Lúkạ̃ 24

1Kậyị̂ gólâ rãtáã kâ ʼdĩ vósĩ, ãkpãkãʼdã ngá drí ậwúrị̃ ʼá, võ pạ̃nị̃-pạ̃nị̃ rî, õkó ʼdĩ ʼbá yî ngâ ĩyî trá gõlé võ gólâ Yésũ rî ãvõ ʼbãzó ũgị́ ʼá rî ʼálâ êdélâ ãlókõ sĩ dõ yí bê. 2Gõʼdá õkó ʼdĩ ʼbá yî câ ĩyî bê ũgị́ ʼálâ rî, ndrê ĩyî ólîlî kúnị́ úngû ʼbãlé tíbê ũgị́ tị́ ạ́ngị́ nã trá vólé ũgị́ tị́ sĩ. 3Gólĩyî fî ĩyî bê ũgị́ ʼálâ rî, ûsú ĩyî Yésũ rî ãvõ gõʼdá võ lâ ʼá kô. 4ʼÂ lâ yî drí gãzó. Gõʼdá gólĩyî tị̂ drí kpá ậʼdị́zó. Kôrô ãgô ãzâ ʼbá yî rị̃ ítá lậgû-lậgû bê rî ʼbá yî drí âdrézó ĩyî tólâ. 5Õkó ʼdĩ ʼbá yî lârõ ĩyî trá ũrị̃ bê, âsõ ĩyî drị̃ trá vũdrị́. Gõʼdá ãgô ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí rĩzó õjílã lédrẽ-lédrẽ ró rî ndãlé võ ãvõ ʼbã kâ rî ʼá yã? 6Yésũ âtâ tã trá ãnî drí kĩ nĩ rî, yí âʼdô ngãʼá õdrã ʼásĩ. Gólâ nõngá yûʼdạ́wạ́. Nĩ ị̂sũ drẽ tã tíbê drílâ âtálé ãnî drí Gãlĩláyã ʼálâ rî, gólâ âtâ tã ãnî drí kĩ nĩ rî, 7'Mâ âjólé ûrú lésĩ nõ áâʼdô ámâ drị́-bã fẽʼá ạ̃wạ́lạ́kạ́ drị́gạ́ îpálé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂. Má drí drãzó, kậyị̂ nâ ʼá rî má drí kpá ngãzó õdrã ʼásĩ.' " 8Gõʼdá tã tíbê Yésũ drí âtálé rî drí âgázó gólĩyî drị̃ị̂. 9Gõʼdá õkó ʼdĩ ʼbá yî drí âgõzó ũgị́ lésĩ vólé Yẽrõsãlémã ʼálâ tã ʼdî ʼbá yî âtálé lãjóʼbá Yésũ kâ rî yî drí rû-lẽ-ãzí lâ yî ãzâ ʼbá yí bê. 10Õkó ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ rî nị̃lị́ rî Mãríyã Mãgãdálã ĩʼdî, Jõánã gõʼdá Mãríyã gólâ Yãkóbã rî ândré yí bê. 11Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî tã õkó ʼdĩ ʼbá yî drí âtálé kĩʼá nĩ rî, Yésũ lîdrî trá õdrã ʼásĩ rî, gólĩyî drí tã âtázó kĩ nĩ rî, õkó ʼdĩ ʼbá yî âtâ ĩyî úlị́ âzâ-âzâ ʼî, lẽé ĩyî úlị́ ʼdĩ tã lâ ârílí kô. 12Gõʼdá Pétẽrõ drí ngãzó rãlé nĩʼá ũgị́ ʼálâ. Gõʼdá gólâ câ bê tólâ rî, drílâ ậndị̃zó rĩʼá võ ị̂ndrị́lị́ dĩyí ũgị́ ʼálâ, gõʼdá ndrê cé ítá tãndí gólâ ãvõ ʼbãzó ʼá lâ rî ĩʼdî, ãvõ gõʼdá yû. Gõʼdá nĩngá sĩ, drílâ ngãzó nĩʼá gõlé ʼbã ʼálâ tã ị̂sũ-ị̂sũ bê lậvũlị́ kôrô. 13ʼDó kậyị̂ ãlô ʼdĩ ĩʼdî, Yésũ rî rû-lẽ-ãzí yî kpá zãlô rị̃ rĩʼá ĩyî nĩʼá ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ rĩʼá zị̃lâ Ẽmáwõ rî ʼálâ. ʼBạ̃drị̃ mvá ʼdĩ jẽjẽ lâ rĩʼá kĩlõmítĩrĩ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-ãlô Yẽrõsãlémã rú sĩ. Ãgô ãlô, rú lâ Kẽlẽópã. 14Gólĩyî rĩʼá õdrã tã Yésũ kâ rî âtáʼá, gõʼdá ngá nõ ʼbá yî ʼê rû ʼdó vólé lésĩ. 15Gólĩyî drí rĩrĩ tã âtálé rî ʼá Yésũ drí ânĩzó âcálé ãnyî gólĩyî lạ̃gạ́tị́ tã âtálé gólĩyí bê. 16Gõʼdá Ôvârí ʼê ãgô ʼdĩ ʼbá yî gólâ rî nị̃lị́ kô. 17Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ rî ãʼdô tã âtáʼá lạ́tị̂ ʼásĩ yã?" Gólĩyî drí âdrézó pávó tị̂ ʼá, lị̃fị́ lâ yî gõʼdá trá ĩzã ró. 18Gõʼdá Kẽlẽópã drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ní ârí tã ạ́ngị́ rû ʼẽ ʼbá ậndrạ́tú Yẽrõsãlémã ʼálâ rî kô yã?" 19Yésũ drí tã-drị̃ jãzó kĩ nĩ rî, "Ãʼdô tã ʼê rû nĩ yã?" Gólĩyî kĩ, "Tã gólâ Yésũ Nãzãrétã lé ʼbá ró rî kâ. Gólâ trá tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ʼî. Drílâ rĩzó tã tãndí âtálé dódó mbârâkã sĩ. Tã ʼẽʼẽ gólâkâ ndrĩ ʼdó tã Ôvârí kâ rî vó ró. Õjílã dũû ị̂njị̃ ĩyî gólâ trá. 20Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî rî gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê, fẽ ĩyî gólâ rî drị́-bã trá fũlị́ vólé, gólâ rî îpâ-îpâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ rî. 21Mã nị̃ trá ãgô rî ʼdĩ âʼdô ãmâ pãʼá nĩ ãmâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drị́gạ́ sĩ. Gõʼdá gólâ drã trá, ʼê trá kậyị̂ rị̃. 22Gõʼdá tã ãzâ kpá ĩʼdî nõ, ûsú gõʼdá ãvõ lâ ũgị́ ʼá kpá kô. Cị̃ị́nó nõ õkó ãzâ ʼbá yî ãmâ lãfálé sĩ, âtâ ĩyî úlị́ rũbạ́ạ̃ ãzâ trá nõngá kĩ nĩ rî, yĩ õnĩ bê ũgị́ gólâ Yésũ rî ãvõ ʼbãzó rî ndrẽlé rî, 23yĩ ûsú gólâ rî ãvõ ʼá lâ kô. Gólĩyî drí âgõzó vólé tã lâ âtálé ãmâ drí, yĩ õndrê mãlãyíkã ʼî gólâ rî võ ʼá tólâ. Gõʼdá mãlãyíkã ʼdî drí tã âtázó ĩyî drí kĩ nĩ rî, 'Yésũ âʼdô bê lédrẽ-lédrẽ ró.' 24Gõʼdá ãgô ãzâ ʼbá yî ãmâ lãfálé sĩ rî drí kpá nĩzó ũgị́ gólâ rî ʼbãzó ʼá lâ ʼdĩ ndrẽlé rî, ûsû ĩyî tã kpá té õzõ õkó ʼdĩ ʼbá yî drí âtárẽ lâ tí, ûsú ĩyî gólâ rî ãvõ kô." 25Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ kĩ nĩ rî gólĩyî drí rî, "Ãnî gólĩyî tíbê tã nị̃ ʼbá kôʼdáwá nõ ʼbá yî, nĩ lẽé kô úlị́ gólĩyî tíbê tã ậngũ ʼbá drí îgĩlí ãnî drí rî ârílí yã? 26Tã ậngũ ʼbá âtâ trá kĩ nĩ rî, ị̃zạ́tú rî, gólâ tíbê Ôvârí drí zĩlí nĩ ʼdíyî pã ʼbá ró rî âʼdô rû îzãʼá ĩtí, gõʼdá Ôvârí drí gólâ rî ʼbãzó kpá mbârâkã bê gạ̃rạ̃ kúmú ạ́ngị́ ró." 27Gõʼdá Yésũ drí tã gólâ Músạ̃ yî drí îgĩlí tã ậngũ ʼbá bê tã íyíkâ rî tãsĩ rî ífí lâ âtázó drílĩyî. 28Gõʼdá gólĩyî câ ĩyî bê Ẽmáwõ ʼá rî, Yésũ ʼê trá zãâ nĩlí sị́sị́ ʼálâ. 29Gõʼdá îkî ĩyî Yésũ trá tã âtázó drílâ kĩ nĩ rî, "Ní rî ãmá bê nõngá. Ní ndrê, ị̃tú trá fĩʼá." Gõʼdá Yésũ drí ânĩzó âfílí jó ʼá gólĩyí bê rĩlí. 30Gólâ rî trá vũdrị́ ngá nyãlé gólĩyí bê. Gõʼdá trõ ãmbãtã trá, drílâ rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí, gõʼdá drílâ ûpị̃zó lâ cíkírĩnyáwá ró ĩtí fẽlé gólĩyî drí. 31Ngbãângbânõ rî, Ôvârí njị̃ gólĩyî rî lị̃fị́ trá Yésũ rî nị̃lị́. Gõʼdá Yésũ drí íyîngá ậvị̃zó. 32Gõʼdá ãgô ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó ĩyî võ ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Ãgô ʼdĩ fí té Yésũ rî ífífí ĩʼdî. Ãmâ trá ãyĩkõ ró gólâ drí tã âtárẽ ãmâ drí lạ́tị̂ ʼá, kpá tã gólâ drí tã lâ îgĩlí ʼdĩ ʼbá yî ífí lâ lôfõrẽ ãmâ drí rî ʼá." 33Kôrô gólĩyî drí ngãzó ûrû, nĩʼá gõlé vólé Yẽrõsãlémã ʼálâ. Gõʼdá gólĩyî câ ĩyî bê rî, ûsû ĩyî lãjóʼbá Yésũ kâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-ãlô ʼdĩ ʼbá yî êʼbê ĩyî rû trá ʼdó võ ãlô ʼá, ĩyî rû-lẽ-ãzíyã yí bê. 34Lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî kĩ nĩ rî gólĩyî drí rî, "Ãwô-ĩtí Yésũ lîdrî trá õdrã ʼásĩ, gólâ âʼdâ yî trá Sĩmónã Pétẽrõ drí." 35Gõʼdá ãgô rị̃ nã ʼbá yî âtâ ĩyî kpá gólĩyî drí, tã tíbê rû ʼẽ ʼbá lạ́tị̂ ʼá drílĩyî ndrẽlé rî tãsĩ, gõʼdá kpá drílĩyî Yésũ rî nị̃zó drílâ rĩrĩ ãmbãtã ûpị̃lị́ rî ʼá. 36Nĩngá sĩ, kôrô Yésũ rî gógó drí âdrézó gólĩyî lãfálé tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ậʼdị̂." 37Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî lârõ ĩyî trá, rî ĩyî trá ʼdó tị́tị́ ũrị̃ bê, tãlâ gólĩyî ị̂sũ ĩyíkâ bê rî, Yésũ âʼdô ʼbúlị́-ʼbá ʼî. 38Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ rî ũrị̃ ʼẽlé ãʼdô drí sĩ yã? Nĩ rî tã ị̂sũlị́ rị̃ rị̃ kĩʼá nĩ rî, âʼdó mâ ĩʼdî kô rî ãʼdô drí sĩ yã? 39Nĩ ndrê drẽ ạ̃lị́bị́ ámâ drị́ ʼá, ámâ pá bê. Mâ rî gógó ĩʼdî rĩʼá nõ. Nĩ ậnjû drẽ ámâ rúʼbạ́. Nĩ ndrê drẽ, ʼbúlị́-ʼbá cú ĩtí ĩnyĩrĩkõ ãkó kpá fã ãkó, mâ rĩʼá cú ĩnyĩrĩkõ bê gõʼdá kpá fã bê." 41Gólĩyî ʼâ gâ trá, líndrí lâ yî ʼbê trá dị̃, tãlâ tã ʼdî trá õzõ tã lârâkô tã lẽzó ʼá lâ kô rî kâtí. Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ãnî cú ngá nyãnyã bê âfẽlé má drí nyãlé yã?" 42Gõʼdá gólĩyî drí ị̃ʼbị̂ lâʼdî-lâʼdî âfẽzó Yésũ drí nyãlé. 43Yésũ drí gõzó ị̃ʼbị̂ ʼdĩ nyãlé gólĩyî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 44Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí, "Ãnî, nĩ ị̂sũ tã tíbê má drí âtálé ãnî drí, má drí ʼbãzó drẽ ãní bê ʼbạ̃drị̃ ʼá nõngá rî ʼá rî trá yã? Má âtâ tã trá ãnî drí kĩ, tã gólĩyî Músạ̃ yî drí îgĩlí ámâ tãsĩ, tã ậngũ ʼbá yí bê, kpá tã ndrĩ lôʼbãzó lôngó sĩ rî âʼdô rû ʼẽʼá trá." 45Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Yésũ âtâ bê tã ʼdî rî, gólâ drí gólĩyî ʼbãzó nị̃lâ lị̃fị́ îcî úlị́ Ôvârí kâ búkũ ʼá rî kâ rî sĩ, gólĩyî ũnị̃ ró tã ífí lâ bê dódó. 46Gõʼdá drílâ tã âtázó gólĩyî drí, "Ôvârí âtâ trá tã ậngũ ʼbá drí kĩ, gólâ tíbê âjólé ûrú lésĩ ʼdíyî pã ʼbá ró rî, ĩzã âʼdô gólâ rî ʼẽʼá, drílâ drãzó, gõʼdá kậyị̂ nâ ʼá rî, gólâ drí lîdrízó õdrã ʼásĩ. 47ʼDĩî rî vósĩ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî âʼdô ĩyî tã lâ pẽʼá õrĩ ãmbá ãngó ʼá nõ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, gólĩyî tíbê drị̃ âjá ʼbá trá tã ʼẽʼẽ õnjí ĩyíkâ ʼásĩ rî, Ôvârí âʼdô gólĩyî âyéʼá tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ ʼdíyî pã ʼbá rî tãsĩ. 48Ãnî ífífí ĩʼdî ʼẽ ʼbá tã ámákâ pẽlé rî, tãlâ ãnî rî gógó rî ndrê tã rû ʼẽ ʼbá rî cú nĩ ãnî lị̃fị́ ífífí sĩ. 49Ámâ ífífí âʼdô Líndrí Tãndí Ôvârí kâ tíbê ámâ átá drí tã lâ âtálé rî âjóʼá ãnî pãlé. Nĩ rî drẽ tãkõ Yẽrõsãlémã ʼá nõngá tẽlâ té drílâ âcázó nĩ. Gõʼdá kpá mbârâkã Ôvârí kâ âʼdô âcáʼá rĩlí ãní bê." 50Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí gólĩyî lôfõzó ʼbạ̃drị̃ mvá nã ʼásĩ, nĩlí ãnyî ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ ʼálâ Bẽtánĩ rú. Gõʼdá drílâ õrẽ fẽzó drílĩyî. 51Gõʼdá Yésũ fẽ õrẽ bê gólĩyî drí ndrĩ rî, Ôvârí drí Yésũ rî trõzó nĩlí võ ʼbũû ʼálâ ûrú ʼálâ rî ʼálâ. 52Nĩngá sĩ, gólĩyî drí ãwô-ĩtí ãmbá ʼẽzó Yésũ drí gólâ rî lûyị́zó Ôvârí ró. Gõʼdá drílĩyî âgõzó vólé Yẽrõsãlémã ʼálâ ãyĩkõ ró ãmbá. 53Gólĩyî rî trá Ôvârí rî lûyị́lị́ ị̃tú vósĩ cé ĩyî pị̃pị̂sị́lị́ sĩ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\