Lúkạ̃ 18

1ʼDĩî vósĩ, Yésũ ngî íʼdígówá ãzâ trá tã ârí ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí. Íʼdígówá ʼdĩ rî tã âʼdálé nõtí, tãndí ró ãnî drí rĩzó zãâ rãtáã ʼẽlé ĩʼdî, nĩ âyê tã lâ, ũvị̃ kô, nĩ õzó ôkõô kô. 2Yésũ kĩ nĩ rî, "Tã kĩ ʼbá ãzâ gólâ âʼdó tã kĩ ʼbá tãndí ʼî kô. 3Õkó ãzâ ạ̃yị́zị́ ró ânĩ trá gólâ ngálâ ândálé ândálé, õpâ ró yî tã-vó íyíkâ kĩlí rî. 4Tã kĩ ʼbá ʼdĩ rî gãlé zãâ dó tã-vó õkó ʼdĩ kâ kĩlí. Gõʼdá kậyị̂ ãmbá ãzâ ʼbá yî vósĩ rî, tã kĩ ʼbá ʼdĩ ị̂sũ tã trá yí ʼá kĩ nĩ rî, 'Má ró Ôvârí kô õjílã bê ndrĩ. 5Tákõ má lẽ trá tã-vó õkó ʼdĩ kâ kĩlí, tãlâ gólâ rî trá ámâ îkpókpólõlé ị̃tú vósĩ cé.' " 6Yésũ gõʼdá âtâ tã trá lãjóʼbá íyíkâ rî yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ârî úlị́ tã kĩ ʼbá ʼdĩ drí âtálé ʼdĩ trá yã? Gólâ âʼdó kô tã kĩ ʼbá tãndí ʼî, gõʼdá gólâ pâ õkó ʼdĩ trá. 7Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí tíbê ʼbã ʼbá ị̃tú vósĩ cé tãndí ró nõ âʼdô rĩʼá zãâ õjílã rĩ ʼbá ãwó ngõlé yí drí rãtáã bê rî pãlé. 8Õzõ gólâ õpâ õjílã ʼdî ʼbá yî kô ʼwãâ ró, ãkpã drílĩyî ãwó ngõrẽ ʼá rî, ʼdĩî rî âʼdô gólĩyî pãʼá kpá kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ ʼwãâ ró. Ãʼdô ĩtí rî, má îjî ãnî rĩlí ãwó ngõlé ị̃tú vósĩ cé rãtáã bê, tãlâ mâ gólâ ûrú lésĩ nô õtírĩ âgõô ãngó ʼá nõngá rî, ũûsû ró ãnî bê njãâ rãtáã ʼẽrẽ ʼá ãwó ngõngõ bê." 9Kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ âtâ úlị́ mãnĩgõ ãzâ trá õjílã gólĩyî lómbé-lómbéwá ʼbá ró kĩʼá nĩ rî, yĩ âʼdô tã tãndí ʼẽ ʼbá ʼî rĩzó õjílã ãzí zị̃lị́ tã õnjí ʼbá ró rî yî drí. 10Gólâ kĩ nĩ rî nõtí, "Õjílã ãzâ ʼbá yî rị̃, nĩ ĩyî trá rãtáã ʼẽlé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼálâ. Ãlô rî íyíkâ bélé-bélé ûʼdú ʼbá ʼî, gõʼdá ãzâ rî íyíkâ Pạ̃rúsị̃ ʼî. 11Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ âdrê íyíkâ ûrû õjílã lị̃fị́ drị̃ ʼá íyî âʼdálé rĩzó rãtáã ʼẽlé. Gólâ kĩ nĩ rî, 'Ãwô-ĩtí Ôvârí, má lûyị̂ nî trá, tãlâ ní ʼbã mâ trá tãndí ró õjílã ãzí drị̃ị̂ sĩ ndrĩ, gólĩyî ngá ôpá ʼbá, õmbã ʼẽ ʼbá, ʼdãzí rî õkó ậyị́ ʼbá, gõʼdá kpá õzõ bélé-bélé ûʼdú ʼbá ámâ gãrã ʼá nõtí nõ gõʼdá kpá gólĩyî tã lãʼbí ãmákâ kâ îzã ʼbá rî. Hâã! Mâ tãndí ró gạ̃rạ̃ drị̃ lâ yî sĩ. 12Ôvârí, ní ndrê trá, má rî rãtáã ʼẽlé ʼálé ʼãʼí sĩ ní drí, má rî rĩlí lõfó sĩ ândâlâ rị̃ gímã ãlô ʼá. Má rî kpá lãfâ fẽlé õjílã rĩ ʼbá tã áníkâ âtálé ãmâ drí rî drị́gạ́.' 13"Gõʼdá bélé-bélé ûʼdú ʼbá ʼdĩ ânĩ bê rî, ʼê rãtáã íyíkâ ị̃nị́nị̂ ró rúʼbạ́ lôʼbã-lôʼbã sĩ. Õzõ õjílã áyábálá kâtí, gólâ rî âdrélé íyîngá ãkpã vólé ʼálâ ró. Drílâ rĩzó íyî ạ́gạ́sị́ drị̃ sãlé ĩzã sĩ trạ̃ trạ̃ kĩ nĩ rî, 'Óõ! Ôvârí mâ tã õnjí ʼbá nõ, má lôʼbã rúʼbạ́ ní drí, ní âyê mâ tã õnjí ámákâ ãmbá nõ ʼásĩ, mâ rĩʼá tã õnjí ʼbá ʼî.' " 14Gõʼdá Yésũ âtâ trá kĩ, "Má âtâ drẽ tã nô ãnî drí. Ôvârí âyê tã õnjí bélé-bélé ûʼdú ʼbá ʼdĩ kâ trá, gõʼdá gólâ âyé tã õnjí gólâ Pạ̃rúsị̃ kâ rî kô. Õzõ õjílã ãzâ õlôngô íyî tã ãkpã nĩ rî, Ôvârí âʼdô gólâ rî ʼbãʼá âʼdólé ngá tãkó ró. Õzõ õjílã ãzâ õʼbã yî âʼdólé ngá tãkó ró rî, Ôvârí âʼdô gólâ rî rú ʼbãʼá lôngô-lôngô ró." 15Gõʼdá nĩngá sĩ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî drí ʼdĩyímvá õnyíkõ âjízó Yésũ ngálâ, õfẽ ró õrẽ gólĩyî drí. Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî lôgâ gólĩyî dó ânĩlí ãnyî ʼdĩyímvá ʼdĩ ʼbá yí bê. 16Gõʼdá gólâ ndrê bê ĩtí rî, gólâ ậzị̂ ʼdĩyímvá õnyíkõ ʼdî ʼbá yî trá ânĩlí yí ngálâ. Gólâ âtâ trá lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ âyê ʼdĩyímvá õnyíkõ ʼdî ʼbá yî ãânĩ ró ĩyî má ngáá nõlé. Nĩ lôgâ gólĩyî kô. 17Nĩ ndrê trá, tã kũmũ Ôvârí kâ ʼá rî rĩʼá nõtí, õjílã lâ ʼá lâ rî, rĩʼá tã lẽlẽ bê, õzõ ʼdĩyímvá õnyíkõ kâtí. Âʼdô ʼbãʼá cé ãnî tã lẽ ʼbá õzõ ʼdĩyímvá õnyíkõ kâtí rî ʼbá yî drí. Âʼdô ĩyî fĩʼá nĩ kũmũ Ôvârí kâ rî ʼá." 18Kậyị̂ ãzâ sĩ, ãgô ãmbá ãzâ îjî Yésũ trá kĩ nĩ rî, "Lị̃fị́ îmbá ʼbá tãndí, má âʼdô ãʼdô ʼẽʼá ĩʼdî má drí rĩzó kũmũ Ôvârí kâ zẽlé, rĩlí gólâ bê ạ̃dũkũ ãkó yã?" 19Yésũ kĩ nĩ rî, "Má lôgõ tã-vó áníkâ ʼdĩ nõtí. Ní zị̂ mâ lị̃fị́ îmbá ʼbá tãndí ró tãlâ ãʼdô ʼî yã? Cé Ôvârí ĩʼdî tãndí ró. 20Gõʼdá ní rô tã ãmbá Ôvârí drí âʼdálé Músạ̃ drí mûdrị́ rî ʼbá yî trá ndrĩ yã, kĩʼá nĩ rî, ní ʼbã õkó gólâ âʼdó ʼbá kô ánî õkó ró rî kô ní ũgúlị́ ậyị́zó ĩʼdí bê lâ, ní fû õjílã kô, ní ûgũ ngá kô, ní âdô õnjõ kô, ní ârî ánî átá yî tị̂-võ ánî ândré yí bê, tãlâ ní ị̂njị̃ ró gólĩyî bê yã?" 21Ãgô ʼdĩ lôgõ tã-drị̃ trá Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Drẽ ãkpãkãʼdã, má drí ʼbãzó ʼdĩyímvá ró rî, má rô tã ʼdî ʼbá yî trá ndrĩ." 22Gõʼdá Yésũ ârî tã ʼdî ʼbá yî bê rî, drílâ tã âtázó ãgô ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Tãndí ró, ní rô tã ʼdî ʼbá yî trá ndrĩ. Tã ãzâ rĩʼá ãlô, ní gî ngá ní drí ʼbãzó ĩʼdí bê lâ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ, ní fẽ ró lãfâ lâ ĩzã ʼbá yî drí ĩyî pãzó. Õzõ ní õʼê trá ĩtí rî, Ôvârí âʼdô ngá tãndí tị̂ dũû fẽʼá ní drí, ní drí rĩzó gólâ bê võ ûrú ʼálâ rî ʼálâ. ʼDĩî rî tã gólâ lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ lãfâ drị̃ị̂ sĩ rî ĩʼdî, ní gõ ró âʼdélé má vó." 23Ãgô ʼdĩ ârî tã Yésũ drí âtálé ĩtí ʼdĩ bê rî, gólâ trá tã ị̂sũ-ị̂sũ ró ãmbá, tãlâ gólâ rĩʼá ngá-tị̂ bê ãmbá, lẽé gĩlâ ndrĩ kô. 24Gõʼdá Yésũ âtâ trá õjílã rĩ ʼbá ĩtí tã ʼdî ârílí rî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Rĩʼá lâṇõ ró ãmbá õjílã ngá-tị̂ bê dũû rî drí fĩzó kũmũ Ôvârí kâ rî ʼálâ. 25Âʼdô ʼbãʼá cú ĩtí lâṇõ ãkó ĩnjígó drí fĩzó lị́bị̃rạ̃ ʼbú ʼásĩ kõólõróõ." 26Gõʼdá õjílã rĩ ʼbá ãmbá tã ârílí ĩtí ʼdĩ ʼbá yî âtâ ĩyî trá Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Õzõ ãʼdô ĩtí rî, âʼdô âʼdóʼá ángô tí ró õjílã ãzãkã drí ngá pãzó yã?" 27Yésũ drí tã-drị̃ jãzó kĩ nĩ rî, "Õjílã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ ãnî lãfálé sĩ tã tãndí ʼẽlé tãlâ ĩyî ʼbãlé õjílã Ôvârí kâ ró rĩlí gólâ bê ạ̃dũkũ ãkó ûrú ʼálâ, cé Ôvârí âʼdô ãnî ʼbãʼá nĩ õjílã íyíkâ ró." 28Pétẽrõ âtâ trá Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ní ndrê drẽ, ãmâ rî gógó rî, mã âyê ngá ãmbá ãmákâ rî ʼbá yî trá ndrĩ vólé âʼdézó ánî vó bẽlé nõ. Âʼdô îcáʼá trá ãmâ drí fĩzó kũmũ Ôvârí kâ rî ʼálâ yã?" 29Yésũ drí kpá tã âtázó tã ârí ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ôvârí âʼdô ngá tãndí âfẽʼá dũû ãnî drí ãngó ʼá nõngá, gõʼdá gólâ âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽʼá ãnî drí võ ûrú ʼálâ rî ʼálâ, ãnî gólĩyî ʼbã ĩyíkâ âyé ʼbá ndrĩ ĩyî áró yí bê ndrĩ kũmũ Ôvârí kâ tãsĩ rî yî drí." 31Gõʼdá Yésũ yî drí ngãzó nĩlí lạ́tị̂ Yẽrõsãlémã kâ ʼásĩ gõlé Yẽrõsãlémã ʼálâ ró. Drílâ lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yî ậzị́zó ndrĩ tã ârí ʼbá ãzâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé ʼásĩ rĩlí yí lạ̃gạ́tị́ tã âtázó drílĩyî. Gólâ kĩ, "Ngbãângbânõ rî, nĩ ngâ, mã nĩ Yẽrõsãlémã ʼálâ, tãlâ ạ̃kû ró rî, tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ âtâ trá kĩ nĩ rî, cé Yẽrõsãlémã ʼálâ ĩʼdî, tã ãzâ ʼbá yî drí rû ʼẽzó mâ gólâ tíbê âjólé Ôvârí ngá lésĩ rî drí. 32Ámâ drị̃ âʼdô âʼdéʼá õjílã ãtrâ Rómã kâ rî ʼbá yî drị́gạ́. Õjílã ʼdî ʼbá yî âʼdô ĩyî ámâ lôʼdáʼá, âʼdô ĩyî tũ lûwúʼá má rú. 33Drílĩyî ámâ cãzó kpá drílĩyî ámâ fũzó. Gõʼdá kậyị̂ nâ lâ ʼá rî, má drí kpá âfõzó óʼdí õdrã ʼásĩ." 34Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî nị̃ị́ ĩyî tã Yésũ drí âtálé ĩyî drí ʼdĩ ífí lâ kô, âʼdó kô mbị̂ gólĩyî bị́lị́. 35Yésũ drí ʼẽrẽ nĩlí lậvũlị́ kôrô Yérĩkõ ʼásĩ nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼá rî, õʼbí ãmbá rî trá nĩlí gólâ bê. Ãgô ãzâ lị̃fị́ ãkó rĩ ʼbá nĩʼá lãfâ zị̃ bê õjílã tị́ sĩ rî, rĩʼá ãnyî pávó tị̂ gãrã ʼá. 36Lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ʼdĩ ârílí bê õjílã õʼbí ãmbá dũû rî ʼbá ĩyî lậvũlị́ yí lạ̃gạ́tị́ sĩ ʼdî ạ̃yị́ lâ rî, gólâ îjî õjílã ãzâ ãnyî yí lạ̃gạ́tị́ ĩtí ʼdĩ trá kĩ nĩ rî, "ʼDĩî ãʼdô ʼî yã ãmbá ạ̃yị́ bê ʼdĩ?" 37Õjílã ʼdî âtâ trá gólâ drí kĩ nĩ rî, "Yésũ Nãzãrétã lé ʼbá ró rî ĩʼdî õjílã ãzâ ʼbá yí bê lậvũʼá ĩyî." 38Ãgô gólâ lị̃fị́ ãkó ʼdĩ zị̂ lạ̃zị́ trá ãmbá ãmbá kĩ nĩ rî, "Yésũ, ní ʼbã ámâ ĩzã õgâ ní drị̃ị̂, nî ĩʼdî tíbê Ôvârí drí tã lâ âtálé kĩʼá nĩ rî, ãâʼdô ânĩʼá ãmâ pãlé nõ, ní pâ mâ." 39Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî drí tã lôgõzó gólâ drị̃ị̂ kĩ nĩ rî, "Nî, ní rî tị́tị́." Gõʼdá gólâ ârí tã õjílã ʼdî ʼbá yí kâ ʼdĩ kô. Drílâ lạ̃zị́ ãzâ zị̃zó kpá ãmbá ãmbá kĩ nĩ rî, "Nî ĩʼdî tíbê Ôvârí drí tã lâ âtálé kĩʼá nĩ rî, ãâʼdô ânĩʼá ãmâ pãlé nõ, ní ndrê ámâ ĩzã! Ánî ʼâ ạ̃ậʼdị̂ má rú! Ní pâ mâ!" 40Gõʼdá Yésũ drí âdrézó kĩ nĩ rî õjílã ʼdî ʼbá yî drí rî, "Nĩ âjî ãgô ʼdĩ má ngáá nõlé." Gõʼdá lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ʼdĩ drí ânĩzó ãnyî Yésũ lạ̃gạ́tị́. Yésũ kĩ nĩ rî, 41"Ní lẽ ãʼdô má drị́gạ́ sĩ yã? Má âʼdô ánî pãʼá ángô tí ró yã?" Lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ʼdĩ kĩ, "Ãgô ãmbá, ní êdê ámâ lị̃fị́ nõ võ ndrẽlé tãndí ró." 42Gõʼdá Yésũ kĩ, "Ánî lị̃fị́ ʼdĩ âʼdô võ ndrẽʼá, âʼdô ʼbãʼá tãndí ró. Tã lẽlẽ áníkâ má ʼá rî ʼbã nî trá rû êdélé tãndí ró." 43Kôrô ị̃tú ʼdĩ sĩ rî, ãgô ʼdĩ drí võ ndrẽzó tãndí ró rárá. Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí ngãzó ʼdẽlé Yésũ vó, Yésũ rî rú lûyị̂-lûyị̂ bê ãwô-ĩtí ãmbá ʼẽʼẽ bê Ôvârí drí ị̃tú vósĩ cé kĩ nĩ rî, "Tákõ, Ôvârí rĩʼá mbârâkã bê tákányĩ pạ̃tị́ị̃ tí má ndré võ kô." Gõʼdá õjílã ãmbá ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî gólâ bê võ ndrẽʼá rî, lûyị̂ ĩyî Ôvârí kpá trá kĩ nĩ rî, "Tákõ, Ôvârí fẽ fãfã trá gạ̃rạ̃ Yésũ drí pạ̃tị́ị̃."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\