Lúkạ̃ 23:50

50Nĩngá sĩ, ãgô ãzâ rĩʼá, rú lâ Yõsépã, gólâ Ãrãmãtáyã lé ʼbá ʼî. Gólâ ĩʼdî drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ. Gólâ ĩʼdî rĩʼá õjílã tãndí ʼî. Gólâ lẽé tã-drị̃ kô Yésũ rî fũzó. Gólâ lẽ tã trá pạ̃tị́ị̃ kĩ, Yésũ ĩʼdî tíbê âjólé Ôvârí ngá lésĩ ró rî ĩʼdî ʼbãlé õjílã drị̃ị̂ kúmú ró.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More