Lúkạ̃ 19

1Gõʼdá Yésũ drí ngãzó nĩlí kôrô jạ̃rị́bạ̃ Yérĩkõ kâ rî ʼásĩ. 2Ãgô ãzâ bê tólâ rú lâ Zãkáyõ, gólâ rĩʼá drị̃-ʼbá bélé-bélé ûʼdú ʼbá kâ ʼî, gólâ rĩʼá kpá ngá-tị̂ ãmbá rî ʼbá yí bê dũû, tã ndẽé gólâ kô. Õjílã ndrĩ ʼbãá ĩyî bélé-bélé ûʼdú ʼbá lôvó kô, tãlâ gólĩyî rî ĩyî trá lãʼbí gólĩyíkâ îzãlé kpá rĩʼá lãfâ õjílã kâ âdólé nyãlé. 3Zãkáyõ ârî bê kĩʼá nĩ rî, Yésũ trá ânĩʼá kôrô jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ rî, gólâ lẽ trá cú Yésũ rî lị̃fị́ ndrẽlé. Zãkáyõ rĩʼá ãgô kútúwạ́ ʼî, nyãgõrã ró, îcá Yésũ rî rúʼbạ́ ndrẽlé tólâ kô, tãlâ õʼbí trá dũû. 4Gõʼdá nĩngá sĩ rî, râ trá lậvũlị́ sị́sị́ ʼálâ mbãlé fê ạ́ngị́ tõrõngõlõ lâ drị̃ị̂ Yésũ rî lậvũ-lậvũ tẽlé rúʼbạ́ lâ ndrẽlé. 5Gõʼdá Yésũ âcálé bê té fê ạ́ngị́ ʼdĩ zẽlé rî, gólâ drí Zãkáyõ rî zị̃zó kĩ nĩ rî, "Zãkáyõ, Zãkáyõ, ní ârî vũdrị́. Ãndrõ nô rî, má lẽ trá nĩlí rĩlí ní drí ʼbã ʼálâ ní bê." 6Ãyĩkõ cî Zãkáyõ trá. Drílâ ârízó fê drị̃ sĩ vũdrị́ ʼwãâʼwâ, nî-bê-yã fẽlé Yésũ drí. 7Gõʼdá õjílã ndrê bê ʼdó Yésũ nĩ trá Zãkáyõ drí ʼbã ʼálâ rî, gólĩyî ngâ trá ndrĩ ʼdó úlị́ ngũrũ-ngũrũ bê kĩ nĩ rî, "ʼÉʼẽ, Yésũ nĩ íyíkâ rĩlí ãgô tã õnjí ʼbá nã drí ʼbã ʼálâ ãʼdô drí yã?" 8Zãkáyõ drí gõzó âdrélé Yésũ ágálé ãnyî, íyî ômbê kúkú âdĩlí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Kúmú ámákâ, ní âyê mâ tã õnjí ámákâ tãsĩ. Má lẽ trá ngá ãmbá má drí ʼbãzó ĩʼdí bê lâ nõ lãfálâ cãlé rị̃, ãzâ ʼbá yî fẽzó õjílã ĩzã ʼbá ngá ãkó rî yî drí. Gõʼdá má lẽ trá lãfâ tíbê õjílã kâ má drí rĩʼá âdólâ nyãlé rî ʼbá yí kâ rî lôgõlé vólé gólĩyî drí. Má lẽ gõʼdá võ lâ fẽlé ândâlâ sû õjílã drí ãlô-ãlô." 9Yésũ kĩ nĩ rî gólâ drí rî, "Kậyị̂ ãndrõ nô sĩ rî, Ôvârí âyê nî trá tã õnjí áníkâ tãsĩ. Sị́sị́ rî, ní âʼdô trá gbõ bélé-bélé ûʼdú ʼbá ʼî rî, ní îzã lãʼbí trá, õjílã kĩ nĩ rî, ní âʼdó Ãbãrãyámã rî ózõwá ʼî kô. Tákõ ngbãângbânõ rî, nî pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró Ãbãrãyámã rî ózõwá ĩʼdî, tãlâ ní âjâ drị̃ trá tã õnjí áníkâ ʼásĩ. 10Má drí ânĩrĩ Ôvârí ngá lésĩ rî tú rî, má ânĩ cé õjílã gólĩyî ậvị̃ ʼbá trá lạ́tị̂ Ôvârí kâ ʼásĩ tã õnjí drí rî pãlé." 11Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ îtónã trá íʼdígówá ãzâ âtálé õjílã nĩ ʼbá ĩyî âjílí Yẽrõsãlémã ʼálâ rî drí, tãlâ õjílã ʼdî ʼbá yî ị̂sũ ĩyíkâ bê rî, tã Yésũ drí rĩʼá âtálâ tã kũmũ Ôvârí kâ rî tãsĩ rî âʼdô rû ʼẽʼá ãkpãkãʼdã ĩyî lị̃fị́ drị̃ ʼá, Yẽrõsãlémã ʼá tólâ. 12Gólâ kĩ nĩ rî, "Ãgô ãmbá ãzâ úzị̂ gólâ trá nĩlí ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼá jẽjẽ ró íyî ʼbãlé kúmú ʼbạ̃drị̃ íyíkâ kâ ró, gõʼdá âgõlé yí drí ʼbã ʼálâ. 13Drẽ ãkpã gólâ ngá drẽ nĩlí ʼbã ʼásĩ kô, gólâ ậzị̂ rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ trá mûdrị́ ânĩlí yí ngálâ, tã íyíkâ ʼẽʼá âtálâ gólĩyî drí rî ârílí. Drílâ lãfâ fẽzó gólĩyî drí cé tị̂tị̂ lãfâ párá nâ kâ. Gõʼdá drílâ tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, 'Nĩ ʼê lôsĩ lãfâ ámákâ nõ drí mbãzó, ãʼdô ró bê ãmbá má drí.' Gõʼdá gólâ drí ngãzó nĩlí ʼbạ̃drị̃ jẽjẽ ró nã ʼálâ. 14Õjílã gólâ rî ífífí kâ rî gã ĩyî gólâ dó ʼbãlé kúmú ró ĩyî drị̃ị̂, gólĩyî drí kpá tã âtízó jõlé ʼbạ̃drị̃ jẽjẽ ró ʼdĩ ʼálâ kĩ nĩ rî, 'Mã lẽé ãgô ʼdĩ kô ʼbãlé kúmú ró ãmâ drị̃ị̂.' 15"Gõʼdá nĩngá sĩ rî, óʼbã gólâ trá kúmú ró, âgõ trá yí drí ʼbã ʼá. Gõʼdá gólâ âgõ bê rî, ậzị̂ rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî trá ndrĩ ânĩlí yí ngálâ, gólâ lẽ trá lãfâ yí drí âyélé gólĩyî drị́gạ́ rî ndrẽlé, ãʼdî kâ rî lậvũ nĩ kôrô yã? 16Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá ãlô rî drí ânĩzó gólâ ngálâ kĩ nĩ rî, 'ʼBã-lị́pị̂, má ʼê lôsĩ trá lãfâ párá nâ kâ ʼdĩ lôpê rû trá ândálé mûdrị́.' 17Gólĩyî lị́pị̂ ʼdĩ kĩ nĩ rî ãgô ʼdĩ drí rî, 'Tã tãndí ʼî, má âʼdô ánî ʼbãʼá kpá kúmú ʼbạ̃drị̃ mvá mûdrị́ rî kâ ró.' 18Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá rị̃ lâ rî drí ânĩzó gólâ ngálâ kĩ nĩ rî, 'ʼBã-lị́pị̂, má ʼê lôsĩ trá lãfâ párá nâ kâ ʼdĩ lôpê rû trá ândálé njị̂.' 19Gólĩyî lị́pị̂ ʼdĩ kĩ nĩ rî ãgô ʼdĩ drí rî, 'Tã tãndí ʼî, má âʼdô ánî ʼbãʼá kpá kúmú ʼbạ̃drị̃ njị̂ kâ ró.' 20"Gõʼdá ãzâ drí kpá ângázó kĩ nĩ rî, 'ʼBã-lị́pị̂, lãfâ áníkâ tíbê fẽlé má drị́gạ́ lãfâ párá nâ kâ rî rĩʼá nõ, má âbí lôgõʼá lâ ní drí, má lậpị̂ zãâ rĩʼá kpậkậ ítá kâ ʼá nõ. 21Ũrị̃ ʼê mâ ʼẽʼẽ, tãlâ nî õjílã ạ̃wạ́lạ́kạ́ ʼî. Ní rî ngá gólĩyî ʼbã ʼbá áníkâ ró kô rî trõlé ʼdó ndrĩ ní drí, gõʼdá ní rî kpá ngá gólĩyî õjílã kâ ị̂ʼdị́lị́ kã ʼbá âʼdó ʼbá áníkâ ró kô rî ṇõlé ndrĩ ní drí.' 22Gõʼdá ãgô ʼdĩ lị́pị̂ lâ kĩ nĩ rî, 'Nî rĩʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá õnjí ʼî. Tã ʼdî âfõ nî rî gógó sị́lị́ sĩ kĩ nĩ rî, má ãʼdô õjílã ạ̃wạ́lạ́kạ́ ʼî. 23Tãlâ ãʼdô ʼî ní drí lãfâ ʼdĩ ʼbãzó cú ĩtí lôsĩ ʼẽzó ĩʼdî sĩ lâ, drílâ tị̃zó nĩʼá sị́sị́ ʼálâ kô yã? Tã ní drí lãfâ ʼdĩ lậpị́zó rĩlí cú ĩtí ʼdĩ rî, má lẽ trõlâ vólé ní drị́gạ́ sĩ.' 24"Kúmú drí tã âtázó rû ị̂ʼbũ ʼbá ãzâ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, 'Ní trõ lãfâ ʼdĩ vólé drị́gạ́ lâ sĩ, fẽlé ãgô gólâ íyíkâ ʼbã ʼbá tị̃lị́ ândâlâ mûdrị́ rî drí.' 25Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî kĩ nĩ rî, 'Gõʼdá ãgô ãzâ nã kpá rĩʼá lãfâ dũû bê rî, âʼdô nõô rî fẽʼá kpá gólâ drí yã?' 26Gõʼdá lãfâ lị́pị̂ kĩ nĩ rî, 'Má âtâ drẽ tã ãzâ ãnî drí, õjílã gólĩyî má drí ị̂njị̃lị́ rî, má âʼdô ngá fẽʼá drílĩyî gạ̃rạ̃. Gõʼdá gólĩyî tíbê má drí ị̂njị̃lị́ kô rî, má âʼdô ngá gólĩyíkâ rî trõʼá vólé drị́gạ́ lâ ĩyî sĩ. 27Ngbãângbânõ má lẽ nĩ âjî ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzíyã yî gólĩyî tíbê ámâ lẽ ʼbá kô ʼbãlé kúmú ró ĩyî drị̃ị̂ rî fũlị́ ngbãângbânõ ámâ lị̃fị́ drị̃ ʼá nõngá.' " 28Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drẽ zãâ rĩʼá nĩʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ. Tã ârí ʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼdê trá zãâ gólâ vó. 29Gólĩyî ânĩ trá âcálé ãnyî ʼbạ̃drị̃ mvá zị̃lị́ Bẽtẽfágẽ rî ʼá. Bẽtẽfágẽ ʼdĩ rĩʼá ãnyî Bẽtánĩ lạ̃gạ́tị́. Yésũ yî câ trá únị́ gólâ fê dõ kâ zị̃lị́ õlívĩ rî bê yí drị̃ị̂ rî drị̃ ʼálâ, gõʼdá drílâ tã ârí ʼbá ãzâ ʼbá yî jõzó rị̃ sị́sị́, nĩʼá fĩlí ʼbạ̃drị̃ mvá Bẽtẽfágẽ kâ ʼdĩ ʼá. 30Gólâ kĩ nĩ rî, "Nĩ nĩ, nĩ fî Bẽtẽfágẽ ʼálâ. Õzõ nĩ õcâ trá rî, nĩ âʼdô dõngí mvá ûsúʼá óʼĩ trá ʼĩʼĩ tólâ. Dõngí ʼdĩ kó õjílã ãzâ mbãá drẽ drị̃ lâ kô. Nĩ âtĩ dõngí ʼdĩ, nĩ âsê ró âjílí má drí nõlé. 31Õzõ õjílã ãzâ ĩîjî ãnî trá kĩʼá nĩ rî, nĩ rî dõngí ʼdĩ âtĩlí nĩzó ĩʼdí bê lâ ãʼdî drí yã rî, nĩ âtâ drílâ nõtí kĩ nĩ rî, 'Kúmú ãmákâ lẽ nĩ, gólâ âʼdô lôgõʼá lâ ʼwãâ vólé.' " 32Tã ârí ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî nĩ ĩyî trá, ʼê ĩyî tã ʼdî trá, té õzõ Yésũ drí âtálé gólĩyî drí rî tí. Nĩ ĩyî ûsû ĩyî dõngí óʼdíwá ʼdĩ trá, 33ʼdê ĩyî trá rĩʼá âtĩlâ. Gõʼdá dõngí ʼdĩ lị́pị̂ lâ îjî gólĩyî trá kĩ nĩ rî, "Háyĩ, nĩ rî dõngí ʼdĩ âtĩlí ãʼdô tãsĩ yã?" 34Tã ârí ʼbá rị̃ nô ʼbá yî lôgõ ĩyî tã trá kĩ nĩ rî, "Kúmú rî lẽlâ nĩ." 35Tã ârí ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî drí dõngí ʼdĩ âtĩzó âjílí Yésũ drí. Õjílã rĩʼá dũû ânĩ ʼbá Yésũ rî âjílí rî, ãzâ ʼbá yî drí ítá dãzó dõngí ʼdĩ ũgúlị́, ãʼdô ró bê Yésũ drí rĩzó drị̃ lâ mị̃ ʼdî. 36Gõʼdá drílĩyî Yésũ rî îngázó ʼbãlé dõngí ũgúlị́. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî ʼdê ĩyíkâ sị́sị́ zãâ, nĩʼá ítá ʼbẽ bê vũdrị́ sĩ lạ́tị̂ ʼásĩ, Yésũ drí nĩzó dõngí bê drị̃ lâ sĩ. Õjílã ʼdî ʼbá yî ʼê ĩyî tã ʼdî ĩtí ʼdĩ, tãlâ gólĩyî lẽ ĩyíkâ trá Yésũ trá ĩʼdî kúmú ạ́ngị́ ĩyíkâ ró. 37Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó âlólé únị́ gólâ fê dõ kâ bê yí drị̃ị̂ ʼdĩ pálé lâ ʼálâ. Õʼbí ãmbá drí nĩzó gólâ rî âjílí. Drílĩyî rĩzó Ôvârí rî lûyị́lị́ gbórókõ ãmbá sĩ. Gólĩyî ʼê ĩyî ãwô-ĩtí trá Ôvârí drí, tãlâ Yésũ ʼê tã lârâkô ãzâ ʼbá yî õyĩ ró rî trá dũû gólĩyî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 38Gólĩyî kĩ nĩ rî, Ôvârí ãâfẽ õrẽ kúmú ạ́ngị́ drílâ âjólé ĩyî drí nõ drí. Gólĩyî kĩ nĩ rî, ngbãângbânõ, tã ạ̃ʼdị́ âcâ trá ĩyî lãfálé Ôvârí ngá lésĩ, yĩ ị̃ị̂njị̃ Ôvârí gólâ rĩ ʼbá mbârâkã bê gạ̃rạ̃ ûrú ʼálâ rî. 39Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî ârî ĩyî tã ʼdî bê ĩtí rî, gólĩyî âtâ ĩyî tã trá Yésũ drí kĩ nĩ rî, gólâ ãâtâ tã õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ, gólĩyî ãâtâ tã ʼdî ʼbá yî kô, gólĩyî õrî tị́tị́, gólĩyî õrî tã ãzâ âtálé Yésũ rî rú sĩ kô. 40Yésũ drí tã âtázó Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Îcá kô gólĩyî drí rĩzó tị́tị́. Õzõ gólĩyî ũlûyị̂ Ôvârí kô ámâ tãsĩ rî, kúnị́ mvá gólĩyî lạ́tị̂ ʼá nõ ʼbá yî âʼdô Ôvârí rî lûyị́ʼá trá." 41Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí Yẽrõsãlémã rî ndrẽzó sị́sị́ yî ágálé ĩtí, gólâ drí îtónãzó ãwó ngõlé ị̃lị́ndrị̂ sĩ. 42Drílâ tã âtázó kĩ nĩ rî, "Óõ ãnî õjílã Yẽrõsãlémã lé ʼbá nõ rî trá ândrâ-tãndĩ ʼî ạ̃dũkũ ãníkâ ʼẽzó ãnî pãlé rî ĩʼdî nõ. Õmbã Ôvârí kâ sị́ lâ drí ậʼdị́zó ãnî rú rî ĩʼdî. Gõʼdá nĩ nị̃ị́ gõʼdá kô, nĩ ndré kpá kô. 43Ngbãângbânõ rî, ãnî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî âʼdô ʼdẽʼá ãnî drị̃ị̂ võ ʼásĩ ndrĩ. Gólĩyî âʼdô rû êʼbéʼá ndrĩ gbãâ jạ̃rị́bạ̃ ãníkâ rú sĩ. Gólĩyî âʼdô ngá ʼbáráṇã ró rî ʼdị̃ʼá, kpá bẽzó lâ únị́ sĩ jạ̃rị́bạ̃ ãníkâ rú sĩ, nĩ õzó ʼbẽê rãlé kô. Gólĩyî âʼdô ãnî ûfúʼá ngbá ndẽlé vólé. Drílĩyî jạ̃rị́bạ̃ ãníkâ ʼdĩ îzãzó ngbángbá. Tãlâ nĩ gâ vólé dó tã lẽlé kĩʼá nĩ rî, Ôvârí âcâ trá ĩyî pãlé." 45Yésũ drí fĩzó jạ̃rị́bạ̃ ʼálâ zãâ lậvũlị́ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ, gólâ õtírĩ âcá ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼálâ rî, gólâ ûsû õjílã ãzâ ʼbá yî trá rĩʼá ĩyî ngá gólâ rĩʼá fẽlâ zãlé ngá fẽfẽ ró rî gĩʼá ãkpã jó ʼá. Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí õmbã sĩ kĩ nĩ rî, "Ôvârí âtâ trá tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã sị́lị́ kĩ nĩ rî, 'Jó ámákâ rî íyíkâ cé rãtáã ʼẽzó ĩʼdî ʼá lâ má drí ámâ lûyị̂-lûyị̂ bê.' Ĩsáyã 56.7 Nĩ ârî drẽ, jó Ôvârí kâ âʼdó kô ngá ãzâ ʼẽzó ʼá lâ. Gõʼdá nõô rî, nĩ jâ trá rĩzó ngá ãníkâ gĩlí ʼá lâ, rĩʼá lãfâ lâ nyãlé. Ãnî trá õzõ ũgú kâtí." Gõʼdá Yésũ lâdrô õjílã ʼdî ʼbá yî trá õmbã sĩ. 47Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ rî trá lậmúlị́ kậyị̂ vósĩ cé, jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼá, rĩlí tã tãndí Ôvârí kâ âtálé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá rû êʼbélé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼá rî yí drí. Drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî, lãʼbí îmbá ʼbá yî gõʼdá kpá gólĩyî sị́sị́-lésĩ ró rî ʼbá yí bê, lẽ ĩyî trá Yésũ rî fũlị́ rî. 48Îcá ĩyî kô, tãlâ õjílã ãmbá ʼdó rĩʼá tólâ úlị́ Yésũ drí rĩʼá lôyálâ ʼdĩ âríʼá. Õʼbí ãmbá ĩtí ʼdĩ ʼbá yî lẽ ʼdó úlị́ Yésũ kâ ârílí ĩyî bị́-ʼbálé sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\