Lúkạ̃ 15

1Kậyị̂ ãzâ sĩ rî, bélé-bélé ûʼdú ʼbá yî kpá lãʼbí îzã ʼbá yí bê dũû ânĩ ĩyî trá úlị́ Yésũ kâ ârílí. 2Gõʼdá õjílã gólĩyî zị̃lị́ Pạ̃rúsị̃ ró rî ʼbá yî, kpá lãʼbí îmbá ʼbá yî rî trá tã ãzâ ʼbá yî tị̂ lâ ṇãlé ʼẽlé ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Yésũ kpá lậmû-ãzíyã ʼî lãʼbí îzã ʼbá nõ ʼbá yí bê. Nĩ ndrê gólâ ngá nyãʼá gólĩyí bê." Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî zị̂ õjílã gólĩyî lãʼbí îzã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî "'õjílã ậvị̃-ậvị̃ ró"'. 3Gõʼdá Yésũ ârílí bê tã ʼdî ĩtí rî, drílâ gõzó íʼdígówá ãzâ ngĩlí. 4Gólâ kĩ nĩ rî, Õzõ õjílã ãzâ ãʼdô kạ́bị̃lị́kị̃ bê nyâʼdî-njị̂, gõʼdá cé ãlô rî õrî trá vólé, ậvị̃ trá rî, gólâ âʼdô kạ́bị̃lị́kị̃ ʼdî ʼbá yî ạ̃mbúkũ lâ ʼbãʼá kõró ʼá. Drílâ gõzó zãâ nĩʼá ãlô ʼdĩ ndãlé té drílâ ûsúzó lâ ĩʼdî. 5Õzõ ũûsû trá rî, drílâ ậnjị̃zó lâ ángbálángõ ʼá, âgõzó ĩʼdí bê lâ, drílâ gõzó ʼbãlé ãyĩkõ ró. 6Õró gõ tã lâ âtálé íyî lậmû-ãzíyã drí kĩ nĩ rî, "Mâ trá ãyĩkõ ãmbá sĩ, tãlâ kạ́bị̃lị́kị̃ ámákâ ậvị̃ ʼbá rî, má ûsû trá." 7Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ kĩ nĩ rî, íʼdígówá íyíkâ ʼdĩ tã ífí lâ rĩʼá nõtí, Ôvârí rĩʼá ãyĩkõ ãmbá sĩ, õzõ õjílã ãlô ãâdĩ drị̃ trá tã õnjí ʼásĩ rî, Ôvârí âʼdó kô ãyĩkõ sĩ õjílã gólĩyî drị̃ âdĩ ʼbá kô ʼdĩ ʼbá yí bê, tãlâ gólĩyî rĩʼá õjílã lómbé-lómbéwá ʼbá ʼî, kĩ nĩ rî, yĩ âʼdô tãndí ró. 8Nĩngá sĩ, Yésũ âtâ íʼdígówá ãzâ kpá trá õkó ãzâ tãsĩ kĩ nĩ rî, Lãfâ õkó ãzâ kâ ậvị̃ trá drị́gạ́ lâ sĩ jó ʼá. Õkó ʼdĩ rî trá lãfâ íyíkâ ʼdĩ ndãlé jó ʼásĩ. Drílâ lạ̃sị́ îʼĩzó ãlíká sĩ, rĩzó jó ʼálé ậkũlị́ mãnísĩ, ị́ndị̂-ị́ndị̂, rĩzó lãfâ íyíkâ ʼdĩ ndãlé té drílâ ûsúzó lâ ĩʼdî. Gólâ kĩ nĩ rî, "Wáâwá! Ãwô-ĩtí, má ûsû lãfâ ámákâ ậvị̃ ʼbá rî trá." 9Õkó ʼdĩ drí kpá íyî lậmû-ãzíyã yî ậzị́zó kĩ nĩ rî drílĩyî, "Ãwô-ĩtí, ãyĩkõ cî trá má rú, tãlâ lãfâ ámákâ ậvị̃ ʼbá jó ʼá rî, má ûsû trá." 10Yésũ drí gõzó tã âtálé kĩ, "Õzõ tã õnjí ʼbá ãlô âdĩ drị̃ trá tã õnjí ʼásĩ rî, ãyĩkõ cî trá Ôvârí rú ãmbá." 11Yésũ âtâ íʼdígówá ãzâ ngĩî lâ kpá trá tã Ôvârí drí drị̃ âdĩ ʼbá rî lẽzó rî tãsĩ drílĩyî kĩ nĩ rî, Ãgô ãzâ ngá-drị̃ ãmbá bê, gólâ rĩʼá mvá bê rị̃, ãgô mvá ró. 12Gõʼdá mvá gólâ ạ̃dú ró rî drí tã âtázó íyî átá drí kĩ nĩ rî, "Tátá, nî rĩʼá ngá bê ãmbá. Má lẽ ní câ ngá ʼdĩ ʼbá yî lãfálé ãmâ drí ãkpã ní drí drã ãkó. Ní âfẽ ámákâ rî ngbãângbânõ." Gõʼdá átá lâ drí ngá yí bê rî lãfálé lâ cãzó drílĩyî ậdrúpị̃ lâ bê. 13Gõʼdá nĩngá sĩ rî, mvá gólâ ạ̃dú rî drí ngá gólâ íyíkâ rî gĩzó ngbá vólé, íyîngá nĩzó ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼá jẽjẽ ró átá lâ rú sĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólâ îzã lãfâ tíbê ʼbã ʼbá yí bê rî trá ndrĩ rĩrĩ õnjî-õnjî sĩ. 14Lãfâ tíbê ãmbá mvá ʼdĩ drị́gạ́ nõ ndẽ rû trá ʼbũû. Gõʼdá nĩngá sĩ, kãrábã ạ́ngị́ lõfó kâ ʼdê trá ʼbạ̃drị̃ ãmbá ʼdĩ ʼásĩ ndrĩ, gõʼdá ûsû mvá nã trá cú ĩtí lãfâ ãzâ ãkó yí drị́gạ́. 15Gõʼdá nĩngá sĩ, mvá ʼdĩ nĩ trá ãgô ãzâ ʼbá yî kó ʼbạ̃drị̃ ʼbá ró rî ãlô lâ ngálâ lôsĩ ndãlé ʼẽlé. Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí gólâ rî jõzó nĩʼá võ ngbíkpí kâ rî ʼálâ, ngbíkpí íyíkâ vó lâ ndrẽlé. Gõʼdá gólâ ị̂sũ tã trá kĩ nĩ rî, "Ãwô-ʼdĩ, tãkó, má âʼdô ngá nyãʼá ãndrõ ạ̃drúgú kúrũmû rĩʼá dãlâ ĩgîzẽ bê ngbíkpí drí ʼdĩ ʼbá yî." Gõʼdá nĩngá sĩ rî, õjílã ãzâ ãlôlâ fẽé ngá ʼdĩ ʼbá yî drílâ nyãlé kô. 17Nĩngá sĩ rî, tã ị̂sũ-ị̂sũ âcâ trá gólâ drị̃ị̂ nõtí kĩ nĩ rî, "Má õtírĩ rĩî drãlé lõfó drí nõ rî, lôsĩ ʼẽ ʼbá ámâ átá drí ạ́mvú ʼá rî yî, gólĩyî rĩʼá ngá nyãnyã bê kpânó-kpânó vũdrị́ sĩ. Gõʼdá nõô rî, má drí rĩzó íyíkâ drãlé lõfó drí ámâ átá drí ʼbãrẽ bê rî ʼá yã? 18Mâ nĩʼá gõlé ámâ átá ngálâ, mâ kĩʼá nĩ rî, 'Tátá, má îzã rû trá, má ʼê tã õnjí trá bũúũ Ôvârí rú, gõʼdá kpá ní rú. 19Ngbãângbânõ rî, îcá gõʼdá kô ní drí ámâ zị̃zó kpá óʼdí ánî mvá ró. Ní ʼê mâ õzõ lôsĩ ʼẽ ʼbá áníkâ rî tí.' " 20Gõʼdá nĩngá sĩ rî, drílâ ngãzó zãâ nĩʼá gõlé íyî átá ngálâ. Gólâ drẽ jẽjẽ ró íyî átá lạ̃gạ́tị́ sĩ rî, átá lâ drí gólâ rî ndrẽzó. Átá lâ rî ʼâ gâ trá ạ̃trạ̃. Átá lâ drí ârázó ânĩlí rû ûtúlị́ gólâ drị̃ị̂, gólâ rî âmvólé bị́-ʼbálé lâ võzó. 21Gólâ âtâ tã trá átá lâ drí kĩ nĩ rî, "Tátá, má îzã rû trá, má ʼê tã õnjí trá bũúũ Ôvârí rú gõʼdá kpá ní drí, îcá kô gõʼdá ní drí ámâ zị̃zó ánî mvá ró." 22Gõʼdá mvá ʼdĩ átá lâ, ãyĩkõ cî gólâ trá ãmbá, rî tã ʼẽlé ʼdó lị̃fị́ ãkó. Drílâ lãjóʼbá íyíkâ zị̃zó kĩ nĩ rî, "ʼWãâʼwâ, nĩ ʼbã lũmvû drílâ dãlé yí rú, õsõ ró ítá tãndí, káʼbókã bê íyî pá ʼá. Nĩ âfẽ ró tómó ámákâ nã sõlé drị́gạ́ lâ. Nĩ nĩ ró bê kạ́bị̃lị́kị̃ sẽsẽ ró ʼdĩ âsélé fũlị́. Mã ʼê ró bê kãrámã ạ́ngị́. 24Má kĩ nĩ rî, mvá ámákâ nõ drã trá, tákõ íyîngá lédrẽ-lédrẽ ró." Gõʼdá drílĩyî kãrámã îtónãzó. 25Nĩngá sĩ rî, ójô ʼdĩyímvá nĩʼá mvá gólâ sị́sị́ rî ậzị́lị́ ạ́mvú lésĩ ãânĩ ró, tãlâ gólâ rî ậdrúpị̃ tíbê ậvị̃ ʼbá rî âcâ trá ʼbã ʼá. Gõʼdá ágámvá gólâ sị́sị́ ʼdĩ õtírĩ íyíkâ âcá ãnyî ʼbã lạ̃gạ́tị́ rî, kálálá gõʼdá trá tákányĩ ʼbã ʼálâ. Ágámvá ʼdĩ kĩ, "Ãʼdô tã ʼî nõtí nõ yã?" 27ʼDĩyímvá ʼdĩ kĩ, "Ánî átá fû kạ́bị̃lị́kị̃ lîngâ-lîngâ trá kãrámã ạ́ngị́ ʼẽzó ĩʼdî sĩ lâ, tãlâ ánî ậdrúpị̃ âgõ trá vólé ʼbã ʼá, tã ãmbá gólâ rî ị̂mvú ʼbá ʼdĩ ʼásĩ." 28Mvá sị́sị́ rî trá õmbã ró, îcá gõʼdá âfõlé ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼá kô. Nĩngá sĩ, átá lâ drí ânĩzó rúʼbạ́ lôʼbãlé rú lâ, ãâfõ ró bê ʼbã ʼálâ nî-bê-yã fẽlé íyî ậdrúpị̃ drí. 29Âtâ tã trá átá lâ drí kĩ nĩ rî, "Ámâ átá, ní ndrê drẽ, ndrô ãmbá nõ sĩ rî, má rî trá ʼbã ʼá ngá ʼẽlé ní drí õzõ lãjóʼbá kâtí. Má ʼé tã õnjí ãzâ ní drí kô. Ní âfẽ íyíkâ ãʼdô ʼî má drí yã? Ngbãâ ʼạ̃ʼú ró rî, ní fú ãmâ drí nyãlé ámâ lậmû-ãzíyã yí bê kãrámã ʼẽzó kô. 30Gõʼdá mvá áníkâ tíbê ngá áníkâ îzã ʼbá ndrĩ õkó mvá drị̃ị̂ õlẽ ró yî bê gõʼdá âgõ íyíkâ bê rî, ní drí kạ́bị̃lị́kị̃ ạ́ngị́ fũzó drílâ." 31Átá lâ lôgõ tã-drị̃ trá drílâ kĩ nĩ rî, "Ámâ mvá, ní ndrê drẽ, ãmâ rĩʼá ní bê ị̃tú vósĩ cé ʼbã ʼá nõ, ngá gólâ ámákâ rî ndrĩ ʼdó rĩʼá kpá áníkâ. 32Má ʼê drẽ kãrámã, má âʼdô ró ãyĩkõ sĩ, tãlâ ánî ậdrúpị̃ tíbê ngá pã ʼbá õdrã ʼásĩ nô rî tãsĩ." Ngá gólâ íʼdígówá gólĩyî nâ nõ ʼbá yî ʼá rî yî rî tã âʼdálé âʼdô ngá lẽlẽ Ôvârí kâ tã õnjí ʼẽ ʼbá drí rî tãsĩ. Yésũ rî tã ʼdî âtálé Pạ̃rúsị̃ yî drí, tãlâ Pạ̃rúsị̃ yî lẽé ĩyî Yésũ drí rĩlí tã õnjí ʼẽ ʼbá bê võ ãlô ʼá kô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\