Lúkạ̃ 23

1Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, drílĩyî Yésũ rî âjízó kúmú Pĩlátõ ágálé. 2Gólĩyî drí rĩzó ícícíyá ʼẽlé gólâ rú kĩ nĩ rî, "Ãgô nõ sõ tã trá õjílã ãmákâ ʼá kĩ nĩ rî, gólĩyî õgî ômbê kô ãnî gólĩyî ngá ãtrâ ró rî ʼbá yî drí. Gõʼdá gólâ kĩ nĩ rî, yí âʼdô kpá ʼdíyî pã ʼbá gólâ tíbê Ôvârí drí tã lâ âtálé, yí âʼdô âjóʼá lâ ãngó ʼá nõngá ʼbãlé kúmú ãmákâ ró rî ĩʼdî. Ní fû gólâ vólé." 3Gõʼdá Pĩlátõ îjî Yésũ trá kĩ nĩ rî, "Nî ĩʼdî kúmú ʼî õrĩ Yúdạ̃ yí kâ drị̃ị̂ yã?" Yésũ lôgõ tã trá Pĩlátõ drí kĩ nĩ rî, "Rĩʼá õzõ ní drí âtálé nĩ ʼdî kâtí." 4Gõʼdá Pĩlátõ ârî ícícíyá ʼdĩ ʼbá yî bê ndrĩ rî, âtâ tã trá drị̃-ʼbá sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî drí õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yí bê kĩ nĩ rî, "Má âtâ ãnî drí nõ, ãgô nõ ʼé tã õnjí ãzâ ãlôlâ kô." 5Gõʼdá õjílã gólĩyî ícícíyá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî trá zãâ sõlé tã bê kĩ nĩ rî, Yésũ õrî õjílã ʼâ îngálé, lị̃fị́ îcílí tã õnjí ʼẽlé ĩʼdî îtónãlé ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ rî ʼásĩ ndrĩ bũúũ âcálé nõngá Yẽrõsãlémã ʼá. 6Gõʼdá Pĩlátõ ârî tã ʼdî bê ĩtí rî, gólâ îjî gólĩyî trá kĩ nĩ rî, "Yésũ ʼdĩ Gãlĩláyã lé ʼbá ʼî yã?" 7Gõʼdá Ẽródẽ ĩʼdî kúmú ʼî Gãlĩláyã lé ʼbá yî drị̃lị́. Gõʼdá kậyị̂ nã ʼbá yî sĩ rî, Ẽródẽ kpá trá ânĩʼá ũmũ tõlé Yẽrõsãlémã ʼálâ, gõʼdá Pĩlátõ drí Yésũ rî jõzó ícícíyá ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê ndrĩ Ẽródẽ ngálâ gólâ õkî ró tã gólĩyíkâ. 8Kậyị̂ ãmbá ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, Ẽródẽ ʼê trá lạ́tị̂ lôndãlé ʼẽzó Yésũ rî ndrẽlé tã lârâkô drílâ rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yí bê, gõʼdá Ẽródẽ trá ãyĩkõ ró ãmbá Pĩlátõ bê Yésũ rî âjólé yí ngálâ. 9Ẽródẽ îjî Yésũ trá tã îjî-îjî ãzâ ʼbá yî sĩ dũû, gõʼdá Yésũ âtá úlị́ ãzâ kô ãlôwálâ. 10Drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yí bê, rî ĩyî trá zãâ ícícíyá ʼẽlé Yésũ rú kôrô. ʼÂ lâ yî drí ngãzó õmbã bê gólâ rú. 11Ẽródẽ yî ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî yí bê, rî ĩyî trá Yésũ rî lôʼdálé rĩzó lârâkô lâ ʼẽlé, drílĩyî ítá nyạ̃rũ-nyạ̃rũ sõzó Yésũ rú õzõ ítá kúmú kâ kâtí ʼdásí ró. Drílĩyî Yésũ rî jõzó lôgõlé vólé Pĩlátõ ngálâ. 12Kậyị̂ ʼdĩ sĩ rî, Ẽródẽ yî Pĩlátõ bê, drílĩyî ʼbãzó zãâ rû-lẽ-ãzí ró. Kó drẽ ạ̃kû rî, gólĩyî lẽé ĩyî rû ĩyî lãfálé ʼásĩ kô. 13Gõʼdá Pĩlátõ drí drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó gólĩyî sị́sị́-lésĩ ʼdî ʼbá yí bê ʼdó, gõʼdá drílâ õjílã ndrĩ kpá zị̃zó võ ãlô ʼá, 14tã âtázó drílĩyî kĩ nĩ rî, "Nĩ âjî Yésũ trá má ngálâ ícícíyá ʼẽzó rú lâ má drí kĩ nĩ rî, gólâ õrî õjílã âdólé. Gõʼdá mâ rî gógó, má rî bê ndrẽlâ rî, má ûsú tã õnjí gólâkâ kô, ícícíyá ãníkâ ʼdĩ tã ífí ãkó. 15Ẽródẽ ị̂sũ tã kpá ĩtí, tãlâ âjô Yésũ kpá trá lôgõlé má ngálâ. Nĩ ndrê trá gólâ ʼé tã õnjí kô, má lẽé kô gólâ rî fũlị́ cú ĩtí. 16Ãʼdô trá ĩtí rî, má lẽ trá gólâ rî âyélé. Sị́sị́ má âʼdô õjílã ʼbãʼá gólâ rî cãlé ônjóróʼbí sĩ ãnî drí." 18Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ângbâ ĩyî trá ʼdó tã bê kĩ nĩ rî, "Ní fû gólâ vólé, gólâ tíbê ãmâ drí lẽlé lôfõlé ãmâ drí rî Bãrábã ĩʼdî." 19Bãrábã nõ rî, óʼbã gólâ gạ̃nị́mạ̃ ʼá, tãlâ gólâ fû õjílã trá, gólâ sõ tã kpá trá õjílã ʼâ ngá ãtrâ rõzó kô. 20Gõʼdá Pĩlátõ âtâ trá õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî drí óʼdí kĩ nĩ rî, yí lẽ trá Yésũ rî âyélé, yí lẽé gólâ rî fũlị́ kô. 21Gõʼdá drílĩyî kpá ôtrézó tã bê óʼdí kĩ nĩ rî, "Ní fû gólâ vólé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂." 22Kpá Pĩlátõ drí õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî îjízó óʼdí kĩ nĩ rî, "Tãlâ ãʼdô ʼî nĩ lẽ Yésũ rî fũlị́ yã? Nĩ âʼdâ drẽ tã õnjí gólâ drí ʼẽlé rî má drí. Má kĩ nĩ rî, gólâ ʼé tã õnjí kô, má lẽ cé gólâ rî cãlé ĩʼdî, gólâ rî âyézó." 23Gõʼdá õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî drí ângbázó ôtrê-ôtrê bê kĩ nĩ rî, "Ní fû gólâ! Ní îpâ gólâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂!" Gõʼdá gólĩyî ôtrê trá rõô. 24Pĩlátõ drí tã gólĩyíkâ drị̃ lâ lẽzó, 25Bãrábã rî lôfõzó gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ gõʼdá Yésũ rî fũzó, õzõ tã gólĩyî drí lẽlé rî tí. 26Ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî sẽzó vólé nĩngá sĩ. Lạ́tị̂ ʼá rî, drílĩyî kpá ãgô ãzâ rú bê Sĩmónã rî ûsúzó. Sĩmónã gólâ Kĩrénẽ lé ʼbá ʼî. Sĩmónã rî nĩʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ ʼbạ̃drị̃ mvá íyíkâ rî lésĩ. Drílĩyî Sĩmónã rî ʼbãzó mbârâkã sĩ fê lậlị̂-lậlị̂ êdélé Yésũ rî îpázó drị̃ lâ nã njị̃lị́ Yésũ bê. 27Gõʼdá õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî drí ʼdẽzó ĩyíkâ gólĩyî vó. Õkó ãzâ ʼbá yî kpá tólâ rî ĩyî trá ãwó ngõlé ãmbá Yésũ rî tãsĩ. 28Yésũ drí lị̃fị́ âjázó vólé gólĩyî ndrẽlé, tã âtázó drílĩyî kĩ nĩ rî, "Ãnî mvá Yẽrõsãlémã kâ rî yî, nĩ ngô ãwó ámâ tãsĩ kô, nĩ ngô ãwó ãnî ífífí tãsĩ kpá ãnî mvá yî tãsĩ. 29Ị̃zạ́tú rî, ĩzã ạ́ngị́ âʼdô ãnî ʼẽʼá. Ị̃tú ĩzã kâ ʼdĩ sĩ rî, nĩ âʼdô tã ị̂sũʼá kĩ nĩ rî, 'Ãʼdî kĩ tí mã ũtị́ mvá gbõ kô, mã rî ró ãmângá óndó ró mvá ãkó, mã õzó rĩî ĩzã ndrẽlé ãmâ mvá yî rú drílĩyî drãrẽ ʼá.' 30'Nĩ âʼdô tã îjíʼá kúnị́ tị́ kĩ nĩ rî, yĩ õfî ró ĩyî lậpị́lị́ ũgị́ lâ ʼá, gõʼdá îcá kpá kô.' Õséyã 10.8 31Õzõ lâṇõ ʼdî õʼê mâ gólâ tã õnjí ʼẽ ʼbá kô rî trá rî, lâṇõ âʼdô ʼẽʼá âʼdólé õjílã gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá kôrô rî yî drị̃ị̂ lậvũlị́ gạ̃rạ̃. Ĩʼdî ʼdĩ." 32Gõʼdá ãgô ãzâ ʼbá yî kpá rị̃, ãgô ʼdĩ ʼbá yî ngá ôpá ʼbá yî ĩʼdî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî trõ ĩyî kpá trá nĩʼá îpálâ Yésũ bê fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ fũlị́ vólé, võ ãzâ kó õjílã fũ kâ rĩʼá zị̃lị́ ãvõ drị̃-fã rî ʼálâ. Íîpâ Yésũ trá gólĩyî lãfálé ʼá. 34Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Yésũ drí tã âtázó Ôvârí drí kĩ nĩ rî, "Ámâ átá, ní âyê õjílã gólĩyî ámâ fũ ʼbá nõ ʼbá yî, tãlâ gólĩyî nị̃ị́ kô kĩʼá nĩ rî, mâ ánî mvá ní drí âjólé gólĩyî pãlé rî ĩʼdî." Ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî lânjî ítá Yésũ kâ trá ĩyî võ ʼásĩ, gõʼdá ãzâ tãndí rî âtrõzó vũlị́ gõmárĩ sĩ. 35Õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî trá ndrẽlâ. Drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî rî ĩyî trá ʼdásí ʼẽlé Yésũ rú kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê drẽ, gólâ rî íyíkâ ãzí-ãzí pãlé, gõʼdá pá íyî ífífí kô ãʼdô drí yã? Gólâ âʼdó kô ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá tíbê Ôvârí drí zĩlí nĩ rî ĩʼdî yã?" 36Ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ʼê ĩyî ʼdásí kpá trá Yésũ rú, drílĩyî õdrá ĩdrí fẽzó Yésũ drí mvũlị́. 37Gólĩyî kĩ nĩ rî, "Õzõ ní ãʼdô ĩʼdî kúmú ʼî õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî drị̃lị́ mbârâkã bê kôrô rî, ní pâ ánî ífífí." 38Áâtâ tã ʼdî ĩtí, tãlâ õjílã ãzâ îgĩ trá fê lậlị̂-lậlị̂ ʼdĩ drị̃ị̂ kĩ nĩ rî, |scNÕÔ RĨʼÁ KÚMÚ YÚDẠ̃ YÍ KÂ RÎ ĨʼDÎ|d 39Ngá ôpá ʼbá ãzâ ãlô îpálé Yésũ bê rî ʼê ʼdásí kpá trá kĩ nĩ rî, "Õzõ ní ãʼdô ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí ngá lésĩ rî ĩʼdî rî, ní pâ ánî ífífí ãmá bê ndrĩ." 40Gõʼdá ngá ôpá ʼbá ãzâ gólâ îpálé ʼdó võ ãlô ʼá Yésũ yí bê rî kĩ nĩ rî, "Ní ró Ôvârí kô, ní drí tã âtázó drílâ ĩtí ʼdĩ yã? Ní kpá rĩʼá ĩzã ʼẽʼá gólâ tí, 41gõʼdá mã rî ãmákâ ĩzã ʼẽlé nõ tã ʼẽʼẽ õnjí ãmákâ rî drí. Gõʼdá gólâ ʼé tã õnjí ãzâ kô." 42Gõʼdá ngá ôpá ʼbá ʼdĩ drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Yésũ, ní ʼbã ámâ tã ũvị̃ kô õzõ ní õtírĩ âgõô ãngó nõ ʼá kúmú ró rî." 43Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ kĩ gólâ drí rî, "Tã pạ̃tị́ị̃ ró, má âtâ ní drí, ní âʼdô ʼbãʼá má bê võ ûrú ʼálâ rî ʼá ãndrõ nô." 44Gõʼdá ʼdĩî rî vósĩ rî, ị̃tú-pá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ị̃tú-ạ̃yị́ ʼdĩ sĩ, ị́nị́rị́kúwạ́ drí ʼbạ̃drị̃ lîmózó ndrĩ cãlé bũúũ ị̃tú-pá nâ sĩ. 45Jẽjẽ ró, jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ nã ʼálâ rî, ítá gólâ tíbê ômbélé jó mvá õjílã drí cãzó ʼá lâ kô rî ʼá, drílâ sĩzó kpẽrẽ ûrú lésĩ bũúũ vũdrị́ zãlô rị̃. 46Gõʼdá Yésũ drí trẽzó ãmbá ûrû Ôvârí drí kĩ nĩ rî, "Tátá, má fẽ ámâ lôvó-lôvó ní drị́gạ́." Nĩngá sĩ, kôrô Yésũ drí drãzó. 47Gõʼdá drị̃-ʼbá gólâ ãmbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ʼbãlé gólĩyî vó ndrẽlé ʼdĩ rî ndrê tã ʼdî bê ĩtí rî, drílâ Ôvârí rî lûyị́zó kĩ nĩ rî, "Tã pạ̃tị́ị̃ ró, ãgô nõ tã mbị̂ ʼbá ʼî, úfû gólâ nõ cú ĩtí." 48Kpá õʼbí ãmbá nõ ʼbá yî ndrê ĩyî tã ʼdî bê ĩtí rî, drílĩyî gõzó ĩyî ʼbã ʼálâ, ạ́gạ́sị́ sãsã bê tã ị̂sũ-ị̂sũ ãmbá ʼdĩ drí sĩ. 49Gõʼdá Yésũ rî rû-lẽ-ãzí yî õkó gólĩyî ânĩ ʼbá gólâ rî âjílí Gãlĩláyã lésĩ rî ʼbá yí bê, âdrê ĩyî trá jẽjẽ ró Yésũ rî ndrẽlé. 50Nĩngá sĩ, ãgô ãzâ rĩʼá, rú lâ Yõsépã, gólâ Ãrãmãtáyã lé ʼbá ʼî. Gólâ ĩʼdî drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ. Gólâ ĩʼdî rĩʼá õjílã tãndí ʼî. Gólâ lẽé tã-drị̃ kô Yésũ rî fũzó. Gólâ lẽ tã trá pạ̃tị́ị̃ kĩ, Yésũ ĩʼdî tíbê âjólé Ôvârí ngá lésĩ ró rî ĩʼdî ʼbãlé õjílã drị̃ị̂ kúmú ró. 52Gólâ nĩ trá Pĩlátõ rî îjílí Yésũ rî ãvõ tãsĩ, yí õtrõ ró bê ʼbãlé. 53Pĩlátõ lẽ tã-drị̃ trá drílâ, Yésũ rî ãvõ ângízó fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ, ítá tãndí mvẽêmvê sõzó rú lâ. Gólĩyî ʼbã Yésũ rî ãvõ trá ũgị́ ʼá kãtrã-kãtrã ró, gólâ ndẽé êdê-êdê lâ ndrĩ kô, tãlâ ị̃tú trá fĩʼá. Õʼbãá drẽ õjílã ãzâ kó ũgị́ ʼdĩ ʼá kô sị́sị́ lâ sĩ. 54Kậyị̂ ʼdĩ gímã vólé drị̃ị̂ njị̂ ʼî, kậyị̂ rî ʼdĩ rĩʼá kậyị̂ õjílã drí rĩzó ĩyî êdélé nĩzó rãtáã ʼẽlé rî ĩʼdî. Îcá kô ngá ʼẽzó kậyị̂ rãtáã ʼẽzó rî ʼá. 55Õkó gólĩyî Yésũ rî âjí ʼbá Gãlĩláyã lésĩ rî ʼbá yî ʼdê ĩyî trá zãâ Yõsépã yî vó bũúũ võ Yésũ rî ʼbãzó ũgị́ ʼá rî ʼálâ, tãlâ yĩ âgõ ró bê kậyị̂ rãtáã kâ vósĩ Yésũ rî ãvõ êdélé. 56Drílĩyî gõzó âgõlé vólé ʼbạ̃drị̃ mvá nã ʼálâ ãlókõ ãzâ ʼbá yî ʼbạ̃drị̃ kâ êdélé dõ bê ãvõ lâ ị̂nị́zó kpá nĩʼá ãwó ngõlé, ị̃drú cị̃ị́nó rî tí, gõʼdá rãtáã ʼẽzó, tãlâ ʼdĩî trá tã ʼbãʼbã ʼî, ótó ậcị́ kô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\