Lúkạ̃ 21

1Yésũ rî trá ãnyî ngá gólâ rĩzó lãfâ ngá fẽfẽ ró rî ʼbãlé ʼá lâ rĩzó ngá ʼẽʼẽ Ôvârí kâ vó lâ ndrẽlé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá rî lạ̃gạ́tị́. Gólâ ndrê ãgô ãzâ ʼbá yî ngá-drị̃ ãmbá bê rî ʼbá yî trá, lãfâ ãmbá ʼbãʼá ngá ʼdĩ ʼá. 2Gõʼdá ạ̃yị́zị́ ãzâ ĩzã ʼbá ró rî gólâ cé lãfâ ífí bê rị̃, drílâ kpá ânĩzó fẽlâ Ôvârí drí. 3Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, nĩ ndrê drẽ õkó ĩzã ʼbá ró nõ. Gólâ fẽ lãfâ dódó ró Ôvârí drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃, tãlâ gólâ cú ĩtí ngá ãzâ ãkó fẽlé. Ôvârí âʼdô tã tãndí gólâkâ ʼdĩ võ lâ lôgõʼá. 4Ãgô gólĩyî ngá-drị̃ ãmbá bê nõ ʼbá yî rĩʼá lãfâ bê dũû, fẽfẽ lâ âʼdó lâṇõ ró kô. Gõʼdá õkó gólâ ĩzã ʼbá ró nõ kâ rî, fẽ íyíkâ ĩʼdî nyé ʼdĩ, ạ̃mbúkũ lâ âyé ãkó yí drí ngá pãzó drị̃ lâ ạ̃tị́ ʼálâ, ʼdĩî ngá lẽlẽ gólâkâ rî ĩʼdî." 5Lãjóʼbá Yésũ kâ bê rĩʼá âfõʼá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼásĩ rî, gólĩyî drí rĩzó tã âtálé tã jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ sû ãkĩ, bẽlé kúnị́ mvá sĩ îgígírãlé nyạ̃rũ-nyạ̃rũ nâ tãsĩ, kpá ngá fẽfẽ Ôvârí drí jó ạ́ngị́ gólâkâ nã êdézó sũlị́ rõô nã tãsĩ. 6Yésũ âtâ tã trá gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Má âtâ ĩʼdî ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, ị̃zạ́tú rî, nĩ âʼdô ndrẽʼá lâ, jó ạ́ngị́ tõrõngõlõ sũ ʼbá ãkĩ ʼdî, kậyị̂ lâ õtírĩ cãâ rî, áâʼdô lâpẽʼá lâ ndéré-ndéré, kúnị́ mvá lâ ʼdĩ ʼbá yî drí lôʼdézó ndrĩ vũdrị́ sĩ ndíyá-ndíyá." 7Gõʼdá nĩngá sĩ, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã îjízó Yésũ tị́ kĩ nĩ rî, "Ngá ʼdĩ, kậyị̂ lâ âʼdô âcáʼá ángô tû yã? Ngá ãzâ bê ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé sị́sị́ kậyị̂ lâ âʼdálé ãmâ drí yã?" 8Yésũ kĩ, "Nĩ ʼbã ãnî drị̃ị̂ tãndí ró, nĩ ʼbã õjílã ãâdô ãnî kô âgõ-âgõ ámákâ rî tã lâ tãsĩ. Õnjõ ʼbá ãzâ ʼbá yî bê rĩʼá dũû. Ãzâ ʼbá yî âʼdô tã âmãʼá kĩ nĩ rî, yĩ ãʼdô ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá ʼî. Ãzâ ʼbá yî âʼdô âtáʼá lâ kĩ nĩ rî, kậyị̂ câ trá ạ̃dũkũ ãngó kâ drí âcázó. Gõʼdá nĩ ârî tã ʼdî ʼbá yî kô ãlôwálâ, tãlâ ʼdĩî ʼdó õnjõ ʼî. 9"Gõʼdá õzõ nĩ ãârî tã ạ̃jú kâ ngãʼá gbõ lé võ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ rî, nĩ ʼê ũrị̃ kô. Nĩ lôʼbê lị̃fị́ kpá kô kĩʼá nĩ rî, ạ̃dũkũ ãngó kâ trá âcáʼá ĩʼdî ʼdĩ. Ngá ãmbá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô lậvũʼá ndrĩ ạ̃dũkũ ãngó kâ õró gõ âcálé vólé lésĩ ró. 10Nĩ âʼdô ndrẽʼá lâ, õrĩ tị̂ ãmbá âʼdô ngãʼá rĩʼá rû fũlị́ ĩyî võ ʼásĩ gĩâ nãlé gõʼdá kpá nõngá. Kó nĩ ʼê ũrị̃ kô. 11Nĩ âʼdô ndrẽʼá lâ, tã lârâkô âʼdô rû ʼẽʼá, ị̃nyạ́kú drí rĩzó rû îyálé, kpá lõfó õnjí drí ʼdẽzó õjílã drị̃ị̂, ngá lãzé tị̂ õnjî-õnjî âʼdô õjílã ʼẽʼá ndrĩ. Gõʼdá nĩ âʼdô ndrẽʼá lâ kpá tã lârâkô ãzâ ʼbá yî õzõ õyĩ ạ́ngị́ kâtí rî âʼdô rû ʼẽʼá ʼbũû ʼá. Ị̃tú lị̃fị́ ngã ʼbô ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ lị̃fị́ ʼî yã rî, âʼdô rĩʼá rû ôjálé võ ʼásĩ ngĩíngî. ʼDĩî rî tã âʼdálé kĩ, kậyị̂ ạ̃dũkũ trá ãnyî. 12"Gõʼdá ãkpãkãʼdã drẽ ngá ʼdĩ ʼbá yî ʼé rû kô rî, ãnî ãzâ ʼbá yî, õjílã âʼdô ãnî rũʼá âjílí õjílã ạ́ngị́ sị́sị́-lésĩ rî ágálé tã lâ kĩlí, ãzâ ʼbá yî âjízó kúmú ạ́ngị́ ạ́ngị́ ágálé tã lâ kĩlí ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá, rĩʼá ãnî îzãlé, tãlâ ãnî lãjóʼbá ámákâ ĩʼdî rî drí sĩ. 13Õzõ tã ʼdî ʼbá yî õtírĩ rû ʼẽê rî, nĩ âʼdô lạ́tị̂ tãndí ûsúʼá tã âtázó ámâ tãsĩ. 14Nĩ ʼê ũrị̃ kô. Óõʼbã ãnî gbõ lé gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî, nĩ lôʼbê lị̃fị́ kô úlị́ võ ãnî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yí kâ ícícíyá ʼẽzó ãnî rú rî lôgõrẽ ʼá, tãlâ mâ bê. Má âʼdô tã nị̃nị̃ âfẽʼá ãnî drí úlị́ ífífí âtázó ĩʼdî gólĩyî pẽzó. 16Ãnî ãzí-ãzí yî ngãtá ʼbô ãnî áró yî âʼdô lé õdrã sõʼá nĩ ãnî lị̃fị́ ámâ tãsĩ rî, nĩ ʼê ũrị̃ kô. Áâʼdô õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé sĩ rî ûfúʼá kpá ámâ tãsĩ. 17Õjílã ãzâ ʼbá yî dũû ʼálé lâ yî drí âdrãzó kpá ãnî rú ámâ tãsĩ. 18Gólĩyî âʼdô ãnî fũʼá gõʼdá gólĩyî îcá kô ãnî fũlị́ zãâ, âʼdô ĩyî cé ãnî rúʼbạ́ fũʼá ĩʼdî, ãnî lîdrí-lîdrí âyélé. 19Õzõ õjílã ãâʼdô ãnî îzãʼá rõô ámâ tãsĩ rî, nĩ rî fĩî ậtũ-ậtũ sĩ. Ĩtí rî, nĩ âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá. 20"Nĩ ndrê dódó õzõ ạ̃jú ʼbũ ʼbá õtírĩ rãâ dîrî gbãâ Yẽrõsãlémã rú sĩ ạ̃jú ʼbũlị́ rî, nĩ nị̃ trá âbí ʼẽʼá îzãlâ. 21Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá dîrî Yũdạ́yạ̃ rú sĩ rî õrâ ndrĩ únị́ drị̃ ʼálâ ĩyî lậpị́lị́. Gõʼdá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî ʼbã-tị̂ ĩyíkâ ʼásĩ rî, âʼdó kô tãndí ró drílĩyî gõʼdá rãzó Yẽrõsãlémã ʼálâ ĩyî lậpị́lị́. 22Gólĩyî ʼê rãlé ʼdĩ, tãlâ Ôvârí trá ʼẽʼá Yẽrõsãlémã rî îzãlé. Ôvârí ʼê Yẽrõsãlémã rî îzãlé ʼdĩ, tãlâ ạ̃kû ró rî tã ậngũ ʼbá âtâ tã lâ trá ĩtí. 23Nõô rî trá kậyị̂ ĩzã kâ ʼî õkó ʼâ bê rî ʼbá yî drí gõʼdá kpá gólĩyî mvá bê drị́ ʼá rî ʼbá yî drí! Õjílã ndrĩ âʼdô ĩzã ʼẽʼá rõô ngbị̃lị̃rị̃ Ôvârí kâ drí sĩ. 24Áâʼdô õjílã ãmbá ʼdị̃ʼá îzãʼá ạ̃jú sĩ, áâʼdô õjílã ãzâ ʼbá yî rũʼá fẽlé rạ̃gị́ị̃ ró ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼbá yî ʼá jẽjẽ ró. Õjílã lídí drí ânĩzó nĩ Yẽrõsãlémã rî rũlị́, té kậyị̂ Ôvârí drí ʼbãlé mbârâkã gólĩyíkâ drí rû ndẽzó rî drí cãzó nĩ." 25"Gõʼdá nĩngá sĩ rî, tã lârâkô ãzâ ʼbá yî âʼdô rû ʼẽʼá ị̃tú lị̃fị́, kpá párá lị̃fị́, kpá ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ lị̃fị́. ʼDĩî rî, ngá ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî âʼdô rû îyáʼá kị̃zị̃-kị̃zị̃ õyĩ ró. Tã ʼdî ʼbá yî âʼdô õjílã ãmbá ʼbãʼá âʼdólé kõló-kólô ró fãfã ãkó ĩtí. Õjílã ãmbá îcá rãlé kô, tãlâ ngá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô lị̃mvû ândrê ʼbãʼá tị̃lị́ õjílã ûfúlị́. Õjílã ãmbá drị̃ âʼdô lîjãʼá ũrị̃ drí, tãlâ gólĩyî âkĩʼá nĩ rî, ạ̃dũkũ ãngó kâ âcâ trá. 27Gõʼdá mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô âʼdô âgõʼá mbãrãsãsã bê. Má âʼdô ânĩʼá cú mbârâkã ạ́ngị́ bê gõʼdá kpá ãmbã Ôvârí kâ rî bê, õjílã drí ndrẽzó lâ ndrĩ. 28Tã ʼdî ʼbá yî õtírĩ rû ʼẽê ĩtí rî, nĩ ʼbã lị̃fị́ vó lâ, tãlâ má âʼdô âgõʼá õjílã gólĩyî ĩzã bê ámâ tãsĩ rî pãlé ĩzã rî ʼdĩ ʼásĩ." 29Gõʼdá Yésũ âtâ úlị́ mãnĩgõ trá gólĩyî drí nõtí kĩ nĩ rî, "Nĩ õtírĩ fê bị́ ndrẽê ârõʼá cãrõ rî, nĩ nị̃ trá kĩ nĩ rî, ôzê lị̃mvû trá ãnyî ʼẽʼá âcálé. 31Gõʼdá nõô rî kpá ĩtí, õzõ nĩ õtírĩ tã lârâkô ʼdĩ ʼbá yî ndrẽê rû ʼẽʼá rî, nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kpá kĩ nĩ rî, tã kũmũ Ôvârí kâ rî kâ rî ʼẽʼá ãnyî âcálé. 32Õjílã ãnî lãfálé sĩ rî, ãzâ ʼbá yî âʼdô ndrẽʼá lâ drẽ ãkpã gólĩyî ôdrãá drẽ kô. 33Õzõ kpálé ị̃nyạ́kú drị̃ ʼbũû bê ãâʼdô rû ndẽʼá ndrĩ rî, úlị́ ámákâ nõ ndẽé rû kô ãlôwálâ. 34Nĩ sû ãnî rú dódó, nĩ ị̂sũ tã kô cé tã ãngó nõ kâ tãsĩ, nĩ sõ ãnî kô mõrá õdrá kâ rî ʼá, rĩzó cú ĩtí tã ị̂sũ-ị̂sũ ãkó. Âgõ-âgõ ámákâ ãngó ʼá nõlé rî âʼdô ʼbãʼá cú ĩtí, õjílã ãzâ drí kậyị̂ lâ nị̃ ãkó, âʼdô ʼbãʼá ʼwãâ ró, õzõ kõlõgbõ drí ậsị́rị̃ ʼwãâ ró ãcõmõ édrégó drị̃ị̂ rî kâtí. Õjílã gólĩyî tíbê drị̃ âdĩ ʼbá tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ kô rî, ûsú ĩyî kậyị̂ gõʼdá drị̃ âdĩzó tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ kô. 36Ãnî lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yî, nĩ rî njãâ. Má âʼdô ʼẽʼá âgõlé ʼwãâ ró, nĩ rî zãâ rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí, õʼbã ró ãnî pị̃pị̂sị́lị́ bê ị̂dû-ị̂dû ró rĩlí lãjóʼbá tãndí ró. Õzõ nĩ õʼê trá ĩtí rî, âʼdó kô ãnyĩ ró âdrérẽ ʼá ị̃zạ́tú má ágálé, má õtírĩ âgõô tã kĩlí ạ̃dũkũ lâ ró rî. Nĩ âʼdô kákárá lị́mú kâtí, nĩ pâ ró ngá bê lâṇõ ãmbá ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ. Nĩ ʼbã ãnî pị̃pị̂sị́lị́ kpá vũdrị́, nĩ pâ ró ngá bê lâṇõ Ôvârí rî mvá kâ rî ʼásĩ. ʼDĩî tã ámákâ ĩʼdî." 37Yésũ rî trá õjílã lị̃fị́ îcílí ị̃tú vósĩ cé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼálâ. Lạ̃njạ́túlị́ sĩ rî, drílâ ngãzó gõlé táyã gólĩyíkâ ʼálâ, únị́ fê dõ kâ bê dũû drị̃ lâ rî drị̃ ʼálâ. 38Ãkpãkãʼdã õjí bê, ị̃tú vósĩ cé, õjílã ãmbá rî ĩyî trá nĩlí tã gólâkâ ârílí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\