Lúkạ̃ 2

1Ndrô nã ʼbá yî sĩ, kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ ãzâ rĩʼá kúmú ãzí drị̃ị̂ sĩ ndrĩ, rú lâ rĩʼá Ạ̃gúsũtũ. Kúmú ạ́ngị́ ʼdĩ drí tã ʼbãzó õjílã drí ndrĩ kĩ nĩ rî, 3õjílã õgõ tílílí ʼbạ̃drị̃ ĩyî ạ́ʼbị́yạ́ yî tị̃zó rî ʼásĩ, nĩʼá ĩyî rú îgĩlí ʼbã-tị̂ ĩyíkâ vó ró bélé-bélé tãsĩ. 4Ạ̃kû ró rî, Yõsépã rî ạ́ʼbị́yạ́ rî trá ʼbạ̃drị̃ mvá gólâ zị̃lị́ Bẽtẽlémẽ ʼdĩ ʼá, gólâ ʼbạ̃súrú kúmú Dạ̃wúdị̃ yí kâ rî ʼásĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yõsépã yî ngâ ĩyî trá Mãríyã bê, Nãzãrétã ʼásĩ nĩlí Bẽtẽlémẽ ʼálâ ĩyî rú îgĩlí bélé-bélé tãsĩ. Mãríyã ʼbã rû trá ʼâ bê mbârâkã Ôvârí kâ sĩ. 6Gólĩyî õtírĩ rĩî Bẽtẽlémẽ ʼálâ rî, kậyị̂ Mãríyã drí ʼẽzó mvá tị̃lị́ rî câ trá, ûsû gólâ trá tólâ. 7Mãríyã drí gõzó mvá sị́sị́ íyíkâ tị̃lị́ ágó ró. Drílâ mvá ʼdĩ gõzó ítá sĩ ngóló-ngóló gólâ rî lãlé õmã ʼãʼí drị̃ị̂. Gólĩyî rĩʼá jó gólâ kạ́bị̃lị́kị̃ drí rĩzó ʼá lâ rî ʼá, tãlâ võ yûʼdạ́wạ́ drílĩyî ậyị́zó jó ũmú kâ rî ʼálâ. 8Kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yî ʼá rî, õjílã ãzâ ʼbá yî kpá rĩʼá ĩyî kạ́bị̃lị́kị̃ ĩyíkâ lôkíʼá ngạ́cị̂ sĩ õmã ʼálâ. 9Mãlãyíkã Ôvârí kâ ãzâ drí ânĩzó gólĩyî ngálâ. Gõʼdá ị́nị́rị́kúwạ́ ãmbá ngạ́cị̂ kâ ʼdĩ drí gõzó ʼbãlé õzõ ị̃tú-ạ̃yị́ kâtí, kãngbê-kãngbê, lậgû-lậgû ró. Lôkí ʼbá ʼdĩ ʼbá yî lârô ĩyî trá ũrị̃ bê. 10Mãlãyíkã ʼdî drí tã âtázó drílĩyî kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼê ũrị̃ kô, tãlâ Ôvârí âjô mâ trá tã tãndí pẽlé ãnî drí. Tã tãndí má drí ânĩzó ĩʼdí bê lâ nõ âʼdô õjílã ndrĩ ʼẽʼá ãyĩkõ ró, 11tãlâ ãndrõ nô rî ʼdíyî pã ʼbá tíbê Ôvârí drí tã lâ âtálé kĩʼá nĩ rî, áâʼdô âjóʼá lâ õjílã pãlé rî, útị̂ trá Bẽtẽlémẽ ʼálâ. 12Nĩ âʼdô ûsúʼá lâ ʼwãâ. Tã pạ̃tị́ị̃ ró rî, õzõ nĩ õcâ trá Bẽtẽlémẽ ʼálâ rî, nĩ âʼdô mvá õdé ûsúʼá ógõ trá ítá sĩ ngóló-ngóló jó kạ́bị̃lị́kị̃ drí rĩzó rî ʼá. Ândrê lâ lã trá õmã ʼãʼí drị̃ị̂." 13Kôrô ʼdĩî rî vósĩ rî, mãlãyíkã Ôvârí kâ údúgúʼbị́ drí rĩzó ĩyî ânĩlí ûrú lésĩ lôngó ngõ bê Ôvârí rî lûyị̂-lûyị̂ bê kĩ nĩ rî, 14"Õjílã ndrĩ ũlûyị̂ Ôvârí ûrú ʼálâ rî, gólâ lẽ õjílã trá kôrô. Gólâ ʼbã íyî pị̃pị̂sị́lị́ trá ậʼdị̂-ậʼdị̂ ró ãnî rú ndrĩ. Ĩʼdî ʼdĩ." 15Mãlãyíkã údúgúʼbị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí gõzó ûrú ʼálâ. Gõʼdá lôkí ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã ị̂ʼbị̃zó kĩ nĩ rî, yĩ õnĩ drẽ Bẽtẽlémẽ ʼálâ tã gólâ mãlãyíkã ʼdî ʼbá yî drí rĩʼá pẽlâ ĩyî drí ʼdĩ ndrẽlé. 16Gólĩyî râ ĩyî trá ʼwãâʼwâ, nĩʼá tã nã ndrẽlé, drílĩyî mvá õdé ʼdĩ ûsúzó ândrê lâ bê, mvá õdé ʼdĩ ólã trá vũdrị́ õmã ʼãʼí drị̃ị̂. 17Gõʼdá nĩngá sĩ rî, drílĩyî nĩzó gõlé vólé lôngó Ôvârí rî lûyị̂-lûyị̂ kâ bê. Tã tíbê drílĩyî ârílí gõʼdá kpá drílĩyî ndrẽzó lâ rĩʼá kpá té õzõ mãlãyíkã ʼdî ʼbá yî drí âtálé drílĩyî rî tí. Õjílã gólĩyî tíbê tã kạ́bị̃lị́kị̃ lôkí ʼbá yî drí âtálé nõ ârí ʼbá lâ ĩyî rî, gólĩyî trá ʼdó ndrĩ lârõ-lârõ ró tã ʼdî ârírĩ ʼá. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, tákõ tã tíbê sị́sị́ Ôvârí drí rĩʼá âtálâ Mãríyã drí mãlãyíkã íyíkâ sĩ rî âgâ trá ndrĩ gólâ ʼá. Drílâ rĩzó tị́tị́ dĩyí rĩʼá tã ʼdî ĩtõ lâ ị̂sũlị́. 21Kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ vósĩ rî, óʼbê mvá ʼdĩ trá bãsã ʼá, gõʼdá átá lâ zị̂ rú lâ trá Yésũ, té õzõ Gãbẽrélẽ drí âtálé ândrê lâ Mãríyã drí rî kâtí. 22Mvá ʼdĩ tị̃tị̃ lâ vósĩ rî, Mãríyã drí ʼẽzó lâ kậyị̂ nyâʼdî-rị̃, drílĩyî gõzó ngãlé nĩlí Yõsépã bê Yẽrõsãlémã ʼálâ. Gólĩyî câ bê rî, nĩ ĩyî trá fĩlí jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ mvá ʼdĩ âʼdálé Ôvârí drí kpá ngá fẽfẽ ĩyíkâ fẽlé Ôvârí drí. Ngá fẽfẽ drílĩyî fẽlé ʼdĩ rĩʼá ãmámõ rị̃, âʼdô tã ʼbãʼbã Ôvârí drí ʼbãlé Músạ̃ sĩ rî vó ró, tãlâ ʼdĩî rĩʼá mvá sị́sị́ ʼî. 25ʼDĩî vósĩ rî, ãgô ãzâ bê rĩʼá Yẽrõsãlémã ʼá tólâ, rú lâ rĩʼá Sĩmónã. Gólâ rĩʼá ãgô tãndí ʼî. Gólâ ʼê lãʼbí ʼdĩ ʼbá yî trá ndrĩ bê rî, gólâ drí tã gólâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí rĩʼá âtálâ drílâ rî rõzó. 26Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼbã tã trá gólâ drí kĩ, gólâ õdrãá kô té gólâ drí ʼdíyî pã ʼbá ndrẽzó zãlô. 27Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí tã âtázó drílâ õnĩ ró bê jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ nã ʼá tólâ. Gõʼdá ʼdĩî rî kpá trá té kậyị̂ gólâ Mãríyã yî drí nĩzó ágó lâ Yõsépã bê fĩlí jó ạ́ngị́ ʼdĩ ʼálâ ngá fẽfẽ ĩyíkâ fẽlé Ôvârí drí rî ĩʼdî. Sĩmónã drí drị̃ ʼbẽzó gólĩyí bê jó ạ́ngị́ nã ʼá tólâ. 28Gõʼdá gólâ ndrê mvá nã bê rî, nị̃ trá, yí trõ mvá ʼdĩ trá yí rú ândré lâ rú sĩ. Gólâ kĩ, "ʼDĩî rî ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí drí tã lâ âtálé rî ĩʼdî." Gõʼdá drílâ gõzó Ôvârí rî lûyị́lị́ kĩ nĩ rî, 29"Kúmú ámákâ Ôvârí, má ʼê ãwô-ĩtí ãmbá ní drí, tãlâ ní âjô mvá ʼdĩ ãngó ʼá nõ, ʼdĩî má âʼdô gõʼdá drãʼá, má ndrê gólâ trá cú ámâ lị̃fị́ sĩ. 31Mvá ʼdĩ ní ʼbã trá, kó ạ̃kû ró õrĩ nõ ʼbá yî pãlé ndrĩ ãngó ʼá nõngá. 32Mvá, nĩ âʼdô ʼbãʼá õzõ lạ̃sị́ kõkõ kâtí Ôvârí rî ífífí âʼdálé õjílã ãngó ʼá nõ ʼbá yî drí ndrĩ. Gólâ ĩʼdî ãlô õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼásĩ gólâ ʼé ʼbá õjílã ndrĩ drí lûyị́lị́ rî. Ĩʼdî ʼdĩ." 33ʼDĩî vósĩ rî, Mãríyã yî Yõsépã bê trá ĩyî lârõ-lârõ ró úlị́ Sĩmónã drí âtálé ʼdĩ ʼá. 34Sĩmónã drí gõzó õrẽ fẽlé gólĩyî drí, gõʼdá Sĩmónã drí tã âtázó Mãríyã drí kĩ nĩ rî, "Ní ârî drẽ, õjílã ãzâ ʼbá yî âʼdô ĩyî âtálâ kĩ, ãwô, tã pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí âjô gólâ nĩ ãngó ʼá nõngá, gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî, Ôvârí âʼdô gólĩyî pãʼá. Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî âʼdô ĩyî âtálâ kĩ, ʼéʼẽ, Ôvârí âjó gólâ nĩ kô, gõʼdá õjílã gólĩyî ĩtí ʼdĩ ʼbá yî Ôvârí âʼdô gólĩyî îzãʼá. Óõ Mãríyã, nî gólâ rî ândrê, ní âʼdô ʼbãʼá ĩzã kõkõ bê rõô lâṇõ ʼẽ ʼbá gólâ rî ʼẽlé rî sĩ." 36Gõʼdá kôrô ʼdĩî rî vósĩ rî, õkó ãzâ drí kpá âfízó jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼá, rú lâ Ánã, Fạ̃nũwélẽ rî mvá ʼî, ʼbạ̃súrú Ãsérã yí kâ. Gólâ tã ậngũ ʼbá ʼî. Gólâ rĩʼá õkó ãdrá ʼî, ndrô lâ trá nyâʼdî-sû-drị̃-lâ-sû. Ágó lâ gî gólâ bê rî, ʼê ĩyî trá ndrô njị̂-drị̃-lâ-rị̃, ágó lâ drí gõzó drãlé. Gólâ rî gõʼdá trá ạ̃yị́zị́ ró ágó lâ rî vólé drị̃ ʼásĩ zãâ ágó ãkó. Gólâ rĩʼá kậyị̂ vósĩ cé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼálâ rãtáã ʼẽʼá Ôvârí drí, gõʼdá rí kậyị̂ ãlô tã ị̂sũlị́ nõtí kĩʼá nĩ rî, ngá nyãnyã ʼẽzó yí drí rî kô, cé rĩzó rãtáã ʼẽlé ĩʼdî Ôvârí drí. 38Gõʼdá gólâ ndrê mvá ʼdĩ bê rî, gólâ nị̃ trá kĩ nĩ rî, ʼdĩî rî ʼdíyî pã ʼbá ʼî Ôvârí ngá lésĩ. Gólâ lûyị̂ Ôvârí trá, gõʼdá lânjî tã lâ trá gólĩyî rĩ ʼbá ʼdíyî pã ʼbá tẽlé Yẽrõsãlémã ʼálâ ânĩlí Ôvârí ngá lésĩ ãngó ʼá nõngá õjílã íyíkâ pãlé rî yî drí. 39Gõʼdá nĩngá sĩ, Yõsépã yî Mãríyã bê Yésũ rî õdẽ yí bê nĩ ĩyî trá rĩlí Nãzãrétã ʼá ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Gãlĩláyã rî ʼálâ. 40Mvá Yésũ ʼdĩ mbâ trá tólâ mbârâkã bê. Gólâ trá tã nị̃nị̃ bê ãmbá. Ôvârí pâ gólâ trá. 41Ndrô vósĩ cé, gólâ rî átá yî ândrê lâ bê rî ĩyî trá nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ ʼẽlé. 42Gõʼdá gólâ õtírĩ ʼbãâ ndrô bê mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî gólâ nĩ trá lậmúlị́ íyî átá yî íyî ândrê bê Yẽrõsãlémã ʼálâ kãrámã ʼdî ʼẽlé. Áró lâ yî dũû nĩ ĩyî trá ʼdó gólĩyí bê. 43Kãrámã ʼdî vósĩ rî, Yõsépã yî Mãríyã bê ngâ ĩyî trá gõlé Nãzãrétã ʼálâ, gõʼdá mvá Yésũ ʼdĩ ʼbê íyîngá võ trá ãkpãkãʼdã Yẽrõsãlémã ʼálâ cú ĩtí, ândré lâ yî átá bê drí nị̃ ãkó. 44Átá lâ yî nị̃ị́ ĩyî ândrê lâ bê kĩʼá nĩ rî, gólâ ãʼdô ãkpã vólé rî kô. Gólĩyî kĩ ĩyíkâ rî, gólâ õlậvũ trá áró lâ ãzâ ʼbá yí bê sị́sị́ ʼálâ. Kậyị̂ drílĩyî ngãzó ĩyîngá nĩlí rî sĩ, lạ̃njạ́túlị́ bê, ị̃tú drí fĩrĩ ʼá, Yõsépã Mãríyã bê gõʼdá drílĩyî rĩzó gólâ rî ndãlé. 45Gõʼdá gólĩyî ndã gólâ trá kpị̃ị̂, ûsú ĩyî gólâ kô ãzí-ãzí lâ yî lãfálé sĩ. Gõʼdá gólĩyî drí gõzó vólé Yẽrõsãlémã ʼálâ gólâ rî ndãlé kpá óʼdí. 46Ndã ĩyî gólâ trá kậyị̂ rị̃ sĩ, drílĩyî gõzó nĩlí gólâ rî ûsúlị́ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼálâ, íyîngá rĩʼá lãʼbí îmbá ʼbá rî ʼbá yî lãfálé, rĩʼá úlị́ gólĩyíkâ âríʼá, kpá rĩʼá gólĩyî îjíʼá tã îjî-îjî ãzâ ʼbá yî sĩ. 47Õjílã rĩ ʼbá ĩyî tã gólâ drí âtálé rî ʼbá yî ârílí rî, tị̂ lâ ĩyî ậʼdị̂ trá tã gólâ drí rĩʼá âtálâ rî ʼá kpá tã îjî gólâkâ rî ʼá, tãlâ gólâ nị̃ tã trá kôrô. 48Gõʼdá ândrê lâ Mãríyã âtâ tã trá gólâ drí nõtí kĩ nĩ rî, "Ãmâ mvá, ní ʼê ãmâ drí nõ ãʼdô tã ʼî yã? Ãmâ ánî átá bê gõʼdá trá ũrị̃ ró, tãlâ mã ndã nî trá kpị̃ị̂." 49Gõʼdá gólâ lôgõ úlị́ võ trá gólĩyî drí nõtí, "Nĩ rî ámâ ndãlé ãmbá võ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ nõ ãʼdô tãsĩ yã? Nĩ nị̃ị́ kô kĩʼá nĩ rî, bê má drí ʼẽʼá rĩlí jó ámâ átá Ôvârí kâ rî ʼá tã gólâkâ rî ʼẽlé yã?" 50Mãríyã yî Yõsépã bê nị̃ị́ ĩyî tã ífí gólâ drí âtálé ʼdĩ kô. 51Drílĩyî gõzó ândrê lâ yí bê átá lâ yí bê ʼdũwạ̃ Nãzãrétã ʼálâ. Gólâ rô íyî átá yî trá ândrê lâ bê tã ãmbá ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ. Ândrê lâ ị̂sũ tã gólâ kó rû ʼẽ ʼbá gólâ rî tị̃rị̃ ʼá rî trá gõʼdá âgâ trá ʼá lâ, rî trá tã ị̂sũlị́ ãmbá tã lâ sĩ. 52Gólâ mbâ trá mbârâkã bê, gólâ îcî íyî lị̃fị́ trá tã nị̃nị̃ ãzâ ʼbá yî sĩ. Ôvârí trá ãyĩkõ ró ãmbá gólâ bê. Gõʼdá kpá õjílã gólâ rî nị̃ ʼbá rî yî, gólĩyî kpá trá ãyĩkõ ró gólâ bê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\