Lúkạ̃ 1

1Ãgô ãmbá Tĩyõfílẽ, tã îgĩ-îgĩ nô ní drí õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî drí ʼbãzó gólĩyí bê Kúmú Yésũ ʼá rî yí bê. Má lẽ trá tã nô ífí lâ mbị̂mbị̂ lâ âtálé ãnî drí tã Yésũ kâ tãsĩ. Õjílã ãzâ ʼbá yî rĩʼá nị̃ ĩyî trá dódó, îgĩ ĩyî tã trá tã gólâkâ tãsĩ. Má nị̃ trá tã õjílã nã ʼbá yî drí îgĩlí ʼdĩ rĩʼá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ rû ʼẽ ʼbá trá rî ĩʼdî. Õjílã nã ʼbá yî ĩʼdî rĩ ʼbá ĩyî tã gólâkâ rî îcílí õjílã drí rî ĩʼdî, mâ rî gógó má rî trá tã gólâkâ ʼdĩ tị̂ lâ ṇãlé õjílã nã ʼbá yí bê. Má drí kpá tã ʼdî ndrẽ ʼbá lâ ãzâ ʼbá yî ûsúzó ãmâ drí rĩzó tã ʼdî tị̂ lâ ṇãlé gólĩyí bê. Má ûjũ tã gólĩyî drí îgĩlí ʼdĩ îgĩlí óʼdí mãnísĩ tãndí ró, tãlâ nĩ lẽ ró tã lâ bê ndrĩ dódó. Tã má drí îgĩlí ãnî drí nõ îtõ rĩʼá Yésũ rî tị̃tị̃ ʼásĩ bũúũ âcálé gólâ rî gõgõ Ôvârí ngálâ ûrú ʼálâ rî ʼá. 5Ndrô gólâ tíbê Yõwánĩ rî tị̃zó rî ʼá rî, Ẽródẽ ĩʼdî kúmú ró ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî drị̃ị̂. Ndrô gólâ ʼdĩ ʼá rî, ãgô ãzâ rĩʼá drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ rî ró, rú lâ Zãkãríyã, õkó lâ rî rú íyíkâ Ẽlĩzãbétã. Gõʼdá Ẽlĩzãbétã rî átá kpá drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ ʼî. 6Zãkãríyã yî õkó lâ bê tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ rĩʼá tãndí ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Gólĩyî rô Ôvârí rî tị̂-võ trá, té õzõ Ôvârí drí lẽlé rî tí. 7Gólĩyî cú ĩtí mvá ãkó, tãlâ Ẽlĩzãbétã rĩʼá óndó ʼî. Gólĩyî ʼdó kpạ̃rạ̃tị́ ãrãkã ró. 8Tã ʼẽʼẽ gólâ drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ rî kâ ʼdĩ, órî ʼẽlâ Yẽrõsãlémã ʼálâ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ nã ʼá. Zãkãríyã yî drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ ãzâ ʼbá yí bê gólĩyî ʼbạ̃súrú dãwá rî gógó Zãkãríyã kâ rî ʼásĩ rî, drílĩyî ânĩzó Yẽrõsãlémã ʼálâ rĩlí ngá ạ̃jị́ bê tũrũ-tũrũ õzõ bạ̃húrũ kâtí rî zãlé Ôvârí drí ûrú ʼálâ. Gólĩyî ʼê ĩyî tã ʼdî õrĩ Yúdạ̃ yí kâ drí ndrĩ. Kậyị̂ vósĩ cé lạ̃njạ́túlị́ bê, drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ ãlô rî drí fĩzó jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼálâ rĩlí ngá ạ̃jị́ bê rî zãlé Ôvârí drí ûrú ʼálâ. 9Kậyị̂ ãzâ sĩ, lạ̃njạ́túlị́ bê, Zãkãríyã rî ãzí-ãzí yî zĩ gólâ trá ʼbãlé rĩʼá ngá ạ̃jị́ bê rî zãlé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ nã ʼá. Drílâ gõzó fĩlí jó ạ́ngị́ ʼdĩ ʼá cé élêwálâ. 10Õjílã ãzâ ʼbá yî bê dũû, rî ĩyíkâ ĩví ʼálâ rãtáã ʼẽlé. 11Gólâ rî bê ngá ạ̃jị́ bê ʼdĩ zãlé jó ạ́ngị́ ʼdĩ ʼálâ rî, mãlãyíkã lãjóʼbá Ôvârí kâ drí âcázó. Mãlãyíkã ʼdî rî âdrélé ãnyî võ ngá zãzó ʼdĩ rú, drị́-ágó lésĩ ró. 12Gõʼdá gólâ ndrê mãlãyíkã ʼdî bê rî, gólâ lârô trá, dạ̃kạ́rũ, lẽlẽ ró. 13Gõʼdá mãlãyíkã ʼdî drí tã âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Ní ʼê ũrị̃ kô. Má ânĩ ĩʼdî tã nô âtálé ní drí nõ, rãtáã áníkâ rĩʼá ʼẽlé ị̃tú vósĩ cé rî, Ôvârí ârî trá. Ánî õkó Ẽlĩzãbétã âʼdô rû ʼbãʼá ʼâ bê. Drílâ mvá tị̃zó ágó ró. Ní âʼdô rú lâ zị̃ʼá Yõwánĩ. 14Ánî lị̃fị́ âʼdô wãʼá tõwã mvá ʼdĩ tãsĩ. Õjílã ndrĩ sị́ lâ ĩyî âʼdô ârí gũʼá tã ʼẽʼẽ tãndí mvá ʼdĩ kâ rî tãsĩ. 15Tã ífí lâ ĩʼdî rĩʼá nõtí, tãlâ Ôvârí zĩ gólâ trá rĩlí õjílã lị̃fị́ îcílí tã mbị̂mbị̂ sĩ. Ôvârí zĩ gólâ trá ʼbãlé õjílã ífífí ró, tã ʼẽʼẽ gólâkâ âʼdô ʼbãʼá ngĩî ãzí-ãzí lãfálé sĩ. Gólâ mvú õdrá kô. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âʼdô rĩʼá gólâ bê gólâ rî lôpélé gólâ rî pãʼá tã íyíkâ ʼẽlé ndrĩ tãndí ró. 16Gólâ âʼdô õjílã õrĩ Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yí kâ drị̃ lâ yî âjáʼá ʼdẽlé Ôvârí vó. 17Gólâ âʼdô ʼdẽʼá sị́sị́ võ êdélé Ôvârí drí âʼdézó gólâ vó. Gólâ âʼdô tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ pẽʼá, drílâ õjílã âsézó ndrĩ ârílâ. Gólâ rî gógó âʼdô ʼbãʼá kpá mbârâkã bê, õzõ tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã tíbê drã ʼbá ạ̃kû ró rî tí. Gólâ âʼdô tã pẽʼá mvá rî átá yî drí mvá lâ yí bê gólĩyî ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró ʼâ ạ̃ʼdị́ sĩ. Gólâ âʼdô tã pẽʼá õjílã gólĩyî ârîmâkô ʼbá drí, gõʼdá drílĩyî ĩyî jãzó tã mbị̂ rî ị̂sũlị́ ĩʼdî. Gólâ âʼdô tã pẽʼá õjílã drí ĩyî êdézó njãâ tã õnjí ãkó Ôvârí drí âcázó ûsúlâ ĩyî ndrĩ." 18Zãkãríyã drí tã âtázó mãlãyíkã ʼdî drí, "Âʼdô ʼbãʼá ángô tí ró yã? Mâ trá ãrãkã ró, ámâ õkó kpá trá ãrãkã ʼî rî." 19Mãlãyíkã ʼdî drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Mâ Gãbẽrélẽ ĩʼdî. Mâ lãjóʼbá Ôvârí kâ ĩʼdî. Ôvârí âjô mâ tã tãndí nõ âtálé ní drí, gõʼdá ní lẽé kô. 20Tã ámâ âjózó ĩʼdí bê lâ rî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî, âʼdô rû ʼẽʼá té õzõ má drí âtálé ʼdĩ tí. Gõʼdá ní lẽé tã má drí âtálé ʼdĩ bê kô rî, ngbãângbânõ nĩlí sị́sị́ ʼálâ Ôvârí âʼdô ánî ʼbãʼá ũʼdúʼdû ró." 21Gõʼdá õjílã gólĩyî ĩví ʼálâ rî ʼbá yî ĩyíkâ drẽ zãâ âdréʼá jó ạ́ngị́ ʼdĩ tị́lị́ Zãkãríyã rî tẽlé âfõlé rî, gólĩyî kĩ, "Zãkãríyã rî njãlé jó ʼá nõ ãʼdô ʼẽʼá yã?" 22Gõʼdá gólâ âfõ bê rî, âtá úlị́ gõʼdá kó kô, tãlâ gólâ trá ũʼdúʼdû ró. Rî tã âtálé cé drị́ sĩ. Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî âtâ ĩyî tã trá kĩ nĩ rî, "ʼDĩî, gólâ ndrê tã lârâkô ãzâ ʼbá yî trá jó ʼá tólâ." 23Gõʼdá ʼdĩî rî vósĩ rî, kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yî gólâ drí rĩzó ngá ʼẽʼẽ ʼẽlé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼálâ rî ndẽ rû trá. Gólâ ngâ trá gõlé ʼbã ʼálâ té ʼbạ̃drị̃ mvá íyíkâ rî ʼálâ. 24Gõʼdá õkó lâ Ẽlĩzãbétã ʼbã rû trá ʼâ bê. Ẽlĩzãbétã rî trá ʼbã ʼá lậmú ãkó ʼbã-tị̂ ʼásĩ párá njị̂. 25Ẽlĩzãbétã kĩ nĩ rî, "Ngbãângbânõ Ôvârí pâ mâ trá. Gólâ ndrê mâ bê rî, ámâ ĩzã gâ trá gólâ lị̃fị́, má ʼbã rû trá ʼâ bê. Gólâ trõ ãnyĩ trá má drị̃ị̂ sĩ." 26Ẽlĩzãbétã bê trá ʼâ bê párá njị̂-kázíyá rî, Ôvârí drí lãjóʼbá íyíkâ Gãbẽrélẽ rî âjózó ízámvá ãzâ rú bê Mãríyã rî ngálâ. Mãríyã ʼdĩ rî rĩlí Nãzãrétã ʼálâ. Nãzãrétã rĩʼá Gãlĩláyã ʼá. 27Gólâ lẽ tã trá ãgô ãzâ rú bê Yõsépã rî trõzó ágó ró. ʼDĩî gólâ nị̃ị́ drẽ ãgô tã kô. ʼDĩî Yõsépã rĩʼá kúmú Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ĩʼdî. 28Gãbẽrélẽ drí âcázó Mãríyã ngálâ tã âtálé kĩ nĩ rî, "Tã ậʼdị̂-ậʼdị̂ Ôvârí kâ ãâʼdô ní bê. Gólâ lẽ nî trá kôrô." 29Tã âtálé ʼdĩ sĩ rî, Mãríyã rî drị̃ lîjã trá, gõʼdá gólâ nị̃ị́ úlị́ ífí Gãbẽrélẽ drí âtálé yí drí ʼdĩ kô. 30Gãbẽrélẽ drí gõzó tã âtálé gólâ drí kĩ nĩ rî, "Mãríyã, ní ʼê ũrị̃ kô, tãlâ Ôvârí zĩ nî trá cé ĩʼdî élêwálâ õkó mvá ãzí lãfálé sĩ ʼbãlé ʼdíyî pã ʼbá rî ândrê ró. 31Ní âʼdô rû ʼbãʼá ʼâ bê, gõʼdá ní drí tị̃zó lâ mvá ágó ró. Ní âʼdô rú lâ zị̃ʼá "'Yésũ"'. 32Gólâ ĩʼdî tíbê Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ró rî, gõʼdá gólâ kpá ĩʼdî tíbê Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé kĩʼá nĩ rî, yí âʼdô âjóʼá lâ rĩlí kúmú ró õrĩ ãníkâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ zãâ ạ̃dũkũ ãkó rî ĩʼdî." 34Mãríyã kĩ nĩ rî, "ʼDĩî rî âʼdô ʼbãʼá ángô tí yã? Mâ drẽ ʼdĩyímvá ró nõ. Má nị̃ị́ drẽ tã ãgô kâ kpá kô nõ." 35Gãbẽrélẽ kĩ, "Ôvârí rî mbârâkã âʼdô ánî ʼbãʼá trá rû ʼbãlé ʼâ bê, tãlâ mvá rî ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá Ôvârí rî mvá ró, gólâ âʼdô té õzõ Ôvârí rî gógó kâtí. 36Ní ndrê drẽ, ánî áró Ẽlĩzãbétã gólâ óndó ʼî gõʼdá kpá ãrãkã ró, ngbãângbânõ rî, gólâ trá cú ʼâ bê párá njị̂-kázíyá. 37Tã ãmbá nã ʼbá yî, Ôvârí âʼdô ʼbãʼá lâ rû ʼẽlé cú ĩtí lâṇõ ãkó. Úlị́ Ôvârí kâ cú mbârâkã bê." 38Mãríyã kĩ, "Mâ rĩʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá Ôvârí kâ ĩʼdî. Má rî gólâ rî rõlé zãâ rõrõ kárá. Má âʼdô rû ʼbãʼá mvá ʼdĩ bê. Tã ʼdî âʼdô âʼdóʼá ĩtí." Gãbẽrélẽ drí Mãríyã rî âyézó, gõzó nĩlí. 39Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Mãríyã drí ngá íyíkâ êdézó ʼwãâʼwâ nĩzó íyî áró Ẽlĩzãbétã rî ndrẽlé. Ẽlĩzãbétã rî rĩlí ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ ʼá, võ lâ ʼdĩ lũtú ró ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî ʼálâ. 40Mãríyã drí âcázó Ẽlĩzãbétã drí ʼbã ʼálâ, gõzó fĩlí jó ʼálâ, nî-bê-yã fẽlé Ẽlĩzãbétã drí. 41Gólâ fẽ nî-bê-yã bê Ẽlĩzãbétã drí rî, mvá drí rû îʼwãzó Ẽlĩzãbétã ʼá. Gõʼdá Líndrí Ôvârí kâ îmbâ Ẽlĩzãbétã rî lị̃fị́ trá tã nị̃nị̃ sĩ. 42Gõʼdá Ẽlĩzãbétã kĩ nĩ rî, "Óõ Mãríyã, Ôvârí ʼbã lị̃fị́ trá ní drị̃ị̂ kôrô õkó ãzí drị̃ị̂ sĩ, tãlâ Ôvârí zĩ nî trá mvá íyíkâ tị̃lị́. Mvá tíbê ní drí ʼẽʼá tị̃lâ nõ rî, Ôvârí lẽ trá kôrô. 43Tãlâ ãʼdô ʼî, ní drí ânĩzó ámâ ndrẽlé yã? Mâ cú ĩtí fõlõgâ ró nõ. Nî ámâ pã ʼbá rî ândrê ʼî. 44Má nị̃ trá kĩ, ní âʼdô ʼbãʼá Ôvârí rî ândrê ró, tãlâ mvá mâ rî gógó ʼá nõ îʼwã rû trá ãyĩkõ drí nî-bê-yã ní drí fẽlé má drí ʼdĩ sĩ. 45Ôvârí lẽ nî fí trá kôrô, gólâ âʼdô ʼẽʼá tã ʼdî ʼẽlé té õzõ drílâ âtálé mãlãyíkã drí rî tí pạ̃tị́ị̃ ró." 46Gõʼdá Mãríyã drí Ôvârí rî lûyị́zó lôngó sĩ nõtí, "Má rî nõ Ôvârí rî lûyị́lị́ gólâ tíbê ʼdíyî pã ʼbá ró nõ. 47Gólâ ʼbã mâ trá âʼdólé ãyĩkõ sĩ. 48Mâ gólâ áyábálá ró nõ, gólâ ʼbã lị̃fị́ trá má drị̃ị̂. Nõngá sĩ, õkó ãzí ndrĩ kĩ nĩ rî, mâ trá cú ândrâ-tãndĩ bê, tãlâ Ôvârí tíbê mbârâkã ãkĩ nô, gólâ âʼdô fãfã fẽʼá kpá nĩ má drí tã ʼdî ʼbá yî ʼẽzó. Gólâ ĩʼdî âʼdô-âʼdô gólâkâ drí ʼbãlé ngĩî õjílã ndrĩ drị̃ị̂ sĩ, tã tãndĩ gólâkâ rĩʼá ãmbá. 50Ãmâ ĩzã gâ trá gólâ drị̃ị̂. Õzõ mã õrô gólâ rî, gólâ âʼdô ãmâ pãʼá, õzõ gólâ drí ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî pãrẽ ạ̃kû ró rî tí. 51Gólâ rî drị́ rĩʼá mbârâkã bê õjílã gólĩyî lómbé-lómbéwá ʼbá rî ʼbá yî îzãzó vólé. 52Gólâ âʼdô kúmú gólĩyî lómbé-lómbéwá ʼbá ró rî yî îngáʼá vólé kị́tị̃ kúmú kâ rî drị̃ị̂ sĩ, gólĩyî ʼbã ʼbá vólé ʼálâ rî ʼbãzó ĩʼdî sị́sị́ ʼálâ. 53Gólâ rî pị̃pị̂sị́lị́ mvẽêmvê ró, õjílã gólĩyî ʼbã ʼbá ĩzã ró rî yî pãlé. Gõʼdá gólâ lẽé õjílã gólĩyî ãrõ-ãrõ ʼbá ngá ãmbá ãʼdô ró ʼdó yí drí ʼdĩ ʼbá yî kô. 54Ngbãângbânõ rî, gólâ ʼbã trá zãâ tã íyíkâ yí drí âtálé ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí rî ĩʼdî. 55Gólâ rî ãmâ pãlé, gõʼdá gólâ zĩ ãmâ, Ãbãrãyámã rî õrĩ yî, õjílã íyíkâ ró. Ĩʼdî ʼdĩ." 56Mãríyã rî trá áró lâ Ẽlĩzãbétã bê párá nâ. Ẽlĩzãbétã drí mvá tị̃zó zãlô, drílâ gõzó gõlé. 57Ẽlĩzãbétã tị̂ mvá trá mvá ágó ró. 58Gólâ rî áró yî, gólâ rî rû-lẽ-ãzí yí bê trá ĩyî ndrĩ ãyĩkõ ró, tãlâ Ôvârí ʼbã gólâ trá mvá tị̃lị́ gólâ drí ʼbãrẽ õkó ãdrá ró rî ʼá. 59Kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ vósĩ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî ânĩ ĩyî trá mvá ʼdĩ âjílí ʼdẽlé bãsã ʼá. Kậyị̂ ʼdĩ trá kpá kậyị̂ gólâ rú zị̃zó mvá ʼdĩ drị̃ị̂ rî ĩʼdî. Gólĩyî kĩ nĩ rî, "Mvá ʼdĩ rú lâ úzị̂ Zãkãríyã." 60Gõʼdá Ẽlĩzãbétã lẽé kô. Ẽlĩzãbétã kĩ nĩ rî, "Mvá ʼdĩ rú lâ rĩʼá Yõwánĩ." 61Õjílã ʼdî ʼbá yî kĩ nĩ rî, "ʼDĩî rî lãʼbí ãmákâ rî ĩʼdî, mvá ʼdĩ rú lâ zị̃zó õzõ áró lâ yí kâtí. Nî áró ãzâ ãkó rú bê Yõwánĩ." 62Gõʼdá gólĩyî îjî Zãkãríyã trá kĩ nĩ rî, "Ní lẽ mvá nõ rú lâ zị̃lị́ ãʼdî ĩʼdî yã?" 63Zãkãríyã drí gõzó mvá ʼdĩ rú lâ îgĩlí wárãgã bị́ drị̃ị̂ kĩ nĩ rî, "Úzị̂ rú lâ Yõwánĩ." Õjílã ʼdî ʼbá yî lârõ trá. 64Kôrô Zãkãríyã rî tị̂ drí rû njị̃zó úlị́ âtálé íyî tị̂ sĩ. Drílâ îtónãzó Ôvârí rî lûyị́lị́. 65Gõʼdá ãzí-ãzí lâ yî trá ʼdó ũrị̃ ró. Tã ʼdî lậʼbû trá ndrĩ võ nã ʼbá yî ʼásĩ. 66Õjílã ndrĩ tã ʼdî ʼbá yî ârí ʼbá rî ĩyî trá ʼdó tã ị̂sũ-ị̂sũ ró, gólĩyî kĩ nĩ rî, "Á! Mvá rî nõ ãʼdô lâ ʼî yã?" 67Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Ôvârí njị̃ Zãkãríyã rî tị̂ bê rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí gólâ rî lị̃fị́ îmbázó tã nị̃nị̃ sĩ, úlị́ âtázó nõtí, 68"Má lûyị̂ drẽ Ôvârí ámákâ. Gólâ trá ãnyî ʼẽʼá ʼdíyî pã ʼbá âjólé ãmâ drí mbârâkã bê. 69ʼDíyî pã ʼbá nõ rî âʼdô ʼẽʼá ʼbãlé ãmâ drị̃ị̂ ndrĩ kúmú ró. Gólâ âʼdô ʼbãʼá nĩ ãmâ lị́pị̂ ró, õzõ gólâ rî ạ́ʼbị́yạ́ Dạ̃wúdị̃ tíbê Ôvârí rõ ʼbá rî tí. 70Ạ̃kû ró rî, tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ drí tã lâ âtílí kĩʼá nĩ rî, 71Ôvârí âʼdô ãmâ pãʼá nĩ ãmâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drị́gạ́ sĩ, îzãá ĩyî ãmâ kô. 72ʼDĩî rî tã gólâ drílâ ʼbãlé zãâ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ drí ạ̃kû ró rî ĩʼdî. Gólâ âʼdô tã gólâ drílâ ʼbãlé gólĩyî drí ʼdĩ ʼbãʼá drílâ rû ʼẽzó. 73Gólâ ʼbã tã rî gógó ʼdĩ trá rû ʼẽlé Ãbãrãyámã drí, gõʼdá tã rî gógó ʼdĩ drí rû ʼẽzó. 74Gólâ âʼdô ãmâ pãʼá ãmâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drị́gạ́ sĩ, mã ị̂ʼbũ ró rû bê yí drí cú ĩtí ũrị̃ ãkó. 75Gõʼdá kpá mã rî ró bê tã mbị̂ ʼbá ró yí lị̃fị́. 76Ámâ mvá, má âtâ tã nô ní drí. Ní âʼdô ʼbãʼá tã ậngũ ʼbá mbârâkã bê kôrô rî ró. Ní âʼdô ʼbãʼá tã ãmâ pã ʼbá kâ lôyá ʼbá ró. Ní âʼdô kpá ʼbãʼá lị̃fị́ îcí ʼbá ró õjílã drí âcâ-âcâ ãmâ pã ʼbá kâ rî drị̃ lâ tẽlé. 77Ní âʼdô õjílã lị̃fị́ îcíʼá nĩ kĩ nĩ rî, Ôvârí rĩʼá pị̃pị̂sị́lị́ bê mvẽêmvê ró, tãlâ gólâ âʼdô rĩʼá nĩ tã õnjí õjílã kâ âyélé. 78Ôvârí ãmákâ rĩʼá ʼâ ạ̃ʼdị́ bê kpá ngá lẽlẽ bê. 79Gólâ âʼdô âcáʼá õjílã ʼbãlé rû ôjálé ngĩî tã ʼẽʼẽ ĩyíkâ rî ʼásĩ. Gólâ âʼdô ãmâ îcíʼá ʼbãlé mbị̂ Ôvârí ágálé, Ôvârí rî pị̃pị̂sị́lị́ drí ậʼdị́zó ãmâ rú. Gólâ âʼdô õdrã ũrị̃ gólâ rĩ ʼbá ãmâ lị̃fị́ ôjálé õzõ ị́nị́rị́kúwạ́ kâtí rî trõʼá vólé ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ. Gólâ âʼdô lạ́tị̂ Ôvârí kâ rî îʼĩʼá ngbángbá, gólâ rî pị̃pị̂sị́lị́ âʼdô ậʼdị́ʼá ậʼdị̂ ãmâ rú ndrĩ. Ĩʼdî ʼdĩ." 80Gõʼdá Yõwánĩ mbâ trá ạ́ngị́ ãgô ró, gõʼdá gólâ nĩ trá rĩlí õmã ʼálâ élêwálâ bũúũ âcálé ndrô gólâ drílâ rĩzó tã pẽlé õjílã gólĩyî Yũdạ́yạ̃ kâ rî ʼbá yî drí rî ʼá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\