tã ị̂sũ rî ʼdĩ ʼá. Tã ndrĩ má drí ị̂sũlị́ ʼẽlé rî, rĩʼá ámâ átá gólâ ámâ âjó ʼbá rî kâ ĩʼdî. 17Tã ʼbãʼbã ãníkâ ʼá rî, íîgĩ trá kĩ, 'Õzõ õjílã rị̃ õlẽ ĩyî tã-drị̃ trá ʼdó úlị́ ãlô ʼá rî, úlị́ rî ʼdĩ trá úlị́ pạ̃tị́ị̃ ʼî.' 18Ĩtí rî, úlị́ má drí rĩʼá âtálâ ʼdĩ ʼbá yî, mâ rî gógó ãkpã ĩʼdî ũgúlị́ ậtị̃ ʼbá ámâ nyãányâ kâ, gõʼdá ámâ átá gólâ ámâ âjó ʼbá rî kpá ĩʼdî ũgúlị́ ậtị̃ ʼbá ãzâ tã ndrĩ má drí rĩʼá âtálâ nõ ʼbá yí kâ ĩʼdî, tãlâ úlị́ ãmákâ ámâ átá bê ndrĩ ʼdó rĩʼá úlị́ ãlô ʼî." 19Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí Yésũ rî îjízó kĩ, "Ánî átá íyíkâ ãʼdî ĩʼdî yã? Gólâ bê ángô lé yã?" Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Õzõ nĩ õlẽ tã trá má ʼá rî, nĩ âʼdô ámâ átá rî nị̃ʼá. Gõʼdá õzõ nĩ õlẽ tã má ʼá kô rî, nĩ nị̃ị́ ámâ átá kpá kô." 20Yésũ rî úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âtálé ʼdĩ gólâ drí rĩrĩ tã îmbálé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ rî ʼá, ãnyî jó gólâ rĩzó ngá fẽfẽ rĩʼá fẽlâ Ôvârí drí rî ʼbãlé ʼálâ rî ʼá. Gõʼdá õjílã ãzãkã dõó drị́ Yésũ rú kô, tãlâ kậyị̂ ʼẽzó gólâ rî rũlị́ rî âcá drẽ kô. 21Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí kpá óʼdí kĩ, "Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, má âʼdô nĩʼá nõngá sĩ vólé. Nĩ âʼdô ámâ ndãʼá kpị̃ị̂. Võ gólâ má drí ʼẽzó nĩlí ʼálâ rî, nĩ cá kô tólâ, gõʼdá nĩ âʼdô ôdrãʼá tã õnjí ãníkâ ʼá, tãlâ nĩ lẽé tã ámákâ kô." 22Gõʼdá nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ rî, drílĩyî tã âtázó ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ, "Úlị́ gólâkâ âtálé kĩ, mã îcá kô cãlé võ yí drí ʼẽzó nĩlí ʼálâ rî ʼá rî, tã ífí lâ ángô tí yã? Gólâ âʼdô íyî nyãányâ fũʼá yã?" 23Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó drílĩyî tã lẽ ãkõ gólĩyíkâ tãsĩ kĩ, "Má âtâ ãnî drí, ãnî rĩʼá cé õjílã ãngó nõ kâ ʼî, gõʼdá mâ rî gógó âʼdó kô cé õjílã ãngó nõ kâ ʼî, má ânĩ ûrú lésĩ. 24Ĩtí rî, má âtâ ãnî drí, õzõ nĩ õlẽ tã kô kĩ, mâ ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá ʼî rî, lâṇõ tã õnjí ãníkâ rî kâ âʼdô gõʼá ãkpã ãnî drị̃ị̂. Nĩ âʼdô ôdrãʼá tã õnjí ãníkâ ʼá." 25Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã îjízó Yésũ tị́ kĩ, "Ní âʼdâ drẽ tã ãmâ drí trậ, nî ãʼdî ĩʼdî yã?" Yésũ drí gõzó tã-drị̃ lôgõlé gólĩyî drí kĩ, "Mâ õjílã gólâ má drí rĩʼá tã lâ âtálé ãnî drí ị̃tú vósĩ cé rî ĩʼdî. 26Mâ rĩʼá tã bê dũû ʼẽʼá âʼdálâ ãnî drí tã õnjí ãníkâ rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá má rî nõ kpá té tã gólâ ámâ âjó ʼbá rî kâ âtálé ĩʼdî ãnî õjílã ãngó nõ kâ drí. Gõʼdá gólâ ámâ âjó ʼbá rî, rî íyíkâ zãâ úlị́ pạ̃tị́ị̃ âtálé ĩʼdî." 27Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî nị̃ị́ kô kĩ, Yésũ rî ʼdĩ tã íyî átá Ôvârí tíbê íyî âjó ʼbá rî kâ âtálé ĩʼdî gólĩyî drí. 28Ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Má nị̃ trá kĩ, õzõ kậyị̂ ãnî drí ʼẽzó ámâ fũlị́ ʼá lâ rî õtírĩ âcá rî, nĩ âʼdô ámâ îpáʼá fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ ûrû. Gõʼdá õzõ nĩ õʼê trá ĩtí rî, ãnî drí gõzó nị̃lâ ạ̃dũ lésĩ kĩ, pạ̃tị́ị̃, mâ ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá tíbê Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî. Nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kpá kĩ, tã ndrĩ má drí rĩʼá îmbálâ rî ʼbá yî, âʼdó kô tã ámâ nyãányâ kâ ĩʼdî. Gõʼdá má rî tã ámâ átá drí âʼdálé rî îmbálé ĩʼdî. 29Ôvârí ámâ âjó ʼbá rî, gólâ bê rĩʼá má bê kậyị̂ vósĩ cé, tãlâ má rî tã gólâ drí lẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî." 30Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ârî ĩyî tã îmbâ-îmbâ Yésũ drí îmbálé ʼdĩ bê rî, õjílã dũû gólĩyî lãfálé ʼásĩ drí ngãzó tã lẽlé Yésũ ʼá. 31Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó tã âtálé õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá yí ʼá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má âtâ ãnî drí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, úlị́ Ôvârí kâ má drí rĩʼá îmbálâ ãnî drí nõ, õzõ nĩ ũnjû trá rú lâ rî, nĩ âʼdô ʼbãʼá pạ̃tị́ị̃ tã ârí ʼbá ámákâ ró. 32Gõʼdá nĩ âʼdô úlị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ífí lâ nị̃ʼá. Õzõ nĩ ũnị̃ úlị́ rî ʼdĩ ífí lâ trá rî, úlị́ rî ʼdĩ âʼdô ãnî înjíʼá lâṇõ tã õnjí ãníkâ rî kâ ʼásĩ. Nĩ âʼdó gõʼdá rạ̃gị́ị̃ tã õnjí kâ ró kô." 33Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî tíbê tã Yésũ kâ lẽ ʼbá kô rî yî drí tã lôgõzó Yésũ drị̃ị̂ kĩ, "Ní kĩ ãʼdô yã? Mã âʼdó rạ̃gị́ị̃ õjílã ãzâ kâ ʼî kô! Ãmâ rĩʼá Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ĩʼdî. Ní âʼdô ãmâ înjíʼá ángô tí yã?" 34Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Má âtâ tã ãnî drí, õjílã gólâ tíbê rĩ ʼbá zãâ tã õnjí ʼẽlé rî, gólâ rĩʼá rạ̃gị́ị̃ tã õnjí kâ ʼî. 35Nĩ nị̃ trá tãndí ró kĩ, rạ̃gị́ị̃ rí zãâ lôsĩ ʼẽlé íyî lị́pị̂ gólâ drí rĩzó lôsĩ ʼẽlé drílâ rî bê kô, tãlâ lị́pị̂ lâ îcâ trá gólâ rî gĩlí vólé õjílã ãzâ drí. Gõʼdá mvá ágó ró ʼbã-lị́pị̂ kâ rî âʼdô rĩʼá cé nĩ zãâ átá lâ rî mvá ró. 36Ĩtí rî, mâ rî gógó Ôvârí rî mvá ró rî, õzõ má ĩînjî ãnî trá tã õnjí ãníkâ ʼásĩ rî, pạ̃tị́ị̃ ró, áâʼdô ãnî ʼbãʼá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró rạ̃gị̃ tã õnjí kâ ʼdĩ ʼásĩ." 37Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã âtázó Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má nị̃ trá kĩ, ãnî Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ĩʼdî. Gõʼdá nĩ ʼê ámâ fũlị́ ãʼdô tãsĩ yã? Má ndrê bê rî, nĩ ʼê ámâ fũlị́ ʼdĩ, tãlâ nĩ lẽé tã ámákâ rĩʼá îmbálâ rî kô. 38Pạ̃tị́ị̃ ró, má âtâ ãnî drí tã gólĩyî má drí rĩʼá îmbálâ nõ rĩʼá ámâ átá drí âʼdálé má drí ʼẽlé rî ĩʼdî. Gõʼdá nĩ rî ãníkâ tã gólâ ãnî átá ãzákôlâ ʼdĩ drí âtálé ãnî drí ʼẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî." 39Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ ʼbá yî rî, drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó gólâ drí kĩ, "Pạ̃tị́ị̃ ãmâ átá rĩʼá Ãbãrãyámã ĩʼdî." Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Tí õzõ nĩ ãʼdô pạ̃tị́ị̃ Ãbãrãyámã rî mvá yî ĩʼdî rî, tí nĩ âʼdô tã lẽʼá úlị́ ámákâ nõ ʼbá yî ʼá, õzõ Ãbãrãyámã drí tã lẽrẽ úlị́ Ôvârí kâ ʼá rî tí. 40Má rî nõ pạ̃tị́ị̃ ró tã Ôvârí drí âʼdálé trá má drí rî âtálé ĩʼdî. Kpálé ĩtí rî, nĩ lẽ ámâ fũlị́. Ãbãrãyámã ʼé tã ãzâ kô õzõ ãnî drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî kâtí! 41Ãʼdô ĩtí rî, nĩ âʼdó kô Ãbãrãyámã rî mvá yî ĩʼdî. Ãnî átá bê rĩʼá ngĩî, tãlâ nĩ rî tã gólâkâ ʼẽlé ĩʼdî." Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ rî, drílĩyî kpá tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí ạ̃wạ̃ sĩ kĩ, "Tã pạ̃tị́ị̃ ró, mã âʼdó kô mõrõgíyã mvá ʼî. Ãmâ átá íyíkâ kó cé ãlô Ôvârí ĩʼdî." 42Ĩtí rî, Yésũ drí kpá tã âtázó õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ, "Õzõ tíkó ãnî ãʼdô pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Ôvârí rî mvá ʼî rî, ámâ lôvó âʼdô ʼbãʼá ãnî ʼá, nĩ âʼdô ámâ lẽʼá. Má ânĩí kô ámâ nyãányâ sĩ. Má ânĩ drị́-ãcê Ôvârí kâ sĩ. Gólâ âjô mâ nĩ. 43Úlị́ má drí rĩʼá âtálâ ãnî drí rî, tã ífí lâ fí kô ãnî drị̃ị̂ ãʼdô tãsĩ yã? Nĩ gâ vólé dó, tãlâ nĩ lẽé úlị́ ʼdĩ ârílí tã lâ ʼẽzó kô! 44Má nị̃ trá kĩ, ãnî Sãtánã rî mvá yî ĩʼdî. Tãlâ ĩʼdî ʼdĩ ãnî drí lẽzó tã Sãtánã drí lẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî. Tã gólâ drí lẽlé rî íyíkâ zãâ tã õjílã ûfû kâ ĩʼdî. Gólâ lẽé tã mbị̂ Ôvârí kâ rî kô. Gólâ âtâ íyíkâ zãâ úlị́ õnjõ kâ õjílã âdózó rî ĩʼdî, gólâ ʼê íyíkâ kpá zãâ tã íyî pị̃pị̂sị́lị́ drí lẽlé rî ĩʼdî, tãlâ gólâ âʼdó kô tã pạ̃tị́ị̃ âtá ʼbá ʼî. Gólâ rĩʼá õnjõ lị́pị̂ ʼî. 45Gõʼdá mâ rî gógó âdó õnjõ kô, gõʼdá má rî zãâ tã pạ̃tị́ị̃ âtálé ĩʼdî. Tã ʼdî tãsĩ rî, ĩʼdî ãnî drí vólé gãzó dó tã lẽlé úlị́ má drí âtálé rî ʼá. 46Mĩ ndrê drẽ, tã ndrĩ má drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî, tã õnjí bê ʼá lâ yã? Õzõ tã má drí rĩʼá âtálâ rî ʼbá yî ãʼdô tã pạ̃tị́ị̃ ʼî rî, gõʼdá nĩ lẽé tã kô ʼá lâ ãʼdô tãsĩ yã? 47Õzõ ãʼdô trá ĩtí rî, nĩ âʼdó kô Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî, tãlâ nĩ gã úlị́ Ôvârí kâ trá dó! Õzõ tí nĩ ãʼdô pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî rî, nĩ âʼdô tã lẽʼá úlị́ Ôvârí kâ má drí rĩʼá âtálâ nõ ʼbá yî ʼá." 48Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó Yésũ drí ʼdásí sĩ kĩ, "Tíkó mã nị̃ị́ kô kĩ, nî rĩʼá Sãmárĩyã lé ʼbá ʼî, cú líndrí õnjí bê ní ʼá yã?" 49Ĩtí rî, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ, "Má âʼdó líndrí õnjí bê kô. Má rî nõ ámâ átá Ôvârí rî ị̂njị̃ʼá. Gõʼdá nĩ gã dó ámâ ị̂njị̃lị́. 50Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, má ʼbãá ámâ nyãányâ nĩ kô õjílã ị̃ị̂njị̃ ró mâ bê. Ôvârí lẽ nĩ õjílã drí ámâ ị̂njị̃lị́, gõʼdá Ôvârí âʼdô tã gólĩyíkâ kĩʼá nĩ. 51Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, õzõ õjílã ãzâ õlẽ tã trá úlị́ ámákâ rĩʼá âtálâ nõ ʼbá yî ʼá rî, õjílã rî ʼdĩ drãá kô, gólâ âʼdô rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ." 52Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ârî ĩyî bê úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ rî, drílĩyî tã âtázó gólâ drí kĩ, "Úlị́ ãmâ drí âtálé rî fõ trá ʼálâ sĩ pạ̃tị́ị̃. Ãgô ʼdĩ rĩʼá cú líndrí õnjí bê yí ʼá. Ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã tã ậngũ ʼbá ạ̃kû rî ʼbá yí bê rî ôdrã ĩyíkâ trá. Gõʼdá õjílã ãzâ kpá bê ãngó nõ ʼá drã ʼbá kô yã? Gõʼdá ánî nyãányâ, ní âtâ tã kĩ, õzõ mã ãârî úlị́ áníkâ trá rî, mã îcá kô drãlé rî! Ní ị̂sũ áníkâ bê rî, nî ãʼdî ĩʼdî yã? Ĩtí rî, mbârâkã áníkâ rî lậvũ gạ̃rạ̃ mbârâkã gólĩyî tíbê drã ʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ yã?" 54Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó kpá óʼdí gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, má ʼbã ámâ nyãányâ nĩ âʼdólé ãmbá ró yã? Âʼdó ĩtí kô. Tí õzõ má õró ámâ nyãányâ ʼbãâ nĩ âʼdólé ãmbá ró rî, tí úlị́ ámákâ nõ âʼdô ʼbãʼá âzâ-âzâ ró ãnî drí. Gólâ tíbê ámâ ʼbã ʼbá ãmbá ró rî, rĩʼá ámâ átá tíbê ãnî drí rĩʼá ị̂njị̃lâ kĩ, ãâʼdô Ôvârí ãníkâ ĩʼdî rî ĩʼdî. 55Gõʼdá nĩ nị̃ị́ gólâ kô. Má nị̃ gólâ trá cé nĩ. Tí õzõ má ãâtâ kĩ, má ũnị̃ị́ gólâ kô rî, má âʼdô ʼbãʼá õnjõ ʼbá ró õzõ ãní kâtí. Má nị̃ gólâ trá tãndí ró, gõʼdá má rî nõ té tã gólâ drí lẽlé má drí ʼẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî. 56Ạ̃kû ró drẽ ãkpã Ãbãrãyámã drãâ kô rî, gólâ ʼbã lị̃fị́ trá âcâ-âcâ ámákâ drị̃ị̂, gõʼdá gólâ rĩʼá ãyĩkõ ró ámâ ndrẽlé. Gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî ãnî gólâ rî ózõwá yî drí ámâ lẽzó kô yã?" 57Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ʼdî ʼbá yî drí kpá tã lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Wáâwá, ní rî tã âtálé ĩtí ʼdĩ ãʼdô tãsĩ yã? Ndrô áníkâ cá drẽ nyâʼdî-rị̃-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́ kô. Ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã drã trá ạ̃kû ró, gõʼdá ní âkĩʼá nĩ rî, yí õndrê gólâ trá ʼdĩ ángô tí yã?" 58Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, "Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, sị́sị́ drẽ Ãbãrãyámã rî tị̃ ãkó rî, mâ bê rĩʼá ạ̃kû ró Ôvârí ngálâ." 59Gõʼdá nĩngá sĩ, Pạ̃rúsị̃ yî ârî ĩyî úlị́ Yésũ drí âtálé ʼdĩ bê rî, kôrô drílĩyî ngãzó ạ̃wạ̃ ró, nĩʼá kúnị́ mvá lôndãlé ʼẽzó Yésũ rî lûvũlị́ ĩʼdî sĩ lâ fũlị́, tãlâ gólâ âmã yî trá âʼdólé Ôvârí ró. Gõʼdá kôrô Yésũ drí íyîngá ʼbẽzó dị̃ vólé gólĩyî ágálé sĩ ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ kâ ʼdĩ ʼásĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\