Yúdị̃ 1

1Mâ Yúdị̃, Yãkóbã rî ậdrúpị̃ ʼî, mâ rû ị̂ʼbũ ʼbá Yésũ Krístõ kâ ró rî ĩʼdî. Má îgĩ wárãgã nõ nĩ ãnî gólĩyî tíbê Ôvârí drí njĩlí trá íyíkâ ró nõ ʼbá yî drí. Ãnî ĩʼdî tíbê Ôvârí ãmâ átá drí lẽlé rõô rî gõʼdá kpá Yésũ Krístõ ãnî vó ndrẽ ʼbá rî bê. 2Ôvârí rî ʼâ ạ̃ậʼdị̂ ãnî rú. Gólâ õfẽ kpá lõvõ ãnî drí tã ạ̃ʼdị́ bê rõô. 3Ámâ rû-lẽ-ãzí yî tíbê má drí lẽlé rõô nõ ʼbá yî, má lẽ trá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró tã îgĩlí ãnî drí tã tãndí gólâ fẽlé trá ãmâ drí Yésũ Krístõ ʼdíyî pã ʼbá ãmákâ rî sĩ rî tãsĩ. Gõʼdá võ lâ ʼá rî, îcâ trá má drí tã îgĩlí ãnî drí ãnî lị̃fị́ õmbâ ró bê ãnî rú õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã ányâ îmbálé rî ʼbá yî tãsĩ. Má lẽ mbârâkã sõlé ãnî ʼá ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ tíbê Ôvârí drí âfẽlé õjílã íyíkâ nyãányâ lâ drí ậtị̃lị́ gạ́gạ́ rû jã ãkó gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 4Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî âfî trá ãnî lãfálé kírî ró, ãʼdô ró bê ãnî âdólé. Gólĩyî kĩ, Ôvârí ãâyê ãmâ trá tã õnjí ʼásĩ, gõʼdá ãâʼdó kô õnjí ró ãmâ drí tã õnjí ʼẽzó. Gólĩyî gâ vólé trá dó Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî ị̂njị̃lị́. Pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí âʼdô gõʼdá lâṇõ fẽʼá gólĩyî drí tã rî ʼdĩ tãsĩ, õzõ gólâ drí âtálé trá búkũ íyíkâ ʼá ạ̃kû ró nã sĩ kĩ, yí ãâʼdô lâṇõ fẽʼá õjílã rĩ ʼbá tã ʼẽlé ĩtí rî ʼbá yî drí rî kâtí. 5Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, má lẽ kpá tã gólâ ãnî drí nị̃lị́ trá dódó nõ âtálé óʼdí ãnî drí. Gbõ lé Ôvârí pâ õjílã íyíkâ trá ngbá, lôfõ-lôfõ gólĩyíkâ Mạ́sị̃rị̃ ʼásĩ rî sĩ rî, gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, õjílã ʼdî ʼbá yî lãfálé ʼásĩ gólâ îzã õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá yí ʼá kô rî trá. 6Gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ kpá tã mãlãyíkã gólĩyî tíbê rû jã ʼbá tã ányâ ʼẽlé Ôvârí rú rî yî tã lâ. Gólĩyî âyê drị́-ãcê tíbê Ôvârí drí fẽlé trá gólĩyî drí rî vólé. Gõʼdá ĩtí rî, Ôvârí drí gólĩyî rũzó ômbélé nyãrĩ gólâ ôkí ʼbá kô rî sĩ, gõʼdá gólĩyî trõzó vũlị́ võ gólâ ị́nị́rị́kúwạ́ ró rî ʼá rĩlí tólâ bũúũ kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó lâṇõ fẽlé gólĩyî drí rõô rî ʼá. 7Ĩtí rî, nĩ ị̂sũ drẽ kpá Sõdómõ yî tã Gõmórã bê, gõʼdá õjílã gólĩyî jạ̃rị́bạ̃ ãnyî gólĩyî lạ̃gạ́tị́ rî ʼá rî ʼbá yí bê. Gólĩyî rî ĩyî trá rĩʼá tã õnjí tẽtẽ tị̂ ãmbá nõ ʼbá yî ʼẽ bê cé tị̂tị̂. Tã ʼdî tãsĩ rî, õjílã ʼdî ʼbá yî vẽ trá ngbá lạ̃sị́ sĩ, tã âʼdâ ró lâṇõ lạ̃sị́ gólâ âdrã ʼbá kô rî kâ gólâ ʼdẽ ʼbá tã õnjí ʼbá drị̃ị̂ rî tãsĩ. 8Ĩtí rî, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã ányâ ʼdĩ ʼbá yî îmbálé rî, gólĩyî kĩ, Ôvârí ãâfẽ drị́-ãcê ĩyî drí âbĩ-âbĩ sĩ, gólĩyî rî ʼdĩ tã õnjí tẽtẽ ʼẽʼá. Gõʼdá gólĩyî gã tã Ôvârí kâ dó drị́-ãcê õjílã ãzâ ʼbá yí kâ yí bê. Gõʼdá gólĩyî rî mãlãyíkã Ôvârí kâ lôʼdálé. 9Gõʼdá kpálé ĩtí rî, ãmbá mãlãyíkã yí kâ, Mãyíkõlõ rô Ôvârí tákányĩ, gólâ âtá úlị́ õnjí mãlãyíkã ãzâ ʼbá yî drí kô õzõ tã îmbá ʼbá ányâ ʼdĩ ʼbá yí kâtí. Kậyị̂ Mãyíkõlõ drí rĩzó lâwãlé Sãtánã bê Músạ̃ rî ãvõ drị̃ị̂ rî, gólâ ʼdá Sãtánã kô. Gólâ âtâ tã Sãtánã drí kĩ nĩ rî, "Ôvârí õfẽ lâṇõ nĩ ní drí." 10Gõʼdá tã îmbá ʼbá ányâ ʼdĩ ʼbá yí kâ rî, gólĩyî rî ĩyíkâ ngá ndrĩ gólĩyî drí nị̃lị́ kô rî lôʼdálé lôʼdâ. Gõʼdá drílĩyî ĩyíkâ rĩzó nyé õzõ kõrõnyã kâtí cú ĩtí tã ị̂sũ-ị̂sũ ãkó, rĩʼá tã ĩyî drí lẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî âʼdólé ĩyî ífífí îzãlé. 11Ĩzã kõkõ! Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá gólĩyî drí. Gólĩyî rĩʼá õzõ Káyĩnã gólâ íyî ậdrúpị̃ rî lôvó ʼbã ʼbá kó kô rî kâtí, gõʼdá kpá õzõ Bãlámã gólâ õjílã Ôvârí kâ jã ʼbá lạ́tị̂ mbị̂ gólâ ʼdẽzó Ôvârí vó rî ʼásĩ ãʼdô ró bê ậdị̂ ûsúzó ĩʼdî sĩ lâ rî kâtí, gõʼdá kpá õzõ Kórã gólâ tã Ôvârí kâ gã ʼbá ʼdó drị́-ãcê Músạ̃ kâ yí bê rî kâtí. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô gólĩyî îzãʼá kpá õzõ gólâ drí Kórã rî îzãrẽ tí. 12Õjílã ʼdî ʼbá yî gólĩyî õtírĩ ĩyî âfí ãnî lãfálé ngá nyãlé kãrámã gólâ rû ậmû kâ lõvõ Ôvârí kâ âʼdázó rî ʼá ãní bê rî, gólĩyî ʼbã ĩyî tã trá cé ĩʼdî sị́sị́, tã ányâ ʼẽlé ũrị̃ ãkõ. Gõʼdá gólĩyî rĩʼá õzõ ôzê gólâ ậnị́ ʼbá cé ậnị̂ ʼdị̃ ʼbá kô rî kâtí cé kạ̃gũmạ́ạ̃ bê. Gõʼdá gólĩyî kpá õzõ fê gólâ lõʼwâ ʼwã ʼbá kó kô drílâ drãzó rî kâtí. 13Gólĩyî ʼê ãnî tã ị̂sũ ãníkâ drí ậvị̃zó õzõ õjílã drí ʼbú gãrẽ ãʼwá drí ʼdẽzó ʼá lâ rî kâtí, gõʼdá gólĩyî rĩʼá õzõ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ gólâ sĩ ʼbá nĩʼá ậvị̃lị́ ị́nị́rị́kúwạ́ ʼá rî kâtí, únị̃ị́ tã gólĩyî tãsĩ rî kô. 14Ẽnókã tíbê âʼdó ʼbá Ádãmã rî ózõwá ândâlâ njị̂-kázíyá ró rî ậngũ tã trá õjílã ʼdî ʼbá yî tãsĩ ạ̃kû ró. Gólâ kĩ, "Ôvârí Yãkóvã âʼdô âgõʼá mãlãyíkã ị́tị́lị́lị́ íyíkâ nyãányâ rî ʼbá yí bê. 15Gólâ âʼdô ʼẽʼá âgõlé tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí. Gólâ âʼdô ʼẽʼá lâṇõ fẽlé õjílã gólĩyî ndrĩ gólâ rî ị̂njị̃ ʼbá kô rî ʼbá yî drí tã õnjí tẽtẽ gólĩyíkâ ʼẽlé trá rî tãsĩ. Ôvârí âʼdô ʼẽʼá lâṇõ fẽlé gólĩyî drí úlị́ õnjí gõʼdá kpá lãʼdá ndrĩ gólĩyî drí rĩzó gólâ rî lôʼdálé ĩʼdî sĩ lâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ." 16Õjílã ʼdî ʼbá yî rî ĩyíkâ kậyị̂ vósĩ cé zãâ rĩʼá tã gĩlí. Gólĩyî rî ĩyíkâ gõʼdá kpá zãâ rĩʼá ngá gólĩyî rúʼbạ́ lôvó drí lẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî. Gõʼdá gólĩyî rî ĩyíkâ kpá zãâ rĩʼá tã âmãlé kĩ, yĩ ãʼdô ĩyíkâ õjílã tã lâ drí lâzélé gạ̃rạ̃ rî ĩʼdî. Gõʼdá rî ĩyî kpá rĩʼá úlị́ âsô-âsô âtálé rĩzó rĩʼá õjílã drị̃ âdólé ĩʼdî sĩ lâ, õjílã ʼdî ʼbá yî õlẽ ró tã gólĩyî ĩyî nyãányâ drí lẽlé ʼẽlé ʼdĩ bê. 17Ámâ rû-lẽ-ãzíyã yî tíbê má drí lẽlé rõô nõ ʼbá yî, nĩ ị̂sũ drẽ tã gólâ tíbê lãjóʼbá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí âtálé trá sị́sị́ nã ʼbá yî sĩ nã. 18Gólĩyî kĩ ãnî drí rî, "Õzõ õtírĩ cãâ kậyị̂ ạ̃dũkũ nô ʼá rî, õjílã ãâʼdô rĩʼá ʼdásí ʼẽlé ãnî rú, tãlâ ãnî drí ʼbãzó trá krístõ ʼbá ró rî sĩ. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî, ãâʼdô ĩyíkâ cé rĩʼá tã gólĩyî rúʼbạ́ lôvó drí lẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî, õjílã gólĩyî Ôvârí rî rõ ʼbá kô rî yî." 19Õjílã ʼdî ʼbá yî, gólĩyî kpá ĩʼdî tíbê rĩ ʼbá krístõ ʼbá lãfálé cãlé rî. Gólĩyî ĩʼdî tíbê lôvó rúʼbạ́ kâ drí gólĩyî pẽlé lẽ rî. Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rí gólĩyî ʼá kô. 20Gõʼdá ãníkâ rî, ámâ rû-lẽ-ãzí yî má drí lẽlé rõô rî ʼbá yî, tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ Krístõ ʼá rî õmbâ zãâ nĩʼá sị́sị́ ʼálâ, tãlâ nĩ âʼdô ró bê gạ́gạ́ tã lẽlẽ ãníkâ ʼá õzõ rákã fê kâtí. Nĩ rî zãâ rãtáã ʼẽlé nyé õzõ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí âʼdálé trá ãnî drí rî kâtí. 21Gõʼdá nĩ njû lõvõ Ôvârí kâ ãnî drí rî rú gạ́gạ́, gõʼdá lị̃fị́ ʼbãzó cé kậyị̂ gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí ʼẽzó âgõlé rî drị̃ị̂, gólâ âʼdô ãnî ʼbãʼá rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó yí bê, tãlâ gólâ rĩʼá pị̃pị̂sị́lị́ tãndí bê. 22Nĩ sõ mbârâkã õjílã gólĩyî tíbê drị̃ lâ yî drí lîjãzó trá tã îmbâ ányâ rî ʼbá yî drí rî ʼá. 23Gõʼdá nĩ rî zãâ gólĩyî tíbê tã îmbá ʼbá ányâ ró rî ʼbá yî drí âdólé trá ngbá gõʼdá drílĩyî ʼẽzó lâṇõ õnjí tẽtẽ ûsúlị́ Ôvârí drị́gạ́ sĩ rî ʼbá yî pãlé, té bũúũ lâṇõ rî gógó õtírĩ ʼẽê gólĩyî ûsúlị́ rî ʼá, gõʼdá nĩ rî kpá pị̃pị̂sị́lị́ tãndí bê õjílã drí ndrĩ. Gõʼdá ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú óõzó kô ãnî ífífí ʼbãâ tã õnjí ʼẽlé. 24Mã lûyị̂ nî Ôvârí tíbê ãmâ pã ʼbá ró nõ. Ní âʼdô ãmâ ậtị̃ʼá gạ́gạ́, mã õzó kô tã lẽlẽ ãmákâ Yésũ Krístõ ʼá rî âyé. Ní âʼdô îcáʼá ãmâ ʼbãlé âdrélé ní ágálé cú ĩtí tã õnjí ãkó, tãlâ mã rî ró bê ãyĩkõ ãmbá bê. 25Ôvârí, mã lûyị̂ nî Ôvârí pạ̃tị́ị̃ ró tíbê ãmâ pã ʼbá ró Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ sĩ rî. Mã ị̂njị̃ nî, tãlâ nî ĩʼdî õjílã ndrĩ ãngó ʼá nõ kúmú lâ yî ĩʼdî. Nî ĩʼdî rĩʼá mbârâkã ạ́ngị́ bê kárá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Ãâʼdô ĩtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\