Lúkạ̃ 22

1Gõʼdá kãrámã ãmbãtã ạ̃kú ãkó rî kâ tíbê rĩʼá zị̃lâ kpá kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ âcâ trá ãnyî. 2Drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî lãʼbí îmbá ʼbá yí bê, êʼbê ĩyî rû trá tã ị̂ʼbị̃lị́ ʼẽzó Yésũ rî fũlị́ ị̃nị́nị̂ ró, tãlâ gólĩyî rô õmbã õjílã kâ rî ĩʼdî. 3Kpá kậyị̂ gólĩyî drí rĩrĩ tã ị̂ʼbị̃lị́ rî ʼá rî, Sãtánã drí fĩzó Yúdạ̃ Ĩsĩkãrĩyótã ʼá, Yúdạ̃ rî ʼbãlé Yésũ rî drị́-bã fẽlé íyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drị́gạ́. Yúdạ̃ ʼdĩ kpá lãjóʼbá Yésũ kâ ĩʼdî. 4Yúdạ̃ drí nĩzó õjílã ãmbâ-ãmbâ Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî tã lôndãlé ʼẽzó Yésũ rî fũlị́ ʼdĩ ʼbá yî ngálâ tã ʼdî ị̂ʼbị̃lị́ gólĩyí bê. 5Âcâ-âcâ Yúdạ̃ kâ gólĩyî ngálâ rî, ãyĩkõ lâ cî gólĩyî trá kôrô. Drílĩyî tã-drị̃ lẽzó lãfâ fẽzó Yúdạ̃ drí, Yésũ rî drị́-bã fẽzó ĩyî drị́ rî sĩ. 6Yúdạ̃ rî trá cé ị̃tú tẽlé ĩʼdî ʼẽzó Yésũ rî drị́-bã fẽlé ạ̃jú-ʼbá-ãzí drí, gólâ õtírĩ ʼbãâ élêwálâ rî. 7Kậyị̂ gólâ kãrámã nã kâ sĩ rî, ʼbã-lị́pị̂ ʼbã-tị̂ ãlô-ãlô kâ drí kạ́bị̃lị́kị̃ ûlị́zó nyãlé ạ̃ʼdị́-drị̃ ĩyíkâ ʼá, ãʼdô ró bê kậyị̂ Ôvârí drí lậvũzó kôrô ĩyî drị̃ị̂ sĩ Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ rî, tã lâ õzó jãâ kô. 8Yésũ drí tã âtázó Pétẽrõ yî drí Yõwánĩ bê nĩlí ngá kãrámã ʼdî kâ êdélé. 9Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê drílĩyî tã îjízó Yésũ tị́ kĩ, võ lâ ʼdĩ ángô lé yã? 10Yésũ âtâ trá gólĩyî drí kĩ, "Nĩ nĩ, õzõ nĩ õcâ trá Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, nĩ âʼdô ãgô ãzâ ûsúʼá, rĩʼá lũmvû límvó njị̃ʼá. Nĩ ʼdê zãâ gólâ vó, âʼdô nĩʼá fĩlí jó ʼálâ. 11Nĩ gõ ró úlị́ âtálé ʼbã-lị́pị̂ drí kĩ nĩ rî, 'Ãmâ lị́pị̂ âtâ tã ní drí nõtí, jó ĩyî drí rĩzó ʼá lâ lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê kãrámã nyãlé rî íyíkâ ángô lé yã?' 12Gólâ âʼdô jó ʼálé ạ́ngị́ ãzâ âʼdáʼá ãnî drí, lạ̃kũ ûrú lésĩ rî ʼá õrî mbãlé mbãmbã nĩʼá ʼálâ ãzâ rî ʼá tólâ. Tãrãbízã yî ngá ãzâ ʼbá yí bê ʼdó rĩʼá tólâ kpá, nĩ lị̂ ró kạ́bị̃lị́kị̃ lâʼdílí ngá nyãnyã ãzâ ʼbá yí bê êdélé njãâ, ãmâ drí ânĩʼá nyãlâ, nĩ gõ ró ânĩlí tã lâ âtálé ãmâ drí." 13Gõʼdá Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê, drílĩyî nĩzó ãgô ʼdĩ ûsúlị́, té õzõ Yésũ drí âtálé rî tí. Gõʼdá drílĩyî ngá kãrámã ʼdî kâ êdézó. 14Gõʼdá nĩngá sĩ, Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê ânĩ ĩyî trá tã lâ âtálé Yésũ drí. Yésũ yî drí âcázó lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê kãrámã nyãlé. Drílĩyî nĩzó rĩlí tãrãbízã lạ̃gạ́tị́ ĩtí. 15Yésũ drí gõzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ drí kĩ nĩ rî, "Má rî tã âtálé ãnî drí rî, má lẽ tã trá tákányĩ ãmâ drí kãrámã nô ʼẽzó ãní bê drẽ ãkpãkãʼdã má drãá drẽ kô. 16Má ʼé kãrámã ãzâ gõʼdá õzõ nõô rî tí kô, zãâ té ngá gólâ tã lâ âʼdálé nõ âʼdô rû ʼẽʼá zãlô. Gõʼdá Ôvârí âʼdô ámâ ʼbãʼá kúmú võ ûrú ʼálâ rî kâ ró." 17Yésũ drí ĩgã õdrá âlâʼbâ kâ îngázó ûrû, drílâ rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí. Gõʼdá gólâ kĩ nĩ rî, "Ãnî ndrĩ, nĩ trõ ĩgã õdrá âlâʼbâ kâ nõ má drị́gạ́ sĩ, nĩ mvû ró. 18Õzõ má drí âtálé ãnî drí nõtí, má mvú õdrá âlâʼbâ gõʼdá kô té tã kũmũ Ôvârí kâ tã lâ drí rû ʼẽzó zãlô." 19Gõʼdá drílâ ãmbãtã trõzó, rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí, drílâ ûpị̃zó lâ fẽlé lãjóʼbá íyíkâ rî yî drí kĩ nĩ rî, "Áâʼdô ámâ rúʼbạ́ ûpị̃ʼá, õzõ ãmbãtã nô tí. Má lẽ ãnî drí ãmbãtã nô nyãlé kpãkã ãlô õzõ nõô tí, ãʼdô ró bê ãnî drí ámâ õdrã gólâ ãnî pãzó rî tã lâ ị̂sũzó." 20Gõʼdá nyâ ĩyî ngá bê trá ndrĩ rî, Yésũ drí kpá ĩgã õdrá kâ nõ trõzó kpá óʼdí kĩ nĩ rî, "Ámâ ãrí âʼdô lâsóʼá trá õzõ õdrá nõ tí, ãʼdô ró bê Ôvârí drí ãnî pãzó. Õdrá nõ âʼdâ tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí Ôvârí kâ ĩʼdî ãnî pãzó, tãlâ õdrã ámákâ âʼdô ãnî gĩʼá. 21"Tákõ gólâ ʼẽ ʼbá ámâ drị́-bã fẽlé ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drị́gạ́ rî kpá rĩʼá ãnyî má lạ̃gạ́tị́ nõ. 22Trá ãnyî ʼẽʼá ámâ fũlị́ vólé ĩʼdî, ʼdĩî tã Ôvârí drí ámâ âjózó ânĩlí ãngó ʼá nõ, ãʼdô ró bê tã õnjí ãníkâ tãsĩ ãnî drị̃ tĩzó. Gólâ tíbê ámâ drị́-bã fẽ ʼbá ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drị́gạ́ rî, gólâ rî ĩzã gâ trá má drị̃ị̂, tã õnjí ʼẽʼẽ gólâkâ ʼdĩ âʼdô gõʼá ãkpã gólâ drị̃ị̂." 23Lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî rî trá tã îjílí ĩyî võ ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Tã ʼdî âʼdô ʼbãʼá ángô tí yã? Õjílã ángô rî âʼdô tã ʼẽʼá nĩ ĩtí ãmâ lãfálé sĩ yã?" 24ʼDĩî rî vósĩ rî, lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó rĩʼá tị̂ ôcílí ĩyî võ ʼásĩ, ãʼdî ĩʼdî ĩyî lãfálé kôrô ĩyî drị̃ị̂ yã. 25Gõʼdá Yésũ âtâ trá gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ârî drẽ, tã kúmú ạ́ngị́ ạ́ngị́ kâ ãngó ʼá nõngá rî trá nõtí, gólĩyî âtâ ĩyî tã trá õjílã drí ânĩzó ʼwãâʼwâ ngã ʼbô tã ãzâ ʼbá yî ʼẽzó ʼwãâʼwâ. Gõʼdá gólĩyî ʼbã õjílã trá rú ãzâ zị̃lị́ ĩyî drị̃ị̂ nõtí, "'rû-lẽ-ãzíyã õjílã kâ ndrĩ"'. 26Gõʼdá ãnî drí rî âʼdó ĩtí kô. Gólâ tíbê ʼẽ ʼbá rû ị̂ʼbũlị́ íyî ãzí-ãzí yî drí rî, gólâ ĩʼdî tíbê Ôvârí drí ʼẽʼá ʼbãlâ õjílã ạ́ngị́ ró rî. 27Nĩ âʼdâ drẽ má drí, ãʼdî ĩʼdî gạ̃rạ̃ yã, õjílã gólâ rĩ ʼbá tãrãbízã bê yí ágálé rî ĩʼdî, ngã ʼbô õjílã rĩ ʼbá nyãsá lânjílí ĩyî drí nõ ĩʼdî? Nĩ lôgõ drẽ tã nô má drí, õjílã gólâ rĩ ʼbá tãrãbízã lạ̃gạ́tị́ nõ, nĩ ị̂sũ drẽ tã ʼẽʼẽ ámákâ. Nĩ ndrê drẽ, mâ bê ãnî lãfálé nõngá, õzõ rû ị̂ʼbũ ʼbá kâtí." 28Gõʼdá Yésũ kĩ, "Nĩ rî trá má bê lâṇõ drí ámâ ʼẽrẽ ʼá. 29Ámâ átá Ôvârí âfẽ drị́-ãcê íyíkâ trá má drí. Ngbãângbânõ rî, má fẽ drị́-ãcê trá ãnî drí ndrĩ, tãlâ nĩ rî trá ãnyî má lạ̃gạ́tị́ tã ámákâ ârílí. 30Nĩ âʼdô rĩʼá ngá mvũlị́, ngá nyãlé má bê tãrãbízã ámákâ drị̃ị̂ kũmũ ámákâ ʼá, nĩ âʼdô rĩʼá má bê tã-vó ʼbạ̃súrú Ĩsĩrãʼélẽ kâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yí kâ kĩlí." 31Yésũ drí tã âtázó Sĩmónã Pétẽrõ drí kĩ, "Sĩmónã, ní ârî úlị́ ámákâ. Sãtánã ûsû drị́-ãcê Ôvârí drị́gạ́ sĩ ãnî ûjũzó ndrĩ. Gólâ âʼdô ãnî îyáʼá õzõ yãvó ạ̃drúgú kúrũmû kâ îyárẽ kâtí. 32Má rî trá rãtáã ʼẽlé ánî tãsĩ, tãlâ ní õzó tã lẽlẽ áníkâ âyé vólé kô. Ní âʼdô tã õnjí ʼẽʼá, gõʼdá ní õtírĩ drị̃ âdĩî tã õnjí áníkâ ʼásĩ rî, ní sõ mbârâkã ánî ậdrúpị̃ yî nõngá nõ ʼbá yî rî ʼá gạ́gạ́, ʼdê ĩyî kô." 33Pétẽrõ âtâ trá Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ámâ lị́pị̂, mâ trá njãâ nĩlí gạ̃nị́mạ̃ ʼálâ kpá drãlé ní bê." 34Yésũ kĩ, "Kậyị̂ gólâ ãndrõ nô ʼá nõ, drẽ ãkpãkãʼdã ʼạ̃ʼú-lúgú ʼbé cị́rị̃ kô, ní âʼdô ámâ gãʼá ândâlâ nâ kĩʼá nĩ rî, yí nị̃ị́ mâ kô." 35Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ndrĩ kĩ nĩ rî, "Kậyị̂ tíbê má drí ãnî jõzó nĩlí tã âtá bê rî ʼá, má kĩ nĩ rî, nĩ trõ lãfâ kô, nĩ trõ ítá, káʼbókã, jõráã ãníkâ ngá ʼbãzó ʼá lâ rî yî kô. Nĩ lẽ ngá ãzâ trá yã?" Gólĩyî lôgõ tã-drị̃ trá Yésũ drí kĩ nĩ rî, "ʼÉʼẽ." 36Yésũ kĩ, "Ngbãângbânõ rî, trá ị̃tú-pá ĩzã kâ ʼî. Nĩ trõ lãfâ jõráã yí bê, tãlâ nĩ nị̃ị́ kô, nĩ ãâʼdô ʼẽʼá rãlé jẽjẽ ró rî. Nĩ âʼdô ítá ạ́ngị́ ãníkâ ʼbãʼá gĩlí, lị́gú ândrê gĩzó drị́-lãfâ ró ãnî drị́gạ́ óõzó ãnî fũû kô. 37Má âtâ tã ʼdî ĩtí, tãlâ tã tíbê tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí âtálé ạ̃kû ró rî ʼá ámâ tãsĩ âʼdô bí ʼẽʼá âcálé ngbãângbânõ, âʼdô ĩyî ámâ îzãʼá õzõ tã õnjí ʼbá kâtí. Ãwô, tã ʼdî ʼbá yî âʼdô rû ʼẽʼá ʼdó ngbãângbânõ." 38Lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî nị̃ị́ ĩyî tã ʼdî ífí lâ kô. Gólĩyî kĩ, "Ní ndrê, Yésũ, ãmâ rĩʼá lị́gú ândrê bê zãlô rị̃." Yésũ îkî gólĩyî kĩ nĩ rî, "Îcâ trá ʼdĩ." 39ʼDĩî rî vósĩ rî, Yésũ yî drí gõzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê táyã gólĩyíkâ rî gãrã drị̃ lâ mbãlé únị́ fê dó kâ bê yí drị̃ị̂ rî drị̃ ʼálâ. 40Gólĩyî õtírĩ cãâ võ ʼdî ʼá rî, gólâ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼê rãtáã Ôvârí drí, gólâ õʼbã ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ị̂dû-ị̂dû ró, tãlâ nĩ õzó tã lẽlẽ ãníkâ ôjá õdrã ũrị̃ drí." 41Drílâ ngãzó nĩlí gólĩyî lạ̃gạ́tị́ sĩ vólé rĩlí gĩâ nãtí, ʼãʼî tị̃lị́ vũdrị́ rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí. 42Gólâ kĩ nĩ rî, "Tátá, õzõ ní õlẽ trá rî, ní ʼbã lâṇõ ạ́ngị́ nõ kâ kô má drị̃ị̂. Gõʼdá ní ʼbã tã âʼdô õzõ tã lẽlẽ áníkâ rî tí. Má âʼdô rõʼá lâ." 43Gõʼdá mãlãyíkã Ôvârí kâ drí ânĩzó ûrú lésĩ gólâ rî lôpélé mbârâkã fẽlé gólâ drí, tãlâ gólâ rî rúʼbạ́ ôdrã trá ndrĩ, tã ị̂sũ-ị̂sũ tãsĩ. 44Gólâ ʼê rãtáã trá rõô cú tã ị̂sũ-ị̂sũ ĩzã kâ sĩ íyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Gõʼdá gólâ rî ũrị́ râ trá gólâ rú sĩ vũdrị́, õzõ ãrí drí rãrẽ kâtí. 45Gólâ ndẽ rãtáã ʼẽʼẽ bê rî, drílâ gõzó lãjóʼbá íyíkâ rî yî ngálâ, ûsû gólĩyî trá ʼdó ậʼdú kõʼá, gólĩyî trá lâṇõ ró ĩzã drí sĩ. 46Gõʼdá gólâ âtâ trá drílĩyî kĩ nĩ rî, "Nĩ rî ậʼdú kõlé ãʼdô drí yã? Nĩ ngâ ûrû rãtáã ʼẽlé, tãlâ nĩ õzó tã lẽlẽ ãníkâ ôjá kô õdrã ũrị̃ drí sĩ." 47Yésũ drẽ tã âtáʼá lãjóʼbá íyíkâ drí nõ rî, õjílã õʼbí ãzâ ʼbá yî drí âcázó. Yúdạ̃, lãjóʼbá Yésũ kâ rî, ậdrị̃ õjílã õʼbí trá ânĩlí Yésũ rî rũlị́. Yúdạ̃ ânĩ trá Yésũ rî âmvólé, nî-bê-yã fẽzó drílâ. 48Yésũ âtâ trá Yúdạ̃ drí kĩ nĩ rî, "Yúdạ̃, ní ʼê tã nõtí ãʼdô tãsĩ yã, ámâ drị́-bã fẽzó ạ̃jú-ʼbá-ãzí drí nî-bê-yã fẽfẽ sĩ má drí nõ?" 49Lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî bê tã ʼdî trá ãnyî rî, gólĩyî kĩ nĩ rî, "Ãmâ lị́pị̂, mã õgâ gólĩyî lị́gú ândrê ãmákâ nõ ʼbá yî sĩ yã?" 50Gõʼdá lãjóʼbá ãzâ Yésũ kâ rî drí, drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ rû ị̂ʼbũ ʼbá lâ bị́ lâ gãzó lị́gú ândrê sĩ njíyá vũdrị́. 51Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Îcâ trá ʼdĩ, ní âyê." Gõʼdá drílâ ngãzó ãgô ʼdĩ bị́ lâ trõlé lôgõlé võ lâ ʼá êdélé dódó. 52Gõʼdá Yésũ âtâ tã trá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólĩyíkâ yí drí kĩ nĩ rî, "Nĩ lẽ ânĩlí lị́gú yí bê, pị̃drị́gú yí bê yã? 53Õzõ nĩ õlẽ mâ rî, má rî trá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá ãní bê, nĩ lẽé kô ámâ rũlị́ tólâ ãʼdô tãsĩ yã? Nĩ rî ânĩlí ngạ́cị̂ sĩ nô tã nô ʼbá yî ʼẽlé má drí nõ rî, tãlâ nĩ rî tã ʼẽʼẽ Sãtánã kâ ʼẽlé ĩʼdî yã?" 54Õjílã nâ ʼbá yî rû ĩyî Yésũ trá, sê ĩyî gólâ trá mbârâkã sĩ, nĩzó ĩʼdí bê lâ drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ nã ngálâ. Pétẽrõ drí ʼdẽzó zãâ gólĩyî vó ũgúlị́ lésĩ ró, ũgũ sĩ. 55Lómígówá ãzâ ʼbá yî îcî ĩyî lạ̃sị́ trá ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼá ĩtí, rĩzó tị́ lâ. Pétẽrõ drí ânĩzó âtólé tị́ lâ ĩtí. 56Ízámvá ãzâ rû ị̂ʼbũ ʼbá ró rî drí Pétẽrõ rî nị̃zó rĩrĩ lạ̃sị́ tị́ rî ʼá. Ízámvá ʼdĩ drí Pétẽrõ rî âʼdázó õjílã ãzâ ʼbá yî drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Ãgô nõ gólĩyî Yésũ yí bê ãlô." 57Pétẽrõ gã tị̂ trá dó kĩ nĩ rî, "Má nị̃ị́ ãgô ʼdĩ kô." 58Gõʼdá kpá ʼdĩî rî vósĩ rî, õjílã ãzâ drí kpá ânĩzó tã âtálé Pétẽrõ drí kĩ nĩ rî, "Má nị̃ trá kĩ, nî rĩʼá ãlô Yésũ bê rî ʼbá yî ʼásĩ rî ĩʼdî." Pétẽrõ kĩ, "ʼÉʼẽ, âʼdó mâ ĩʼdî kô." 59Gõʼdá ʼdĩî rî vólé drị̃ lâ ʼê cé ị̃tú-pá ãlô, õjílã ãzâ drí kpá ânĩzó kĩ nĩ rî, "Tã pạ̃tị́ị̃ ró, ãgô nõ gólĩyî Yésũ bê. Nĩ ndrê gólâ Gãlĩláyã lé ʼbá ʼî." 60Pétẽrõ kĩ, "ʼDĩî õnjõ ʼî." Drẽ Pétẽrõ rĩʼá tã âtáʼá yí sị́lị́ nõtí nõ rî, ʼạ̃ʼú-lúgú trá cị́rị̃ ʼbẽʼá. 61Kúmú Yésũ drí lị̃fị́ âjázó mbị̂ võ ndrẽlé Pétẽrõ ngálâ. Kôrô Pétẽrõ drí tã Yésũ drí âtálé yí drí rî ị̂sũzó kĩʼá nĩ rî, ʼạ̃ʼú-lúgú õtírĩ cị́rị̃ ʼbẽê ãndrõ nô rî, gólâ gã íyî tị̂ trá ândâlâ nâ rî. 62Gõʼdá Pétẽrõ drí ngãzó nĩlí vólé ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼdî ʼásĩ, rĩʼá ãwó ngõlé rõô tã ị̂sũ-ị̂sũ bê tã õnjí íyíkâ ʼdĩ tãsĩ. 63Gõʼdá ngạ́cị̂ ãlô-ãlô ʼdĩ sĩ rî, lómígówá gólĩyî rĩ ʼbá Yésũ rî vó ndrẽlé rî, rî ĩyî trá zãâ Yésũ rî lôʼdálé kpá rĩʼá gólâ rî cãlé. 64Ômbê ĩyî ítá trá gólâ lị̃fị́ kĩ nĩ rî, "Ní âʼdô õzõ tã ậngũ ʼbá kâtí rî, ní âʼdâ ãmâ drí, ãʼdî rî ánî cãlé ngbãângbânõ rî nĩ yã?" 65Rî ĩyî trá zãâ tã ãzâ õnjî-õnjî âtálé gólâ drí. 66Ngá drí ậwúrị̃ ʼá, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî êʼbê ĩyî rû trá gólĩyî âʼdó ʼbá sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê gõʼdá kpá lãʼbí îmbá ʼbá rî ʼbá yí bê võ ãlô ʼá. Ódrí nĩzó Yésũ rî ậdrị̃lị́ ʼbãlé gólĩyî ágálé. 67Gólĩyî drí Yésũ rî îjízó kĩ nĩ rî, "Õzõ ní ãʼdô ĩʼdî Ôvârí drí âjólé ʼdíyî pã ʼbá ró rî, ní âtâ tã lâ ãmâ drí." Yésũ âtâ trá gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Õzõ má ãâtâ ãnî drí ngbãângbânõ kĩʼá nĩ rî, mâ ĩʼdî nõô rî, nĩ lẽé tã-drị̃ lâ kô, nĩ âkĩʼá nĩ rî, âʼdô õnjõ ʼî. 68Õzõ má ĩîjî tã ãnî tị́ rî, nĩ lôgõó võ lâ má drí kpá kô. 69Gõʼdá ngbãângbânõ rî, tã pạ̃tị́ị̃ ró, mâ âjólé Ôvârí ngá lésĩ nô, âʼdô fí gõʼá, rĩlí Ôvârí mbârâkã lị́pị̂ ró rî gãrã drị̃ lâ ʼá drị́-ágó lâ lésĩ ró." 70Gólĩyî kĩ nĩ rî, "Nî ĩʼdî Ôvârí rî mvá ʼî yã? Ní âtâ ãmâ drí." Yésũ kĩ, "Ĩʼdî ʼdĩ õzõ ãnî drí âtálé ʼdĩ tí." 71Gõʼdá gólĩyî âtâ ĩyî kĩ nĩ rî, "Ãmâ tã ị̂sũ ãzâ ãkó õjílã ãzâ ậzị́lị́ ãmâ ạ̃lị́pị̂ ró. Gõʼdá mã ârî trá gólâ sị́lị́ sĩ, âtâ trá íyî tị̂ sĩ kĩ nĩ rî, yí âʼdô Ôvârí ĩʼdî. ʼDĩî rĩʼá tã õnjí ʼî, mã fû gólâ vólé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\