Lúkạ̃ 11

1Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ rî rãtáã ʼẽʼá Ôvârí drí. Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ rĩʼá gólâ bê tólâ, ãlô gólĩyî lãfálé ʼásĩ rî kĩ nĩ rî, "Kúmú ãmákâ, ní îcî ãmâ lị̃fị́ rãtáã ʼẽʼẽ sĩ Ôvârí drí. Ókĩ nĩ rî, Yõwánĩ îcî íyíkâ tã ârí ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî lị̃fị́ lâ trá rãtáã ʼẽʼẽ sĩ." 2Gõʼdá Yésũ drí gõzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼê rãtáã nõtí, nĩ kĩ, Ãmâ átá ûrú ʼálâ rî, ánî rú ãʼdô ị̂njị̃lị́ ị̂njị̃. Kũmũ áníkâ rî ãâcâ. Ãndrõ nô, ní âfẽ ngá nyãnyã ãmákâ kậyị̂ vósĩ cé rî ãmâ drí. Ní âyê ãmâ tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî ʼásĩ, ãmâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî tãsĩ, õzõ ãmâ drí rĩrĩ ãzí-ãzí gólĩyî rĩ ʼbá tã õnjí ʼẽlé ãmâ drí rî ʼbá yî âyérẽ kâtí. Tã ûjũ-ûjũ ʼá rî, ní ʼbã ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ị̃ị̂dû ị̂dû, tãlâ mã õzó tã õnjí ʼẽê." 5Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã ãzâ âtázó gólĩyî drí tã rãtáã ʼẽʼẽ kâ Ôvârí drí rî tãsĩ nõtí, "Õzõ tí tã ãzâ ʼbá yî ãʼdô trá õzõ nõtí rî. Ngạ́cị̂ ító ʼá, õzõ ũmú ãzâ ãâcâ ní drí ʼbã ʼá võ jẽjẽ ãzâ ʼásĩ rî, gõʼdá ũmú rî ʼdĩ rĩʼá lõfó ró, gõʼdá nî cú ĩtí ngá nyãnyã ãkó fẽlé ũmú ʼdĩ drí nyãlé rî, gõʼdá ní ngâ nĩlí ʼbã-tị̂-ʼdị̃-ãzí áníkâ ngálâ. Ní kĩ ʼbã-tị̂-ʼdị̃-ãzí ʼdĩ drí rî, ũmú âcâ trá yí drị̃ị̂ võ jẽjẽ ʼásĩ, yî cú ĩtí ngá nyãnyã ãkó fẽlé drílâ nyãlé, îcá kô âkórí drí ãmbãtã âfẽzó yí drí fẽlé drílâ yã? 7"Ngbãângbânõ rî, má âtâ ãnî drí drẽ ãnî tã îjî-îjî sĩ. ʼBã-tị̂-ʼdị̃-ãzí áníkâ ʼdĩ âʼdô lôgõʼá lâ ní drí kĩ nĩ rî, 'Ní îkpókpólõ mâ kô, má âʼbã ạ́tị̃ trá, má njị̃ị́ gõʼdá ạ́tị̃ kô, ãmâ, ãmângá trá ãmâ mvá yí bê ậʼdú kõʼá.' 8"Gõʼdá ʼbã-tị̂-ʼdị̃-ãzí áníkâ ʼdĩ âʼdô ngãʼá gbãrãkã drị̃ị̂ sĩ, ạ́tị̃ njị̃lị́ ní drí, ngá gólâ ní drí lẽlé rî âfẽzó ní drí. Gólâ ʼê tã ʼdî ĩtí tãlâ ãʼdô ʼî yã? Tãlâ ní gólâ rî rû-lẽ-ãzí ʼî rî drí yã? ʼÉʼẽ, gólâ ʼê tã ʼdî ĩtí, tãlâ nî rĩʼá zãâ tã îjíʼá gólâ tị́, gólâ gõʼdá lẽé õjílã drí tã ị̂sũlị́ kĩ, yî ʼbã-tị̂-ʼdị̃-ãzí õnjí ʼî rî kô. Õzõ ãʼdô ĩtí rî, Ôvârí gólâ tíbê ʼbã ʼbá kôrô ánî ʼbã-tị̂-ʼdị̃-ãzí drị̃ị̂ sĩ rî âʼdô tã îjî-îjî áníkâ âríʼá. 9"Õzõ õjílã ãzâ ĩîjî ngá ãzâ tã lâ Ôvârí tị́ rî, áâʼdô fẽʼá lâ té gólâ drí. Õzõ õjílã õrî ngá ãzâ ndãʼá rî, áâʼdô kpá ûsúʼá lâ. Õzõ õjílã ãzâ õrî ạ́tị̃ gãlé rî, áâʼdô njị̃ʼá lâ gólâ drí. 11Õzõ mvá ãzâ ũzị̂ ngá nyãnyã átá lâ tị́ rî, átá lâ fẽé kúnị́ mvá ĩʼdî kô gólâ drí. Õzõ ũzị̂ ị̃ʼbị̂ ʼî rî, ófẽé ị̃nị̃ ĩʼdî drílâ kô. 12Õzõ ũzị̂ ʼạ̃ʼú ʼbú ĩʼdî rî, ófẽé ótónyî ĩʼdî drílâ kpá kô. 13Nĩ ndrê drẽ, ãnî gólĩyî tíbê tã õnjí bê rî ʼbá yî, nĩ fẽ kpá ngá tãndí ĩʼdî ãnî mvá yî drí. Ngã gõʼdá ãmâ átá tíbê ûrú ʼálâ rî âʼdô íyíkâ fẽʼá lâ ãnî drí gạ̃rạ̃ kô yã? Õzõ nĩ ạ̃ậzị̂ Líndrí Tãndí gólâkâ ĩʼdî rî, gólâ âʼdô fẽʼá lâ kpá ãnî drí." 14Kậyị̂ ãzâ sĩ rî, Yésũ êdê ãgô ãzâ trá ngá lãzé líndrí õnjí kâ ʼásĩ. Líndrí õnjí ʼdĩ ʼbã ãgô rî ʼdĩ trá rĩlí cú ĩtí úlị́ âtá ãkó ũʼdúʼdû ró. Gõʼdá éêdê ãgô ʼdĩ bê rî, ãgô ʼdĩ rî trá gõʼdá tã âtálé íyî tị̂ sĩ tãndí ró õjílã drí ârílí. Õjílã gólĩyî ãgô ʼdĩ ndrẽ ʼbá Yésũ drí rĩrĩ êdérẽ lâ ʼá rî âʼdô ĩyî trá ndrĩ lârõ-lârõ ró. 15Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî gã dó tã-drị̃ lẽlé kĩ, mbârâkã gólâ Yésũ drí rĩzó õjílã êdélé ĩʼdî sĩ lâ ʼdĩ, âʼdó Ôvârí ngá lésĩ kô, õjílã gólâ mbârâkã fẽ ʼbá Yésũ drí rĩzó õjílã êdélé nõ rĩʼá Sãtánã ĩʼdî, tãlâ líndrí õnjí ʼdĩ bê rĩʼá Sãtánã bê mbârâkã Sãtánã kâ zẽlé. 16Õjílã ãzâ ʼbá yî tã lẽlẽ ãkó rî, lẽ ĩyî Yésũ rî ûjũlị́ kĩ nĩ rî, gólâ âʼdô ngá âdó ʼbá ʼî, ʼdõvó gólâ õʼê drẽ kpá tã lârâkô ngĩî gólĩyî õndrê ró bê gólĩyî ũnị̃ ró bê kĩʼá nĩ rî, Ôvârí fẽ mbârâkã ʼdî nĩ gólâ drí. 17Gõʼdá Yésũ nị̃ tã ị̂sũ-ị̂sũ õnjí õjílã ʼdî ʼbá yí kâ ʼdĩ trá kĩ nĩ rî, gólĩyî lẽ trá kõlõgbõ cãlé yí drí. Gólĩyî lẽ âʼdálâ kĩ, Ôvârí âʼdó ĩʼdî kô íyî âjó ʼbá rî. Gõʼdá Yésũ âtâ tã trá õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "ʼBạ̃súrú gólâ tíbê lãfálé cã ʼbá rị̃ gõzó rĩlí rû fũlị́ ĩyî võ ʼásĩ rî âʼdô rĩʼá fí trá zị̃lị́ ʼbạ̃súrú ãlô ró yã? ʼBã gólâ rĩzó lâwãlé ʼá lâ ị̃tú vósĩ cé ãzí-ãzí bê rî, âʼdô rĩʼá trá võ ãlô ʼá ʼbã-tị̂ ãlô ró yã? 18Õzõ õjílã gólĩyî ậyị́ ʼbá ʼdó Sãtánã zẽlé rî õrî ĩyî lâwãlé kárá rî, kũmũ Sãtánã kâ âʼdô rĩʼá ãlô rî ángô tí yã? ʼÉʼẽ, îcá rĩlí kô. Rĩʼá pạ̃tị́ị̃ ró, Sãtánã âʼdô vólé gãʼá dó mbârâkã âfẽlé má drí. Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, Sãtánã fẽ mbârâkã nĩ má drí rĩzó líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ lôfõlé õjílã ʼásĩ ʼdî. Õzõ ãʼdô ĩtí rî, Sãtánã âʼdô kpá mbârâkã âfẽʼá má drí rĩzó líndrí õnjí gólâkâ gólâ rî úfú zẽlé ʼdĩ ʼbá yî îzãzó yã? 19Gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ tã dã ãnî drị̃ị̂, tã gólâ má drí ʼẽʼá âtálâ ãnî drí nõ tãsĩ. Õzõ Sãtánã ãʼdô ĩʼdî mbârâkã fẽ ʼbá ró má drí rî, gõʼdá ãʼdî fẽ íyíkâ mbârâkã ãnî drị̃-ʼbá yî drí rĩzó líndrí õnjí lôfõlé õjílã ʼásĩ rî nĩ yã? Nĩ îjî tã drẽ drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî tị́, ãʼdî fẽ mbârâkã ʼdî gólĩyî drí nĩ yã? Drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô âtáʼá lâ ãnî drí kĩ, Ôvârí âfẽ mbârâkã nô nĩ ĩyî drí. 20Gõʼdá mâ rî gógó kpá rĩʼá mbârâkã Ôvârí ngá lésĩ rî bê. Nĩ ndrê drẽ, gólâ rî gógó tíbê mbârâkã ʼbá ró ʼẽ ʼbá ãnî pãlé rî, mâ ĩʼdî rĩʼá nõ. Ôvârí âjô mâ nĩ ãnî lị̃fị́ îcílí, mâ ĩʼdî tíbê ãnî drí ʼẽʼá rõlâ rî. 21"Sãtánã rĩʼá õzõ ãgô ạ̃wạ̃lạ̃kạ̃ ʼbá íyíkâ rĩ ʼbá íyî mvá yî vó ndrẽlé ndrẽndrẽ ạ̃jú sĩ rî kâtí. 22Õzõ ãgô ãzâ kpá ạ̃wạ́lạ́kạ́ ró mbârâkã lâ drí gólâ rî lậvũlị́ gạ̃rạ̃ rî ãânĩ kpá ʼdẽlé õmbã bê gólâ drị̃ị̂ rî, âʼdô gólâ rî drõʼá cú ʼbã ʼásĩ ʼdĩyímvá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî ûwũzó ngbá ngá ʼbã kâ bê. 23"Má îmbâ ãnî lị̃fị́ ĩʼdî nõ. Nĩ rî kô õmbã Ôvârí yî lãfálé ʼá Sãtánã bê rî tẽlé. Pạ̃tị́ị̃ ró, õmbã rî ʼdĩ ʼẽʼá âcálé. Õzõ nĩ ạ̃ậmû ʼâ má bê kpãkã ãlô kô rî, nĩ lẽ gõʼdá trá ʼâ ậmúlị́ ạ̃jú-ʼbá-ãzíyã Sãtánã bê. Ãnî drí ámâ pãlé õjílã Ôvârí kâ êʼbélé võ ãlô ʼá õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ lôkí ʼbá drí kạ́bị̃lị́kị̃ íyíkâ êʼbérẽ kâtí. Õzõ nĩ õʼê ĩtí kô rî, nĩ lẽ gõʼdá trá õjílã Ôvârí kâ lâpẽlé má rú sĩ vólé. Gõʼdá ʼdĩî ʼásĩ rî, Ôvârí âʼdô tã âtáʼá kĩ nĩ rî, 'Ãnî ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí ʼî.' 24"Má lẽ trá tã ãzâ âtálé ãnî drí nõngá líndrí õnjí ʼbá tãsĩ. Õzõ líndrí õnjí Sãtánã ʼásĩ ʼdî ãâyê õjílã trá rî, drílâ rĩzó nĩʼá lậmú bê élê nĩʼá õjílã ãzâ ʼbá yî ndãlé, nĩzó rĩlí ʼâ lâ ʼá. Õzõ ũûsû õjílã ʼâ ãzâ kô drílâ rĩzó ʼá lâ rî, âʼdô õjílã sị́sị́ ʼdĩ nị̃ʼá, gõʼdá drílâ âgõzó óʼdí. 25Õzõ õjílã ʼdî ạ̃ậzị̂ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ íyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá kô líndrí õnjí ʼdĩ võ lâ ʼá rî, líndrí õnjí ʼdĩ õtírĩ âgõô rî, âʼdô gólâ rî pị̃pị̂sị́lị́ ûsúʼá zãâ tãkó ĩtí íyî tẽʼá ngbángbá, õzõ jó gólâ tõtõ ậkũzó trá ʼálâ sĩ êdélé ũmú drí rî kâtí. 26Gõʼdá líndrí õnjí ʼdĩ âʼdô ãzí-ãzí êʼbéʼá dũû ânĩzó rĩlí võ ʼdî ʼá, ʼdĩî rî âʼdô ʼbãʼá lâṇõ ró ãmbá lậvũlị́ sị́sị́ rî drị̃ sĩ." 27Gõʼdá Yésũ drẽ rĩʼá tã ạ̃dũkũ íyíkâ âtáʼá õʼbí ãmbá rĩ ʼbá ĩtí ʼdĩ ʼbá yî drí rî, gõʼdá õkó ãzâ õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lãfálé ʼásĩ, drílâ trẽzó úlị́ bê Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Õkó ãzâ gólâ ʼbã ʼbá ánî ândrê ró nõ, Ôvârí fẽ ãyĩkõ trá drílâ lậvũlị́ kôrô." 28Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó õkó ʼdĩ drí nõtí, "Ôvârí âʼdô ãyĩkõ fẽʼá lậvũlị́ kôrô õjílã gólâ rĩ ʼbá úlị́ má drí âtálé nõ ârílí rî drí gõʼdá kpá rõ ʼbá lâ rî drí." 29Gõʼdá nĩngá sĩ rî, õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî trá ậsị́ʼá dîrî gbãâ Yésũ rú sĩ, õzõ õbẽbẽwá drí vó bẽrẽ gbãâ rî kâtí. Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Õjílã rĩʼá ãmbá tã lẽlẽ ãkó. Gólĩyî lẽ má drí tã lârâkô ʼẽlé gólĩyî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Má gã dó tã lârâkô ʼẽlé gólĩyî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Ạ̃dũkũ lâ, gólĩyî âʼdô ĩyî tã lârâkô ãzâ ndrẽʼá cé ãlô, õzõ tã âʼdâ-âʼdâ kâtí, õzõ tã tíbê Ôvârí drí ʼẽlé Yónã drí rî kâtí. 30Tã Yónã kâ rî rĩʼá nõtí. Ạ̃kû ró, ị̃ʼbị̂ ạ́ngị́ ãzâ tê gólâ trá nyé yí ʼá. Gõʼdá Ôvârí drí ị̃ʼbị̂ ʼdĩ ʼbãzó gólâ rî lôʼdélé vólé lédrẽ-lédrẽ ró. Gõʼdá õjílã gólĩyî ʼbạ̃drị̃ Nínĩvẽ kâ rî ʼbá yî ʼá rî ârî ĩyî tã ʼdî bê rî, gólĩyî drí nị̃zó lâ kĩ nĩ rî, Ôvârí âjô gólâ nĩ ĩyî ngálâ. Gõʼdá tã ámákâ rî rĩʼá nõtí, Ôvârí âʼdô kpá ámâ ʼbãʼá âʼdólé lédrẽ-lédrẽ ró má drí ʼbãzó ʼbú ʼálâ rî vósĩ. Gõʼdá ʼdĩî rî vósĩ rî, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ãngó ʼá nõngá nõ ʼbá yî rî âʼdô ĩyî nị̃ʼá lâ kĩ nĩ rî, Ôvârí âjô mâ nĩ. 31Ị̃zạ́tú kậyị̂ gólâ Ôvârí drí tã-vó ãnî õjílã kâ rî kĩzó rî ʼá rî, õjílã gólĩyî Nínĩvẽ kâ rî âʼdô ʼbãʼá kpá ĩtí tị̂ gã ʼbá ró ícícíyá ʼẽlé ãnî tíbê tã ârí ʼbá kô rî ʼbá yî rú, tãlâ õjílã gólĩyî Nínĩvẽ kâ rî ʼbá yî ârî ĩyî tã Yónã kâ bê rî, drílĩyî drị̃ âdĩzó tã õnjí ʼásĩ. "Gõʼdá kúmú ãzâ kpá gólâ võ jẽjẽ ãzâ kâ rî rĩʼá õkó ʼî. Gólâ âʼdô ʼbãʼá tólâ kpá ĩtí ícícíyá ʼẽlé ãnî gólĩyî tã lẽ ʼbá kô rî ʼbá yî rú. Gólâ ânĩ trá võ jẽjẽ ʼásĩ úlị́ tã nị̃nị̃ kâ ârílí kúmú Sólõmõ sị́lị́ sĩ. Gõʼdá mâ tíbê âjólé ûrú lésĩ rî âʼdô ʼbãʼá gạ̃rạ̃ kúmú Sólõmõ drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá nĩ lẽé úlị́ ámákâ ârílí kô. Ngbãângbânõ, má rî tã Ôvârí kâ îcíʼá ãnî drí, gõʼdá nĩ lẽé kô ârílâ má tị́ sĩ. 33"ʼDõvó nĩ ârî drẽ, õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ lạ̃sị́ îʼĩlí drị̃ lâ âkólé límvó zẽlé. Õzõ õjílã ĩîʼĩ lạ̃sị́ îngálé ûrû rî, õjílã õtírĩ ʼẽê fĩlí jó ị́nị́rị́kúwạ́ ró rî ʼá rî, âʼdô ndrẽʼá lâ tõ. Úlị́ ámákâ rî ĩyíkâ õzõ lạ̃sị́ îʼĩlí lậpị́lị́ límvó zẽlé kô rî kâtí. Îcá té tã lârâkô ʼẽzó ĩʼdî rî kô. 34Võ îʼĩ-îʼĩ drí fĩzó bũúũ ʼá lâ ngbángbá. Õzõ ãnî lị̃fị́ ãʼdô ngá lãzé ró rî, ngá îʼĩ fí kô, âʼdô ʼbãʼá ị́nị́rị́kúwạ́ ró. Õzõ nĩ ãârî úlị́ ámákâ kô rî, ãnî nyé õzõ lị̃fị́ gólâ ngá lãzé ró rî kâtí. 35Úlị́ ámákâ nõ âʼdô ʼbãʼá õzõ ngá îʼĩ-îʼĩ kâtí, ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, ãnî drí úlị́ ámákâ trõzó ʼbãlé ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá tãlâ úlị́ ámákâ nõ rî rĩlí võ îʼĩlí ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, õzõ võ îʼĩ-îʼĩ ngbángbá rî kâtí." 37Gõʼdá ʼdĩî rî vósĩ rî, Pạ̃rúsị̃ ãzâ drí Yésũ rî zị̃zó ânĩlí ngá nyãlé yí bê. Gõʼdá Yésũ drí âcázó rĩlí vũdrị́ õzõ lãʼbí gólĩyíkâ rî tí. Drílâ gõzó îtónãlé ngá nyãlé. 38Gõʼdá gólâ îjí lị̃mvû tã kô íyî drị́ jĩzó bũúũ kûlúgûsú ʼá, õzõ lãʼbí Pạ̃rúsị̃ kâ rî tí. Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ trá lârõ-lârõ ró. 39Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ãnî ãnî ãzí-ãzí yí bê gólĩyî âʼdó ʼbá Pạ̃rúsị̃ ró rî ʼbá yî, nĩ ârî drẽ. Nĩ rô lãʼbí ãníkâ trá tákányĩ. Nĩ jĩ ãníkâ cé ãnî rúmvạ́ ĩʼdî, gõʼdá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ drí ĩyíkâ rĩzó ị̃ndị̂ ró. Má âtâ tã ʼdî tãlâ ãnî ngá lôvó ʼbá ʼî, gõʼdá nĩ âʼdô kpá õjílã gólĩyî ĩzã ʼbá ró rî yî ʼbãʼá ậdị̂ ĩyíkâ fẽlé ãnî drí. 40Õzõ nĩ õjĩ cé límvó rúʼbạ́ ĩví lésĩ rî ĩʼdî rî, nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, ʼálé lâ âʼdô ʼbãʼá kpá ngbángbá yã? Nĩ jĩ ãnî pị̃pị̂sị́lị́ kpá, Ôvârí ẽêdê ró kpá ãnî rúʼbạ́ ãnî pị̃pị̂sị́lị́ bê. Gõʼdá ãʼdô ĩtí rî, nĩ âyê ngá lôvó vólé, ậdị̂ ãnî lĩkítí ʼá, ãnî drí rĩʼá ʼbãlâ ʼdĩ, nĩ fẽ ĩzã ʼbá drí, ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ãʼdô ró bê ngbángbá. 42"Ãnî Pạ̃rúsị̃ yî, lâṇõ ạ́ngị́ âʼdô ãnî ʼẽʼá, tãlâ nĩ rî trá tã õnyíkõ ãmbá lãʼbí ãníkâ rî ʼbá yí kâ vó lâ lôbẽlé ị́ndị̂-ị́ndị̂, gõʼdá tã ʼbãʼbã tíbê Ôvârí kâ rî âyézó vũdrị́. Tã âʼdâ-âʼdâ lâ rĩʼá nõtí, nĩ câ ạ́mvú ãníkâ ạ̃túbị́ kâ lãfálâ mûdrị́, gõʼdá ãlô rî ãnî drí fẽzó lâ Ôvârí drí, gõʼdá nĩ lẽé õjílã gólĩyî ĩzã ró rî ʼbá yî vó lâ ndrẽlé kô. ʼDĩî rî, nĩ lẽé Ôvârí pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ kô. 43"Ãnî Pạ̃rúsị̃ nô ʼbá yî, nĩ lẽ ãníkâ rĩlí ʼdó rĩ-võ ãmbâ-ãmbâ drị̃ị̂ sị́sị́ lésĩ õjílã ágálé, õzõ nĩ õtírĩ nĩî jó tã ârí kâ rî ʼálâ rî, nĩ lẽ õjílã õfẽ ró nî-bê-yã ĩyî drí rĩzó ĩyî ị̂njị̃lị́ võ rû êʼbê kâ ʼdĩ ʼá. 44Õjílã ʼdî ʼbá yî nị̃ị́ kô kĩ, ãnî pị̃pị̂sị́lị́ âʼdô rĩʼá ị̃ndị̂ ró." 45Gõʼdá ãgô ãzâ rĩ ʼbá lãʼbí îmbálé rî drí ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Õzõ ní ãâtâ tã trá ĩtí õjílã gólĩyî Pạ̃rúsị̃ ró rî yî drí rî, ʼdĩî rî, ní rî kpá gólĩyî rĩ ʼbá lãʼbí îmbálé rî ʼbá yî ʼbãʼá ʼdásí ʼẽzó rú lâ ĩyî." 46Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó ãgô ʼdĩ drí kĩ, "Tã pạ̃tị́ị̃ ró, õjílã gólĩyî lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî, Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá gólĩyî drí, tãlâ lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî tã ãzâ ʼbá yî lãʼbí kâ lôpélé dũû õjílã drí ʼẽlé. Tã õnyíkõ ʼdî ʼbá yî ndrĩ êʼbê rû gõʼdá trá dũû gólĩyî ômbê kúkú ʼá lậnjị̃-lậnjị̃ ró, õzõ ngá lậnjị̃ kâtí. Ãnî gólĩyî lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî ngá êʼbélé dũû lậnjị̃-lậnjị̃ ró õjílã drí njị̃lị́, gõʼdá nĩ lẽé gólĩyî pãlé njị̃rị̃ lâ ʼá gõʼdá kpá kô. 47"Nĩ rî lóʼdé tãndí óʼdí bẽlé võ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ ngĩíngî võ gólĩyî tíbê tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yî ãvõ lâ ʼbãzó rî ʼá. Nĩ ʼê ĩtí, tãlâ õjílã õlôngô ró ãnî tã bê, gõʼdá ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî gâ ĩyî vólé dó úlị́ tã ậngũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ ârílí, gõzó tã ậngũ ʼbá yî fũlị́ vólé. 48Nĩ trõ ãníkâ ʼdĩ té ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî lârâkô ĩʼdî. 49Õzõ ãndrõ nô Ôvârí ãâjô tã ậngũ ʼbá ãzâ rî, nĩ âʼdô úlị́ gólâkâ gãʼá dó, gõʼdá ãnî drí kpá gólâ rî fũzó vólé. Tã pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí kĩ, yí âʼdô võrã âjóʼá tã ậngũ ʼbá íyíkâ bê tã âtálé ãnî drí, ãnî rî gógó âʼdô gólâ rî drõʼá vólé kpá gólâ rî fũzó. 50Ôvârí âʼdô kpá ãnî îzãʼá vólé. Ôvârí âʼdô ícícíyá ʼẽʼá ãnî rú, tãlâ tã ậngũ ʼbá yî ãnî drí fũlị́ ãmbá kó îtõ võ ãngó kâ rî ʼá bũúũ ị̃tú ãndrõ nô ʼá rî tãsĩ, 51îtõlé kó sị́sị́ Ábẽlẽ drị̃ị̂ sĩ bũúũ âcálé ãzâ rú bê Zẽkãríyã rî rú, úfû Zẽkãríyã íyíkâ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼá, ãnyî võ kõrõnyã zã kâ lạ̃gạ́tị́. Ãnî õjílã gólĩyî ʼbã ʼbá drẽ lédrẽ-lédrẽ ró rî, Ôvârí âʼdô ãnî îzãʼá kpá lâṇõ fẽzó ãnî drí tã õnjí ʼdĩ tãsĩ. 52"Ãnî gólĩyî lãʼbí îmbá ʼbá ró ʼdĩ ĩyíkâ õzõ õjílã gólĩyî ʼbã ʼbá gbákálã-fê, jó tị́lị́-tị̂ Ôvârí kâ îgbálákãzó ĩʼdî sĩ lâ rî kâtí. Gbákálã-fê íyíkâ õzõ tã nị̃nị̃ gólâ ʼẽzó ãmâ pãlé mbârâkã tã õnjí kâ ʼásĩ rî kâtí. Ãnî lãʼbí îmbá ʼbá yî, nĩ lẽé kô ạ́tị̃ Ôvârí kâ njị̃lị́ õjílã drí fĩzó jó tị́lị́-tị̂ ʼdĩ ʼásĩ. Ôvârí âʼdô kpá gólĩyî pãʼá, drílĩyî fĩzó, gõʼdá ãnî rî gógó, nĩ fí kô." 53Gõʼdá Yésũ drí võ ʼdî âyézó. Pạ̃rúsị̃ yî lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê drí rĩzó tã âtálé ʼálé âdrã sĩ Yésũ rú. Kậyị̂ ʼdĩ ʼá rî, Yésũ gõʼdá trá zãâ gólĩyî ạ̃jú-ʼbá-ãzíyã ʼî, gõʼdá gólĩyî rî trá Yésũ rî îjílí tã îjî-îjî ãzâ ʼbá yî sĩ dũû, 54tãlâ Yésũ ạ̃ậvị̃ ró bê úlị́ ãzâ ʼbá yî ʼá, gõʼdá yĩ ũrû ró gólâ bê úlị́ âfõ ʼbá gólâ sị́lị́ sĩ rî sĩ, ãʼdô ró bê ĩyî drí ícícíyá ʼẽzó gólâ rú gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî drí, ãʼdô ró bê gólâ rî fũzó vólé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\