Lúkạ̃ 17

1Yésũ âtâ tã trá tã ârí ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Õjílã âdó ʼbá bê dũû rĩ ʼbá õjílã ãzí ʼbãlé rĩʼá tã õnjí ʼẽlé rî. Nĩ ârî drẽ, má âtâ ãnî drí, õjílã rĩ ʼbá õjílã ãzí âdólé rĩʼá tã õnjí ʼẽlé rî, Ôvârí âʼdô lâṇõ ạ́ngị́ fẽʼá gólĩyî drí. 2Õzõ ãʼdô ĩtí rî, ãnî gólĩyî rĩ ʼbá õjílã ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé rî, õzõ tí nĩ õrî nị̃lâ kĩʼá nĩ, lâṇõ lâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí rî rĩʼá gạ̃rạ̃ rî, nĩ âʼdô tã ị̂sũʼá kĩ, 'Tí ũkũkũ õró tã ngĩî bê má drí sị́sị́ rî, má ʼé tã ʼdî ʼbá yî kô. ʼÉʼẽ, nõô má âʼdô ámâ ʼĩʼá bãgó sĩ vólé.' 3"Õzõ õjílã ãzâ õʼê tã õnjí ãnî drí rî, nĩ sõ drị́-mbílí gólâ lị̃fị́ sị́sị́, õzõ gólâ ãʼdô trá tã ị̂sũ-ị̂sũ ró tã lâ sĩ rî, õzõ ĩîjî ãnî trá íyî âyélé tã õnjí íyíkâ tãsĩ rî, nĩ âyê gólâ. 4Õzõ gólâ õrî kpá zãâ tã õnjí ʼdĩ ʼẽlé ãnî drí ândálé ândálé rî, gõʼdá gólâ ãʼdô trá kpá tã ị̂sũ-ị̂sũ ró tã lâ sĩ rî, gólâ ĩîjî ãnî rî, nĩ âyê kpá gólâ tã lâ tãsĩ." 5Kậyị̂ ãzâ sĩ rî, lãjóʼbá Yésũ kâ drí gólâ rî îjízó kĩ nĩ rî, "Mã lẽ ní ʼbã ãmâ tã pạ̃tị́ị̃ ró tã lẽlé gạ̃rạ̃." 6Yésũ lôgõ tã trá kĩ nĩ rî, "Õzõ tã lẽlẽ ãníkâ ãʼdô cé fínyáwá ĩtí õzõ líʼbá ífí kâtí rî, nĩ âʼdô tã lârâkô ʼẽʼá, ãnî drí tã âtázó fê ạ́ngị́ ĩtí ʼdĩ drí, íyî índrĩgó ângízó rû êsézó, nĩʼá âdrélé lị̃mvû ândrê ĩtí ʼdĩ ʼá. Gõʼdá fê ʼdĩ âʼdô tã ʼdî ʼẽʼá té ĩtí." 7Kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ âtâ úlị́ mãnĩgõ trá tã ârí ʼbá íyíkâ rî yî drí nõtí, "Õzõ nĩ ãʼdô rạ̃gị́ị̃ lị́pị̂ ʼî rî, rạ̃gị́ị̃ ʼdĩ õʼê ngá trá ãnî drí rî, ngãtá rî ʼbô ạ́mvú ãníkâ ʼwãʼá, ngã ʼbô kạ́bị̃lị́kị̃ ãníkâ vó lâ ndrẽlé yã rî, õzõ rạ̃gị́ị̃ ʼdĩ õndẽ ngá ʼẽʼẽ trá ndrĩ lạ̃njạ́túlị́ bê drílâ âgõzó ʼbã ʼálâ rî, gólâ âʼdô âgõʼá zãâ rĩlí vũdrị́ ngá nyãlé yã? 8ʼÉʼẽ îcá kô, sị́sị́ gólâ âʼdô âgõʼá nyãsá âtrõlé ʼbãlé tãrãbízã drị̃ị̂ êdélé íyî lị́pị̂ drí zãlô nyãlé sị́sị́. Õzõ gólâ õʼê trá rî, gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, lị́pị̂ lâ õró gõ gólâ rî âyélé rĩlí vũdrị́ íyíkâ rî nyãlé. 9Õzõ gólâ õndẽ ngá ʼẽʼẽ ʼdî ʼbá yî trá ndrĩ rî, lị́pị̂ lâ ʼé ãwô-ĩtí drílâ kpá kô âkĩʼá nĩ rî, rạ̃gị́ị̃ ʼdĩ ʼé ngá ãzâ gólâ drí tãndí ró lậvũlị́ kô rî tí. 10Ĩtí Ôvârí ĩʼdî ãnî lị́pị̂ ʼî, gõʼdá ãnî rạ̃gị́ị̃ gólâkâ ĩʼdî, îcâ trá ãnî drí gólâ rî rõzó ĩʼdî. Nĩ rô Ôvârí, gólâ õʼê tã tãndí kpálé ãnî drí kô rî, tãlâ gólâ rĩʼá lị́pị̂ ãníkâ ĩʼdî." 11Yésũ drí rĩrĩ lậmúlị́ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼá, gólâ lậvũ trá ãnyî ẽsê-drị̃ Sãmárĩyã yí kâ Gãlĩláyã bê rî ʼásĩ. 12Gólâ ûsû ãgô ãzâ ʼbá yî trá mûdrị́ ʼdó ãrí ʼbá ʼî ĩyî ʼbã-tị̂ ãzâ gãrã lâ ʼá. Ãgô ʼdĩ ʼbá yî âdrê ĩyî trá ĩyî võ ʼá, ânĩí ĩyî ãnyî Yésũ ngálâ kô. 13Gólĩyî zị̂ Yésũ trá kĩ nĩ rî, "Yésũ ãmâ lị́pị̂, ní ndrê ãmâ ĩzã, ní êdê ró ãmâ bê." 14Yésũ ndrê gólĩyî bê ĩtí rî, drílâ gõzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ngâ nĩ nĩ ró ãnî rúʼbạ́ ʼdĩ ʼbá yî âʼdálé drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ drí, tãlâ drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ õlôyâ ró bê tã lâ õjílã drí kĩ nĩ rî, ãnî rúʼbạ́ êdê rû trá." Gõʼdá gólĩyî õtírĩ nĩî rî, rúʼbạ́ lâ yî êdê rû trá tãndí ró. 15Ãrí ʼbá gólâ ãlô rî ndrê bê ĩtí rî, gólâ âgõ trá Yésũ ngálâ ãwô-ĩtí ʼẽlé Yésũ drí, kpá Ôvârí rî lûyị̂-lûyị̂ bê ôtrê-ôtrê bê gbórókõ ãmbá sĩ. 16Gólâ ânĩ trá ʼãʼî tị̃lị́ Yésũ ágálé ãwô-ĩtí ʼẽlé Yésũ drí. Ãgô ʼdĩ rĩʼá Sãmárĩyã lé ʼbá ʼî, gólâ âʼdó õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼî kô. 17Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Má êdê õjílã mûdrị́ trá tãndí ró. Ãlô rî âgõ cé nĩ rî, ạ̃mbúkũ lâ ʼdĩ ʼbá yî ãʼdô ʼá yã? 18Cé õjílã ãtrâ nõ âgõ íyíkâ cé nĩ, ãwô-ĩtí ʼẽlé Ôvârí drí rî yã?" 19Yésũ drí tã âtázó ãgô ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ní ngâ ûrû, ní nĩ, nî trá tãndí ró. Tã lẽlẽ áníkâ má ʼá rî êdê nî nĩ." 20Kậyị̂ ãzâ sĩ rî, Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî îjî ĩyî tã îjî-îjî trá Yésũ tị́ gólâ rî ûjũzó kĩ nĩ rî, "Ôvârí âʼdô gólâ tíbê yí drí zĩlí rî âjóʼá ãmâ pãlé, gõʼdá kpá rĩlí ãmâ drị̃ị̂ kúmú ró rî ángô tû yã?" Gõʼdá Yésũ lôgõ tã trá gólĩyî drí, "Õzõ gólâ tíbê Ôvârí drí zĩlí rî ãâcâ rî, âʼdô âcáʼá ị̃nị́nị̂ ró. 21Gólâ âcá kô rĩlí kị́tị̃ íyíkâ drị̃ị̂ rĩʼá ãnî vó ndrẽlé kúmú ãzâ võ lâ ʼá rî kô. Nĩ nị̃ị́ kĩʼá nĩ rî, gólâ tíbê Ôvârí drí zĩlí rî âcâ trá ãngó ʼá nõngá, gólâ rĩʼá ngbãângbânõ ãnî lãfálé ʼá nõngá rî kô yã?" 22ʼDĩî vósĩ, Yésũ âtâ tã trá tã ârí ʼbá íyíkâ rî yî drí kĩ nĩ rî, "Ị̃zạ́tú rî, nĩ âʼdô tã mâ gólâ âjólé trá ûrú lésĩ rî kâ ị̂sũʼá kôrô, má ãâgõ ró bê ãngó ʼá nõngá ĩyî pãlé, gõʼdá ʼdĩî rî âʼdó drẽ kậyị̂ ámákâ ʼẽzó âgõlé rî ĩʼdî kô. 23Õjílã ãzâ ʼbá yî âʼdô rĩʼá ãnî âdólé kĩ nĩ rî, yĩ õndrê mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî trá võ ãzâ ʼá. Gõʼdá ʼdĩî rî, nĩ lẽé tã-drị̃ lâ kô, nĩ lẽé tã-drị̃ kpá kô âʼdézó gólĩyî vó. 24Õzõ má õʼê âcálé rî, tã lâ âʼdô lậʼbúʼá ʼbạ̃drị̃ ãmbá nõ ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ, õzõ ôzê lậgû-lậgû gólâ lậgú ʼbá ʼwãâ ûrû õjílã drí ndrẽlé võ ʼásĩ ndrĩ rî kâtí. 25Ngbãângbânõ rî, mâ ʼẽʼá lâṇõ ûsúlị́ ĩzã kõkõ ãmbá bê, õjílã gólĩyî ʼbã ʼbá lédrẽ-lédrẽ ró ndrẽ ʼbá lâ rî âʼdô gãʼá dó tã ámákâ rî lẽlé. Tákõ, ʼdĩî rî mâ gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî ĩʼdî. 26"Gõʼdá kậyị̂ tíbê má drí ʼẽzó âgõlé ãngó ʼá nõngá rî ʼá, õjílã âʼdô rĩʼá tã ʼẽlé, té õzõ drílĩyî rĩrĩ tã ʼẽlé kậyị̂ Nówã kâ rî ʼá rî kâtí. 27Gólĩyî âʼdô ĩyîngá rĩʼá ậndú tõlé, õdrá mvũlị́, lãgĩ õkó kâ ʼẽʼá ĩʼdî. Nĩ ndrê drẽ, õjílã kậyị̂ Nówã kâ rî ʼá rî ị̂sũú ĩyî tã kô, Nówã õtírĩ fĩî kõlóngbõ ạ́ngị́ ʼdĩ ʼá rî, gõʼdá ʼdĩî rî vósĩ rî, ôzê drí ʼdị̃zó, lị̃mvû ândrê drí tị̃zó gólĩyî ûfúlị́ ndrĩ vólé, tãlâ gólĩyî êdé ĩyî njíyá ró lị̃mvû tị̃tị̃ drị̃ tẽzó kô, tãlâ gólĩyî kĩ, lị̃mvû îcá tị̃lị́ ãngó ãmbá nõ êtélé kô. Âʼdô tã âgõ-âgõ ámákâ ãngó ʼá rî kâ tãsĩ rî kpá ĩtí, õjílã îcá kô tã lâ lẽlé kĩ, má âgõ trá. 28"Kậyị̂ gólâ má drí ʼẽzó âgõlé ãngó ʼá nõlé rî, âʼdô ʼbãʼá õzõ kậyị̂ gólâ tíbê Ôvârí drí õjílã Sõdómõ kâ zãzó lạ̃sị́ sĩ Gõmórã kâ bê rî tí, kậyị̂ Lótõ drí ʼbãzó drẽ rĩʼá gólĩyî lãfálé rî kâtí. Õjílã ʼdî ʼbá yî rî ĩyîngá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró. Õjílã ãzâ ʼbá yî ĩyîngá ngá nyãʼá, gõʼdá ãzâ ʼbá yî rĩʼá õdrá mvũʼá, gõʼdá ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ ngá gĩʼá, ãzâ ʼbá yî ạ́mvú ĩyíkâ ʼwãʼá, ãzâ ʼbá yî jó óʼdí ĩyíkâ bẽʼá. Gólĩyî nị̃ị́ kĩʼá nĩ rî, Ôvârí bí ʼẽʼá ĩyî zãlé ʼbũû ngbãângbânõ rî tí rî kô. 29Lótõ yî ʼbã-tị̂ íyíkâ rî bê, drílĩyî ĩyîngá rãzó fõlé vólé, gõʼdá Ôvârí drí lạ̃sị́ âdãzó ʼbũû lésĩ õjílã ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂ gólĩyî zãlé ngá õnyíkõ bê ngbá ndrĩ. 30Ámâ âgõ-âgõ ị̃zạ́tú rî, âʼdô ʼbãʼá nyé õzõ ʼdĩî rî kâtí. Õjílã ãmbá âʼdó kô njãâ ámâ âgõ-âgõ tã ârílí rĩzó ámâ drị̃ tẽlé. 31"Kậyị̂ gólâ má drí ʼẽzó âgõlé rî ʼá, õzõ nĩ ãʼdô ûrû jó-drị̃ tĩʼá rî, nĩ ârî gõʼdá vũdrị́ fĩlí ãnî drí jó ʼálâ kô ngá õnyíkõ ãníkâ âtrõlé. Õzõ nĩ ãâʼdô ngá ʼwãʼá ạ́mvú ʼálâ rî, nĩ âgõ gõʼdá ʼbã ʼálâ kô. 32Tã gólâ Lótõ rî õkó kâ rî ãâgâ drẽ ãnî ʼá, nĩ ị̂sũ tã lâ. 33Õzõ nĩ ị̃ị̂sũ rĩrĩ ãníkâ ãngó ʼá nõngá rî tã lâ ũsû ãnî drí kôrô rî, nĩ îcá gõʼdá rĩlí ʼbạ̃drị̃ Ôvârí kâ ạ̃dũkũ ãkó nã ʼálâ rĩlí zãâ gólâ bê gbạ́dú kô. Kậyị̂ gólâ âgõ-âgõ ámákâ ãngó ʼá nõngá rî tú rî, má âʼdô õjílã ãzâ ʼbá yî pãʼá, gõʼdá má âʼdô kpá ũgúlị́ dĩʼá õjílã ãzâ ʼbá yî drí. 34Ãgô ãzâ ʼbá yî, õzõ õkô ĩyî ậʼdú gbãrãkã ãlô drị̃ị̂ rị̃ rî, má âʼdô ãlô rî pãʼá, má âʼdô ãlô rî âyéʼá. 35Õzõ õkó ãzâ ʼbá yî âʼdô rị̃ õrî ĩyî ngá ʼị̃ʼá rî, má âʼdô cé ãlô rî trõʼá ĩʼdî, õzõ ãzâ rî ãʼdô kô õjílã ámákâ ĩʼdî rî, má âʼdô âyéʼá lâ ãkpã võ ʼdî ʼá nĩngá." 37Gõʼdá tã ârí ʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí gólâ rî îjízó kĩ nĩ rî, "Võ mbị̂mbị̂ áníkâ ní drí ʼẽzó âgõlé rî, íyíkâ ãʼdô ʼá yã?" Gõʼdá Yésũ drí tã lôgõzó kĩ nĩ rî, "Nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ, õzõ lõgónõ drí võ gólâ kõrõnyã drí drãzó ʼá lâ rî nị̃rị̃ kâtí."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\