Lúkạ̃ 3

1Gõʼdá Yésũ õtírĩ cãâ ndrô nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́ rî, Tĩbérĩyã ĩʼdî kúmú ạ́ngị́ ʼî kúmú ãzí drị̃ị̂ sĩ ndrĩ ʼbãlé Ạ̃gúsũtũ rî võ ʼá. Tĩbérĩyã ʼê trá kũmũ ʼá ndrô mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-njị̂. Tĩbérĩyã ʼbã kúmú Pĩlátõ trá Yũdạ́yạ̃ lé ʼbá yî drị̃lị́, gõʼdá kúmú Ẽródẽ Ãnĩtípã trá Gãlĩláyã lé ʼbá yî drị̃lị́, gõʼdá kúmú Fílĩpõ íyíkâ trá Ị̃tũrị́yạ̃ lé ʼbá drị̃lị́ gõʼdá kpá Trãkónĩ bê, gõʼdá kúmú Lĩsánĩ íyíkâ Ãbĩlínĩ ʼálâ. 2Kãyífã ĩʼdî drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ ʼî, gólâ rî ạ́ʼbị́ Ánãsĩ bê. Kậyị̂ ʼdĩ ʼá rî, Ôvârí drí tã âtázó Yõwánĩ drí kĩ nĩ rî, "Ngbãângbânõ rî, ní îtónã õjílã ʼbãlé tã pẽpẽ sĩ njãâ lạ́tị̂ ʼá rĩlí Ôvârí rî drị̃ tẽlé lậgúlị́." Yõwánĩ rĩʼá õmã ʼá. 3Gõʼdá Yõwánĩ drí ngãzó nĩlí lậmú bê tã ʼbãlé õjílã rĩ ʼbá ãnyî áyágá Jõrõdénĩ lạ̃gạ́tị́ rî yî drí. Tã gólâ drí rĩʼá pẽlâ rî ĩʼdî rĩʼá nõtí, "Nĩ âdĩ drị̃ tã õnjí ʼásĩ Ôvârí rî rõlé. Gõʼdá nĩ ânĩ má drí lũmvû dãzó ãnî drị̃ị̂ bãbãtízĩ ró áyágá Jõrõdénĩ ʼdĩ ʼá tã âʼdâ-âʼdâ ró kĩʼá nĩ rî, nĩ âjâ drị̃ trá tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. Nĩ õʼê tã ʼdî rî ĩʼdî rî, Ôvârí âʼdô ãnî âyéʼá tã õnjí ãníkâ ʼásĩ." 4Ãkpã ạ̃kû ró rî, Ôvârí ʼbã tã ậngũ ʼbá ãzâ trá rú lâ Ĩsáyã tã pẽlé Yõwánĩ rî tãsĩ nõtí, "Ãgô ãzâ âʼdô rĩʼá ôtrélé õmã ʼá kĩ nĩ rî, 'Nĩ êdê lạ́tị̂ mbị̂ Kúmú ãníkâ ʼdíyî pã ʼbá rî drí âcázó lậmúlị́ drị̃ lâ sĩ. 6Ãʼdô ĩtí rî, õrĩ ndrĩ ʼbạ̃drị̃ ãmbá nõ ʼbá yî ʼásĩ âʼdô ĩyî nị̃ʼá lâ tõ kĩ nĩ rî, nõô ãgô gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá âjólâ rî ĩʼdî.' " Ĩsáyã 40.3-5 7Nĩngá sĩ rî, õjílã ãmbá rî trá ânĩlí Yõwánĩ ngálâ gólâ õdã ró lũmvû bê ĩyî drị̃ị̂ bãbãtízĩ ró. Õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ, õjílã ãzâ ʼbá yî lẽ ĩyî tã-drị̃ kpá trá lũmvû dãzó ĩyî drị̃ị̂. Gõʼdá gólĩyî gã ĩyî dó drị̃ âjálé tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ. Gõʼdá Yõwánĩ drí tã âtázó gólĩyî drí kãkãrãkã sĩ kĩ nĩ rî, "Ãnî âʼdô rĩʼá õzõ ị̃nị̃ gólĩyî rã ʼbá lạ̃sị́ ngbị̃lị̃rị̃ ágálé sĩ rî kâtí. Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, nĩ âʼdô ʼẽʼá ngá pãlé õmbã Ôvârí kâ ʼásĩ cé bãbãtízĩ sĩ yã? 8Õzõ nĩ õlẽ trá ngá pãlé rî, ʼdõvó nĩ âjâ drị̃ vólé tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. Ĩtí rî, tã ʼẽʼẽ tãndí ãníkâ âʼdô âʼdóʼá õzõ lõʼwâ tãndí kâtí, tãlâ ãâʼdâ ró bê kĩ, pạ̃tị́ị̃ nĩ âjâ drị̃ trá vólé tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. Gõʼdá nĩ âyê tã ị̂sũ ãníkâ kĩʼá nĩ rî, nĩ ãâʼdô ʼẽʼá ãnî nyãányâ pãlé lâṇõ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí rî ʼásĩ, tãlâ ãnî rĩʼá Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ĩʼdî rî. Tã ʼdî îcá kô ãnî pãlé. Nĩ ârî drẽ, Ôvârí mbârâkã bê âʼdô kúnị́ mvá nõ ʼbá yî ôjáʼá Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ró ãnî võ ʼá. 9Ãnî õzõ fê ị̂ʼdị́lị́ rî kâtí ị̃nyạ́kú nõ drị̃ị̂. Ôvârí ʼbã ôlówá trá njãâ fê gólĩyî ʼwã ʼbá kô rî yî âgãzó vũdrị́. Ôvârí âʼdô fê gólâ ʼwã ʼbá kô rî zãʼá õzõ tõtõ kâtí lạ̃sị́ gólâ rĩ ʼbá vẽlé ạ̃dũkũ ãkó rî ʼá." 10Gõʼdá õjílã gólĩyî tã gólâ Yõwánĩ drí âtálé rî ârí ʼbá rî, âtâ ĩyî tã trá kĩ nĩ rî, "Mã âʼdô âʼdáʼá lâ ángô tí yã kĩʼá nĩ rî, áâyê ãmâ trá tã õnjí ãmákâ tãsĩ rî, mã rî gõʼdá trá Ôvârí rî rõlé ĩʼdî yã?" 11Yõwánĩ kĩ, "Nĩ ʼê tã tãndí ĩʼdî õjílã drí ndrĩ lãʼbí ãníkâ rî lậvũlị́. Õzõ nĩ ãʼdô ítá bê rị̃ rî, nĩ fẽ ãlô rî õjílã gólâ ítá ãkó rî drí. Õzõ nĩ ãʼdô ngá-ĩyínyâ bê rî, nĩ câ lãfálâ õjílã gólâ ĩzã lâ bê rî yî drí." 12Gõʼdá bélé-bélé ûʼdú ʼbá ãzâ ʼbá yî kpá rĩʼá tólâ, gólĩyî lẽ kpá Yõwánĩ ĩîbábátízã ró ĩyî bê tã õnjí ĩyíkâ tãsĩ. Bélé-bélé ûʼdú ʼbá ʼdĩ ʼbá yî âtâ ĩyî trá Yõwánĩ drí kĩ nĩ rî, "Ãmâ bélé-bélé ûʼdú ʼbá nõ ʼbá yî, mã âʼdô ãmákâ kó mbị̂mbị̂ lâ ãʼdô ʼẽʼá ĩʼdî yã?" 13Yõwánĩ kĩ, "Nĩ lôpê lãfâ bélé-bélé kâ ʼdĩ kô sị́sị́ ʼálâ tã ãníkâ rî tí." 14Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ãzâ ʼbá yî kpá rĩʼá ĩtí, gólĩyî îjî Yõwánĩ kpá trá kĩ nĩ rî, "Ngã gõʼdá ãmâ tãsĩ rî yã?" Yõwánĩ kĩ, "Nĩ ʼbã õjílã õrî ãnî lị̃fị́ gĩlí, nĩ âyê ró ĩyí bê tã ạ́ngị́ ĩyî drí ʼẽlé rî tãsĩ kô. Nĩ ʼê ícícíyá õjílã ãzí rú õnjõ sĩ kô. Lãfâ gólâ rĩʼá fẽlâ ãnî drí rî, nĩ mâ kô." 15ʼDĩî rî kậyị̂ tíbê ãyĩkõ drí ʼbạ̃súrú Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî cĩzó rî ĩʼdî. Gólĩyî ị̂sũ ĩyíkâ bê rî, Yõwánĩ âʼdô ʼdíyî pã ʼbá ĩyî drí rĩʼá tẽlâ Ôvârí ngá lésĩ rî, âʼdô ʼẽʼá âjólâ õjílã pãlé rî ĩʼdî. 16Gõʼdá Yõwánĩ drí tã îyázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Má âʼdó kô ʼdíyî pã ʼbá gólâ ʼẽ ʼbá õjílã îbábátízãlé lạ̃sị́ sĩ gõʼdá kpá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ sĩ rî ĩʼdî. Mâ ámákâ cé ãnî îbábátízãlé lũmvû sĩ. Gõʼdá ãgô ãzâ kpá rĩʼá ânĩʼá má vó. Gólâ ĩʼdî tíbê ãnî drí rĩʼá tẽlâ ʼẽ ʼbá âcálé ʼdíyî pã ʼbá ró rî, tã gólâkâ rî ĩʼdî nõtí, õjílã tã gólâkâ lẽ ʼbá rî, gólâ âʼdô Líndrí Tãndí Ôvârí kâ fẽʼá drílâ. Gõʼdá õjílã tã gólâkâ lẽ ʼbá kô rî, áâʼdô îzãʼá lâ lạ̃sị́ sĩ. Gólâ mbârâkã bê gạ̃rạ̃ má drị̃ị̂ sĩ. Má îcá kô káʼbókã gólâkâ ângílí pá lâ sĩ. 17Gólâ íyíkâ rĩʼá õzõ õjílã ạ̃drúgú cã ʼbá kâtí, gólâ âʼdô ạ̃drúgú ífí tãndí rî êléʼá dãlé yí drí ʼbãlé ẽró ʼálâ rî ĩʼdî, gõʼdá kúrũmû lâ ʼdĩ dãzó íyíkâ tõtõ ró õmã ʼálâ zãlé vólé lạ̃sị́ sĩ ạ̃dũkũ ãkó." 18ʼDĩî rî tã gólâ Yõwánĩ drí rĩʼá pẽlâ ândálé kárá lãjóʼbá Ôvârí kâ ró õjílã drí rî ĩʼdî, õjílã õʼbã ró lị̃fị́ bê Ôvârí drị̃ị̂. 19Tã ãzâ Yõwánĩ drí ʼẽlé rî ĩʼdî nõ. Gólâ nĩ trá kúmú Ẽródẽ Ãnĩtípã ngálâ, sõ drị́-mbílí trá gólâ lị̃fị́ tã õnjí Ẽródẽ drí ʼẽlé rî ʼá, tãlâ Ẽródẽ pâ ậdrúpị̃ lâ rî õkó rú bê Ẽrõdíyã rî trá gólâ drị́gạ́ sĩ trõlé yí drí õkó ró. 20Gõʼdá Ẽródẽ ârílí bê tã Yõwánĩ drí âtálé ĩtí ʼdĩ rî, gólâ ʼbã Yõwánĩ trá gạ̃nị́mạ̃ ʼá. ʼDĩî rî tã õnjí ãzâ gólâ Ẽródẽ drí ʼẽlé rî ĩʼdî. 21Ãkpãkãʼdã Ẽródẽ rú drẽ Yõwánĩ ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá kô rî, Yõwánĩ dã lũmvû trá õjílã drị̃ị̂ bãbãtízĩ ró ãmbá áyágá Jõrõdénĩ kâ ʼálâ. Gólâ ʼê bãbãtízĩ kpá trá Yésũ drí zãlô Jõrõdénĩ ʼálâ. Gõʼdá gólâ ndẽ bãbãtízĩ ʼẽʼẽ bê rî, Yésũ drí rĩzó rãtáã ʼẽlé drẽ ãkpãkãʼdã lị̃mvû ʼá. 22Kôrô ʼbũû drí rû njị̃zó, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí âʼdézó Yésũ drị̃ị̂ õzõ ạ̃túʼbú kâtí. Úlị́ drí ậʼúzó ʼbũû lésĩ Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Nî ámâ mvá ífífí rî ĩʼdî má drí lẽlé rõô rî. Ánî tã sû trá má rú rõô." 23Yésũ trá ndrô bê nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́, gólâ drí ngá ʼẽʼẽ îtõzó ãngó nõ ʼá nõngá. Õjílã ndrĩ ị̂sũ ĩyíkâ bê rî, gólâ âʼdô Yõsépã rî mvá ʼî. Ạ̃kû ró rî Ôvârí ʼbã Ádãmã trá. Ádãmã tị̂ mvá trá rú lâ Sétẽ. Sétẽ tị̂ mvá trá rú lâ Ẽnósã. Ẽnósã tị̂ mvá trá rú lâ Kẽnánã. Kẽnánã tị̂ mvá trá rú lâ Mãjãlélẽ. Mãjãlélẽ tị̂ mvá trá rú lâ Yãrádã. Yãrádã tị̂ mvá trá rú lâ Ẽnókã. Ẽnókã tị̂ mvá trá rú lâ Mẽtũsélạ̃. Mẽtũsélạ̃ tị̂ mvá trá rú lâ Lẽmékẽ. Lẽmékẽ tị̂ mvá trá rú lâ Nówã. Nówã tị̂ mvá trá rú lâ Sémẽ. Sémẽ tị̂ mvá trá rú lâ Ãrãpãsádã. Ãrãpãsádã tị̂ mvá trá rú lâ Kãnánã. Kãnánã tị̂ mvá trá rú lâ Sélã. Sélã tị̂ mvá trá rú lâ Ẽbérẽ. Ẽbérẽ tị̂ mvá trá rú lâ Pẽlégẽ. Pẽlégẽ tị̂ mvá trá rú lâ Rúũ. Rúũ tị̂ mvá trá rú lâ Sẽrúgị̃. Sẽrúgị̃ tị̂ mvá trá rú lâ Nãhórã. Nãhórã tị̂ mvá trá rú lâ Térã. Térã tị̂ mvá trá rú lâ Ãbãrãyámã. Ãbãrãyámã tị̂ mvá trá rú lâ Ĩsákã. Ĩsákã tị̂ mvá trá rú lâ Yãkóbã. Yãkóbã tị̂ mvá trá rú lâ Yúdạ̃. Yúdạ̃ tị̂ mvá trá rú lâ Pẽrézẽ. Pẽrézẽ tị̂ mvá trá rú lâ Ẽzẽrónẽ. Ẽzẽrónẽ tị̂ mvá trá rú lâ Ãrínĩ. Ãrínĩ tị̂ mvá trá rú lâ Ãdãmínõ. Ãdãmínõ tị̂ mvá trá rú lâ Ãmĩnãdábã. Ãmĩnãdábã tị̂ mvá trá rú lâ Nãsónõ. Nãsónõ tị̂ mvá trá rú lâ Sãlámõ. Sãlámõ tị̂ mvá trá rú lâ Bõʼázã. Bõʼázã tị̂ mvá trá rú lâ Óbẽdẽ. Óbẽdẽ tị̂ mvá trá rú lâ Yésẽ. Yésẽ tị̂ mvá trá rú lâ Dạ̃wúdị̃. Dạ̃wúdị̃ tị̂ mvá trá rú lâ Nãtánã. Nãtánã tị̂ mvá trá rú lâ Mãtátã. Mãtátã tị̂ mvá trá rú lâ Ménã. Ménã tị̂ mvá trá rú lâ Mẽlíyã. Mẽlíyã tị̂ mvá trá rú lâ Ẽlĩyãkímõ. Ẽlĩyãkímõ tị̂ mvá trá rú lâ Yõnámõ. Yõnámõ tị̂ mvá trá rú lâ Yõsépã. Yõsépã tị̂ mvá trá rú lâ Yúdạ̃. Yúdạ̃ tị̂ mvá trá rú lâ Sĩmónã. Sĩmónã tị̂ mvá trá rú lâ Lạ́vị̃. Lạ́vị̃ tị̂ mvá trá rú lâ Mãtátã. Mãtátã tị̂ mvá trá rú lâ Yõrímõ. Yõrímõ tị̂ mvá trá rú lâ Ẽlĩyézẽ. Ẽlĩyézẽ tị̂ mvá trá rú lâ Yásõwã. Yásõwã tị̂ mvá trá rú lâ Érẽ. Érẽ tị̂ mvá trá rú lâ Ẽlẽmãdémõ. Ẽlẽmãdémõ tị̂ mvá trá rú lâ Kõsámõ. Kõsámõ tị̂ mvá trá rú lâ Ádĩ. Ádĩ tị̂ mvá trá rú lâ Mẽlékẽ. Mẽlékẽ tị̂ mvá trá rú lâ Nérĩ. Nérĩ tị̂ mvá trá rú lâ Sĩyátĩ. Sĩyátĩ tị̂ mvá trá rú lâ Zãrãbãbálã. Zãrãbãbálã tị̂ mvá trá rú lâ Résã. Résã tị̂ mvá trá rú lâ Yõánã. Yõánã tị̂ mvá trá rú lâ Yódã. Yódã tị̂ mvá trá rú lâ Yõsékẽ. Yõsékẽ tị̂ mvá trá rú lâ Sẽménẽ. Sẽménẽ tị̂ mvá trá rú lâ Mãtãtíyã. Mãtãtíyã tị̂ mvá trá rú lâ Mátã. Mátã tị̂ mvá trá rú lâ Nágã. Nágã tị̂ mvá trá rú lâ Ẽsílĩ. Ẽsílĩ tị̂ mvá trá rú lâ Nạ́hũmạ̃. Nạ́hũmạ̃ tị̂ mvá trá rú lâ Ãmósẽ. Ãmósẽ tị̂ mvá trá rú lâ Mãtãtíyã. Mãtãtíyã tị̂ mvá trá rú lâ Yõsépã. Yõsépã tị̂ mvá trá rú lâ Jãnáyĩ. Jãnáyĩ tị̂ mvá trá rú lâ Mẽlékẽ. Mẽlékẽ tị̂ mvá trá rú lâ Lạ́vị̃. Lạ́vị̃ tị̂ mvá trá rú lâ Mãtátã. Mãtátã tị̂ mvá trá rú lâ Élĩ. Élĩ tị̂ mvá trá rú lâ Yõsépã. Gõʼdá Yõsépã îmbâ Yésũ trá õzõ íyî mvá tị̃lị́ nĩ rî kâtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\