Lúkạ̃ 13

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî âcâ ĩyî trá tã tíbê ãmbá rû ʼẽ ʼbá Yẽrõsãlémã ʼálâ nã tã lâ âtálé. Õjílã ʼdî ʼbá yî âtâ ĩyî tã trá kĩ nĩ rî, "Kúmú Pĩlátõ ûfû ãgô ãzâ ʼbá yî trá Gãlĩláyã lésĩ. Pĩlátõ fû gólĩyî drílĩyî rĩrĩ ngá fẽfẽ fẽlé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá rî ʼá. ʼDĩî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî gólĩyî õjílã õnjí ʼî yã?" 2Yésũ âtâ trá kĩ nĩ rî, "Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, Ôvârí ʼbã õjílã ʼdî ʼbá yî Pĩlátõ ũfû ró, tãlâ gólĩyî õjílã õnjí ʼî yã? Gólĩyî rĩʼá õjílã õnjí ʼî lậvũlị́ gạ̃rạ̃ õjílã ãzí Gãlĩláyã lé ʼbá ró rî yî drị̃ị̂ sĩ yã? 3Ôvârí fú gólĩyî vólé ʼdĩ kĩʼá nĩ rî gólĩyî õjílã õnjí ʼî rî kô. ʼDĩî rî âʼdó tã ífí lâ ĩʼdî kô, gõʼdá âʼdô ĩyíkâ ʼbãʼá tã pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí âʼdô tã-vó gólĩyíkâ kĩʼá õjílã ãmbá nõ ʼbá yí bê ndrĩ gõzó lâṇõ fẽlé gólĩyî drí. Gõʼdá nĩ âdĩ drị̃ tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. 4Nĩ nị̃ị́ tã tíbê õjílã gólĩyî ãmbá drã ʼbá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-njị̂-drị̃-lâ-nâ jó bẽlé tõrõngõlõ Sĩlómã ʼá rî drí pị̃zó drị̃ lâ yî gólĩyî ûfúlị́ ndrĩ rî kô yã? Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, Ôvârí ʼbã gólĩyî ĩyíkâ kó drãlé ĩtí, tãlâ gólĩyî õjílã õnjí ʼî lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ãzí-ãzí drị̃ị̂ sĩ yã? 5ʼÉʼẽ, nĩ ârî drẽ, õzõ nĩ ãâdĩ drị̃ tã õnjí ʼásĩ kô rî, Ôvârí âʼdô ãnî îzãʼá." 6Gõʼdá Yésũ âtâ úlị́ mãnĩgõ ãzâ trá nõtí kĩ nĩ rî, "Ãgô ãzâ ị̂ʼdị̂ kãnágõwá trá yí drí ạ́mvú ʼá. Fê ʼdĩ rî trá ndrô ãmbá sĩ ʼwá kô. 7Nĩngá sĩ rî, gólâ lẽ trá fê ʼdĩ gãlé vólé, tãlâ rî trá võ ạ́mvú ʼá ʼdĩ lôgálé tãkó. 8Gõʼdá nĩngá sĩ rî, ãzí-ãzí lâ ãzâ drí tã âtázó drílâ kĩ nĩ rî, 'Ní âyê drẽ ndrô ãlô sĩ, õzõ õʼwâ kpá kô rî, ní gõ ró gãlâ vólé. Ní ʼwã lạ̃gạ́tị́ lâ ngbá dîrî, ní njô ró tõtõ ĩdíkõ ʼdî ndrĩ õmvórẽ lâ ʼá, 9ngãtá âʼdô ʼwãâ yã rî, õzõ õʼwâ kpá kô rî, ní gõ ró gãlâ vólé.' " 10Kậyị̂ rãtáã kâ ãzâ sĩ rî, Yésũ rĩʼá tã Ôvârí kâ îmbáʼá jó tã ârî kâ ʼá. 11Õkó ãzâ rĩʼá tólâ ngá lãzé ãnyâ-fã kâ bê. Ãnyâ-fã âdĩ õkó ʼdĩ trá ngbãâ kúgúʼdúwạ́ ĩtí, îjõó yî kô ndrô lâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-njị̂-drị̃-lâ-nâ. 12Yésũ ndrê õkó ʼdĩ bê rî, gólâ kĩ nĩ rî, "Íyá, ngbãângbânõ rî, ngá lãzé áníkâ ʼdĩ ndẽ rû trá." 13Drílâ gõzó íyî drị́ ʼbãlé õkó ʼdĩ drị̃ị̂. Kôrô ngá lãzé ʼdĩ drí rû ndẽzó. Õkó ʼdĩ drí rû îjõzó mbị̂mbị̂, té õzõ íyíkâ ạ̃kû rî tí. Õkó ʼdĩ drí gõzó Ôvârí rî lûyị́lị́ ãmbá íyî êdê-êdê ʼdĩ tãsĩ. 14Gõʼdá ãgô gólâ ãmbá sị́sị́-lésĩ jó tã ârî kâ ʼdĩ ʼá rî, gólâ trá õmbã ró, tãlâ Yésũ êdê õkó ʼdĩ trá kậyị̂ rãtáã ʼẽzó ʼdĩ sĩ. Ãgô gólâ ãmbá sị́sị́-lésĩ ʼdî drí tã âtázó õjílã drí kĩ nĩ rî, "Kậyị̂ rĩʼá ãmâ drí ngá ʼẽzó ʼá lâ njị̂-kázíyá. Nĩ ânĩ kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yî ʼá éêdê ró ãnî, âʼdó kô kậyị̂ rãtáã kâ sĩ." 15Kúmú Yésũ lôgõ tã-drị̃ trá ãgô ãmbá sị́sị́-lésĩ ʼdî drí kĩ nĩ rî, "Ãnî ạ́kpúrúkạ̃ ʼî, ãnî ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ, õzõ õjílã ãlô ãʼdô ị̃ndrị̂ íyíkâ bê ngãtá kạ́bị̃lị́kị̃ íyíkâ bê yã rî, înjílâ lị̃mvû fẽzó drílâ mvũlị́ kậyị̂ rãtáã kâ ʼdĩ ʼá kô yã? 16Gõʼdá õkó nõ rĩʼá õjílã ãníkâ ĩʼdî, gólâ rĩʼá ngá lãzé bê. Sãtánã ômbê trá âdĩ-âdĩ ró ndrô ãmbá sĩ, îcá kô gólâ rî înjízó kậyị̂ rãtáã kâ ʼdĩ ʼá yã?" 17Gõʼdá nĩngá sĩ rî, tã-drị̃ lôgõ-lôgõ Yésũ kâ ʼdĩ ʼê íyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî trá ʼdó ʼbãlé ãnyĩ ró tã gólâ drí âtálé ʼdĩ ʼá. Gõʼdá õjílã ũrûkậ ãzâ ʼbá yî rĩʼá ĩyî ãyĩkõ ãmbá sĩ tã tãndí ạ́ngị́ Yésũ drí ʼẽlé ʼdĩ ʼá. 18Gõʼdá Yésũ kĩ nĩ rî, "Õjílã gólĩyî úlị́ Ôvârí kâ rî ârí ʼbá rî ʼbá yî rĩʼá õzõ líʼbá ífí kâtí. Nĩ ndrê líʼbá ífí cé fínyáwá ĩtí, drílâ ngãzó âfõlé mbãlé fê ạ́ngị́ ró gárá bê dũû tõrõngõlõ ûrû. Ãríwá drí rĩzó ʼdẽlé drị̃ lâ kpá ʼbã ʼdị̃zó drị̃ lâ ʼá. Õjílã gólĩyî cé dãwá úlị́ ámákâ ârí ʼbá rî âʼdô ĩyíkâ ʼbãʼá ĩtí dũû. 20"Õjílã Ôvârí kâ kpá rĩʼá õzõ ạ̃kú kâtí. Õkó ãzâ âʼdô ạ̃kú dãʼá cé fínyáwá ĩtí õdrá ʼá, drílâ lậʼbúzó ndrĩ ʼá lâ sĩ." 22Yésũ õtírĩ rĩî nĩlí lậmúlị́ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, gólâ rî trá âdrélé ʼbạ̃drị̃ mvá õnyíkõ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ õjílã lị̃fị́ îcí bê. 23Ãgô ãzâ îjî gólâ trá kĩ nĩ rî, "Lị̃fị́ îcí ʼbá, áâʼdô cé õjílã ũrûkậ pãʼá ĩʼdî fĩlí ûrú ʼálâ yã?" 24Yésũ lôgõ tã trá gólâ drí kĩ nĩ rî, "Õjílã ãzâ nị̃ị́ kô kĩʼá nĩ rî, õjílã bê tạ̃sị̂ ʼẽʼá cãlé ʼbạ̃drị̃ Ôvârí kâ rî ʼálâ. Gõʼdá ãnî, nĩ sõ fãfã nĩ câ ró bê, tãlâ õjílã ãmbá ị̂sũ ĩyíkâ kĩ, ãâʼdô tã fínyáwá ʼî cãzó kũmũ Ôvârí kâ ʼá. Gõʼdá Ôvârí âʼdô õjílã ʼdî ʼbá yî lôgáʼá dó cãlé, tãlâ gólĩyî rí ĩyî Ôvârí rî tẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ kô. 25Ôvârí rĩʼá õzõ jó lị́pị̂ kâtí. Õjílã ãmbá âʼdô ûjũʼá lâ fĩlí, gõʼdá kậyị̂ ndẽ rû bê rî, Ôvârí drí íyîngá ngãzó ạ́tị̃ âʼbãlé kpạ̃ạ́kũ. Õzõ ní ãʼdô zãâ rĩʼá jó tị́lị́-tị̂ ʼá rî, îcá gõʼdá ní drí fĩzó kô. Gõʼdá ní âkĩʼá nĩ rî, 'Ôvârí, ní njị̃ ạ́tị̃ má drí.' Ôvârí âkĩʼá nĩ rî, 'Má nị̃ị́ nî kô. Má nị̃ị́ võ ní drí ânĩzó rî kpá kô.' 26Õzõ ní ãâtâ gbõ lé kĩ nĩ rî, 'Ní rî trá fí nĩ ámâ lị̃fị́ îcílí tã áníkâ sĩ jạ̃rị́bạ̃ ámákâ rî ʼálâ rî. Má rî trá kpá ngá nyãlé ãní bê' rî. 27Ôvârí âkĩʼá nĩ rî kpá, 'Má nị̃ị́ võ ní drí ânĩzó rî kpá kô. Ní nĩ nĩngá sĩ vólé. Má nị̃ị́ nî kô, nî õjílã õnjí ʼî.' 28Gõʼdá ní drí âʼdô rĩʼá ãwó ngõlé ãmbá, tã ị̂sũ-ị̂sũ bê gõʼdá kpá ĩzã drí rĩzó ánî ʼẽlé ạ̃dũkũ ãkó. Ní âʼdô Ãbãrãyámã yî ndrẽʼá Ĩsákã bê Yãkóbã yí bê rĩʼá ĩyî jó tãndí nã ʼálâ tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ yí bê, gõʼdá nî rî gógó Ôvârí îkî nî trá ãkpã jó tị́lị́-tị̂ ʼá fĩ ãkó yí ngálâ. 29"Tã pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí âʼdô õjílã ậzị́ʼá õrĩ ãmbá ʼbạ̃drị̃ ʼá nõ ʼbá yî ʼásĩ ómvórẽ lésĩ, kpá ị̃tú drí fĩrĩ lésĩ ʼdó ndrĩ ânĩlí rĩlí ngá nyãlé yí bê jó ʼálâ. 30Âʼdô ʼbãʼá ĩtí ị̃zạ́tú rî, gólĩyî tíbê kĩ ʼbá nĩ rî ĩyî ĩyíkâ õjílã vólé áyábálá ró rî ĩʼdî rî, Ôvârí âʼdô gólĩyî trõʼá lậvũlị́ ʼbãlé sị́sị́ õjílã ʼbạ̃súrú ĩyíkâ kâ rî ró. Gõʼdá âʼdô ʼbãʼá kpá ĩtí ãnî tíbê ĩyî ʼbã ʼbá sị́sị́ rî, âʼdô ĩyíkâ ʼbãʼá õjílã ạ̃dũkũ ró. Nĩ fí kô ʼbạ̃drị̃ Ôvârí kâ rî ʼálâ." 31Gõʼdá kôrô Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî drí âcázó Yésũ ngálâ tã âtálé mbârâkã sĩ gólâ drí kĩ nĩ rî, "Yésũ, ní ngâ nĩlí nõngá sĩ vólé, tãlâ Ẽródẽ lẽ trá ánî fũlị́." 32Yésũ lôgõ tã-drị̃ trá Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ êgbê mâ lé rî, má ʼé ũrị̃ kô ãlôlâ. Ẽródẽ âʼdô õzõ õtógôwá kâtí. Nĩ nĩ tã âtálé õtógôwá ʼdĩ, Ẽródẽ drí kĩ, mâ drẽ zãâ ngá ámákâ ʼẽʼá õjílã gólĩyî líndrí õnjí bê rî ʼbá yî kpá gólĩyî ngá lãzé bê rî ʼbá yî êdé bê. 33Kậyị̂ ámákâ má drí ngá ámákâ ndẽzó rî âcá drẽ kô. Ẽródẽ âʼdó ĩʼdî ʼẽ ʼbá ámâ fũlị́ rî kô, tãlâ mâ rĩʼá tã ậngũ ʼbá ʼî, má âʼdô drãʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ, tãlâ ʼdĩî rî võ gólâ õjílã tã ậngũ ʼbá drí drãzó ʼá lâ rî ĩʼdî. 34"Á! Ãnî õjílã Yẽrõsãlémã lé ʼbá yî, nĩ fû tã ậngũ ʼbá yî gólâ Ôvârí ngá lésĩ nô nĩ. Nĩ lûvũ võrã ʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yî nĩ kúnị́ mvá sĩ. Má lẽ ámâ drị́ ʼbãlé ãnî rú sĩ ãnî âmvózó kũrú-kúrû õzõ ʼạ̃ʼú ândrê drí vũrị̃ íyî úfú ʼbãlé mvá lâ yî drị̃ị̂ sĩ kũrú-kúrû rî kâtí rî, gõʼdá nĩ gâ vólé dó. 35Ngbãângbânõ rî, áâʼdô jạ̃rị́bạ̃ ãníkâ ʼdĩ îzãʼá vólé. Nĩ ndré mâ kô zãâ, té kậyị̂ ị̃zạ́tú ãnî drí ámâ lûyị́zó má drí rĩrĩ âgõlé Ôvârí ngá lésĩ rî ʼá."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\