Lúkạ̃ 16

1Gõʼdá Yésũ âtâ trá lãjóʼbá íyíkâ rî yî drí kĩ nĩ rî, "Nõô rî íʼdígówá ãgô ãzâ ngá-drị̃ ãmbá lị́pị̂ ró rî kâ, ãgô ãzâ drílâ ʼbãlé ngá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî vó lâ ndrẽlé rî bê. Õjílã ãzâ drí tã âtázó ãgô ãmbá ngá lị́pị̂ ró ʼdĩ drí, ãgô tíbê âkórí drí ʼbãlé ngá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî vó lâ ndrẽlé rî, âʼdô trá rĩʼá lãfâ âkórí kâ nyãʼá. 2Ãgô ngá lị́pị̂ ró ʼdĩ drí ngãzó ngá vó ndrẽ ʼbá íyíkâ ʼdĩ ậzị́lị́ tã âtázó drílâ kĩ nĩ rî, 'Õjílã ãzâ âtâ tã má drí kĩ nĩ rî, ní õrî trá lãfâ ámákâ îzãlé. Âʼdô trá ĩtí rî, ní îgĩ ngá gólâ tíbê rû îzã ʼbá rî, õjílã drí trõlé ní drị́gạ́ sĩ mạ̃rị́ ró rî ʼẽʼá lôgõlâ má drí rî ʼbá yî vũdrị́, gõʼdá kpá ngá gólâ ʼbã ʼbá rî ʼbá yí bê, mã nị̃ ró bê. Gõʼdá má lẽ trá ánî înjílí vólé ngá ʼẽrẽ ʼásĩ, tãlâ ní ʼé ngá dódó kô.' 3"Gõʼdá ãgô gólâ ngá vó ndrẽ ʼbá ró ʼdĩ ị̂sũ tã trá ãkpã yí ʼá kĩ nĩ rî, 'Óõ! Ámâ lị́pị̂ lẽ trá ámâ înjílí ngá ʼẽrẽ ʼásĩ vólé, má âʼdô ʼẽʼá lâ ãʼdô ró yã? Má drí rĩzó óʼbã ngá ʼẽlé cú ámâ drị́ sĩ yã? ʼÉʼẽ! Mâ fãfã ãkó, má îcá kô. Má drí ʼbãzó ngá ndã ʼbá ró ʼbã ʼásĩ kpá ngá zị̃ ʼbá ró yã? ʼÉʼẽ! Má ãnyĩ ró tã ʼdî ʼbá yî ʼẽrẽ ʼá. 4Má nị̃ tã má drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî trá. Má lẽ trá tã tãndí ʼẽlé õjílã drí ndrĩ, õzõ íĩînjî mâ trá ngá ʼẽrẽ ʼásĩ rî, ũzị̂ ró ĩyî mâ bê ngá nyãlé ĩyî drí ʼbã ʼásĩ.' 5"Ãgô gólâ ngá vó ndrẽ ʼbá ró ʼdĩ ʼê tã trá nõtí, gólâ zị̂ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá mạ̃rị́ trõlé ãgô ãmbá ʼdĩ drị́gạ́ sĩ rî yî trá ndrĩ ânĩlí yí ngálâ ãlô-ãlô. Gólâ âtâ tã trá ãgô sị́sị́ rî drí kĩ nĩ rî, 'Ní âʼdô ʼẽʼá ngá ãgô ãmbá nõ kâ lôgõlé tạ̃sị̂ yã?' 6Ãgô ʼdĩ kĩ nĩ rî, 'Má trõ dõ rĩʼá sãfíyã kámá-ãlô-drị̃-lâ-nyâʼdî-nâ.' Ngá vó ndrẽ ʼbá ʼdĩ kĩ nĩ rî, 'Ní ndrê drẽ, ãmâ ʼdó rĩʼá ngá ãlô ʼî ní bê. Má âʼdô ʼẽʼá lâ ní drí nõtí, ãʼdô ró bê ní drí njõzó lâ ʼá lâ, kpá ní drí ánî drị́ lãfálé ândrãzó, sãfíyã kámá-ãlô-drị̃-lâ-nyâʼdî-nâ ʼdĩ ʼá rî, má îgĩ cé nyâʼdî-sû ní drí lôgõlâ.' Gõʼdá ãgô gólâ mạ̃rị́ trõ ʼbá ʼdĩ drí tã-drị̃ lẽzó ʼdó ãlô. 7Ngá vó ndrẽ ʼbá ʼdĩ drí kpá ãgô ãzâ ĩtí ʼdĩ îjízó, 'Ní mạ̃rị́ ãgô ãmbá kâ bê ní vó tạ̃sị̂ yã?' Ãgô ʼdĩ kĩ nĩ rî, íyíkâ bê ạ̃drúgú rĩʼá kõmvõ kútũ-ãlô. Ngá vó ndrẽ ʼbá nã drí tã-drị̃ lẽzó îgĩzó lâ cé kõmvõ kámá-njị̂. 8"Gõʼdá ãgô ãmbá ngá lị́pị̂ ró ʼdĩ ârî tã gólâ ngá vó ndrẽ ʼbá ʼdĩ drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ bê rî, gólâ kĩ, 'Ngá vó ndrẽ ʼbá ʼdĩ ʼê ʼdĩ lị̃fị́ lõmbâ ʼî yí drí. Gólâ êdê lạ́tị̂ yí drí ị̃zạ́tú óõtírĩ íyî âyé ngá ʼẽrẽ ʼásĩ rî tãsĩ.' " Gõʼdá Yésũ âtâ tã trá nõtí kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê drẽ, õjílã ãngó nõ kâ bê ndrĩ, gólĩyî rĩʼá tã nị̃ ʼbá ʼî kôrô õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, tãlâ õjílã ãngó nõ rî kâ rî ĩyî êdélé njãâ rĩlí tã gólâ ʼẽ ʼbá âcálé ị̃drú ị̃nậtú ãngó nõ ʼá rî tãsĩ. Gõʼdá õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî êdé ĩyíkâ ĩyî kô võ ʼbũû ʼálâ rî tãsĩ. 9Má âtâ ãnî drí nõ, õzõ ãnî ãʼdô trá lãfâ ạ́ngị́ bê ãnî drị́gạ́ rî, nĩ ʼbã cé ãnî ífífí drí ĩʼdî kô. Nĩ pâ kpá õjílã gólĩyî ngá ãkó lé ʼbá ĩzã ró rî ĩʼdî sĩ lâ. Ị̃zạ́tú rî, nĩ õtírĩ drãâ nĩlí ûrú ʼálâ rî, Ôvârí õlậgû ró ãnî bê, ânĩrĩ ʼá yí ngálâ." 10"Õzõ õjílã ãzâ ãʼdô drị́ lõmbâ bê, ngá fínyáwá rú rî, gólâ âʼdô ʼbãʼá kpá drị́ lõmbâ bê ngá ạ́ngị́ rú. 11Ámâ ậdrúpị̃ yî, Ôvârí fẽ lãfâ ạ́ngị́ ãnî drí nõ, ãʼdô ró ãnî drí ãnî ãzí-ãzí yî pãzó ĩʼdî sĩ lâ, ngã gõʼdá õzõ ãnî drị́ ãâmbâ âmbâ rú lâ rî, nĩ õpâ ãnî ãzí-ãzí yî ĩʼdî sĩ lâ kô rî, gõʼdá ị̃zạ́tú õdrã ãníkâ vósĩ rî, Ôvârí âʼdô fí ãnî pãʼá trá ngá tãndí sĩ yã? 12Õzõ nĩ õrî ngá ãzí-ãzí kâ rî îzãlé îzã rî, ãʼdî âʼdô ngá fẽʼá nĩ ãnî drí ãʼdô ró bê ãnî drí vó lâ ndrẽlé yã? 13"Õzõ nĩ õlẽ lãfâ ạ́ngị́ rî, âʼdô ʼbãʼá ãnî drí lậnjị̃-lậnjị̃ ró Ôvârí rî rõzó. Rû ị̂ʼbũ ʼbá ãlô rî ị̂ʼbũú rû õjílã rị̃ drí ʼdó ị̃tú-pá ãlô rî ʼá kô. Õzõ gólâ ãârî cé tã õjílã ãlô rî kâ ĩʼdî rî, gólâ ârí tã õjílã ãzâ rî kâ kô. Má âtâ ĩʼdî ãnî drí nõ, âʼdó kô tãndí ró ʼbãzó rû ị̂ʼbũ ʼbá Ôvârí kâ ró gõʼdá kpá lãfâ kâ ró rî." 14Pạ̃rúsị̃ yî lẽ ĩyíkâ tã lãfâ kâ ʼdĩ kôrô, ârî ĩyî úlị́ Yésũ drí âtálé ĩtí ʼdĩ bê rî, drílĩyî rĩzó Yésũ rî gũlị́. 15Yésũ kĩ nĩ rî, "Ãnî Pạ̃rúsị̃ yî, nĩ rî tã tãndí ãníkâ ʼẽlé cé õjílã lị̃fị́ drị̃ ʼá, óõlôngô ró ĩyî tã bê. Ôvârí lẽé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã ʼẽlé ĩtí ʼdĩ ʼbá yî kô. Ôvârí nị̃ íyíkâ ãnî pị̃pị̂sị́lị́ trá ndrĩ ʼdó ãṇâ ró. 16"Ạ̃kû ró rî, Ôvârí âtâ tã tãndí yí drí ʼẽʼá ʼẽlâ õjílã pãzó rî trá. Músạ̃ rî trá úlị́ Ôvârí kâ âtálé, gõʼdá tã ậngũ ʼbá ãzâ ʼbá yî rî kpá ʼẽlâ. Gõʼdá Yõwánĩ tíbê rĩ ʼbá lị̃mvû dãlé õjílã drị̃ị̂, ãâyê ró ĩyî tã õnjí ĩyíkâ rî âtâ kpá. Mâ kpá ĩʼdî âtáʼá lâ nõ, õzõ nĩ ãâjâ drị̃ tã õnjí ʼásĩ rî, Ôvârí âʼdô ãnî pãʼá. Õjílã ãmbá ârî tã ámákâ trá, gõʼdá ʼbã ĩyî trá ậyị́lị́ úlị́ ámákâ rî drị̃ị̂ îcâ-îcâ ró. 17Gõʼdá má lẽ zãâ ãnî drí rĩlí tã Músạ̃ kâ rî rõlé kpá tã tã ậngũ ʼbá kâ rî bê ndrĩ ʼbũû, tãlâ úlị́ Ôvârí kâ nõ rĩʼá úlị́ ífífí ʼî, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró. Mã ị̂njị̃ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî õrî ró ạ̃dũkũ ãkó. 18"Nĩ nị̃ trá lãʼbí ʼá rî, rĩʼá ʼwãâ ró ãnî drí ãnî õkó yî îngázó, õkó óʼdí trõzó. Má âtâ ãnî drí ʼdĩ, õzõ nĩ õʼê trá ĩtí rî, nĩ ró Ôvârí kô. Õzõ nĩ õgî õkó ãzí-ãzí drí îngálé trá ạ̃kû rî ĩʼdî rî, ʼdĩî kpá rĩʼá tã õnjí ʼî Ôvârí ágálé. Tã ífí lâ ĩʼdî rĩʼá nõ, tãlâ kậyị̂ gólâ ãgô õtírĩ rû gĩî õkó lâ bê rî, Ôvârí kĩ gólĩyî ãâʼdô ngá ãlô ró té drílĩyî drãzó drãdrã, ágó ró õkó ró, lãfálé cã ãkó." 19Gõʼdá Yésũ âtâ tã trá kĩ nĩ rî, "Ãgô ãzâ bê rĩʼá nõngá, gólâ rĩʼá ngá ãmbá nõ ʼbá yî tị̂ lâ bê cé tị̂tị̂. Gólâ rĩʼá ítá tãndí bê, rî íyíkâ ngá tãndí nyãlé ĩʼdî, kậyị̂ vósĩ cé. 20Ãgô ãzâ rú bê Lázãrõ. Õjílã ãzâ ậnjị̃ gólâ trá âyélé ndõgõ ãgô gólâ ngá bê ãmbá ʼdĩ kâ ʼdị̃lị́ ʼbã rú sĩ ĩtí ʼdĩ kâ tị́lị́. Lázãrõ rĩʼá ĩzã ʼbá ʼî, kpá lãzé bê dũû. Lãzé gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî rî lôrálé lôrâ, õké rî trá ândrãlâ. Lázãrõ ị̂sũ tã trá, yí ânĩ ró bê nyãsá ʼãʼí lâkí ʼbá ãgô ʼdĩ drí âyélé lôʼdé ʼbá vũdrị́ sĩ rî nyãlé ĩʼdî. 22"Ị̃tú ãzâ sĩ, Lázãrõ tíbê ĩzã ʼbá ró nõ drã trá. Mãlãyíkã Ôvârí kâ drí gólâ rî âjízó võ gólâ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã drí rĩzó ʼá lâ ûrú ʼálâ rî ʼá. Gõʼdá ãgô ãmbá ʼdĩ drí kpá drãzó, ãvõ lâ ʼbãzó ʼbú ʼá, 23gólâ drí nĩzó võ õjílã zã kâ lạ̃sị́ ró rî ʼálâ rĩʼá vẽlé. Ãgô ãmbá ʼdĩ õtírĩ võ ndrẽê ûrú ʼálâ rî, gólâ ndrê Ãbãrãyámã yî trá Lázãrõ bê jẽjẽ ró yí rú sĩ. Ãbãrãyámã âmvô Lázãrõ trá kpãácĩ yí rú. 24Ãgô ãmbá ʼdĩ drí trẽzó ûrû kĩ nĩ rî, 'Ãbãrãyámã, ní ndrê ámâ ĩzã nô, ní âjô Lázãrõ lũmvû bê dãlé má sị́lị́, ámâ lãndrâ pá õmvórẽ trá kĩʼá lạ̃sị́ drí nõ. Mâ trá vẽʼá nõ.' 25"Ãbãrãyámã lôgõ tã trá ãgô ãmbá ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, 'Ní ị̂sũ drẽ, tã tíbê ní drí ʼbãzó drẽ ãngó ʼálâ rî, nî rĩʼá ngá bê ãmbá ãyĩkõ bê, kậyị̂ vósĩ cé, ngá tãndí nyãʼá. Lázãrõ íyíkâ rĩʼá ĩzã ʼẽʼá tã ị̂sũ-ị̂sũ bê. Ngbãângbânõ rî, Ôvârí ʼbã Lázãrõ trá võ tãndí nõ ʼá ãyĩkõ bê kậyị̂ vósĩ cé, nî áníkâ kpá rĩʼá ĩzã ʼẽʼá. 26Tã ãzâ kpá ĩʼdî nõ. Îcá kô má drí lậvũzó nĩngá tólâ, tãlâ gólókõ ạ́ngị́ rĩʼá ʼdĩ ãmâ lãfálé ãní bê rî ʼá, õjílã ãzâ îcá lậvũlị́ tólâ kô.' 27"Ãgô ãmbá ʼdĩ âtâ trá kĩ nĩ rî, 'Âʼdô trá ĩtí rî, ní âjô Lázãrõ ãânĩ ró ámâ átá rî mvá yî ngálâ. 28Mâ rĩʼá ậdrúpị̃ bê njị̂, ãâtâ ró tã gólĩyî drí mbị̂mbị̂, õzó ĩyî gõʼdá kpá pávó tị̂ má drí trõlé nõ trõô õdrã gólĩyíkâ rî vósĩ.' 29Ãbãrãyámã âtâ trá gólâ drí kĩ nĩ rî, 'Gólĩyî cú búkũ Músạ̃ drí îgĩlí rî bê, gõʼdá kpá tã ậngũ ʼbá drí îgĩlí rî bê, gólĩyî ãârî úlị́ lâ.' 30Ãgô ãmbá ʼdĩ âtâ kpá trá kĩ nĩ rî, 'Ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã, gólĩyî âʼdô ĩyî tã lẽʼá, té õzõ õjílã ãzâ ãâfõ trá õdrã ʼásĩ gõlé tã âtálé gólĩyî drí rî, õró ĩyî gõ ârílâ.' 31Gõʼdá Ãbãrãyámã âtâ kpá trá gólâ drí kĩ nĩ rî, 'Õzõ gólĩyî ãârî úlị́ Músạ̃ yî drí îgĩlí tã ậngũ ʼbá bê búkũ ʼá rî kô rî, gólĩyî ârí úlị́ õjílã âfõ ʼbá ãvõ ʼásĩ nĩlí tã âtálé gólĩyî drí rî kâ kpá kô.' Ĩʼdî ʼdĩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\