Lúkạ̃ 14

1Kậyị̂ ãzâ rãtáã kâ sĩ rî, Pạ̃rúsị̃ ãzâ gólâ ãmbá ró rî, ậzị̂ Yésũ trá ânĩlí ngá nyãlé yí bê. Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ãzí-ãzí lâ yî ãzâ ʼbá yí bê, lẽ ĩyî trá Yésũ rî ûjũlị́. Drílĩyî rĩzó gólâ rî îpítãlé õzõ tí gólâ ãâʼdô tã õnjí ãzâ ʼẽʼá yã rî. 2Drílĩyî tã ị̂ʼbị̃zó, ãgô ãzâ âjízó pá lâ drị́ lâ bê rĩʼá gãgã ró, Yésũ ẽêdê ró gólâ bê kậyị̂ ʼdĩ sĩ. 3Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ nị̃ tã gólĩyíkâ ʼdĩ trá, ị̂ʼbị̃ ĩyî tã ʼẽzó íyî drị̃ rũlị́ ʼá lâ. Drílâ tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ nĩ rî, "Îcâ trá ngá pãpã ʼẽzó kậyị̂ rãtáã kâ nõ ʼá yã? Nĩ âtâ tã ʼdî má drí." 4Gõʼdá nĩngá sĩ rî, õjílã ãzâ ãlô tã-drị̃ jã ʼbá rî yû. Drílâ gõzó drị́ ʼbãlé ngá lãzé ʼbá nõ drị̃ lâ rũzó drị́ lâ bê kĩ nĩ rî, "Ní ngâ ûrû, ngá lãzé áníkâ ndẽ rû trá." Drílâ gõzó tã ʼbãlé ngá lãzé ʼbá nõ rî drí nĩzó. 5Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó lị̃fị́ îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ãgô ãzâ ãʼdô mvá bê, gõʼdá mvá ʼdĩ õʼdê óró fĩfĩ ʼá rî, âʼdô îcáʼá lôfõzó lâ kậyị̂ rãtáã kâ ʼdĩ ʼá kô yã? Õzõ õjílã ãzâ ãʼdô ị́tị́ bê, ị́tị́ gólâkâ õʼdê óró ʼá rî, âʼdô îcáʼá lôfõzó lâ kậyị̂ rãtáã kâ ʼdĩ ʼá kô yã?" 6Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólĩyî rî ĩyî trá ʼdó tị́tị́, îcá ĩyî kô úlị́ gólâkâ ʼdĩ võ lâ lôgõlé. 7ʼDĩî rî vósĩ rî, Yésũ drí úlị́ mãnĩgõ ãzâ âtázó ũmú gólĩyî gólâ bê tólâ rî yî drí tã yí drí rĩʼá ndrẽlâ ũmú ãzâ ʼbá yî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼásĩ. Ũmú ãzâ ʼbá yî ãâcâ trá võ kãrámã kâ ʼá rî, gólĩyî lẽ ĩyíkâ rĩlí té kị́tị̃ gólâ ʼbãlé õjílã ãmbâ-ãmbâ drí rĩzó rî drị̃ị̂. 8Yésũ kĩ nĩ rî, "Õzõ úũzị̂ ãnî trá võ ãmbá ãzâ ʼá ngãtá ʼbô lãgĩ ʼá ngã ʼbô kãrámã ạ́ngị́ ãzâ ʼbá yî ʼá yã rî, nî ãzâ, ní rî kô kị́tị̃ gólâ ʼbãlé õjílã ãmbâ-ãmbâ drí rĩzó rî drị̃ị̂. 9Õzõ õjílã ãmbá rî võ ʼdî ʼbãzó drílâ ʼdĩ ãâcâ trá rî, áâʼdô ánî îngáʼá rî võ ʼdî drị̃ị̂ sĩ. Ãnyĩ ạ́ngị́ drí gãzó ní drị̃ị̂, ní drí nĩzó rĩlí ị̃nyạ́kú ʼá. 10Õzõ ní ãʼdô tã nị̃ ʼbá ʼî rî, ní rî sị́sị́ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂, ógõ ró ánî îngálé rĩlí kị́tị̃ drị̃ị̂, õjílã ndrĩ ũnị̃ ró bê kĩ nĩ rî, ị́ị̂njị̃ nî trá kôrô. 11Õjílã gólâ tíbê íyî ʼbã ʼbá õjílã ạ́ngị́ ró gạ̃rạ̃ ãzí-ãzí drị̃ị̂ sĩ rî, Ôvârí âʼdô gólâ rî lị̃fị́ êmvéʼá, drílâ ʼbãzó ãnyĩ ró õjílã lị̃fị́ drị̃ ʼá ndrĩ. Gõʼdá õjílã gólâ íyî ʼbã ʼbá áyábálá ró rî, Ôvârí âʼdô õjílã ʼbãʼá gólâ rî ị̂njị̃lị́." 12Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó ãgô gólâ ngá lị́pị̂ ró nõ drí kĩ nĩ rî, "Õzõ õjílã ãzâ õtírĩ ʼẽê ãzí-ãzí zị̃lị́ kãrámã íyíkâ ʼá ngã ʼbô ânĩlí ngá nyãlé yí bê yã rî, gólâ ạ̃ậzị̂ cé íyî lậmû-ãzíyã yî ĩʼdî kô, gólâ ạ̃ậzị̂ kpá cé õjílã gólĩyî ngá bê ãmbá ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî kô. Nĩ nị̃ trá õjílã gólĩyî cé ãnî lậmû-ãzíyã ró ĩʼdî, âʼdô ĩyî kpá ãnî ậzị́ʼá ngá nyãlé ĩyí bê kãrámã ĩyíkâ ʼá. 13Õzõ nĩ õlẽ trá õjílã zị̃lị́ rî, nĩ zị̂ lị̃fị́ ãkó lé ʼbá kõrõkpó gõʼdá kpá ĩzã ʼbá bê, ãânĩ ró ĩyî kãrámã nyãlé. 14Tãlâ gólĩyî ngá ãkó lôgõlé ãnî drí. Ị̃zạ́tú rî, õdrã ãníkâ vósĩ, nĩ õtírĩ cãâ ûrú ʼálâ rî, Ôvârí âʼdô õrẽ fẽʼá nĩ ãnî drí tã tãndí bê." 15Ãgô ãzâ kpá rĩʼá tãrãbízã lạ̃gạ́tị́ ĩtí, ãgô nõ ârílí bê tã Yésũ drí âtálé nõ rî, gólâ âtâ tã trá nõtí kĩ nĩ rî, "Wáâwá! Õjílã tíbê gólĩyî âʼdó ʼbá ʼẽʼá kãrámã nyãlé Ôvârí drí ʼbã ʼálâ ûrú ʼálâ rî, gólĩyî rĩʼá cú ândrâ-tãndĩ bê." 16Yésũ âtâ tã trá ãgô ʼdĩ drí nõtí kĩ nĩ rî, "Ãwô, tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, ʼdĩî tã tãndí ʼî. "Nĩ ârî drẽ íʼdígówá ámákâ nõ. Ãgô ãzâ zị̂ õjílã trá kãrámã íyíkâ ʼá dũû lậvũlị́ kôrô. 17Gõʼdá nĩngá sĩ rî, óõtírĩ nyãsá âvó rî, gólâ jô rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ trá, nĩʼá õjílã gólĩyî ũmú ró rî ʼbá yî ậzị́lị́, ãânĩ ró ĩyî. Gólâ âtâ tã trá kĩ nĩ rî, éêdê ngá nyãnyã trá ngá mvũmvũ yí bê kpânó-kpânó. Gólĩyî ãânĩ. 18Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ndrĩ gã ĩyî trá dó ânĩlí. Õjílã gólâ zị̃lị́ sị́sị́ rî kĩ nĩ rî, 'Má nĩí kô. Má gî ạ́mvú óʼdí ámákâ trá, mâ drẽ nĩʼá ndrẽlâ.' 19Gõʼdá ãzâ rî kĩ nĩ rî, 'Má gî ị̃ndrị̂ ámákâ trá óʼdí ró, má nĩ drẽ trá, nĩʼá âjílâ võ tãndí ãzâ ʼá ngá nyãlé, má âcá kãrámã ʼdî ʼá kô.' 20Gõʼdá kpá ãgô ãzâ kĩ nĩ rî rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ drí rî, 'Má îcá ânĩlí kô, tãlâ lãgĩ ámâ õkó kâ óʼê drẽ ậgị́.' 21"Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ drí gõzó vólé íyî lị́pị̂ ngálâ tã lâ âtálé drílâ. Ãgô kãrámã lị́pị̂ ãmbá ʼdĩ trá õmbã ró, âtâ tã trá rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, 'Ní ndrê drẽ, má êdê ngá nyãnyã trá ngá mvũmvũ yí bê kpânó-kpânó kãrámã nô tãsĩ, õjílã ãânĩ ndrĩ nyãlâ õzó rû îzãâ. Ní ngâ nĩlí fõfõrõ, nĩʼá lậmú bê lạ́tị̂ õnyíkõ ʼásĩ ndrĩ õjílã ậzị́ bê, ní ậzị̂ lị̃fị́ ãkó lé ʼbá, kõrõkpó ĩzã ʼbá, ạ̃yị́zị́ bê, ãânĩ ró ĩyî kãrámã ámákâ nõ ʼá.' Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ nĩ trá õjílã ʼdî ʼbá yî ậzị́lị́, âgõzó ĩʼdí bê lâ ĩyî. 22Gõʼdá kãrámã lị́pị̂ kĩ nĩ rî, võ drẽ zãâ bê õjílã drí rĩzó, gólâ õgõ kpá. Rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ õnĩ gõʼdá ʼbã-tị̂ ʼásĩ õjílã ậzị́ bê mbârâkã sĩ ânĩlí. Kãrámã lị́pị̂ lẽ ạ̃ʼdị́-drị̃ íyíkâ drí ʼbãlé ndrĩ ʼdó ũmú ró. 24Kãrámã lị́pị̂ kĩ nĩ rî, yí âtâ trá nõtí, õzõ õjílã tíbê gã ʼbá dó ânĩlí rî ãânĩ rî, gólĩyî nyá ngá ãzâ rú bê nyãsá rî yí drí ʼbã ʼá nõngá kô." 25Kậyị̂ ãzâ sĩ rî, õjílã zî-ândrê drí nĩzó ĩyî Yésũ bê lạ́tị̂ ʼásĩ. 26Yésũ drí âdrézó, rĩʼá gólĩyî lị̃fị́ îcílí tã ãzâ ʼbá yî sĩ, gólĩyî ãʼdô ró ĩyî bê ngá lẽlẽ bê Ôvârí ʼá kĩ nĩ rî, "Õzõ nĩ õlẽ tã ámákâ kô lậvũlị́ gạ̃rạ̃ õjílã ãníkâ ʼbã ʼá rî drị̃ị̂ sĩ rî, kpá ãnî rî gógó ífífí lâ drị̃ị̂ sĩ rî, îcá kô ãnî drí ʼbãzó rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ ró. 27Õzõ nĩ õfẽ ãnî ífífí trá ʼẽʼá fũlâ ámâ tãsĩ rî, nĩ âʼdô ʼbãʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ ró. Õzõ nĩ õlẽ cé ãnî rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú pãlé ĩʼdî rî, nĩ âʼdó kô rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ ró. Nĩ ị̂sũ tã má drí âtálé ãnî drí ʼdĩ zãlô sị́sị́, nĩ gõ ró âʼdélé ámâ vó bẽlé. 28"Tã âʼdâ-âʼdâ lâ rĩʼá nõtí, õzõ nĩ õlẽ trá õjílã ũʼdị̂ ró jó ạ́ngị́ ãnî drí ûrû tõrõngõlõ rî, sị́sị́ nĩ âʼdô lãfâ ãníkâ lôfõʼá lãlé zãlô, nĩ gõ ró lôsĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî îjílí âʼdô ĩyî ʼdị̃ʼá lâ tạ̃sị̂ yã. 29Õzõ nĩ îtõ gbõ kôrô jó ạ́ngị́ ʼdị̃lị́ ĩʼdî lãfâ fínyáwá sĩ rî, ndẽé rû kô, lãfâ drí ndẽzó ãnî drị́gạ́ sĩ, õjílã drí rĩzó ãnî gũlị́ kĩ nĩ rî, 30'Wáyéẽ! Nĩ ndrê drẽ, gólâ îtónã jó ạ́ngị́ ʼdị̃lị́ âyélé cú ĩtí ndẽ ãkó lâ. Ngã lãfâ ãʼdô yû rî, ngã kó ãʼdô ʼî yã?' 31"Tã âʼdâ-âʼdâ lâ ãzâ kpá ĩʼdî nõ. Õzõ õjílã ʼbạ̃drị̃ ãzâ kâ ãânĩ trá ʼdẽlé ạ̃jú bê ʼbạ̃drị̃ ãzâ drị̃ị̂ rî, kúmú ʼdẽzó drị̃ lâ ʼdĩ îtõó kôrô ạ̃jú îtónãlé ĩʼdî kô, ậzị̂ drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ zãlô tã lâ ị̂ʼbị̃zó, õzõ gólĩyî ĩîcâ trá rî, nị̃zó lâ kĩ ạ̃jú ʼbû ʼbá îcâ trá yã rî. 32Õzõ gólĩyî ĩîcâ kô rî, kúmú drí tã lâ êdézó kúmú ãzí bê, úʼbú ạ̃jú kô, tãlâ óõzó õjílã íyíkâ ûfú ndẽlé. 33Má âtâ ĩʼdî nõ ãnî drí, nĩ ị̂sũ tã zãlô sị́sị́, õzõ nĩ ãʼdô trá njãâ ngá ãmbá ãníkâ ʼdĩ ʼbá yî âyélé, õjílã ãníkâ ʼbã ʼá rî ʼbá yí bê, ámâ vó bẽzó ĩʼdî rî. Õzõ nĩ õʼê ĩtí kô rî, óʼbãá ãnî rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ ró rî kô. 34Rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ tã ámákâ âyé ʼbá ʼẽlé kô kĩʼá nĩ rî âmbâ-âmbâ rî, âʼdô íyíkâ ʼbãʼá té õzõ ʼạ̃ʼị́-nyá gólâ rû îzã ʼbá trá rî kâtí. Gõʼdá trá tõtõ ʼî dãlé vólé õmã ʼálâ. Õzõ ãnî ãʼdô bị́ bê rî, nĩ ârî tã ʼdî."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\