Lúkạ̃ 10

1ʼDĩî rî vósĩ rî, Kúmú Yésũ drí õjílã ãzâ ʼbá yî zị̃zó nyâʼdî-nâ-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃, jõlé sị́sị́ ʼbạ̃drị̃ mvá õnyíkõ yí drí ʼẽʼá nĩʼá lậmú bê ʼá lâ sĩ rî ʼásĩ, rị̃ rị̃. 2Drílâ úlị́ mãnĩgõ ãzâ âtázó õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ nĩ sị́sị́ má ágá ʼálâ tã Ôvârí kâ pẽlé õjílã drí, tãlâ õjílã ãmbá lẽ tã ʼdî ârílí. Gólĩyî rĩʼá õzõ ạ́mvú ạ́ngị́ ạ̃drúgú lâ drí mvẽlé trá njãâ ʼẽʼá ṇõlâ rî, gõʼdá õjílã ṇõ ʼbá lâ yû rî kâtí. Gõʼdá má lẽ nĩ ʼê rãtáã Ôvârí drí gólâ tíbê ʼbã ʼbá õjílã ndrĩ lị́pị̂ ró rî, gólâ ãâjô ró bê õjílã rĩʼá õjílã ãzí nõ ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî îcílí tã gólâkâ ârílí. 3Nĩ nĩ, nĩ ndrê ãnî tãndí ró, tãlâ ãnî rĩʼá õzõ ị̃ndrị̂ mvá gólâ rĩ ʼbá lậvũlị́ kôrô võ gólâ kíâkêlówá drí ʼbãzó ʼá lâ ʼásĩ rî kâtí. 4Nĩ nĩ ʼwãâʼwâ, nĩ trõ ngá kô ãní bê, õzõ lãfâ, jõráã, káʼbókã kâtí rî ʼbá yî. Nĩ âdrê kpá kô nĩʼá nî-bê-yã ʼẽ bê õjílã drí lạ́tị̂ ʼásĩ. 5Õzõ nĩ ãâcâ trá ʼbã ãzâ ʼá rî, nĩ fẽ nî-bê-yã ʼbã-lị́pị̂ drí nõtí kĩ nĩ rî, 'Ní trõ tã ạ̃ʼdị́ Ôvârí kâ trá ní bê.' 6Õzõ ʼbã-lị́pị̂ yî õlẽ tã trá rî, Ôvârí âʼdô gólĩyî pãʼá. Õzõ õlẽ ĩyî kô rî, Ôvârí pá gólĩyî kô. 7Nĩ rî zãâ ʼbã ãlô ʼá, âʼdó kô nĩʼá lậmú bê ʼbã-tị̂ kpã bê kô. Nĩ nyâ ngá, nĩ mvû ngá gólĩyî drí âfẽlé ãnî drí rî ʼbá yî, tãlâ ngá ʼdĩ õfẽ ró fãfã ãnî drí rĩzó tã ámákâ rî îcílí. 8"Õzõ óõlậgû ãnî trá ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ ʼá rî, nĩ nyâ ngá ndrĩ, nĩ gâ ngá gólâ gólĩyî drí âfẽlé ãnî drí rî kô. 9Nĩ êdê õjílã gólĩyî ngá lãzé bê rî ʼbá yî dódó, nĩ âtâ gólĩyî drí kĩ nĩ rî, 'Ôvârí lẽ ãnî ãʼdô ró õjílã íyíkâ ró, ólẽ ngá lẽlẽ ãníkâ gólâ bê rî õʼbê drị̃ ãlô.' 10Õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî ʼbạ̃drị̃ ʼdî kâ õlẽ tã ãníkâ kô rî, nĩ âtâ gólĩyî drí nõtí kĩ nĩ rî, 11'Mã âyê ãnî trá zãâ, nĩ ndrê drẽ, mã yâ tạ̃pị́lị́ndrị́ ʼbạ̃drị̃ ʼdî kâ trá ãmâ pá ágálé ʼásĩ, mã tô pá ʼá lâ gõʼdá kô. Nĩ ndrê trá, Ôvârí lẽ ãnî, gólâ rî ãnî zị̃ʼá ânĩlí õjílã íyíkâ ró, gõʼdá nĩ gã dó.' 12Lâṇõ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ drílĩyî rî âʼdô lâṇõ gólâ drílâ ʼẽʼá fẽlâ õjílã Sõdómõ kâ drí rî lậvũʼá. 13"Á! Ãnî õjílã ʼbạ̃drị̃ Kõrázã kâ nõ õjílã gólĩyî ʼbạ̃drị̃ Bẽtãsédã kâ rî ʼbá yí bê, má ʼê tã lârâkô trá ândálé ândálé ãnî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Ãnî lẽé kô drị̃ âjálé ʼdẽzó Ôvârí vó. Nĩ nị̃ trá ãʼdô tã âʼdô nĩ jạ̃rị́bạ̃ Tírã yí kâ drí Sĩdónã bê, ạ̃kû ró rî, Ôvârí îzã gólĩyî trá kôrô. Gólĩyî õró tã lârâkô gólĩyî má drí rĩʼá ʼẽlâ ãnî lãfálé ʼá rî ʼbá yî ndrẽê cú ĩyî lị̃fị́ sĩ rî, tí gólĩyî âdĩ drị̃ trá tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô lâṇõ ãmbá fẽʼá ãnî drí lậvũlị́ kôrô. 15Gõʼdá õjílã gólĩyî Kãpẽrãnómã kâ rî ʼbá yî ị̂sũ ĩyíkâ bê rî, Ôvârí âʼdô gólĩyî lậgúʼá trõlé ûrú ʼálâ, tãlâ gólĩyî ârî tã âtâ-âtâ ámákâ bê rî, gõʼdá nị̃ ĩyî mâ trá tã lârâkô ndrĩ má drí ʼẽlé rî ʼá yã? ʼÉʼẽ! Gólĩyî âʼdô nĩʼá lạ̃sị́ ạ̃dũkũ ãkó rî ʼá, tãlâ gólĩyî gã dó drị̃ âdĩlí tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ." 16Gõʼdá Yésũ âtâ tã trá lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí nõtí, "Má fẽ drị́-ãcê ámákâ trá ãnî drí õjílã lị̃fị́ îcízó ámâ võ ʼá. Õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî õlẽ tã ãníkâ trá rî, gólĩyî lẽ tã ámákâ rî kpá trá. Õzõ gólĩyî õgã tã îmbâ-îmbâ ãníkâ trá dó rî, gólĩyî gã ámákâ rî kpá trá dó. Õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî õgã tã ámákâ trá dó rî, gólĩyî gã Ôvârí kâ rî kpá trá dó, tãlâ gólâ ámâ âjó ʼbá rî ĩʼdî." 17Gõʼdá õjílã gólĩyî zĩlí nyâʼdî-nâ-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî, nĩ ĩyî trá tã Yésũ kâ âtá bê. Gõʼdá gólĩyî âgõ ĩyî gólâ ngálâ rúʼbạ́ âsô-âsô bê. Gólĩyî kĩ nĩ rî, "Mã ʼê tã ʼdî trá té õzõ ní drí âtálé rî tí. Líndrí õnjí gólâ Sãtánã kâ, mã âtâ tã bê drílĩyî rî, gólĩyî âyê õjílã trá. Mã zị̂ ánî rú bê rî, gõʼdá kôrô drílĩyî rõzó lâ." 18Yésũ drí gõzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ãwô, ạ̃kû ró rî, Sãtánã njâ tã Ôvârí kâ bê njãnjã rî, má ndrê ámâ lị̃fị́ sĩ Ôvârí drí Sãtánã rî ậvũzó ûrú lésĩ vũdrị́ ʼá nõlé. 19Líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá õzõ ótónyî kâtí õjílã zãlé zãzã, kpá ị̃nị̃ bê rî õjílã cĩlí lâzê-lâzê ró. Gõʼdá nĩ ró tã kô, gólĩyî lîsí ãnî kô, tãlâ má fẽ drị́-ãcê ámákâ trá ãnî drí gólĩyî îzãzó. 20Ngbãângbânõ rî, ãnî rúʼbạ́ trá âsô-âsô ró, tãlâ nĩ ị̂sũ bê, rî ĩyî trá mbârâkã bê líndrí õnjí îzãzó. Tãndí ró, ãnî rúʼbạ́ ãâʼdô âsô-âsô ró, tãlâ nĩ âʼdô trá Ôvârí rî mvá ró rî drí sĩ." 21Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼbã Yésũ trá âʼdólé pị̃pị̂sị́lị́ lâ bê ndrĩ ãyĩkõ ró, drílâ tã âtázó Ôvârí drí rãtáã sĩ kĩ nĩ rî, "Ãwô-ĩtí, ámâ átá, nî tíbê ãngó lị́pị̂ ró rî, ní lậpị̂ tã nô ʼbá yî trá ndrĩ õjílã gólĩyî tã nị̃ ãkĩ nõ ʼbá yî drí. Ánî Líndrí âʼdâ tã ífí nõ õjílã gólĩyî áyábálá ró rî yî drí. Ní ʼê ĩtí õzõ tã gólâ ánî pị̃pị̂sị́lị́ drí lẽlé rî tí." 22Gõʼdá gólâ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ rî drí kĩ nĩ rî, "Ámâ átá Ôvârí âfẽ ngá ãmbá nõ ʼbá yî trá ndrĩ má drị́gạ́. Ámâ átá Ôvârí nị̃ mâ trá íyî mvá ró, mâ ĩʼdî. Má nị̃ gólâ kpá trá ámâ átá ró Ôvârí ĩʼdî. Gõʼdá má lẽ trá Ôvârí rî âʼdálé õjílã gólĩyî má drí êpẽlé nõ ʼbá yî drí." 23Drílâ gõzó tã âtálé mãnísĩ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ôvârí rî lị̃fị́ ãâʼdô ãnî drị̃ị̂, tãlâ nĩ rî trá ámâ ndrẽlé tã lârâkô ʼẽrẽ ʼá ãmbá. 24Kúmú ãmbá ãzâ ʼbá yî, gõʼdá tã ậngũ ʼbá ãmbá rî ʼbá yí bê lẽ ĩyî tã lârâkô ʼdĩ ʼbá yî ndrẽlé rî, gõʼdá îcá ĩyî ndrẽlâ kô, lẽ ĩyî kpá úlị́ gólĩyî má drí rĩʼá âtálâ cú ámâ tị̂ sĩ ãnî drí nã ʼbá yî ârílí rî, gólĩyî ârí kpá kô." 25Kậyị̂ ãzâ sĩ, ãgô ãzâ gólâ lãʼbí îmbá ʼbá rî îjî Yésũ trá, ʼẽzó tã nị̃nị̃ Yésũ kâ rî ûjũlị́ tã ãzâ ʼbá yî ʼá, tãlâ lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ lẽ Yésũ âtâ ró úlị́ ãzâ bê ányâ ró. Lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ drí tã âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Lị̃fị́ îcí ʼbá Yésũ, õzõ má õlẽ trá rĩlí ạ̃dũkũ ãkó võ ûrú ʼálâ rî ʼá rî, má âʼdô ãʼdô ʼẽʼá ĩʼdî yã?" 26Gólâ âtâ trá lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ drí nõtí kĩ nĩ rî, "Tã tíbê Músạ̃ drí îgĩlí tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ tãsĩ rî, âtâ tã kĩ ãʼdî yã? Ní âtâ tã lâ má drí." 27Lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ lôgõ tã trá kĩ nĩ rî, "Tã îgĩ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼdĩ rî úlị́ âtálé ãmâ drí kĩ nĩ rî, 'Ní lẽ Ôvârí Kúmú áníkâ ró rî pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, ánî mbârâkã sĩ ndrĩ, tã ị̂sũ-ị̂sũ áníkâ sĩ ndrĩ.' Tã ʼBãʼbã Ândâ 6.5 Gõʼdá kpá, 'Ní lẽ ánî ãzí-ãzí yî, õzõ ní drí ánî ífífí lẽrẽ kâtí.' " Lạ́vị̃ ʼbá yî 19.18 28Yésũ kĩ, "Tã ní drí îjílí má tị́ rî, ní ndẽ trá ĩʼdî ʼdĩ. Õzõ ní õʼê tã ʼdî ʼbá yî trá ngbá ʼbũû rî, ní âʼdô rĩʼá Ôvârí bê ʼbạ̃drị̃ ûrú ʼálâ rî ʼá ạ̃dũkũ ãkó." 29Lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ lẽé kô õjílã drí tã âtálé kĩʼá nĩ rî, Yésũ ĩʼdî tã nị̃nị̃ bê kôrô yí drị̃ị̂ sĩ. Lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ kĩ, "Ní âʼdâ drẽ má drí õjílã ángô rî ʼbá yî ĩʼdî ámâ ãzí-ãzí ró má drí lẽlé rî yã?" 30Gõʼdá Yésũ lôgõ tã-drị̃ trá lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ drí íʼdígówá sĩ kĩ nĩ rî, "Ãgô ãzâ rĩʼá ânĩʼá Yẽrõsãlémã lésĩ, ʼẽʼá nĩlí Yérĩkõ ʼálâ. Ãgô ãzâ ʼbá yî ngá ôpá ʼbá ʼî, rû ĩyî gólâ trá lạ́tị̂ ʼá. Ngá ôpá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngá gólâkâ ôpázó ndrĩ, ítá yí bê ndrĩ. Gólâ gõʼdá cú ĩtí ũndú ró. Ngá ôpá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí gõzó gólâ rî cãlé ʼẽʼá fũlâ fũfũ, sẽzó lâ nĩʼá vũlâ pávó gãrã ʼá ĩtí, gbõcõ, ĩyî drị́gạ́ sĩ âyélé ãvõ ró. 31"Kậyị̂ ʼdĩ sĩ rî, ândrâ-tãndĩ ró, drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ ãzâ íyîngá kpá rĩʼá ânĩʼá âcálé võ tíbê gólâ drí rĩzó õzõ ãvõ kâtí ʼdĩ ʼá. Gõʼdá drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ ʼdĩ ndrê bê gólâ ậyị́ʼá vũdrị́ ĩtí rî, drílâ íyîngá lậvũzó rú lâ sĩ âyélâ nĩngá. 32"Gõʼdá ʼdĩî rî vósĩ rî, ãgô ãzâ drí kpá âcázó. Ãgô âcá ʼbá nõ rî lôsĩ gólâkâ rî rĩʼá íyíkâ ũgúlị́ ậtị̃ ʼbá drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ rî ʼbá yí kâ lãfálé sĩ. Gõʼdá ãgô nõ ndrê gólâ bê rî, drílâ íyîngá kpá lậvũzó rú lâ sĩ lạ́tị̂ gãrã drị̃ ãzâ rî ʼásĩ. 33"Gõʼdá ʼdĩî rî vósĩ rî, ãgô ãzâ drí kpá âcázó. Ãgô ʼdĩ Sãmárĩyã lé ʼbá ʼî, íyíkâ gĩâ ngá ãwã ʼî. Ãgô gólâ Sãmárĩyã lé ʼbá ró ʼdĩ ndrê bê ãgô lãzé bê ʼdĩ ậyị́ʼá vũdrị́ rî, ĩzã lâ gâ trá drílâ, gólâ kĩ nĩ rî, 'Óõ! Ãʼdô ʼê ãgô nõ nõtí nõ nĩ yã?' 34"Gõʼdá drílâ ânĩzó ãgô lãzé bê ʼdĩ îngálé lãzé lâ jĩzó õdrá sĩ, drílâ kpá dõ dãzó ĩʼdî lãzé ʼdĩ ʼá ãlókõ ró, drílâ lãzé lâ ômbézó ítá sĩ ngạ́rạ́-ngạ́rạ́. Drílâ ãgô lãzé bê ʼdĩ îngázó ʼbãlé dõngí íyíkâ rî drị̃ị̂, trõlé âjílí jạ̃rị́bạ̃ ʼálâ. Âcâ ĩyî bê jạ̃rị́bạ̃ ʼálâ rî, ʼbã ãgô lãzé bê ʼdĩ trá jó ũmú kâ rî ʼálâ. Gólâ ndrê ãgô lãzé bê ʼdĩ vó lâ trá tãndí ró. 35Ị̃drú rî tí, drílâ gõzó lậvũlị́. Drílâ lãfâ fẽzó ãgô jó ũmú kâ vó lâ ndrẽ ʼbá ró ʼdĩ drí ãlókõ gĩzó, kpá ngá nyãnyã gĩzó ãgô lãzé bê ʼdĩ drí. Drílâ kpá tã âtázó kĩ nĩ rî, õzõ yí õtírĩ âgõô rî, yí âʼdô kpá lãfâ ãzâ fẽʼá ngá gólâ drí nyãlé nõngá rî tãsĩ. Ĩʼdî ʼdĩ." 36Gõʼdá Yésũ âtâ trá ãgô gólâ lãʼbí îmbá ʼbá ró ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Tã ị̂sũ áníkâ rî íyíkâ ángô tí yã? Õjílã nâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ rî, ãʼdî pâ ãgô gólâ ngá ôpá ʼbá drí cãlé rî nĩ yã, tã ʼẽzó drílâ õzõ áró lâ kâtí rî yã?" 37Lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ âtâ trá kĩ nĩ rî, "Cé õjílã ânĩ ʼbá Sãmárĩyã lésĩ rî ĩʼdî." Yésũ kĩ, "Ní gõ ʼbã ʼálâ, ní ʼê kpá õzõ ãgô gólâ Sãmárĩyã lésĩ rî drí ʼẽlé ʼdĩ tí." 38Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ bê drílĩyî rĩrĩ nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼá, kậyị̂ ãzâ sĩ pávó ʼá rî, drílĩyî âcázó ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ ʼá. ʼBạ̃drị̃ mvá ʼdĩ ʼá rî, õkó ãzâ rĩʼá tólâ rú bê Márãtã. Ậmvúpị̃ lâ rî rú Mãríyã. Gólĩyî nị̃ Yésũ trá. Márãtã drí Yésũ rî tã âtízó ânĩlí ĩyî drí ʼbã ʼálâ ũmú ró. Yésũ âcâ bê drílĩyî ʼbã ʼá rî, Mãríyã ânĩ trá rĩlí vũdrị́ Kúmú Yésũ lạ̃gạ́tị́, úlị́ gólâkâ rĩʼá âtálâ rî ârílí ĩʼdî. 40Gõʼdá Márãtã îcá íyíkâ úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ ârílí kó kô, tãlâ gólâ rî lị̃fị́ trá lârâ-lârâ ró, lôsĩ nyãsá lâʼdî-lâʼdî kâ rî ʼẽʼá ĩʼdî, drị̃ lâ lîjã trá ndị̃ ĩtí. Márãtã drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Kúmú Yésũ, tãlâ ãʼdô ʼî ámâ ậmvúpị̃ Mãríyã drí ámâ âyézó élêwálâ, rĩʼá lôsĩ nyãsá lâʼdî-lâʼdî kâ ʼẽlé yã? Ní âtâ gólâ drí ãânĩ ró ámâ pãlé lôsĩ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ." 41Gõʼdá Kúmú Yésũ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Márãtã, Márãtã, kậyị̂ vósĩ ndrĩ, ní rî zãâ rĩʼá lị̃fị́ lôʼbélé lôʼbê lôsĩ jó kâ ʼẽrẽ ʼá ángô tí yã? 42Ní ârî drẽ, lôsĩ tãndí kó ĩʼdî ãlô nõ. Tákõ ĩʼdî úlị́ má drí rĩʼá âtálâ nõ ârî-ârî lâ ĩʼdî. Mãríyã lẽ trá úlị́ má drí rĩʼá âtálâ nõ ârílí. Nĩngá sĩ rî, má îcá tã âtálé drílâ kĩʼá nĩ rî, gólâ õnĩ lôsĩ ãzâ ʼẽlé rî kô."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\