Lúkạ̃ 12

1Kậyị̂ vósĩ cé, õʼbí ãmbá êʼbê rû trá zãâ rĩʼá Yésũ rî vó bẽlé. Õjílã trá dũû. Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ drí kĩ nĩ rî, "Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, nĩ trõ tã Pạ̃rúsị̃ yí kâ kô. Pạ̃rúsị̃ yî rî ĩyíkâ tã âtálé kôrô Ôvârí rî rõrõ tãsĩ, gõʼdá gólĩyî ʼé ĩyî tã lâ kô, gõʼdá gólĩyî rî rĩlí tã lãʼbí ĩyíkâ rî kâ ʼẽlé ĩʼdî, gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ sú kô. 2Gõʼdá ị̃zạ́tú rî, Ôvârí âʼdô tã gólĩyî õjílã pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî âʼdáʼá ãlô-ãlô ndrĩ. 3Îcá kô õjílã ãlô ãnî lãfálé ʼásĩ rî drí úlị́ ãyãyã ãnî drí rĩʼá âtálâ jó ị́nị́rị́kúwạ́ ró rî ʼá rî lậpị́lị́, ãyãyã rî ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá úlị́ ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ ró õjílã ndrĩ drí ârílí ʼbũû." 4"Nĩ ârî drẽ, nĩ rô õjílã gólâ mbârâkã bê ʼẽ ʼbá ãnî rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú fũlị́ rî kô. 5Nĩ rô cé Ôvârí ĩʼdî, tãlâ gólâ îcâ kpá ãnî ʼbãlé drãlé, gõʼdá gólâ îcâ kpá ãnî ʼbãlé võ gólâ lạ̃sị́ ạ̃dũkũ ãkó rĩ ʼbá vẽlé rî ʼá, tãlâ tã õnjí ãníkâ tãsĩ. Gólâ ĩʼdî rĩʼá ãnî drí ʼẽʼá rõlâ rî. 6"Nĩ ârî drẽ, õzõ nĩ õgî ãríwá mvá rĩʼá sõlâ fê sị́lị́ dãdãwá ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî nyãlé lãfâ fínyáwá sĩ rî, õjílã ʼbãá lị̃fị́ drị̃ lâ kô. Gõʼdá ãríwá dãdãwá rî ʼdĩ ʼbá yî, Ôvârí nị̃ gólĩyî trá ãlô-ãlô ndrĩ. 7Nĩ ndrê trá, Ôvârí lã õjílã drị̃-ʼbí ʼdĩ trá ndrĩ ãlô-ãlô, ʼbãá ãnî tã vị̃lị́ kô. Ãʼdô ĩtí rî, nĩ ʼê ũrị̃ kô, tãlâ Ôvârí lẽ ãnî trá kôrô lậvũlị́ ngá õnyíkõ ndrĩ drị̃ị̂ sĩ." 8Yésũ kĩ nĩ rî, "Õzõ nĩ ãâʼdâ tã gólâ ãnî drí tã ámákâ lẽzó ʼdĩ trá õjílã lị̃fị́ drị̃ ʼá rî, gõʼdá má âʼdô kpá âʼdáʼá lâ ámâ átá rî lị̃fị́ drị̃ ʼá kĩʼá nĩ rî, ãnî nõ õjílã ámákâ ĩʼdî. Gõʼdá mãlãyíkã Ôvârí kâ âʼdô ĩyî kpá tã ʼdî ʼbá yî nị̃ʼá ndrĩ. 9Õzõ nĩ õgã dó ʼdẽlé má vó õjílã lị̃fị́ drị̃ ʼá ũrị̃ drí sĩ rî, gõʼdá má âʼdô vólé gãʼá kpá dó ãnî âʼdálé ámâ átá drí mãlãyíkã íyíkâ rî ʼbá yí bê. Nĩ âʼdó õjílã ámákâ kô. 10Nĩ ârî drẽ, má âtâ tã ãzâ gólĩyî tíbê ámâ gã ʼbá dó rî ʼbá yî drí, õzõ gólĩyî õʼê ʼdásí mâ tíbê âjólé ûrú lésĩ nô rú rî, gõʼdá gólĩyî drí Ôvârí rî îjízó ĩyî âyélé tã õnjí ĩyíkâ ʼdĩ tãsĩ rî, Ôvârí âʼdô gólĩyî âyéʼá. Õzõ nĩ ãâtâ kĩ nĩ rî, mbârâkã ámákâ nõ ãʼdô íyíkâ Sãtánã kâ ĩʼdî, mbârâkã ámákâ rî ãâʼdó kô Líndrí Tãndí Ôvârí kâ sĩ rî. Õzõ nĩ ĩîjî Ôvârí ãnî pãlé rî, Ôvârí îcá kô ãnî pãlé tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. 11"Ãnî tíbê ʼbã ʼbá õjílã ámákâ ró rî, nĩ ârî drẽ. Õzõ õjílã ãzâ õfẽ ãnî drị́-bã ícícíyá ʼẽzó ãnî rú, ãnî ʼbãzó âdrélé õjílã ãmbâ-ãmbâ ʼbãlé jó tã ârî kâ rî ʼá rî ágálé, ngã ʼbô kúmú ágálé tã Ôvârí kâ rî sĩ rî, nĩ ʼê ũrị̃ kô, 12Tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âʼdô úlị́ tãndí ʼbãʼá ãnî sị́lị́ âtálé." 13Ãgô ãzâ rĩʼá õʼbí ãmbá ĩtí ʼdĩ ʼásĩ, ãgô ʼdĩ drí Yésũ rî îjízó nõtí kĩ nĩ rî, "Lị̃fị́ îcí ʼbá, ní âtâ tã ámâ ậdrúpị̃ sị́sị́ rî drí, gólâ ãâfẽ drị́-vó ãmâ átá kâ rî ũrûkậ lâ má drí âʼdô lãʼbí ãmákâ rî vó ró, tãlâ ʼdĩ rî ngá ạ̃dũkũ ãmâ átá drí ʼẽlé rî ĩʼdî. Gõʼdá gólâ lẽé tã ʼdî ʼẽlé kô." 14Yésũ jâ tã-drị̃ ʼdî trá gólâ drí kĩ nĩ rî, "Má âʼdó mvá sị́sị́ ʼbạ̃súrú ãníkâ rî ʼá rî ĩʼdî kô tã ãníkâ ʼdĩ âtálé yã?" 15Yésũ âtâ tã trá õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼbã ãnî lị̃fị́ ngá ãmbá dũû rî drị̃ị̂ kô, tãlâ rĩrĩ ãmákâ ãngó nõ ʼá rî âʼdó kô ãnî drí ʼbãzó ngá-tị̂ bê ãmbá. Õzõ nĩ õʼbã ãnî lị̃fị́ ngá ãmbá dũû rî drị̃ị̂ rî, nĩ âʼdô ʼẽʼá lạ́tị̂ võ ûrú ʼálâ rî kâ ị̂vị̃lị́. 16"ʼDõvó má âtâ drẽ íʼdígówá ãzâ ãnî drí, nĩ ârî ró bê. Ãgô ãzâ rĩʼá ạ́mvú íyíkâ bê ạ̃drúgú lâ rĩʼá rõô. Gólâ trõ ạ̃drúgú trá ndrô ʼdĩ ʼá rõô. 17Gólâ rî trá tã ị̂sũlị́ nõtí kĩ nĩ rî, 'Mâ ẽró ạ́ngị́ ãkó má drí ạ̃drúgú ʼbãzó ʼá lâ. 18Âʼdô bê trá ĩtí rî, má lẽ trá ẽró gólâ ạ̃kû rî ûfúlị́ vólé óʼdí lâ ʼdị̃zó ĩʼdî võ lâ ʼá ạ́ngị́ ró, má drí ạ̃drúgú ámákâ ãmbá ʼdĩ ʼbãzó ndrĩ ʼá lâ ngá õnyíkõ bê ndrĩ, 19tãlâ ndrô ãzâ rĩ ʼbá âgõlé nã sĩ rî, má ãʼdô ró bê ngá nyãnyã bê dũû, gõʼdá má lẽé gõʼdá ạ́mvú ãzâ ʼwãlé kô, tãlâ má rî ró tãkó ĩtí cé ngá nyãlé ĩʼdî ãyĩkõ sĩ.' 20Gõʼdá Ôvârí drí tã âtázó ãgô ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, 'Ánî drị̃ yû. Gõʼdá ngạ́cị̂ ãndrõ nô sĩ, má âʼdô fê áníkâ ṇõʼá. Ní âʼdô ngá áníkâ ãmbá ʼdĩ ʼbá yî âyéʼá ãʼdî drí yã?' Ĩʼdî ʼdĩ." 21Gõʼdá Yésũ kĩ, "Íʼdígówá má drí âtálé ʼdĩ rĩʼá õjílã gólĩyî ĩyîngá lẽ ʼbá ʼbãlé ngá bê ãmbá ãngó nõ ʼá rî ʼbá yî drí. Õzõ ãʼdô trá ĩtí rî, tãndí ró ãmâ drí tã Ôvârí kâ rî ʼẽzó ĩʼdî ãngó nõ ʼá, tãlâ ĩzã õzó ãmâ ʼẽê kô ị̃zạ́tú." 22Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Má âtâ ĩʼdî ãnî drí nõ, nĩ lôʼbê lị̃fị́ kô ngá nyãnyã ãngó nõ kâ tãsĩ, ítá sõsõ, ãyĩkõ ãngó nõ kâ rî bê. Îcâ ãnî drí rĩʼá Ôvârí rî tã lôngólé ĩʼdî. 23Nĩ õrî cé tã ị̂sũlị́ ngá-tị̂ ãmbá tãsĩ rî, Ôvârí ʼbãá ãnî rúmvạ́ âsô-âsô ró kô. 24Nĩ ndrê drẽ gbõ tã âʼdâ-âʼdâ lâ ãríwá tãsĩ, gólĩyî cú ĩtí ạ́mvú ãkó kpá ẽró ãkó ãngó ʼá nõngá, gõʼdá Ôvârí rî ngá nyãnyã fẽlé nĩ gólĩyî drí kậyị̂ vósĩ cé. Ngã gõʼdá ãnî rî gógó õjílã mvá ró, Ôvârí drí lẽlé kôrô ãríwá drị̃ị̂ sĩ rî. 25Õzõ nĩ õrî lị̃fị́ lôʼbélé lôʼbê rî, âʼdô Ôvârí rî ʼbãʼá fí trá kậyị̂ ãníkâ lôpélé ạ̃tị́ ʼálâ yã? 26Õzõ ãʼdô ĩtí kô rî, tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí rĩzó lị̃fị́ lôʼbélé ĩtí yã? 27"Nĩ ndrê drẽ gbõ fê fõô õmã ʼálâ rî, rĩʼá sũsũ ró, lârâkô lâ ĩyî ʼdó ngĩíngî. Gólĩyî ʼé lôsĩ fãfã sĩ ítá lôfõzó ĩyî drí kô. Kúmú ạ́ngị́ rú bê Sólõmõ rî, gólâ rî trá ítá tãndí sũsũ ró rî bê. Gõʼdá ítá gólâ fê fõô kâ rî sû íyíkâ lậvũlị́ gạ̃rạ̃. 28Gõʼdá fê fõô ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyíkâ cé kậyị̂ dãwá sĩ ĩtí, gõʼdá drílĩyî vẽzó õmã bê ndrĩ vólé. Õzõ Ôvârí õfẽ íyíkâ ítá tãndí fê fõô yî drí õmã ʼálâ vẽlé vólé rî, fẽé íyíkâ ngá ãnî drí rî kô yã? Nĩ lẽé tã-drị̃ kĩʼá nĩ rî Ôvârí rĩʼá ãnî vó ndrẽʼá rî kô tãlâ ãʼdô ʼî yã? 29Nĩ ị̂sũ tã kô kậyị̂ vósĩ cé tã tãndí ãngó nõ kâ tãsĩ, õzõ ngá mvũmvũ kâtí ngá nyãnyã bê rî tãsĩ, gõʼdá nĩ lôʼbê lị̃fị́ kpá kô. 30Õjílã gólĩyî tíbê Ôvârí rî rõ ʼbá kô rî, gólĩyî rî ngá ʼdĩ ʼbá yî lẽlé zãâ nĩ. Nĩ ʼê ũrị̃ kô, tãlâ ãnî átá ûrú ʼálâ rî nị̃ ngá gólĩyî îcá ʼbá ãnî drí rî trá. 31Nĩ ʼbã Ôvârí rî lị̃fị́ õwâ tõwã tã rõrõ ãníkâ gólâ drí rî sĩ. Ĩtí gólâ âʼdô ãnî vó ndrẽʼá ngá gólĩyî ʼẽ ʼbá îcálé ãnî drí rî fẽzó ãnî drí. 32"Ãnî lãjóʼbá ámákâ rĩʼá cé dãwá ĩtí gõʼdá ãnî tã ʼdê má drí tákányĩ. Nĩ ʼê ũrị̃ kô, tãlâ ãnî átá tíbê Ôvârí rî âʼdô ãnî ʼbãʼá ãnî rúʼbạ́ drí âsózó kôrô ûrú ʼálâ. 33Õzõ nĩ õʼbã ngá ãmbá ãníkâ ʼdĩ ʼbá yî gĩlí vólé õjílã ĩzã ʼbá rî pãzó ĩʼdî sĩ lâ rî, nĩ âʼdô ngá tãndí ûsúʼá trá Ôvârí ngálâ. Ũgú ûgũú ngá tãndí gólâ Ôvârí drí fẽlé trá ãnî drí ʼdĩ kô, gõʼdá îzãá rû kpá kô, âʼdô rĩʼá ạ̃dũkũ ãkó zãâ ãníkâ ró. 34Õzõ ngá tãndí ãníkâ õlậpị̂ rû ãngó ʼá nõngá rî, nĩ lẽ rĩlí zãâ ngá tãndí ʼdĩ lạ̃gạ́tị́. Õzõ ngá tãndí ãníkâ õlậpị̂ rû ûrú ʼálâ Ôvârí bê rî, nĩ lẽ rĩlí kpá Ôvârí bê lạ̃gạ́tị́ lâ. 35"Ãnî lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yî, nĩ rî ị̃tú vósĩ cé njãâ ámâ âgõ-âgõ tẽlé, tãlâ nĩ nị̃ị́ kậyị̂ ámákâ âgõzó rî kô. Nĩ rî njãâ võ tẽlé, õzõ rû ị̂ʼbũ ʼbá drí rĩrĩ njãâ íyî lị́pị̂ rî tẽlé âgõlé ngạ́cị̂ sĩ ʼbã ʼá kãrámã vósĩ rî kâtí, tãlâ yí õrî ró bê lị̃fị́ ngbậ ạ́tị̃ njị̃lị́ íyî lị́pị̂ drí. 37Õzõ lị́pị̂ lâ ũûsû gólâ rĩʼá njãâ rî, gólâ ãʼdô ró bê ãyĩkõ sĩ. Gõʼdá lị́pị̂ lâ âʼdô gólâ rî ʼbãʼá rĩlí vũdrị́ tãrãbízã lạ̃gạ́tị́, gõʼdá gólâ rî lị́pị̂ âʼdô nyãsá trõʼá fẽlé gólâ drí nyãlé. Gõʼdá õzõ mâ ãnî lị́pị̂ ró rî ãâgõ ãngó nõ ʼá ãnî ûsúlị́ njãâ ámâ tẽrẽ ʼá rî, má âʼdô âʼdóʼá kpá ãyĩkõ ró. Kậyị̂ ʼdĩ ʼá rî, má âʼdô ãnî ʼbãʼá rĩlí vũdrị́ tãrãbízã ámákâ lạ̃gạ́tị́ ûrú ʼálâ. 38Rû ị̂ʼbũ ʼbá nị̃ị́ kô ngãtá ʼbô lị́pị̂ lâ âʼdô âcáʼá lạ̃njạ́túlị́ bê ngãtá ʼbô ngạ́cị̂ ító ʼá yã rî. Õzõ ũûsû rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ zãâ lị̃fị́ ngbậ rî, gólâ âʼdô ʼbãʼá ãyĩkõ ró. 39ʼDõvó ãʼdô ĩtí rî, nĩ rî njãâ ámâ âgõ-âgõ tẽlé, tãlâ âgõ-âgõ ámákâ únị̃ị́ ị̃tú lâ kô. Õzõ âgõ-âgõ ámákâ rî ãʼdô kpálé jẽjẽ ró rî, nĩ âʼdô njãâ. Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, nĩ âʼdô kô õzõ õjílã ũgú drí ngá gólâkâ ûgũlị́ rî tí. Tãlâ gólâ nị̃ị́ kô kĩ, ũgú âʼdô ânĩʼá fĩlí yí drí jó ʼá ngá ûgũlị́. Õzõ tí gólâ õró nị̃lâ nị̃nị̃ rî, gólâ âʼdô rĩʼá njãâ ũgú ʼdĩ tẽlé." 41Nĩngá sĩ rî, Pétẽrõ drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Kúmú ámákâ, ní rî tã ʼdî âtálé ʼdĩ ãmâ lãjóʼbá áníkâ ró rî yî drí, ngã ʼbô õjílã drí ndrĩ yã?" 42Gõʼdá Kúmú Yésũ lôgõ tã-drị̃ ʼdî trá Pétẽrõ drí kĩ, "Má âtâ tã ʼdî tã lẽ ʼbá ámákâ rî yî drí ndrĩ. Ãnî lãjóʼbá ámákâ rî ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, nĩ âʼdô ró rû ị̂ʼbũ ʼbá tãndí ró. Ĩtí rî, rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ âʼdó ʼbá drị̃-ʼbá ngá vó ndrẽ ʼbá ró drị̃ lõmbâ bê rî, rî íyíkâ ãʼdô ʼẽlé ĩʼdî yã? Gólâ ĩʼdî tíbê lị́pị̂ lâ drí ʼbãlé âʼdólé rû ị̂ʼbũ ʼbá ãzí drị̃ị̂ ndrĩ drị̃-ʼbá ró rî. Gólâ rî rĩʼá ngá nyãnyã gólĩyíkâ êdélé. 43Gõʼdá lị́pị̂ lâ õtírĩ âgõô ậcị́ ʼásĩ rî, rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼê ngá ʼẽʼẽ gólâkâ trá ndrĩ tãndí ró. Gõʼdá lị́pị̂ lâ drí âʼdózó gólâ rî tã lôngô-lôngô bê, gõʼdá drílâ âʼdózó ãyĩkõ ró, gõʼdá kpá gólâ rî ʼbãlé ngá ʼẽʼẽ íyíkâ vó lâ ndrẽlé ndrĩ, tãlâ gólâ ĩʼdî drị̃-ʼbá tãndí ʼî. 45"Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá drị̃-ʼbá ró ʼdĩ õkĩ íyî lị́pị̂ ãâcá drẽ âgõlé ʼwãâ ậcị́ ʼásĩ kô, gólâ drí rĩzó rû ị̂ʼbũ ʼbá ãzí gólâ bê nĩngá ʼdĩ ʼbá yî cãlé, gõʼdá kpá rĩʼá ngá lị́pị̂ lâ kâ îzãlé, gõʼdá gbõ rĩʼá ngá nyãlé ĩʼdî, õdrá yî mvũlị́ ĩʼdî rõô, õdrá drí rĩzó cĩlâ rî. 46Gõʼdá nĩngá sĩ rî, lị́pị̂ lâ âʼdô âgõʼá nyĩî rô, gólâ rî ûsúlị́ tã ányâ rî ʼbá yî ʼẽrẽ lâ ʼá. Gõʼdá lị́pị̂ lâ ʼdĩ âʼdô ʼẽʼá gólâ rî cãlé, gõʼdá kpá trõlé ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá, tãlâ gólâ âʼdó drị̃-ʼbá tãndí ʼî kô. Gólâ rî rú âʼdó kpá kô lôngô-lôngô ró. 47"Rû ị̂ʼbũ ʼbá tíbê tã lị́pị̂ lâ kâ nị̃ ʼbá trá gõʼdá drílâ rõzó lâ kô rî, lị́pị̂ lâ âʼdô lâṇõ fẽʼá drílâ kôrô. 48Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá tíbê tã lị́pị̂ lâ kâ nị̃ ʼbá kô gõʼdá drílâ ậvị̃zó ʼá lâ sĩ rî, âʼdô kpá lâṇõ fẽʼá drílâ cé fínyáwá ĩtí. Ãnî lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yî, má îcî ãnî trá tã ãmbá sĩ tã ʼdî ʼbá yî ãnî drí gólĩyî rõlé gõʼdá kpá ãnî drí tã ʼdî ʼbá yî îmbálé õjílã drí ʼbũû. 49"Âgõ-âgõ ámákâ ãngó ʼá nõngá rî âʼdô lâṇõ Ôvârí kâ ʼbãʼá ãngó drị̃ị̂. Lâṇõ Ôvârí kâ ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá õzõ ngbị̃lị̃rị̃ lạ̃sị́ kâ rî tí. Ngbị̃lị̃rị̃ rî gógó ʼdĩ âʼdô kpá ámâ zãʼá. Tã ʼdî rî trá zãâ ngíyá má drị̃ị̂ tã ʼdî õʼê rû gbõ ʼwãâ. 51Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, má ânĩ ãngó nõ êdélé yã? ʼÉʼẽ, õjílã âʼdô ĩyî lãfálé cãʼá ãzí-ãzí rú sĩ ámâ tãsĩ. 52ʼBã-tị̂ ãlô nõtí nõ ʼá rî, õjílã ãzâ ʼbá yî âʼdô ʼdẽʼá má vó, gõʼdá ãzâ ʼbá yî âʼdô ámâ gãʼá. 53Ãzâ ʼbá yî átá lâ yî âʼdô ámâ lẽʼá, gõʼdá mvá lâ yî lẽé ĩyíkâ mâ kô. Õzõ mvạ́zị́ yî õlẽ mâ nĩ rî, gõʼdá ãdrá yî lẽé mâ kô. Nĩ ị̂sũ drẽ tã ĩtí ʼdĩ ʼbá yî dódó ãnî drị̃ị̂." 54"Ãnî õjílã ndrĩ nĩ ârî drẽ, õzõ nĩ õndrê mbãrãsãsã mũkũkũ trá ậnị́ʼá rõô ómvórẽ lésĩ rî, nĩ nị̃ trá kĩ nĩ rî, ôzê bí ânĩʼá ʼdị̃lị́. 55Gõʼdá kpá ĩtí, õzõ nĩ õndrê fê bị́ õmã bê trá lâwáʼá rî, nĩ nị̃ trá kĩ nĩ rî, mîlí trá ãnyî âcáʼá. 56Nĩ kĩ, nĩ rî ĩyî rĩʼá tã nị̃nị̃ bê mîlí tãsĩ kpá ôzê lị̃mvû tãsĩ rî, ngã gõʼdá ãʼdô tã ʼî, nĩ âʼdó kô tã nị̃nị̃ bê tã Ôvârí kâ tãsĩ yã? 57"Nĩ ârî drẽ, õzõ nĩ õtrõ lãfâ õjílã ãzâ drị́gạ́ sĩ rî, gólâ âkĩʼá nĩ rî, nĩ âfẽ ʼwãâʼwâ yí õzó ãnî âjí tã-vó kĩ kâ ʼá kô. 59Gõʼdá óõʼbã ãnî trá gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî, nĩ âfõó tãkó ĩtí kô, nĩ âʼdô té lãfâ fẽʼá zãlô gõzó ãnî lôfõlé. Gõʼdá Ôvârí ʼê ícícíyá trá ãnî rú, tãlâ nĩ lẽé gólâ rî rõlé kô. Ãʼdô ĩtí rî, nĩ ndã lạ́tị̂ ʼwãâʼwâ ãnî drí ãnî pãzó, tãlâ kậyị̂ ʼẽzó lâṇõ fẽlé ãnî drí rî trá âcáʼá ãnyî."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\