Lúkạ̃ 4

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ trá mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ bê yí ʼá rõô. Gólâ ngâ trá ʼbạ̃drị̃ áyágá Jõrõdénĩ kâ ʼdĩ ʼásĩ nĩlí sị́sị́ ʼálâ rî, gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí gólâ rî âjízó nĩlí lậmúlị́ õmã ʼálâ. Tólâ rî, Sãtánã drí rĩzó gólâ rî ûjũlị́ kậyị̂ nyâʼdî-rị̃ sĩ. 2Kậyị̂ nyâʼdî-rị̃ ʼdî ʼbá yî ʼá rî, gólâ cú ĩtí ngá nyãnyã ãkó, gólâ trá lõfó ró tákányĩ. 3Gõʼdá Sãtánã drí tã âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Ní ãʼdô fí pạ̃tị́ị̃ Ôvârí rî mvá ʼî rî, ní jâ kúnị́ mvá nõ ngá nyãnyã ró ní drí nyãlé." 4Gõʼdá Yésũ kĩ, "ʼÉʼẽ, tã îgĩ Ôvârí kâ ʼá áâtâ trá nõtí, 'Õjílã rí rĩlí cé ngá nyãnyã sĩ kô. Ngá ãzâ lậvũ ʼbá ngá nyãnyã drị̃ị̂ sĩ kôrô rî kpá bê, tákõ ĩʼdî rĩʼá úlị́ Ôvârí kâ.' " Tã ʼBãʼbã Ândâ 8.3 5Sãtánã drí kpá gólâ rî îngázó ûrû ʼwãâ ʼbạ̃drị̃ ãmbá nõ ʼbá yî âʼdázó ndrĩ drílâ. 6Sãtánã drí gõzó tã âtálé gólâ drí kĩ nĩ rî, "Mâ ĩʼdî ngá ndrĩ ãngó nõ ʼá lị́pị̂ lâ ʼî. Õzõ ní õlẽ trá rî, má âʼdô kpá drị́-ãcê ámákâ rî fẽʼá ní drí gõʼdá kpá ngá tãndí ãmbá ãngó nõ kâ rî ʼbá yî fẽʼá ní drí, tã ãzâ ʼbá yî ní drí lẽlé ʼẽlé rî ʼẽzó ĩʼdí bê lâ. 7Õzõ ní ũtị̃ ʼãʼî trá vũdrị́ ámâ ị̂njị̃zó rî, má âʼdô kpá mbârâkã fẽʼá ndrĩ ní drí." 8Yésũ kĩ, "Íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ, 'Kúmú Ôvârí ĩʼdî cé Ôvârí pạ̃tị́ị̃ ãníkâ ãnî drí ị̂njị̃lị́ rî ĩʼdî, gõʼdá nĩ ị̂ʼbũ rû cé gólâ drí.' " Tã ʼBãʼbã Ândâ 6.13 9Gõʼdá Sãtánã drí gólâ rî âjízó ʼwãâ Yẽrõsãlémã ʼálâ. Gõʼdá Sãtánã drí gólâ rî ʼbãzó jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ãpírĩ lâ ʼálâ. Sãtánã drí tã âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Õzõ ní ãʼdô fí Ôvârí rî mvá ĩʼdî rî, ní âwã drẽ âʼdélé vũdrị́ ãâʼdâ ró tã bê kĩ nĩ rî, Ôvârí lôkî nî trá rõô, 10tãlâ íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ nĩ rî, 'Ôvârí ʼbã tã trá mãlãyíkã íyíkâ yî drí ánî tãsĩ rĩzó ánî vó ndrẽlé. 11Gólĩyî âʼdô ánî lôkóʼá ĩyî drị́gạ́, tãlâ ngá ãzãkã õzó ánî rúʼbạ́ dõô kô, gbõ lé ánî pá mvá õzó kpá rû sị̃ị̂ kúnị́ mvá rú kô.' " Lôngó 91.11-12 12Gõʼdá Yésũ kĩ, "Búkũ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼá rî, ókĩ nĩ rî, 'Ní ʼbã Kúmú áníkâ Ôvârí kô rĩʼá ûjũlâ.' " Tã ʼBãʼbã Ândâ 6.16 13Sãtánã ûjũ Yésũ bê kpị̃ị̂ ngá ãmbá nõ ʼbá yî ʼásĩ ĩtí rî, gõʼdá Sãtánã âyê gólâ trá drẽ tãkõ. 14Yésũ drí gõzó Gãlĩláyã ʼálâ. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí mbârâkã fẽzó drílâ rĩzó õjílã lị̃fị́ îcílí kôrô. Gólâ rî trá õjílã lị̃fị́ îcílí jó tã ârî kâ rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ ʼá. Õjílã rî trá gólâ rî rú lûyị́lị́ rõô ʼbạ̃drị̃ ʼásĩ ndrĩ tã ʼẽʼẽ tãndí gólâkâ drí. 16Yésũ drí âgõzó Nãzãrétã ʼálâ, võ yí drí rĩzó trá ãkpãkãʼdã ʼdĩyímvá ró rî ʼálâ. Kậyị̂ rãtáã ʼẽzó rî, drílâ nĩzó jó tã ârî kâ rî ʼálâ, ʼdĩî íyíkâ kó tã ʼẽʼẽ gólâkâ ĩʼdî. Drílâ gõzó âdrélé ûrû, tãlâ gólâ lẽ úlị́ Ôvârí kâ zị̃lị́ õjílã drí. 17Gõʼdá ófẽ wárãgã bị́ ãzâ trá drílâ ngóló-ngóló. Wárãgã bị́ nã ʼá rî, Ôvârí ậngũ tã gólĩyî ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé ị̃zạ́tú rî ʼbá yî trá tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã tị́ sĩ. Yésũ zị̂ úlị́ ʼdĩ trá nõtí, 18"Ôvârí zĩ mâ trá õjílã pãlé. Gólâ âfẽ fãfã trá má drí Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ. Má ânĩ trá tã ậʼdị̂-ậʼdị̂ fẽlé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá lị̃fị́ lôʼbélé tã õnjí ĩyíkâ tãsĩ rî yî drí. 19Tã má drí ânĩʼá âtálâ ãnî drí nõ trá kậyị̂ Ôvârí drí õjílã íyíkâ lôfõzó tã ậtũ-ậtũ ʼásĩ rî ĩʼdî." Ĩsáyã 61.1-2 20ʼDĩî rî vósĩ rî, Yésũ drí gõzó wárãgã bị́ yí drí rĩʼá zị̃lâ ʼdĩ rî âʼbãzó pãlé ngóló-ngóló fẽlé õjílã gólâ rĩ ʼbá vó lâ ndrẽlé rî drị́gạ́. Drílâ gõzó rĩlí vũdrị́ rĩʼá õjílã lị̃fị́ îcílí tã yí drí zị̃lị́ rî yî sĩ. Õjílã rĩ ʼbá ĩyî ndrĩ ʼdî ʼbá yî îgâ ĩyî bị́lị́ trá, tã ʼẽ ʼbá âfõlé rî ârízó ndrĩ. 21Drílâ gõzó tã pẽpẽ îtónãlé nõtí kĩ nĩ rî, "Ị̃tú gólâ ãndrõ nô sĩ rî, tã tíbê má drí rĩʼá zị̃lâ ãnî drí tíbê nõ ʼê rû trá, âcâ trá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, õzõ tã ậngũ ʼbá drí îgĩlí rî kâtí." Gólâ îcî õjílã trá tã ífí gólâ drí rĩʼá zị̃lâ ʼdĩ ʼbá yî sĩ, gõʼdá ĩʼdî õjílã ʼdî ʼbá yî ị̂sũ ĩyíkâ bê rî kĩ, gólâ õkĩ yí ãʼdô ĩʼdî tíbê tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí rĩʼá tã lâ âtálé rî ĩʼdî. 22Õjílã ndrĩ âʼdó ʼbá tólâ rî ʼbá yî rî ĩyî trá tã tãndí âtálé ĩʼdî gólâ rî tãsĩ. Gõʼdá tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó ndrúndrú tãlâ tã tãndí gólâ drí rĩʼá âtálâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá drílĩyî kpá rĩzó tã âtálé kĩ, "Îcâ ángô tí ró mvá Yõsépã kâ nõ drí rĩzó úlị́ ĩtí ʼdĩ ʼbá yî âtálé yã?" 23Yésũ âtâ trá õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ lẽé tã má drí rĩʼá âtálâ rî kô. Nĩ nị̃ nô úlị́ mãnĩgõ gólâ kĩʼá nĩ rî, 'Nî ójó, ní ngî ngá sị́sị́ ánî rú sĩ, ní gõ ró ãzí-ãzí rú sĩ rî ngĩlí.' Má âtâ úlị́ mãnĩgõ ʼdî, tãlâ nĩ ârî tã má drí rĩzó tã lârâkô ʼẽlé Kãpẽrãnómã ʼálâ rî trá, ĩʼdî nĩ kĩ kpá má õʼê ró bê ãnî drí nõngá zãlô, yĩ õndrê ró, yĩ õgõ ró tã lẽlé. 24ʼDõvó má lôgõ drẽ úlị́ mãnĩgõ ngĩíngî ãnî drí, 'Tã ậngũ ʼbá ûsú õrẽ kô íyî áró yî drị́gạ́ sĩ.' 25Nĩ ndrê drẽ, ạ̃kû ró rî, tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã ûsú õrẽ kô õjílã íyíkâ drị́gạ́ sĩ. Ĩtí rî, Ôvârí drí gõzó lõfó õnjí tẽtẽ ʼbãlé gólĩyî îzãlé ndrô nâ cú drị̃ bê. Gõʼdá ʼbạ̃drị̃ ãmâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼá rî, ạ̃yị́zị́ bê rĩʼá dũû ĩzã ʼẽʼá ĩyî. 26Gõʼdá Ôvârí âjó tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã kô ạ̃yị́zị́ rî ʼdĩ ʼbá yî pãlé. Gõʼdá gólâ jô íyîngá Ẽlíyã vólé ʼbạ̃drị̃ ãmákâ nõ ʼásĩ, nĩʼá ạ̃yị́zị́ ãzâ ngĩî lâ pãlé ĩʼdî. Ạ̃yị́zị́ rî ʼdĩ Zãrẽpátã lé ʼbá ʼî ʼbạ̃drị̃ Sĩdónã kâ ʼá. 27"Gõʼdá kpá kậyị̂ tã ậngũ ʼbá Ẽlísã kâ rî sĩ, Ôvârí pá õjílã ãzâ õrĩ ãmákâ nõ ʼásĩ, ngá lãzé bê õzõ ãrí ʼbá kâtí rî kô, gõʼdá gólâ pâ cé ãgô rú bê Nãmánã Sírĩyã lé ʼbá ró rî ĩʼdî, gĩâ ʼbạ̃súrú lídí ʼásĩ." 28Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ârílí bê tã gólâ drí rĩʼá âtálâ ʼdĩ rî, drílĩyî ngãzó ʼdó õmbã ró lậvũlị́ kôrô. 29Õjílã ʼdî ʼbá yî ndrĩ ngâ ĩyî trá ûrû gólâ rî drõlé vólé ʼbạ̃drị̃ mvá nã ʼásĩ, nĩzó gólâ rî lôzé bê võ cị̂rị̂ngị́ʼdị̂ʼdị̂ rî ʼásĩ, tãlâ gólâ ãâʼdê ró bê drãlé vólé. 30Gõʼdá gólâ drí íyîngá ngá pãzó cú õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ võ ʼdî âyélé, gõʼdá íyîngá nĩzó võ ãzâ ʼá. 31Nĩngá sĩ rî, drílâ nĩzó gõlé Kãpẽrãnómã ʼálâ. Kậyị̂ rãtáã kâ sĩ, gólâ rĩʼá tã Ôvârí kâ îmbáʼá õjílã drí jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼá tólâ. 32Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó, tãlâ Yésũ îmbâ tã íyíkâ cú drị́-ãcê Ôvârí kâ rî sĩ. 33Ãgô ãzâ rĩʼá jó tã ârî kâ ʼdĩ ʼá. Ãgô ʼdĩ cú rĩʼá líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ Sãtánã kâ bê yí ʼá, gõʼdá líndrí õnjí ʼdĩ ômbê gólâ trá. Gõʼdá líndrí õnjí ʼdĩ drí trẽzó ãgô ʼdĩ gbórókõ lâ sĩ ûrû kĩ nĩ rî, 34"Yésũ, ní îzã ámâ drị̃ kô. Ní ânĩ nõ trá ámâ îzãlé. Má nị̃ trá, nî Ôvârí rî mvá ĩʼdî." 35Yésũ drí gõzó tã âtálé líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ ʼdĩ drí ʼálé âdrã sĩ, "Nî, ní rî tị́tị́. Ní âfõ ãgô ʼdĩ ʼásĩ." Ĩtí rî, líndrí õnjí ʼdĩ drí ãgô ʼdĩ vũzó vũdrị́ õjílã ʼdî ʼbá yî ândrá. Líndrí õnjí ʼdĩ drí âfõzó ãgô ʼdĩ âyélé. Gõʼdá líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ ʼdĩ ʼé gólâ õnjí ró kô. 36Nĩngá sĩ, õjílã tị̂ drí ậʼdị́zó ndrĩ tã ʼdî drí sĩ. Õjílã ʼdî ʼbá yî rî ĩyî trá tã âtálé ĩyî võ ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Ãʼdî fẽ mbârâkã Yésũ drí líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ ʼbãzó íyî rõlé rî nĩ yã?" 37Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî drí tã Yésũ drí ʼẽlé ʼdĩ âtázó lậʼbúlị́ ndrĩ võ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ. 38ʼDĩî vósĩ rî, Yésũ yî ãzí-ãzí lâ yí bê drí gõzó ngãlé jó tã ârî kâ ʼásĩ nĩʼá Sĩmónã Pétẽrõ drí ʼbã ʼálâ nyãsá nyãlé. Gõʼdá Sĩmónã Pétẽrõ rî ãdrá rĩʼá ngá lãzé ró, rúʼbạ́ lâ âmê trá tílí-tílí. Ódrí tã lâ pẽzó Yésũ drí. 39Yésũ drí ânĩzó âdrélé ãnyî gbãrãkã gólâ drí ậyị́zó rî lạ̃gạ́tị́. Gólâ kĩ, "Ngá lãzé ʼdĩ õndẽ rû." Kôrô Sĩmónã Pétẽrõ rî ãdrá rî rúʼbạ́ drí ậʼdị́zó. Drílâ ngãzó ûrû nyãsá lâʼdílí. 40Lạ̃njạ́túlị́ bê, õjílã ãzâ ʼbá yî drí kpá ĩyî rû-lẽ-ãzí yî âjízó ngá lãzé ngĩíngî bê gólâ ngálâ êdélé. Gólâ rî trá íyî drị́ ʼbãlé gólĩyî drị̃ị̂, êdê rû ĩyî trá ndrĩ. 41Gólâ rî trá õjílã ãzâ ʼbá yî kpá înjílí líndrí õnjí Sãtánã kâ ʼásĩ. Líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî drí trẽzó ûrû kĩ nĩ rî, "Wûú! Nî Ôvârí rî mvá ĩʼdî, ʼdíyî pã ʼbá ʼî." Gõʼdá gólâ âtâ tã trá líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ rî tị́tị́." Gólâ lẽé drẽ kô õjílã drí gólâ rî nị̃lị́ ʼdíyî pã ʼbá ró. 42Ị̃drú rî tí, võ drí ậwúrị̃ sĩ, gólâ drí ngãzó jạ̃rị́bạ̃ nã ʼásĩ âfõlé nĩʼá võ õjílã ãkó rî ʼálâ. Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî drí ĩyî rĩzó gólâ rî ndãlé. Gõʼdá ûsû ĩyî gólâ bê rî, âtâ ĩyî tã trá drílâ kĩ nĩ rî, "Ní rî ãmá bê nõngá. Ní nĩ kô." 43Gólâ kĩ, "Îcá kô má drí rĩzó cé võ ãlô nõ ʼá, má âʼdô nĩʼá kpá võ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ tã Ôvârí kâ âtálé õjílã drí ndrĩ, tãlâ Ôvârí âjô mâ trá tã íyíkâ âtálé." 44ʼDĩî vósĩ rî, gólâ nĩ trá zãâ tã îmbá bê jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼásĩ ʼbạ̃drị̃ mvá ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼá ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\