Lúkạ̃ 20

1Kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ õtírĩ rĩî tã pẽlé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼá rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá lãʼbí îmbá ʼbá yí bê, rî ĩyî trá Yésũ rî îjílí tã îjî-îjî sĩ kĩ nĩ rî, 2"Ãʼdî ʼbã nî rĩʼá tã pẽlé jó Ôvârí kâ nõ ʼá rî nĩ yã? Ãʼdî fẽ drị́-ãcê ní drí tã ʼdî ʼbá yî ʼẽzó rî nĩ yã?" 3Yésũ lôgõ tã-drị̃ trá gólĩyî drí nõtí, "Má lẽ trá ãnî îjílí tã îjî-îjî sĩ nõtí, 4ãʼdî ʼbã Yõwánĩ rĩʼá bãbãtízĩ ʼẽlé õjílã drí rî nĩ yã?" 5Gõʼdá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî îcá ĩyî úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ võ lâ lôgõlé kô. Gólĩyî ị̂sũ tã trá kĩ nĩ rî, õzõ yĩ ãâtâ gólâ drí kĩʼá nĩ rî, Ôvârí ĩʼdî rî, Yésũ âʼdô lôgõʼá lâ ĩyî drí kĩ nĩ rî, ngã ãʼdô kpá ĩtí rî, gólĩyî ró úlị́ Yõwánĩ kâ kô ãʼdô tãsĩ yã? 6Õzõ gõʼdá yĩ ãâtâ kpá âʼdó Ôvârí ĩʼdî kô rî, õʼbí ãmbá rĩ ʼbá ĩtí ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ʼdẽʼá kpá ĩyî drị̃ị̂ ĩyî fũlị́, tãlâ gólĩyî lẽ ĩyî tã-drị̃ trá kĩ nĩ rî, Yõwánĩ ĩʼdî tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ. 7Gõʼdá âʼdô bê ĩtí rî, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî gã ĩyî trá dó tã-drị̃ lôgõlé, gólĩyî drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, yĩ nị̃ị́ kô. 8Gõʼdá Yésũ âtâ trá gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Õzõ ãʼdô ĩtí rî, má lẽé kpá kô âʼdálâ ãnî drí kĩ, ãʼdî ʼbã mâ nĩ tã pẽlé yã rî." 9Yésũ âtâ íʼdígówá trá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ãgô ãzâ ʼwã ạ́mvú íyíkâ trá, gólâ drí fê õzõ âlâʼbâ kâtí gólâ rĩzó õdrá ʼẽlé lõʼwâ lâ ʼásĩ rî ị̂ʼdị́zó ʼá lâ. Ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí gõzó ạ́mvú ʼwã ʼbá ãzâ ʼbá yî ʼbãlé rĩʼá lôsĩ ʼẽlé ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ ʼá, tãlâ gólâ ʼẽʼá nĩlí rĩlí ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼá jẽjẽ ró ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ rú sĩ. Drílâ gõzó tã âtálé ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, 'Õzõ fê ạ́mvú ʼá ʼdĩ õʼwâ trá rî, nĩ trõ lõʼwâ lâ ũrûkậ ʼbá yî ãnî drí, nĩ gõ ró ạ̃mbúkũ lâ âfẽlé má lị́pị̂ lâ drí.' 10Gõʼdá fê lõʼwâ ʼdĩ kâ trá ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ôkízó lâ. Ạ́mvú lị́pị̂ drí gõzó lãjóʼbá íyíkâ âjólé ânĩʼá fê lõʼwâ íyíkâ ró rî trõlé. Ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí lãjóʼbá ạ́mvú lị́pị̂ kâ ʼdĩ rũzó cãlé drõlé vólé, drílĩyî gãzó dó fê lõʼwâ ʼdĩ fẽlé ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí. 11Ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí kpá lãjóʼbá ãzâ âjózó. Ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí rũzó lâ kpá cãlé. Gólĩyî ʼê tã ãnyĩ kâ trá ãmbá lãjóʼbá ʼdĩ drí, gõʼdá kpá gólâ rî lôʼdázó drõlé gõlé vólé. Lôgâ ĩyî fê lõʼwâ ʼdĩ kpá dó fẽlé. 12Ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí gõzó lãjóʼbá nâ lâ jõlé, drílĩyî kpá cãzó lâ, lôʼézó lâ rõô. Fẽé ĩyî fê lõʼwâ ʼdĩ ạ́mvú lị́pị̂ drí kpá kô. 13"Ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí tã ị̂sũzó kĩ nĩ rî, 'Má âʼdô ʼẽʼá lâ nõ ángô tí ró yã? Má lẽ gõʼdá trá drẽ ámâ mvá má drí lẽlé kôrô rî jõlé ĩʼdî. Ãzângá sĩ, gólĩyî âʼdô gólâ rî rõʼá, drílĩyî ngá ámákâ ʼdĩ âfẽzó.' Gõʼdá mvá ʼdĩ drí nĩzó ạ́mvú ʼálâ. 14"Gõʼdá ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ mvá lâ rî ndrẽê rî, âtâ ĩyî tã trá ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ nĩ rî, 'Nõô rî ạ́mvú lị́pị̂ rî mvá ĩʼdî, mã rû gólâ fũlị́ vólé, tãlâ ạ́mvú nõ õrî ró bê ãmângá ãmâ drí.' 15Gólĩyî lôkô ạ́mvú lị́pị̂ rî mvá trá, sẽlâ vólé ạ́mvú ʼásĩ gõʼdá nĩʼá fũlị́ vólé." Gõʼdá íʼdígówá ʼdĩ vósĩ rî, Yésũ îjî tã trá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî tị́ kĩ nĩ rî, "Gõʼdá ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ âʼdô ʼẽʼá lâ ángô tí ró yã? 16Tã pạ̃tị́ị̃ ró, ạ́mvú lị́pị̂ âʼdô ânĩʼá ạ́mvú ʼwã ʼbá õnjí ʼdĩ ʼbá yî ûfúlị́, drílâ gõzó ạ́mvú ʼwã ʼbá ãzâ ʼbá yî ʼbãlé ĩʼdî ạ́mvú ʼdĩ ʼá." Gõʼdá õʼbí ãmbá rĩ ʼbá ĩtí ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Tã ĩtí ʼdĩ ʼbá yî îcá rû ʼẽlé kô." 17Yésũ âʼdâ õjílã ʼdî ʼbá yî lị̃fị́ lâ trá drị́-mbílí sĩ kĩ nĩ rî, "Nĩ nị̃ úlị́ tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ drí âtálé kĩʼá nĩ rî, 'Ậjû nyãányâ gólâ jó ʼdị̃ ʼbá yî drí gãlé dó rî, âʼdô gõʼdá trá ậjû tã lâ drí lâzélé rõô jó kâ ró rî ĩʼdî. Tã ʼdî rĩʼá Ôvârí drị́gạ́ sĩ, gõʼdá gólâ rî nyãányâ ʼê nĩ. Ãmâ tị̂ ậʼdị̂ trá tã ʼdî drí sĩ.' Lôngó 118.22 18"Ĩtí rî, õzõ õjílã ãzâ ũsị̃ íyî pá trá jó ậjû ʼdĩ rú rî, gólâ rî pá âʼdô ṇõʼá. Gõʼdá õzõ jó ậjû ʼdĩ ãâʼdê õjílã rî ʼdĩ drị̃ị̂ rî, âʼdô gólâ rî ôṇõʼá cĩnyí-cĩnyí." 19Gõʼdá nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî lẽ ĩyî trá Yésũ rî trõlé nĩʼá fũlâ, tãlâ gólĩyî nị̃ trá Yésũ rî íʼdígówá âtálé ʼdĩ ĩyî rú. Nĩngá sĩ rî, gólĩyî îcá ʼẽlâ kô, tãlâ gólĩyî rô õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî ạ̃wạ̃lạ̃kạ̃ lâ yî ĩʼdî. 20Drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî trá Yésũ rî âdólé, úlị́ õnjí ãzâ ãâfõ ró bê gólâ sị́lị́ sĩ, yĩ ũrû ró gólâ bê. Jô ĩyî tã ngõ ʼbá yî trá nĩlí Yésũ rî tị̂ lôtẽlé, ãâtâ ró úlị́ ãzâ bê ányâ ró, gólĩyî ãânĩ ró bê tã lâ ngõlé ĩyî drí. Gólĩyî drí kpá tã âtázó tã ngõ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí, gólĩyî õjâ ĩyî kpá ʼbãlé õjílã tãndí ró tã îjî-îjî ãzâ ʼbá yî îjílí Yésũ tị́, pávó lôndãzó gólâ rî rũzó, drị̃ lâ ãâʼdê ró bê, gólĩyî ãâʼdô kpá ícícíyá ʼẽ ʼbá ró Yésũ rú. 21Õjílã gólĩyî tã ngõ ʼbá ʼdĩ yî îjî ĩyî Yésũ trá kĩ nĩ rî, "Lị̃fị́ îcí ʼbá, ní âtâ úlị́ tãndí trá, gõʼdá ní îcî õjílã lị̃fị́ trá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Ôvârí kâ rî sĩ, õzõ õjílã ãmbá ʼdĩ ʼbá yî ãʼdô ĩyî gbõ lé õmbã ró ní bê rî. 22Mã lẽ ní âtâ ãmâ drí tã mbị̂ ró, mã õgî ômbê ngá ãtrâ Rómã kâ drí ngã kô yã?" 23Yésũ nị̃ trá gólĩyî rî ʼdĩ kõlõgbõ cãʼá yí drí ʼdẽzó, tãlâ yĩ ũrû ró yî bê. Gólâ drí gõzó tã âtálé gólĩyî drí nõtí, 24"Nĩ âfẽ drẽ lãfâ ãnî drí rĩzó ômbê gĩlí ĩʼdî sĩ lâ ʼdĩ ãlô rî má drí, tãlâ má ndrê ró bê. Nõô ãʼdî rî líndrí ʼî ậdị̂ ífí nõ rú, gõʼdá rú îgĩlí rú lâ ʼá nõ bê yã?" 25Tã ngõ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Nõô rî kúmú Rómã kâ ʼbãlé ãmâ drị̃ị̂ nõ líndrí lâ ĩʼdî." Gõʼdá Yésũ âtâ trá gólĩyî drí nõtí, "Õzõ ãʼdô ĩtí rî, gólâ ĩʼdî lãfâ ʼdĩ lị́pị̂ lâ ʼî, nĩ lôgõ lãfâ ʼdĩ vólé gólâ drí ômbê gĩgĩ sĩ. Gõʼdá ãnî rî gógó ífífí lâ ãnî lị́pị̂ rĩʼá Ôvârí ĩʼdî, nĩ fẽ ãnî nyãányâ gólâ drí tã gólâ drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼẽzó." 26Nĩngá sĩ rî, tã ngõ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî trá ʼdó lârõ-lârõ ró, tãlâ Yésũ lôgõ tã îjî-îjî gólĩyíkâ ʼdĩ trá tã nị̃nị̃ sĩ. Gólĩyî îcá ĩyî úlị́ ãzâ âtálé Yésũ rî drị̃ rũzó rî kô. Gólĩyî gõʼdá trá úlị́ ãzâ ãkó âtálé. 27Gõʼdá Sạ̃dúsị̃ ãzâ ʼbá yî âcâ ĩyî trá Yésũ rî ûjũlị́. Gólĩyî rî ĩyíkâ õjílã lị̃fị́ îcílí kĩ nĩ rî, Ôvârí îcá kô õjílã îngálé õdrã ʼásĩ. 28Gólĩyî âtâ trá Yésũ drí nõtí, "Lị̃fị́ îcí ʼbá, ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Músạ̃ îgĩ tã trá ãmâ drí kĩ nĩ rî, 'Õzõ ãgô ãzâ õdrã cú ĩtí mvá tị̃ ãkó rî, gólâ rî ậdrúpị̃ yî âʼdô gólâ rî õkó ʼdĩ trõʼá mvá tị̃zó gólâ drí.' 29Ngbãângbânõ rî, mã âtâ drẽ íʼdígówá ãzâ ní drí. Ãgô ãzâ rĩʼá mvá bê njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdó ĩyî ágó ró. Gõʼdá mvá sị́sị́ rî drí õkó gĩzó, drílâ drãzó õkó ʼdĩ âyélé tị́ ĩyî mvá õkó ʼdĩ bê kô. 30Ậdrúpị̃ lâ ãzâ drí trõzó lâ ạ̃yị́zị́ ró, tị́ ĩyî mvá kpá kô, drílâ kpá drãzó. 31Ậdrúpị̃ ãzâ drí kpá ạ̃yị́zị́ ʼdĩ trõzó, tị́ mvá kpá kô, drílâ kpá drãzó. Ậdrúpị̃ ãzâ drí kpá ạ̃yị́zị́ ʼdĩ trõzó, tị́ mvá kpá kô, drílâ kpá drãzó, ndrĩ gbõ ʼdó ĩtí té ạ̃dũkũ lâ mvá ạ̃dũ ró rî, drílâ ạ̃yị́zị́ ʼdĩ trõzó nĩ, tị́ ĩyî mvá kpá kô. Mvá ạ̃dũ ʼdî drí kpá drãzó. 32Õkó ʼdĩ drí kpá drãzó. Gõʼdá ní âtâ drẽ tã lâ ãmâ drí. 33Ị̃zạ́tú ãngó nõ ʼá rî, õzõ Ôvârí ĩîngâ õjílã ôdrã ʼbá rî yî trá lédrẽ-lédrẽ ró rî, ậdrúpị̃ gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdó õkó ʼdĩ trõ ʼbá ndrĩ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ rî, õkó ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá ángô rî õkó lâ ró yã?" Gólĩyî âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ, tãlâ Yésũ rî rúʼbạ́ ônjâ ró bê tã ányâ lôgõlé ĩʼdî. 34Yésũ drí tã âtázó Sạ̃dúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ãngó ʼá nõngá rî, ãgô rî õkó gĩlí. 35Gõʼdá võ Ôvârí ngálâ ûrú ʼálâ rî ʼá rî, âʼdó kô õkó gĩzó ĩʼdî ʼbãzó ãyĩkõ ró, õjílã tị́ mvá kô, 36gõʼdá õjílã drãá kpá kô. Õjílã âʼdô ʼbãʼá ʼdó ndrĩ õzõ mãlãyíkã kâtí, drãá ĩyî gõʼdá kô. Gólĩyî âʼdô ʼbãʼá Ôvârí rî mvá ró, tãlâ Ôvârí îngâ gólĩyî trá õdrã ʼásĩ. 37Ãnî Sạ̃dúsị̃ yî, tã ị̂sũ ãníkâ âʼdó kô mbị̂. Ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Músạ̃ îgĩ tã trá âyélé ãmâ drí, kậyị̂ tíbê Ôvârí drí úlị́ âtázó yí drí fê ngbũkpũ-ngbũkpũ rĩ ʼbá kõlé lạ̃sị́ ró ĩtí ʼdĩ ʼásĩ kĩ nĩ rî, 'Mâ cé ĩʼdî Ôvârí tíbê Ãbãrãyámã drí rĩʼá rõlâ rî, mâ kpá ĩʼdî Ôvârí tíbê Ĩsákã drí rĩʼá rõlâ rî ĩʼdî, kpá Ôvârí Yãkóbã drí rõlé rî ĩʼdî.' Ôvârí õtírĩ tã âtá Músạ̃ drí rî, Ãbãrãyámã, Ĩsákã gõʼdá Yãkóbã yî drã ĩyî trá. 38Îcá gõʼdá kô ãvõ drí Ôvârí rî rõzó, gõʼdá ngbãângbânõ rî, Ãbãrãyámã, Ĩsákã, Yãkóbã gõʼdá trá lédrẽ-lédrẽ ró Ôvârí ngálâ." 39Lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yî drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Yésũ, ní lôgõ tã-drị̃ Sạ̃dúsị̃ ʼdĩ ʼbá yí kâ trá tãndí ró." Gólĩyî âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ, tãlâ gólĩyî lẽé ĩyî Sạ̃dúsị̃ yî kô. 40Gõʼdá nĩngá sĩ, lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî õjílã gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî yí bê rô ĩyî Yésũ trá, îjí ĩyî gõʼdá gólâ óʼdí kô, tãlâ gólĩyî îcá gõʼdá tã ãzâ ị̂sũlị́ Yésũ rî drị̃ rũzó ʼá lâ kô. Tã lôgõ-lôgõ Yésũ kâ rî lậvũ gólĩyî trá tã nị̃nị̃ sĩ. 41Gõʼdá Yésũ kĩ drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí rî, "Nĩ ị̂sũ drẽ tã mãnísĩ tã ʼdíyî pã ʼbá kâ tãsĩ. Íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩʼá nĩ rî, ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá âjólâ nõ rĩʼá kúmú Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ʼî. 42Gõʼdá má kĩ, kúmú Dạ̃wúdị̃ rî gógó âtâ trá lôngó ãzâ ʼá nĩngá kĩ nĩ rî, ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá âjólâ nõ ãâʼdô ʼbãʼá kúmú íyíkâ ró. Dạ̃wúdị̃ âtâ trá nõtí, 'Ôvârí âtâ tã trá Kúmú ámákâ drí, gólâ õrî yí bê võ ãlô ʼá cú drị́-ãcê bê ãngó nõ rũlị́ yí bê. 43Gõʼdá yí âʼdô gólâ rî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî ʼbãʼá âʼdólé áyábálá ró gólâ rî pá zẽlé.' " Lôngó 110.1 44Gõʼdá Yésũ âtâ tã trá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí úlị́ mãnĩgõ sĩ kĩ nĩ rî, "Âʼdô âʼdóʼá ángô tí ró, ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá âjólâ rî drí ʼbãzó kúmú ró Dạ̃wúdị̃ drị̃ị̂, gõʼdá kpá âʼdólé Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ró yã?" Yésũ âtâ tã ʼdî ĩtí, tãlâ gólâ lẽ gólĩyî drí nị̃lâ dódó, ʼdíyî pã ʼbá ʼdĩ rî âʼdô ʼbãʼá õjílã mvá ró, kpá õzõ Ôvârí rî ífífí tí. 45Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ âtâ tã trá tã ârí ʼbá íyíkâ rî drí, gõʼdá õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî gólâ kpá trá, tã âtâ rĩʼá nõtí, 46"Nĩ ʼbã ãnî drị̃ị̂, ạ̃dũkũ lâ ró, nĩ õzó ʼbãâ kô õzõ lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî tí. Lãʼbí îmbá ʼbá rî ʼbá yî gólĩyî rî ĩyíkâ ítá ãcê-ãcê sõlé ĩʼdî kạ́trạ́-kạ́trạ́ vũdrị́ sĩ, ĩyî âʼdázó bê lị̃fị́ îcí ʼbá ró. Gõʼdá kpá rĩzó ậcị́ tõlé lómbé-lómbéwá sĩ gõcẽ-gõcẽ võ ngá gĩ kâ ʼásĩ, õjílã õrî ró bê nî-bê-yã fẽlé ĩyî drí tã rõrõ sĩ. Gõʼdá gólĩyî nĩ bê rãtáã ʼẽlé jó tã ârî kâ ʼálâ rî, gólĩyî drí té kị́tị̃ ạ́ngị́ ạ́ngị́ sị́sị́ ʼálâ rî ʼbá yî zĩzó ĩʼdî rĩzó drị̃ lâ. Õzõ gólĩyî õcâ trá võ kãrámã kâ ʼá rî, gólĩyî drí ĩyíkâ rĩzó zãâ ĩyî ífífí ʼbãlé âʼdólé sị́sị́ rĩlí kị́tị̃ ạ́ngị́ ạ́ngị́ drị̃ị̂, kị́tị̃ gólĩyî kó ʼbãlé cé ũmú gólĩyî ãmbâ-ãmbâ drí rî yî drị̃ị̂. 47Gõʼdá óʼbã gólĩyî bê rĩʼá ngá ʼẽlé õkó gólĩyî ágó lâ yî drí ôdrãlé rî vó lâ yî ndrẽlé rî, gólĩyî rî ĩyîngá cé lãfâ õkó ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼdĩ îzãlé ĩʼdî. Gõʼdá gólĩyî rî trá rĩʼá rãtáã ʼẽlé kárá Ôvârí drí, gbórókõ ãmbá sĩ ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́, õjílã ãzí lị̃fị́ drị̃ ʼá. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólĩyî rĩʼá tã õnjí bê tákányĩ ĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Tã lâ rĩʼá nõtí, Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá gólĩyî drí lậvũlị́ kôrô."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\