Yõwánĩ 9

1Kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ yî rĩʼá lậvũʼá lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê lạ́tị̂ drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá drílĩyî nĩzó ãgô ãzâ ûsúlị́, útị̂ ãgô rî ʼdĩ kó lị̃fị́ ãkó ʼálé lésĩ. 2Lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî bê ãgô ʼdĩ lị̃fị́ ãkó rî, drílĩyî Yésũ rî îjízó kĩ, "Tã îmbá ʼbá, tã õnjí rî gógó ãgô nõ ʼbã ʼbá gólâ rî tị̃zó ʼálé lésĩ lị̃fị́ ãkó nõ ãʼdî kâ ĩʼdî yã? ʼDĩî tã õnjí átá lâ yí kâ ĩʼdî ândré lâ bê, ngãtá tã õnjí gólâ rî nyãányâ kâ ĩʼdî yã?" 3Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ jãzó gólĩyî drí kĩ, "Tị̃tị̃ ãgô ʼdĩ kâ lị̃fị́ ãkó ʼdĩ rî âʼdó kô tã õnjí õjílã ãzâ ãlôlâ kâ tãsĩ. Tị̃tị̃ gólâkâ lị̃fị́ ãkó ʼdĩ, Ôvârí lẽ má drí mbârâkã íyíkâ âʼdálé ãgô nõ rú lị̃fị́ lâ njị̃njị̃ sĩ. 4Rĩʼá tãndí ró ãmâ drí lôsĩ Ôvârí gólâ ámâ âjó ʼbá rî kâ rî ʼẽzó ngbãângbânõ ãkpãkãʼdã ngá ậnị́ drẽ kô. Tãlâ ị̃tú õfî trá rî, õjílã ãzâ gõʼdá yûʼdạ́wạ́ lôsĩ ʼẽlé ngạ́cị̂ sĩ. 5Gõʼdá nĩ ndrê drẽ, kậyị̂ má drí ʼbãzó drẽ bê rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró ãngó nõ ʼá rî, mâ ĩʼdî rĩʼá Ngá îʼĩ ʼî õjílã ãngó nõ kâ drí." 6Gõʼdá Yésũ âtálé bê úlị́ ʼdĩ ĩtí lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí rî, gólâ drí ậndị̃zó tũ wũlị́ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂, gõʼdá drílâ tũ ʼdî ônjázó ị̃nyạ́kú bê gõzó ũlútrạ́ lâ ʼdĩ bẽlé ãgô ʼdĩ lị̃fị́ ĩnyĩrĩkõ lâ ʼá. 7Gõʼdá nĩngá sĩ, drílâ tã âtázó ãgô ʼdĩ drí kĩ, "Ní nĩ ánî lị̃fị́ jĩlí ạ́pậrị̂ gólâ zị̃lị́ Sĩlómã nã ʼálâ." Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí ngãzó nĩlí ạ́pậrị̂ rî ʼdĩ tị́ ʼálâ. Gólâ câ bê tólâ rî, drílâ íyî lị̃fị́ jĩzó lũmvû ạ́pậrị̂ ʼdĩ kâ sĩ, õzõ Yésũ drí âtálé gólâ drí rî kâtí. Kôrô ãgô ʼdĩ lị̃fị́ lâ drí rû njị̃zó, drílâ võ ndrẽzó ngbángbá. Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí ngãzó gõlé ʼbã ʼálâ. 8Ĩtí rî, õjílã gólĩyî ʼbã-tị̂-ʼdị̃-ãzí gólâkâ ró rî yî gõʼdá kpá gólĩyî gólâ rî ndrẽ ʼbá trá sị́sị́ rĩrĩ ʼá lạ́tị̂ gãrã drị̃ ʼá rĩʼá ngá zị̃lị́ õjílã tị́ sĩ rî drí tã âtázó kĩ, "Hé, ákĩ ʼdĩî fí ãgô lị̃fị́ ãkó rĩ ʼbá rĩlí ngá zị̃lị́ kárá õjílã tị́ sĩ lạ́tị̂ gãrã drị̃ ʼá rî ĩʼdî kô yã? Gólâ gõ rî ngá ndrẽlé nõ ángô tí ró yã?" 9Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî kĩ, "ʼDĩî âʼdó kô gólâ ĩʼdî! Ãgô ãzâ bê rĩʼá nyé õzõ gólâ tí." Gõʼdá ãgô lị̃fị́ lâ drí rû njị̃lị́ trá ʼdĩ ârílí bê tã õjílã ʼdî ʼbá yî drí rĩʼá ôjálâ ĩyî lãfálé ʼásĩ ʼdî rî, drílâ gõzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ, "Mâ ĩʼdî tíbê lị̃fị́ ãkó rĩ ʼbá ngá zị̃lị́ õjílã tị́ sĩ lạ́tị̂ gãrã drị̃ ʼásĩ rî. Má rî võ ndrẽlé nõ nĩ pạ̃tị́ị̃, tãlâ ámâ lị̃fị́ njị̃ rû trá!" 10Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó ndrĩ. Gõʼdá drílĩyî ãgô ʼdĩ îjízó kĩ, "Ánî lị̃fị́ njị̃ rû ní drí rĩzó võ ndrẽlé ʼdĩ ángô tí yã?" 11Ãgô ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Ãgô gólâ rú bê Yésũ rî njị̃ ámâ lị̃fị́ nĩ. Gólâ wû tũ nĩ ị̃nyạ́kú ônjázó ĩʼdî sĩ lâ, gõzó ũlútrạ́ lâ ʼdĩ bẽlé ámâ lị̃fị́ ʼá. Gõʼdá gólâ drí ámâ jõzó nĩlí ạ́pậrị̂ zị̃lị́ Sĩlómã rî tị́ ʼálâ ámâ lị̃fị́ jĩlí lũmvû lâ sĩ. Gõʼdá má jĩ ámâ lị̃fị́ lũmvû nã sĩ bê rî, kôrô ámâ lị̃fị́ drí rû njị̃zó má drí võ ndrẽzó ngbángbá!" 12Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî drí kpá gólâ rî îjízó kĩ, "Gõʼdá ãgô rî gógó ʼdĩ bê ángô lé yã?" Ãgô ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Má nị̃ị́ võ gólâ drí ʼbãzó ʼá lâ rî kô." 13Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã ʼdî ʼbá yî drí ngãzó ãgô lị̃fị́ lâ njị̃lị́ trá ʼdĩ trõlé âjílí Pạ̃rúsị̃ yî ândrá tã lâ âʼdálé gólĩyî drí. 14Gólĩyî âjî ãgô ʼdĩ Pạ̃rúsị̃ yî ngálâ, tãlâ kậyị̂ gólâ Yésũ drí ãgô ʼdĩ lị̃fị́ lâ njị̃zó ʼá lâ rî rĩʼá kậyị̂ lôvô kâ ʼî. 15Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî drí ãgô ʼdĩ îjízó kĩ, "Ánî lị̃fị́ njị̃ rû trá ángô tí ró võ ndrẽlé yã?" Gólâ kĩ, "Ãgô rú bê Yésũ rî ônjâ ị̃nyạ́kú nĩ tũ sĩ ũlútrạ́ lâ trõlé bẽlé ámâ lị̃fị́ ʼá, gõʼdá gólâ kĩ, má õnĩ nĩʼá ámâ lị̃fị́ jĩlí. Gõʼdá má jĩ ámâ lị̃fị́ bê rî, kôrô ámâ lị̃fị́ drí rû njị̃zó võ ndrẽlé dódó nõ!" 16Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî ârílí bê úlị́ ãgô ʼdĩ drí ngĩlí gólĩyî drí ʼdĩ rî, kôrô drílĩyî ngãzó rĩʼá tị̂ ânyálé ĩyî lãfálé ʼásĩ. Ãzâ ʼbá yî kĩ, "Ãʼdô ĩtí rî, ãgô Yésũ ʼdĩ tã õnjí ʼbá ʼî. Ôvârí âjó gólâ nĩ kô, tãlâ gólâ wã trá tã ʼbãʼbã ãmákâ kậyị̂ rãtáã kâ rî kâ drị̃ị̂ sĩ." Gõʼdá ãzâ ʼbá yî kĩ ĩyíkâ rî, "Õjílã gólâ ʼbã ʼbá tã õnjí ʼbá ró rî âʼdô íyíkâ mbârâkã ûsúʼá tã lârâkô ãmbá ĩtí ʼdĩ ʼẽzó ʼdĩ ãʼdô ʼásĩ yã?" 17Ĩtí rî, Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí ãgô ʼdĩ îjízó kpá óʼdí kĩ, "Nî gólâ tíbê lị̃fị́ lâ njị̃lị́ nõ, ní âtâ drẽ tã nô tãndí ró ãmâ drí. Tã ị̂sũ áníkâ ãgô gólâ ánî lị̃fị́ njị̃ ʼbá ʼdĩ tãsĩ rî íyíkâ ángô tí yã?" Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Ãgô ámâ lị̃fị́ njị̃ ʼbá ʼdĩ, gólâ rĩʼá tã ậngũ ʼbá Ôvârí drí âjólé rî ĩʼdî!" 18Gõʼdá kpálé tã ndrĩ ãgô ʼdĩ drí ngĩlí Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî, gólĩyî gâ ĩyî vólé dó tã lẽlé kĩ, pạ̃tị́ị̃ ãgô ʼdĩ tị̃rị̃ lâ ʼásĩ rî gólâ rĩʼá lị̃fị́ ãkó, gõʼdá Yésũ njị̃ lị̃fị́ lâ nĩ võ ndrẽlé dódó. Gõʼdá drílĩyî võrã jõzó ãgô ʼdĩ átá lâ yî vó ândré lâ bê gólĩyî ậzị́lị́ ânĩlí ĩyî ngálâ. 19Gõʼdá ãgô ʼdĩ átá lâ yî âcâ bê ândré lâ bê rî, Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí kpá gólĩyî îjízó kĩ, "Nõô pạ̃tị́ị̃ mvá ágó ãnî drí tị̃lị́ lị̃fị́ ãkó ʼálé lésĩ rî ĩʼdî yã? Õzõ ãʼdô pạ̃tị́ị̃ gólâ ĩʼdî rî, lị̃fị́ lâ gõ njị̃ rû rĩʼá võ ndrẽlé ãmbã drị̃ị̂ nõ ángô tí ró yã?" 20Gõʼdá ãgô ʼdĩ átá lâ yî ândré lâ bê drí tã-drị̃ lôgõzó Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Ãwô pạ̃tị́ị̃, nõô mvá ágó ãmákâ rî ĩʼdî, mã nị̃ trá pạ̃tị́ị̃ kĩ, mã tị̂ gólâ trá lị̃fị́ ãkó. 21Gõʼdá mã nị̃ị́ lạ́tị̂ ãmâ mvá ʼdĩ lị̃fị́ lâ drí rû njị̃zó rî kô, ngãtá ãʼdî njị̃ lị̃fị́ lâ nĩ võ ndrẽlé yã rî. Nĩ âʼdô îjíʼá lâ fí gólâ tị́, gólâ ãâʼdâ ró íyî tị̂ sĩ ãnî drí, tãlâ gólâ trá õjílã ãmbá ʼî." 22Ãgô ʼdĩ átá lâ yî ândré lâ bê âtâ ĩyî tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ gólĩyî ũrị̃ ró tã ʼbãʼbã Yúdạ̃ yí kâ tãsĩ kĩʼá nĩ rî, õzõ õjílã ãzâ õlẽ tã trá Yésũ ʼá kĩ, gólâ ãâʼdô ʼdíyî pã ʼbá ʼî rî, áâʼdô õjílã rî ʼdĩ drõʼá vólé jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼásĩ. 23ʼDĩî tã ífí ãgô ʼdĩ átá lâ yî ândré lâ bê drí tã âtázó Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí, gólĩyî ĩîjî mvá ʼdĩ ãâʼdâ ró bê cú íyî tị̂ sĩ, tãlâ gólâ trá ãmbá ró rî ĩʼdî. 24Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí ãgô lị̃fị́ lâ njị̃lị́ ʼdĩ ậzị́zó kpá óʼdí tã îjízó tị́ lâ kĩ. "Ní âʼdâ drẽ tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Ôvârí rî ị̂njị̃zó rî ãmâ drí Ôvârí ágálé, pạ̃tị́ị̃ ãgô rú bê Yésũ ʼdĩ njị̃ ánî lị̃fị́ fí nĩ yã? Mã îjî nî nõ rî, tãlâ mã nị̃ trá ãgô gólâ Yésũ ʼdĩ rĩʼá tã õnjí ʼbá ʼî." 25Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má nị̃ị́ kô ngãtá Yésũ tã õnjí ʼbá ʼî yã ngãtá âʼdó kô tã õnjí ʼbá ʼî yã rî. Tã má drí nị̃lị́ rî íyíkâ cé tã ãlô ʼî, ámâ lị̃fị́ ndré võ kó kô ãkpã ámâ tị̃rị̃ lésĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, Yésũ njị̃ ámâ lị̃fị́ trá, ámâ lị̃fị́ ndrê võ gõʼdá trá dódó." 26Nĩngá sĩ, Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí ãgô ʼdĩ îjízó kpá óʼdí kĩ, "Ní âtâ drẽ tã mbị̂ rî ĩʼdî ãmâ drí! Gólâ ʼê ãʼdô tã ʼî ánî lị̃fị́ drí rû njị̃zó võ ndrẽlé nõ yã?" 27Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí ngãzó tã-drị̃ lôgõlé gólĩyî drí kĩ, "Nĩ rî ámâ îjílí kpá óʼdí tã ãlô nõ tãsĩ ʼdî tãlâ ãʼdô ʼî yã? Tí õzõ má õró tã-drị̃ lôgõô ãnî drí kô rî, rĩʼá tãndí ró! Nĩ îjî mâ ʼdĩ, tãlâ nĩ lẽ kpá trá âʼdólé tã ârí ʼbá Yésũ kâ ró yã?" 28Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ạ̃wạ̃ ró úlị́ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Drílĩyî ãgô ʼdĩ ʼdãzó gõʼdá tã âtázó drílâ kĩ, "Mã ndrê bê rî, nî rî gógó rĩʼá tã ârí ʼbá ãzâ ãlô Yésũ kâ rî ĩʼdî. Gõʼdá mã rî ãmákâ tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ rî ârílí gõʼdá ʼẽlé ĩʼdî. 29Tãlâ mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí âtâ úlị́ trá ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí Músạ̃ sĩ, rĩʼá úlị́ pạ̃tị́ị̃ ʼî. Gõʼdá mã nị̃ị́ tã ãzãkã kô Yésũ rî tãsĩ. Gõʼdá mã nị̃ị́ võ gólâ drí ânĩzó ʼálâ sĩ rî kpá kô." 30Nĩngá sĩ, ãgô ʼdĩ drí kpá tã-drị̃ lôgõzó ʼwãâ gólĩyî drí kĩ, "ʼDĩî úlị́ ángô rî ĩʼdî ãnî drí rĩʼá âtálé ĩtí ʼdĩ yã? Nĩ kĩ, yĩ ũnị̃ị́ võ gólâ drí ânĩzó ʼálâ sĩ rî kô! Nĩ ị̂sũ tã mbârâkã gólâkâ tãsĩ. Útị̂ mâ rĩʼá lị̃fị́ ãkó, gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ njị̃ ámâ lị̃fị́ nĩ má drí rĩzó võ ndrẽlé dódó nõ! 31Ĩtí ạ̃kû lâ sĩ tã ómvó ngá ʼásĩ rî, nĩ ârî tã ãzâ trá kĩ, õjílã mvá ãzâ bê êdê õjílã gólĩyî tị̃lị́ lị̃fị́ ãkó rî ʼbá yî trá, gõʼdá lị̃fị́ lâ yî drí rû njị̃zó võ ndrẽlé dódó yã? Õzõ mbârâkã Yésũ drí ámâ lị̃fị́ êdézó nõ ãʼdô Ôvârí kâ kô rî, gólâ îcá tã lârâkô ĩtí ʼdĩ ʼẽlé kô, tãlâ Ôvârí fẽé mbârâkã íyíkâ kô õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã õnjí ʼẽlé rî ʼbá yî drí, gólâ rî cé tã õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã gólâkâ ʼẽlé rî kâ ârílí ĩʼdî." 34Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî tã ãgô ʼdĩ drí lôgõlé ĩyî drí ʼdĩ bê rî, drílĩyî âʼdózó ạ̃wạ̃ ró rõô. Gõʼdá drílĩyî tã âtázó ãgô ʼdĩ drí kĩ, "Útị̂ nî lị̃fị́ ãkó ʼdĩ ákĩ fí tã õnjí áníkâ drí sĩ kô yã? Ãmâ gólĩyî tã Ôvârí kâ nị̃ ʼbá trá tãndí ró rî, ní âʼdô ãmâ îmbáʼá tã Ôvârí kâ sĩ ángô tí yã?" Gõʼdá drílĩyî ãgô ʼdĩ drõzó vólé ĩyî lãfálé sĩ. 35Gõʼdá Yésũ ârílí bê kĩ, Pạ̃rúsị̃ yî drô ãgô yí drí lị̃fị́ lâ njị̃lị́ ʼdĩ trá rî, gólâ drí ʼdẽzó rĩʼá ãgô ʼdĩ lôndãlé. Gõʼdá gólâ ûsúlị́ bê ãgô ʼdĩ rî, gólâ drí ãgô rî ʼdĩ îjízó kĩ "Pạ̃tị́ị̃, ní lẽ tã fí trá ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî ʼá yã?" 36Ãgô ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Ãmbá, ní âʼdâ drẽ ʼdíyî pã ʼbá rî gógó ʼdĩ má drí, tãlâ má lẽ ró tã bê gólâ ʼá." 37Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã-drị̃ lôgõlé gólâ drí kĩ, "Ní ndrê gólâ trá ánî lị̃fị́ sĩ. Gólâ rî gógó ĩʼdî rĩ ʼbá tã âtálé ní bê ngbãângbânõ rî." 38Gõʼdá ãgô ʼdĩ ârílí bê tã Yésũ kâ âtálé ʼdĩ rî, gólâ drí ʼãʼî tị̃zó vũdrị́ Yésũ rî ị̂njị̃lị́. Gõʼdá drílâ tã âtázó kĩ, "Kúmú, má nị̃ trá kĩ, nî ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí drí âjólé trá rî. Ngbãângbânõ rî, má lẽ tã trá ní ʼá." 39Tã ʼdî ʼbá yî vósĩ rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé ãgô yí drí lị̃fị́ lâ njị̃lị́ trá ʼdĩ drí kĩ, "Má ânĩ ãngó nõ ʼá nõ, tãlâ õjílã gólĩyî lị̃fị́ ãkó tã Ôvârí kâ nị̃ ʼbá drẽ kô rî ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî ũnjị̃ ró rû bê tã Ôvârí kâ nị̃lị́, gõʼdá gólĩyî kĩ ʼbá nĩ, yĩ ũnị̃ tã Ôvârí kâ trá dódó rî, lị̃fị́ lâ yî drí ậsị̃zó kpạ̃ạ́kũ. ʼDĩî tã ífí gólâ má drí ânĩzó ãngó nõ ʼá rî ĩʼdî ʼdĩ." 40Gõʼdá Yésũ õtírĩ rĩî úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âtálé rî, Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî kpá bê âdréʼá tólâ. Gõʼdá drílĩyî tã îjízó Yésũ tị́ kĩ, "Úlị́ gólâ ní drí âtálé ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî, ní ị̂sũ áníkâ bê rî, ãmâ kpá lị̃fị́ ãkó yã?" 41Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Tí õzõ nĩ õró tã-drị̃ lẽê nõ kĩ, nĩ âʼdô lị̃fị́ ãkó rî, nĩ âʼdô ânĩʼá Ôvârí ngálâ, gõʼdá gólâ âʼdô ãnî âyéʼá tã õnjí ãníkâ ʼásĩ ndrĩ. Gõʼdá nĩ âtálé bê trá kĩ, yĩ âʼdô cú lị̃fị́ bê võ ndrẽzó rî, nĩ âdô ʼdĩ ãnî nyãányâ ʼî. Gõʼdá Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá ãnî drí tã õnjí ãníkâ tãsĩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\